audyty technologiczne i transfery technologii dla firm

advertisement
AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY
TECHNOLOGII DLA FIRM
Plan prezentacji
I.
Zakres i sposób realizacji oferowanych w projekcie
proinnowacyjnych usług dla Firm.
II. Korzyści dla Firm, płynące z uczestnictwa w projekcie.
III. Zasady bezpłatnego uczestnictwa w projekcie.
ZAKRES USŁUG PROINNOWACYJNYCH
KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI KSU
Projekt „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki z
Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" to ogólnopolski projekt mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw
poprzez zaoferowanie im dostępu do wysokiej jakości doradczych usług proinnowacyjnych.
Pomoc doradcza w oferowanych usługach proinnowacyjnych realizowanych przez ośrodek Krajowej
Sieci Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jest świadczona według regularnie
sprawdzanych standardów świadczenia usług
ZAKRES USŁUG PROINNOWACYJNYCH
KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI KSU
AUDYT TECHNOLOGICZNY – ETAP I
Usługa polegająca na ocenie potencjału
i potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa,
w tym możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju
wytwarzanych produktów lub świadczonych
usług
TRANSFER TECHNOLOGII – ETAP II
Wsparcie doradcze w procesie, który służy
rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę
istniejącego lub wdrożenie nowego procesu
technologicznego, produktu lub usługi,
polegający na przekazaniu informacji o naturze
technicznej oraz procedur niezbędnych, aby
jeden podmiot był w stanie powielać pracę
innego podmiotu.
ETAP I – AUDYT TECHNOLOGICZNY
Konsultanci ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości:
1. Wizyta w siedzibie Klienta.
2. Przygotowanie raportu z audytu – zawierający co najmniej diagnozę przedsiębiorstwa, analizę
SWOT, analizę konkurencyjności, przykładowe źródła finansowania inwestycji oraz rekomendacje
nt. możliwości wdrożenia planowanych technologii.
3. Prezentacja i omówienie raportu.
ETAP II – TRANSFER TECHNOLOGII
Proces transferu technologii obejmuje następujące podprocesy:
1. Zapytanie do Bazy Danych Technologii KSI przygotowane w wyniku audytu technologicznego wraz
z przeglądem profili umieszczonych w bazie.
2. Nawiązanie kontaktu pomiędzy dostawca a odbiorca technologii, a następnie pomoc podczas
negocjacji i zawierania umowy.
3. W zależności od potrzeb monitoring wykonania umowy, jak również doradztwo przy wdrażaniu
technologii.
Warunkiem uznania wykonania pełnej usługi transferu technologii przez ośrodek KSI KSU jest wykonanie podprocesu
„pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy”, którego rezultatem jest zawarcie umowy transferu technologii
pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii.
GŁÓWNE KORZYŚCI DLA FIRM PŁYNĄCE
Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Przedsiębiorcy, poprzez udział w projekcie uzyskają możliwość:







poprawy konkurencyjności i zdobycia silniejszej pozycji rynkowej;
poprawy efektywności produktów i usług oraz ich optymalizacji;
poprawy jakości produktów i usług oraz sprostaniu nowym, często bardziej ekonomicznym, modelom
funkcjonowania na rynku;
zwiększenia zysków przedsiębiorstwa;
dokonania oceny bieżącej sytuacji firmy przed przystąpieniem do procesów inwestycyjnych;
pozyskania rekomendacji na temat planowanych do wdrożenia technologii, bądź nowych kierunków
rozwoju, wyrażonych w raporcie z audytu technologicznego.
uzyskania niezależnej oceny Konsultantów KSI dla potrzeb potencjalnych partnerów inwestycyjnych lub
aplikacji dotacyjnych.
ZASADY BEZPŁATNEGO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
Systemowe usługi proinnowacyjne są bezpłatne dla przedsiębiorców.
Usługi te stanowią pomoc de miminis dla przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w projekcie nie mogą jednak przekroczyć limitu tej pomocy,
który został określony jako 200 tys. euro na 3 lata kalendarzowe, liczone od dnia udzielenia pomocy,
przy czym maksymalna wartość oferowanych w projekcie usług to:
•
3,5 tys. zł dla audytu technologicznego
•
35 tys. zł dla transferu technologii
Ponadto pomoc de minimis nie może zostać udzielona m.in. przedsiębiorstwu znajdującemu się w
trudnej sytuacji ekonomicznej, działającemu w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji
podstawowej produktów rolnych.
ZASADY BEZPŁATNEGO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
W celu rozpoczęcia procedury kwalifikującej przedsiębiorstwo do projektu należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny na stronie internetowej:
www.audytytechnologiczne.pl
Usługi będą świadczone dla przedsiębiorców w okresie do września 2011r., przy czym ilość bezpłatnych usług w
projekcie jest ograniczona.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji
ul. Piękna 68,
00-672 Warszawa
tel.: 022 745 19 19
fax: 022 628 20 27
e-mail: [email protected]
-------------------------------------Zapraszam na strony:
www.inkubatory.pl
www.audytytechnologiczne.pl
Download