Teleskop Levenhuk Strike 60 NG

advertisement
Teleskop Levenhuk Strike 60 NG
NOWOŚĆ W OFERCIE
400.00 zł
400.00 zł
z VAT
Teleskop Levenhuk Strike 60 NG
?wietnie nadaje si? dla dzieci. Dzi?ki teleskopowi Levenhuk Strike 60 NG nauka astronomii nigdy nie by?a ?atwiejsza. Teleskop Levenhuk Strike 60 NG jest
gotowy do u?ycia od razu po wyj?ciu z pude?ka. Nie trzeba kupowa? ?adnych dodatkowych akcesoriów ani traci? czasu na regulacj?. Teleskop pozwala
obserwowa? kratery ksi??ycowe, plamy na S?o?cu, atmosfer? Jowisza i jego cztery najwi?ksze ksi??yce, fazy Wenus, pier?cienie Saturna, gwiazdy binarne,
dla których separacja sk?adników wynosi 2,5 sekundy ?uku, gwiazdy o wielko?ci gwiazdowej wynosz?cej 10, a nawet mg?awice dyfuzyjne i inne galaktyki.
Ten model zosta?y zaprojektowany z my?l? o astronomach amatorach w ka?dym wieku. Je?li nigdy nie korzysta?e? z teleskopu i nie wiesz jak
zacz??, Levenhuk 60 NG to idealny wybór dla Ciebie. Mo?na go wykorzystywa? do obserwacji astronomicznych oraz obiektów na ziemi, ?atwo go ustawi?, a
?ledzenie gwiazd jest proste dzi?ki zastosowaniu monta?u azymutalnego.
Levenhuk Strike NG to ca?kiem nowa seria teleskopów dla pocz?tkuj?cych i astronomów-amatorów. Teleskopy Levenhuk Strike NG to rozs?dna
propozycja dla osób, które nie chc? traci? czasu na monta? i regulacj? ustawie? teleskopu lub wybieranie spo?ród licznych akcesoriów. Poza samym
teleskopem w zestawie znajduj? si? przyrz?dy optyczne przeznaczone do obserwacji astronomicznych i obserwacji obiektów na ziemi, a tak?e przewodniki
na temat astronomii, które s? ciekawe i przydatne zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i bardziej zaawansowanych u?ytkowników. Wszystko to sprawia, ?e seria
Levenhuk Strike NG to jedne z najlepszych teleskopów dla pocz?tkuj?cych.
W zestawie znajduj? si? wszystkie elementy, dzi?ki którym obserwacje b?d? fascynuj?ce i zajmuj?ce. Zawieraj?ce wiele informacji przewodniki i
zaawansowane oprogramowanie pozwalaj? znale?? wybrany obiekt na nocnym niebie nawet pocz?tkuj?cym. Ten wspania?y teleskop jest zapakowany w
kolorowe pude?ko i mo?e by? idealnym prezentem dla ka?dego adepta astronomii, który b?dzie si? nim cieszy? przez d?ugie lata.
Stopie? zaawansowania tego zestawu przekroczy Twoje oczekiwania
1. „Zobacz wszystko!” – przewodnik astronoma
Ten praktyczny przewodnik pomo?e ka?demu pocz?tkuj?cemu zaplanowa?
sesj? obserwacji nieba, a nast?pnie zrealizowa? ten plan. Napisany przez
cenionego eksperta Alexandra Shimbaleva przewodnik poprowadzi Ci? przez
pocz?tkowe etapy drogi do wspania?ych odkry?. W przewodniku znajduje si?
wiele map gwiazd, na których uwzgl?dniono najciekawsze cia?a niebieskie.
Komentarze pomog? Ci odnale?? odpowiedni obiekt i ustawi? teleskop we
w?a?ciwy sposób. Korzystaj?c z wielkoformatowych materia?ów
przedstawiaj?cych konstelacje i inne obiekty, dowiesz si?, jak dany obiekt
powinien wygl?da? w trakcie obserwacji. Przewodnik zabierze Ci? w podró?
po niebie, podczas której poznasz 280 cia? niebieskich i dowiesz si?, jak
mo?na je szybko odnale?? na nocnym niebie, zbadasz powierzchni? Ksi??yca
Strona 1 / 3
i b?dziesz obserwowa? planety Uk?adu S?onecznego.
2. Stellarium to oprogramowanie s?u??ce do tworzenia trójwymiarowych
obrazów nieba, umo?liwiaj?ce zobaczenie wszystkich obiektów, do których
obserwacji wymagany jest teleskop o ?rednim lub nawet du?ym powi?kszeniu.
W?ród dost?pnych obiektów znajduje si? ponad 600 000 gwiazd, planety
Uk?adu S?onecznego, Ksi??yc, mg?awice i Droga Mleczna. Oprogramowanie
jest w stanie odtworzy? realistyczny obraz nieba w czasie rzeczywistym i
umo?liwia korzystanie z panoramicznych podgl?dów, dzi?ki czemu we
w?asnym domu mo?na obserwowa? wschody i zachody S?o?ca, za?mienia i
loty komet. Teraz mo?esz obserwowa? niebo nawet wtedy, gdy na zewn?trz
leje jak z cebra.
3. Zestaw plakatów przedstawiaj?cych cia?a niebieskie (Ksi??yc, S?o?ce
i inne gwiazdy, Uk?ad S?oneczny).
Trzy plakaty, na których przedstawione s? znane cia?a niebieskie. Na ka?dym
plakacie znajduj? si? czytelne i ciekawe informacje na temat ró?nych
obiektów. Plakaty maj? wymiary 84 x 60 cm i zosta?y wydrukowane na
b?yszcz?cym papierze.
Ksi??yc – plakat. Poznasz histori? odkrywania Ksi??yca, dowiesz si?, czym
charakteryzuje si? satelita Ziemi i poznasz odpowiedzi na pytania, które
nurtowa?y ludzko??, np. o ciemne plamy na powierzchni Ksi??yca.
S?o?ce i inne gwiazdy – plakat. Dzi?ki informacjom zawartym na tym
plakacie dowiesz si?, ?e cho? S?o?ce zapewnia ciep?o i ?wiat?o planetom
Uk?adu S?onecznego, to wcale nie jest kosmicznym gigantem – istniej? setki
gwiazd tysi?ce razy wi?kszych od S?o?ca. Na plakacie przedstawione s?
najwa?niejsze informacje na temat poszczególnych gwiazd, np. ich
w?a?ciwo?ci chemiczne i historia.
Uk?ad S?oneczny – plakat. Poznasz wiele interesuj?cych informacji na
temat planet Uk?adu S?onecznego, np. ich sk?ad, w?a?ciwo?ci fizyczne i
wiek. Niektóre opisy zawieraj? przewidywania dotycz?ce przysz?o?ci danej
planety, dzi?ki czemu ten plakat zabierze Ci? w podró? po Uk?adzie
S?onecznym – w czasie i przestrzeni.
4. Planisfera.
To obrotowa mapa nieba, która pomo?e Ci szybko i ?atwo okre?li?, które
cia?a niebieskie b?d? widoczne danego dnia i o danej godzinie. Pozwala ona
odnale?? konkretne konstelacje i inne cia?a niebieskie widoczne na
okre?lonych szeroko?ciach geograficznych i zaplanowa? sesj? obserwacyjn?.
Planisfera jest bardzo ?atwa w u?yciu: wystarczy, ?e skoordynujesz dat? na
mapie nieba z godzin? na tarczy, a otrzymasz dok?adny obraz nocnego
nieba. Planisfera jest niezawodna i b?dzie Ci s?u?y? przez wiele lat.
5. Kompas.
Ludzie cz?sto zapominaj?, jak przydatny w trakcie obserwacji mo?e okaza?
si? kompas. Dzi?ki temu kompaktowemu kompasowi szybka orientacja w
nieznanym miejscu i znalezienie pó?nocy nie stanowi problemu. Mo?liwo??
?atwego odnalezienia Bieguna Pó?nocnego, Gwiazdy Pó?nocnej i Wielkiej
Nied?wiedzicy pozwoli Ci szybko rozpocz?? obserwacj?.
Strona 2 / 3
Zawarto?? zestawu:
Teleskop Levenhuk Strike NG z monta?em azymutalnym i mo?liwo?ci? ruchu wokó? osi deklinacji
Statyw ze stali nierdzewnej
Plastikowy tubus ogniskuj?cy 0,965"
Dwa okulary 0,965": F20 mm, F6 mm
Soczewka Barlowa 3x
Szukacz Red Dot 3x20
Lustro diagonalne
„Zobacz wszystko!” – przewodnik astronoma zawieraj?cy opisy 280 cia? niebieskich
Zestaw plakatów przedstawiaj?cych cia?a niebieskie (Ksi??yc, S?o?ce i inne gwiazdy, Uk?ad S?oneczny)
Planisfera
P?yta CD z oprogramowaniem Stellarium, które pomo?e Ci podczas obserwacji astronomicznych
Kompas
Instrukcja obs?ugi i gwarancja na ca?e ?ycie
Ten zestaw wspaniale nadaje si? do zdobywania wiedzy i do?wiadczenia w zakresie astronomii, nauki odnajdywania konstelacji i prowadzenia obserwacji
planet Uk?adu S?onecznego.
Konstrukcja optyczna
Pow?oka uk?adu optycznego
?rednica soczewki obiektywowej (apertura), mm
Ogniskowa, mm
Powi?kszenie, x
Liczba przys?ony
Próg rozdzielczo?ci w sekundach k?towych
Ograniczenie wielko?ci gwiazdowej
Okulary
?rednica okularu
Soczewka Barlowa
Szukacz
Tubus ogniskuj?cy
Statyw
Wysoko?? statywu (regulowana), mm
Monta?
refraktor achromatyczny
wielowarstwowa pow?oka
60
700
233
f/11,7
2,5
10,2
F20 mm, F6 mm
0,965
3x
Red Dot 3x20
z?batkowy, 0,965
stal nierdzewna
630-1080
azymutalny z mo?liwo?ci? ruchu wokó? osi deklinacji
Strona 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download