Teleskop Levenhuk Strike 80 NG

advertisement
Teleskop Levenhuk Strike 80 NG
NOWOŚĆ W OFERCIE
545.00 zł
545.00 zł
z VAT
Teleskop Levenhuk Strike 80 NG
jest idealny dla pocz?tkuj?cych i amatorów – to teleskop astronomiczny, który pomo?e im pozna? fascynuj?cy ?wiat gwiazd, planet i odleg?ych galaktyk.
Mo?liwo?ci tego teleskopu s? znacznie wi?ksze ni? w przypadku innych modeli tej serii. Dzi?ki powi?kszeniu 360x przez teleskop mo?na dostrzec nawet tak
drobne szczegó?y, jak: kratery i wzgórza na Ksi??ycu, fazy Merkurego, Przerw? Cassiniego mi?dzy pier?cieniami Saturna oraz jego ksi??yc – Japet,
najlepiej widoczne zmiany w atmosferze Jowisza oraz bieguny Marsa w trakcie opozycji. Za pomoc? teleskopu mo?na nawet obserwowa? gwiazdy binarne,
dla których separacja sk?adników wynosi 1,6 sekundy ?uku; ograniczenie wielko?ci gwiazdowej wynosi 11,5. Wszystkie te obiekty mo?na obserwowa?
zaraz po wyj?ciu teleskopu z opakowania!
Ten teleskop jest idealny dla ka?dego astronoma-amatora. Monta? i korzystanie z przyrz?dów optycznych wchodz?cych w sk?ad zestawu jest tak
proste, ?e nawet dziecko mo?e obserwowa? wszech?wiat i odkrywa? jego tajemnice.
Levenhuk Strike NG to ca?kiem nowa seria teleskopów dla pocz?tkuj?cych i astronomów-amatorów. Teleskopy Levenhuk Strike NG to rozs?dna
propozycja dla osób, które nie chc? traci? czasu na monta? i regulacj? ustawie? teleskopu lub wybieranie spo?ród licznych akcesoriów. Poza samym
teleskopem w zestawie znajduj? si? przyrz?dy optyczne przeznaczone do obserwacji astronomicznych i obserwacji obiektów na ziemi, a tak?e przewodniki
na temat astronomii, które s? ciekawe i przydatne zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i bardziej zaawansowanych u?ytkowników. Wszystko to sprawia, ?e seria
Levenhuk Strike NG to jedne z najlepszych teleskopów dla pocz?tkuj?cych.
W zestawie znajduj? si? wszystkie elementy, dzi?ki którym obserwacje b?d? fascynuj?ce i zajmuj?ce. Zawieraj?ce wiele informacji przewodniki i
zaawansowane oprogramowanie pozwalaj? znale?? wybrany obiekt na nocnym niebie nawet pocz?tkuj?cym. Ten wspania?y teleskop jest zapakowany w
kolorowe pude?ko i mo?e by? idealnym prezentem dla ka?dego adepta astronomii, który b?dzie si? nim cieszy? przez d?ugie lata.
Stopie? zaawansowania tego zestawu przekroczy Twoje oczekiwania
1. „Zobacz wszystko!” – przewodnik astronoma
Ten praktyczny przewodnik pomo?e ka?demu pocz?tkuj?cemu zaplanowa?
sesj? obserwacji nieba, a nast?pnie zrealizowa? ten plan. Napisany przez
cenionego eksperta Alexandra Shimbaleva przewodnik poprowadzi Ci? przez
pocz?tkowe etapy drogi do wspania?ych odkry?. W przewodniku znajduje si?
wiele map gwiazd, na których uwzgl?dniono najciekawsze cia?a niebieskie.
Komentarze pomog? Ci odnale?? odpowiedni obiekt i ustawi? teleskop we
w?a?ciwy sposób. Korzystaj?c z wielkoformatowych materia?ów
przedstawiaj?cych konstelacje i inne obiekty, dowiesz si?, jak dany obiekt
powinien wygl?da? w trakcie obserwacji. Przewodnik zabierze Ci? w podró?
po niebie, podczas której poznasz 280 cia? niebieskich i dowiesz si?, jak
mo?na je szybko odnale?? na nocnym niebie, zbadasz powierzchni? Ksi??yca
i b?dziesz obserwowa? planety Uk?adu S?onecznego.
Strona 1 / 3
2. Stellarium to oprogramowanie s?u??ce do tworzenia trójwymiarowych
obrazów nieba, umo?liwiaj?ce zobaczenie wszystkich obiektów, do których
obserwacji wymagany jest teleskop o ?rednim lub nawet du?ym powi?kszeniu.
W?ród dost?pnych obiektów znajduje si? ponad 600 000 gwiazd, planety
Uk?adu S?onecznego, Ksi??yc, mg?awice i Droga Mleczna. Oprogramowanie
jest w stanie odtworzy? realistyczny obraz nieba w czasie rzeczywistym i
umo?liwia korzystanie z panoramicznych podgl?dów, dzi?ki czemu we
w?asnym domu mo?na obserwowa? wschody i zachody S?o?ca, za?mienia i
loty komet. Teraz mo?esz obserwowa? niebo nawet wtedy, gdy na zewn?trz
leje jak z cebra.
3. Zestaw plakatów przedstawiaj?cych cia?a niebieskie (Ksi??yc, S?o?ce
i inne gwiazdy, Uk?ad S?oneczny).
Trzy plakaty, na których przedstawione s? znane cia?a niebieskie. Na ka?dym
plakacie znajduj? si? czytelne i ciekawe informacje na temat ró?nych
obiektów. Plakaty maj? wymiary 84 x 60 cm i zosta?y wydrukowane na
b?yszcz?cym papierze.
Ksi??yc – plakat. Poznasz histori? odkrywania Ksi??yca, dowiesz si?, czym
charakteryzuje si? satelita Ziemi i poznasz odpowiedzi na pytania, które
nurtowa?y ludzko??, np. o ciemne plamy na powierzchni Ksi??yca.
S?o?ce i inne gwiazdy – plakat. Dzi?ki informacjom zawartym na tym
plakacie dowiesz si?, ?e cho? S?o?ce zapewnia ciep?o i ?wiat?o planetom
Uk?adu S?onecznego, to wcale nie jest kosmicznym gigantem – istniej? setki
gwiazd tysi?ce razy wi?kszych od S?o?ca. Na plakacie przedstawione s?
najwa?niejsze informacje na temat poszczególnych gwiazd, np. ich
w?a?ciwo?ci chemiczne i historia.
Uk?ad S?oneczny – plakat. Poznasz wiele interesuj?cych informacji na
temat planet Uk?adu S?onecznego, np. ich sk?ad, w?a?ciwo?ci fizyczne i
wiek. Niektóre opisy zawieraj? przewidywania dotycz?ce przysz?o?ci danej
planety, dzi?ki czemu ten plakat zabierze Ci? w podró? po Uk?adzie
S?onecznym – w czasie i przestrzeni.
4. Planisfera.
To obrotowa mapa nieba, która pomo?e Ci szybko i ?atwo okre?li?, które
cia?a niebieskie b?d? widoczne danego dnia i o danej godzinie. Pozwala ona
odnale?? konkretne konstelacje i inne cia?a niebieskie widoczne na
okre?lonych szeroko?ciach geograficznych i zaplanowa? sesj? obserwacyjn?.
Planisfera jest bardzo ?atwa w u?yciu: wystarczy, ?e skoordynujesz dat? na
mapie nieba z godzin? na tarczy, a otrzymasz dok?adny obraz nocnego
nieba. Planisfera jest niezawodna i b?dzie Ci s?u?y? przez wiele lat.
5. Kompas.
Ludzie cz?sto zapominaj?, jak przydatny w trakcie obserwacji mo?e okaza?
si? kompas. Dzi?ki temu kompaktowemu kompasowi szybka orientacja w
nieznanym miejscu i znalezienie pó?nocy nie stanowi problemu. Mo?liwo??
?atwego odnalezienia Bieguna Pó?nocnego, Gwiazdy Pó?nocnej i Wielkiej
Nied?wiedzicy pozwoli Ci szybko rozpocz?? obserwacj?.
Strona 2 / 3
Zawarto?? zestawu:
Teleskop Levenhuk Strike NG z monta?em azymutalnym i mo?liwo?ci? ruchu wokó? osi deklinacji
Statyw ze stali nierdzewnej
Plastikowy tubus ogniskuj?cy 1,25"
Dwa okulary 1,25": F20 mm, F6 mm
Soczewka Barlowa 3x
Szukacz Red Dot 3x20
Lustro diagonalne
„Zobacz wszystko!” – przewodnik astronoma zawieraj?cy opisy 280 cia? niebieskich
Zestaw plakatów przedstawiaj?cych cia?a niebieskie (Ksi??yc, S?o?ce i inne gwiazdy, Uk?ad S?oneczny)
Planisfera
P?yta CD z oprogramowaniem Stellarium, które pomo?e Ci podczas obserwacji astronomicznych
Kompas
Instrukcja obs?ugi i gwarancja na ca?e ?ycie
Ten zestaw wspaniale nadaje si? do zdobywania wiedzy i do?wiadczenia w zakresie astronomii, nauki odnajdywania konstelacji i prowadzenia obserwacji
planet Uk?adu S?onecznego.
Konstrukcja optyczna
Pow?oka uk?adu optycznego
?rednica soczewki obiektywowej (apertura), mm
Ogniskowa, mm
Powi?kszenie, x
Liczba przys?ony
Próg rozdzielczo?ci w sekundach k?towych
Ograniczenie wielko?ci gwiazdowej
Okulary
?rednica okularu
Soczewka Barlowa
Szukacz
Tubus ogniskuj?cy
Statyw
Wysoko?? statywu (regulowana), mm
Monta?
refraktor achromatyczny
wielowarstwowa pow?oka
80
720
360
f/9,0
1,6
11,5
F20 mm, F6 mm
1,25
3x
Red Dot 3x20
z?batkowy, 1,25
stal nierdzewna
630-1080
azymutalny z mo?liwo?ci? ruchu wokó? osi deklinacji
Strona 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download