330-LECIE KOŚCIOŁA EWANGELICKO

advertisement
330-LECIE KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W WĘGROWIE
Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Węgrowie, jest najstarszym zborem w diecezji
warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jej burzliwa historia sięga roku 1650.
Od tamtego czasu - mimo splądrowania jej przez chorągiew podstolego bielskiego
Oborowoskiego i podpalenia przez miejscowych zakonników katolickich - wciąŜ słuŜy
węgrowskim luteranom.
Początki Reformacji w Węgrowie wyznacza rok 1558. Wtedy w mieście powstała pierwsza gmina
ewangelicka (reformowana), która przejęła świątynię rzymskokatolicką. Kościół, po
kilkudziesięciu latach, został jednak zwrócony katolikom, a w latach 1630-1634 wybudowano
ewangelickie miejsce kultu. 14 kwietnia 1650 roku Bogusław Radziwiłł załoŜył w Węgrowie
parafię luterańską. Jej pierwszym duszpasterzem został ks. Jonas Columbus, który swą posługę
pełnił przez 10 lat, równieŜ dla warszawskich ewangelików.
JuŜ w 1656 r. doszło do profanacji kościoła, której dopuściła się chorągiew podstolego bielskiego
Oborowskiego. W 1678 miejscowi zakonnicy spalili świątynię. Nowa powstała rok później, w
ciągu zaledwie doby, gdyŜ taki warunek odbudowy postawił ówczesny biskup rzymskokatolicki,
Stanisław Witwicki. W 1685 roku świątynię zamknięto na wniosek tego samego biskupa. Był to
początek prześladowań węgrowskich ewangelików. Przywileje odnowiono po dwóch latach.
Od samego początku aŜ do roku 1775 węgrowski
kościół był zwierzchnią parafią dla warszawskich
ewangelików. W 1781 role się odwróciły i zbór
został objęty protektoratem przez Warszawę. Dziś
funkcję
duszpasterza
pełni
ks.
Bogdan
Wawrzeczko, wprowadzony w urząd proboszcza 13
września 2009 roku.
W latach 1838-1841 wybudowano nową świątynię,
która słuŜy węgrowskim luteranom do dnia
dzisiejszego. Parafia rozrastała się. Na początku XX
wieku poświęcono dwa filiały zboru w Sadolesiu i Płatkownicy. Podczas I wojny światowej
zniszczono parafialne archiwa. Zbór przetrwał jednak obydwie wojny. W 1962 r. otwarto przy
nim Ewangelicki Dom Opieki "Sarepta".
Kościół Świętej Trójcy połoŜony jest przy ulicy Narutowicza (d. ul. Niemiecka, przy której
mieszczą się drewniane domy dawnej dzielnicy protestanckiej). Kościół jest murowany, salowy, z
wieŜa nad kruchtą, klasycystyczny. Ołtarz główny ozdobiony jest obrazem olejnym "Chrystus w
Ogrójcu". WieŜę zwieńczono piramidalnym hełmem. W pobliŜu znajduje się dawna plebania z
1763 r., wzniesiona z inicjatywy Piotra Teppera, bankiera króla Stanisława Augusta, i
przewodniczącego komitetu budowy kościoła w Warszawie i pierwszego prezesa Kolegium
Kościelnego (Rady Parafialnej) Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Obecnie, po przebudowie,
mieści się w niej wspomniany Ewangelicki Dom Opieki "Sarepta".
W Węgrowie wciąŜ istnieje drewniany kościół luterański. Znajduje się on na cmentarzu
ewangelickim (grzebalny od drugiej połowy XVI wieku). Kościółek zbudowano z modrzewia w
1679 r. na miejscu okazałej świątyni z 1634 r., podpalonej podczas kontrreformacji przez
miejscowych zakonników z klasztoru reformatów.
Piotr Kalinowski/ekumenizm.pl
Download