POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

advertisement
POWIATOWY PROGRAM
OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
NA LATA 2011 – 2015
Węgrów, czerwiec 2011 r.
1
CHARAKTERYSTYKA POWIATU:
Powiat Węgrowski położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego,
zajmuje powierzchnię 1.204 km2. W skład powiatu wchodzi 7 gmin wiejskich: Grębków,
Korytnica, Liw, Miedzna, Sadowne, Stoczek i Wierzbno, miasto i gmina Łochów, oraz miasto
Węgrów. Powiat Węgrowski liczy 67 819 mieszkańców (stan na dzień 31 marca 2011r.). Na terenie
powiatu zamieszkuje około 17 tys. rodzin. Z szacunków wynika, że średnia wielkość rodziny
wynosi – 4,06 osoby.
Powiat węgrowski to rejon typowo rolniczy o ubogiej infrastrukturze przemysłowej, co
sprawia, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie jest zarejestrowanych 3900 bezrobotnych.
Wg danych PUP, stopa zarejestrowanego bezrobocia (stan na 31 grudnia 2010r.) kształtowała się na
poziomie 15% i była wyższa od średniej krajowej (9,4%)
Jednostka organizacyjna jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie
wykonuje zadania powiatu wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje od września 2005 r. Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Węgrowie zapewniający pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną,
socjalną oraz schronienie ofiarom przemocy domowej. Docelowo w Hostelu O.I.K. może
przebywać 10 osób. Specjalistyczne poradnictwo w PCPR skierowane jest do osób i rodzin, które
mają trudności, lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
PCPR realizując swoje zadania ściśle współpracując z sędziami Sądu Rodzinnego i Nieletnich
w Węgrowie oraz Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej.
Na terenie powiatu funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie
prowadząca badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, lekarskie dzieci
i młodzieży dotyczące m.in. trudności wychowawczych, trudności w porozumiewaniu się rodzicdziecko, zakłóceń relacji z rówieśnikami.
Poradnia świadczy różne formy pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci i młodzieży, m.in.:
 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
 terapia logopedyczna;
 psychoterapia;
 zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach;
 zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach.
Ogółem w 2010 roku PPP objęła swoim działaniem terapeutycznym 1800 dzieci, wydano 162
orzeczenia, w tym najwięcej z niepełnosprawnością intelektualną. Zorganizowano i
przeprowadzono 661: warsztatów, prelekcji, wykładów dla nauczycieli, rodziców i wychowawców.
W Węgrowie działa Poradnia Zdrowia Psychicznego, w której specjalistyczną pomoc
medyczną świadczy jeden lekarz psychiatra i dwóch psychologów.
Na terenie powiatu węgrowskiego są placówki oświatowe i wychowawcze, m.in.
 5 szkół Ponadgimnazjalnych: w Łochowie, Ostrówku, Sadownem i Węgrowie,
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie,
 Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach – placówka opiekuńczo - wychowawcza typu
socjalizacyjnego, dla 35 dzieci,
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – placówka dla 30 chłopców z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim; w MOW jest Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Na terenie powiatu jest 25 świetlic opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez
ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, zapewniających opiekę dzieciom z rodzin
niewydolnych wychowawczo. Z zajęć świetlicowych korzysta ponad 600 dzieci w różnym wieku,
mając możliwości spędzania wolnego czasu w grupie, otrzymania posiłku oraz odrabiania lekcji
pod okiem opiekuna.
2
W powiecie węgrowskim działa od 10 lat Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Węgrowie, który prowadzi różnego rodzaju szkolenia i kursy doskonalące dla dyrektorów,
nauczycieli i pedagogów szkół wszystkich szczebli, z zakresu m.in. radzenia sobie z trudnościami
wychowawczymi i przeciwdziałania patologiom społecznym.
Sekcja Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie realizuje program działań
prewencyjnych ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniem, głównie narkomanii na terenie
powiatu węgrowskiego. W ramach programu policjanci zajmujący się problematyką nieletnich
przeprowadzają we współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień, gminnymi komisjami ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
m.in.: rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze, spotkania z rodzinami i pedagogami szkolnymi.
Z danych KPP w Węgrowie wynika, iż osób wchodzących w konflikt z prawem z roku na
rok jest coraz większy; osoby nieletnie coraz częściej dopuszczają się większej licznie wykroczeń,
bardzo często pod wpływem alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych.
Powiat Węgrowski realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez
powiat zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.) mianowicie: prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 15 lutego 2011 roku rozpoczął swoją działalność
Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie. Przedmiotem działania ŚDŚ Miedzna jest
świadczenie bezpośredniej i kompleksowej rehabilitacji społecznej dla 20 uczestników
z zaburzeniami psychicznymi typu B, tj. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Środowiskowy Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu
społecznym, jak również poprzez różnorodne formy terapii przez pracę: robótki ręczne, zajęcia
plastyczne, trening kulinarny, zajęcia techniczne i majsterkowanie, zajęcia komputerowe lub inne
formy terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb osób uczestniczących, tj. zajęcia teatralno muzyczne, zajęcia sportowe, zajęcia relaksacyjne.
Na terenie powiatu węgrowskiego funkcjonuje od 2002 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w
Jaworku. Organem prowadzącym Warsztat jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku. WTZ w Jaworku prowadzi terapię w 5-cio osobowych
grupach terapeutycznych, prowadząc pracownie: gospodarstwa domowego; rękodzieła
artystycznego; multimedialną; ceramiczno – plastyczną; techniczną. Prowadzone są też w
Warsztacie zajęcia rehabilitacyjne, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. W zajęciach
Warsztatu uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy WTZ posiadają ważne
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii
zajęciowej.
Na terenie powiatu są organizacje pozarządowe, które w zakresie swojego działania mają pomoc
osobie/rodzinie, przez co uzupełniają ofertę usług skierowaną do rodzin przez instytucje i mogą pełnić
funkcję wspierającą funkcjonowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w
Powiecie Węgrowskim. Do organizacji tych należą: „CARITAS” Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w
Węgrowie, „DIAKONIA” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - Parafia w Węgrowie,
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku, Węgrowskie
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki w Węgrowie, Liwskie Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywizacji Społeczności Lokalnej, Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Stoczek, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Węgrowskiego, Partnerstwo na
rzecz Rozwoju Ziemi Liwskiej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym
„SPONiA-Węgrów”.
Aby osiągnąć cel główny programu wytyczono kierunki postępowania wszystkich
uczestników procesu oddziaływania na osobę z zaburzeniami psychicznymi potrzebującą wsparcia
oraz określono najbardziej skuteczne metody prewencji oraz efektywnego osiągania celu
interwencji lub terapii.
3
Głównym założeniem nowego systemu jest wzmocnienie profilaktyki w najbliższym
środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi, a następnie, w sytuacjach tego bezwzględnie
wymagających, zapewnienie prawidłowego rozwoju.
DIAGNOZA PROBLEMU:
Zdrowie psychiczne wg Światowej Organizacji Zdrowia WHO oznacza nie tylko całkowity
brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego
dobrostanu czyli dobrego samopoczucia.
Inna definicja zdrowia psychicznego mówi nam o tym, że jest to stan człowieka wolny od zaburzeń
psychicznych, jest to maksimum sprawności życiowej, dojrzałości, przystosowania społecznego,
dobrego samopoczucia i samorealizacji.
Zaburzenia psychiczne są uznane za przejaw choroby psychicznej. Zaburzenia psychiczne to
utrudnienia funkcjonowania społecznego i/lub psychicznego jednostki, noszące znamiona
cierpienia, zlokalizowane wokół głównego objawu choroby. Posiadają określone dynamikę,
etiologię, patogenezę i symptomatologię. Choroby psychiczne charakteryzują się zakłóceniem w
wypowiedziach czy zachowaniu. Prawie zawsze zamiany w kontakcie z otoczeniem budzą
dezaprobatę środowiska, wyobcowanie chorego. Bywa i tak, że zaburzenia psychiczne są bardzo
głębokie i całościowe wówczas funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie staje się niemożliwe.
Pomimo różnorodności chorób psychicznych można wyróżnić parę cech wspólnych tego typu
zaburzeń: zmiana w sposobie przeżywania, cierpienie, utrudnienie lub zerwanie kontaktu z
otoczeniem, zmiany w systemie wartości, brak krytycyzmu.
Zaburzenia psychoorganiczne: są to zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem
mózgu. Do tego typu zaburzeń zaliczamy m.in. otępienie, organiczny zespół amnestyczny,
majaczenie nie wywołane alkoholem, organiczne zaburzenia depresyjne, lękowe i osobowości,
organiczne zaburzenia urojeniowe itp.
Zaburzenia psychotyczne i urojeniowe: występują objawy psychotyczne takie jak
halucynacje (omamy-chory przy braku konkretnych bodźców odczuwa doznania zmysłowe; omamy
wzrokowe, słuchowe, węchowe, czucia), urojenia (są to złożone przeżycia, które zawierają w sobie
fałszywe przekonanie o stanie rzeczy które nie ma miejsca w rzeczywistości, chory nie daje sobie
wytłumaczyć iż to co czuje jest wytworem jego wyobraźni, jego lęk jest nieuzasadniony) i
zaburzenia spostrzegania.
Schizofrenia: zaburzenia schizofreniczne cechują się, w ogólności, podstawowymi i
charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i spostrzegania oraz niedostosowanym i spłyconym
afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą
powstawać pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze przejawy psychopatologiczne obejmują:
echo myśli, nasyłanie oraz zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, spostrzeżenie
urojeniowe oraz urojenia oddziaływania, wpływu i owładnięcia, głosy omamowe komentujące lub
dyskutujące o pacjencie w trzeciej osobie, zaburzenia myślenia i objawy negatywne. Schizofrenię
dzielimy na: paranoidalną, hebefreniczną, katatoniczną, rezydualną, prostą.
Zaburzenia afektywne: inaczej nastroju. Do tej grupy zaliczamy: Zaburzenia depresyjne:
pacjent najczęściej cierpi z powodu obniżonego nastroju, utraty zainteresowań i zdolności do
radowania się, wzmożonej męczliwości a co za tym idzie - zmniejsza się jego aktywność. Do często
spotykanych objawów należą: osłabienie koncentracji i uwagi, niska samoocena i mała wiara w
siebie, poczucie winy i małej wartości, pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości, myśli i czyny
samobójcze, zmniejszony apetyt; Zaburzenia afektywne dwubiegunowe: charakteryzuje się
nawrotami (co najmniej dwoma) epizodów obniżenia nastroju (depresji) i podwyższenia nastroju,
wzmożonej aktywności i energii (manii). Charakterystyczny jest powrót do stanu zdrowia pomiędzy
epizodami. Zaburzenia maniakalne: wzmożenie nastroju, zupełnie nieadekwatne do sytuacji i
okoliczności, które może zmieniać się od beztroskiej dobroduszności do niekontrolowanego
podniecenia, dobremu samopoczuciu towarzyszy wzmożona energia, a co za tym idzie nadmierna
4
aktywność, wielomówność, zmniejszona potrzeba snu, samoocena jest wyraźnie zawyżona,
pojawiają się oceny wielkościowe i zbyt optymistyczne sądy, Cyklotymia, Dystymia.
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatomorficzne:
 Zaburzenia lękowe w postaci fobii i inne zaburzenia lękowe: główne objawy tych zaburzeń
stanowią wyraz lęku, a ich występowanie nie jest ograniczone do jakiekolwiek określonej
sytuacji środowiskowej.
 Zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw): jego istotną cechą są nawracające
myśli natrętne (obsesje) lub czynności przymusowe (kompulsje), niemal zawsze myśli
natrętne przeżywane są z uczuciem przykrości, gdyż zazwyczaj dotyczą treści agresywnych,
obscenicznych lub są po prostu bezsensowne, a pacjent bezskutecznie próbuje się im
opierać, przymusowe czynności czy rytuały są zachowaniami stereotypowymi,
powtarzającymi się; nie sprawiają choremu przyjemności ani też nie prowadzą do
wykonania jakiś konkretnych zadań, zachowanie to ma zapobiegać jakimś wysoce
nieprawdopodobnym wydarzeniom, często dotyczącym wyrządzenia krzywdy sobie lub
komuś. Zaburzenie zwykle rozpoczyna się w okresie dzieciństwa lub we wczesnej
dorosłość.
 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne: są to zaburzenia, których pierwotną i
nadrzędna przyczyną jest stresujące wydarzenie lub utrzymujące się przykre okoliczności,
zaburzenia te są dezadaptacyjne ze względu na ciężki, ostry lub przewlekły stres, który
prowadzi do reakcji uniemożliwiających skuteczne radzenie sobie i prowokujących
trudności w funkcjonowaniu społecznym.
Zaburzenia osobowości: zaburzenie psychiczne, którego istotnymi cechami są głęboko
zakorzenione, trwałe, nieprzystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, myślenia o nim i
postrzegania go, ukonstytuowane tak dalece, że powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym
i behawioralnym. Zaburzenia osobowości podzielono zgodnie z grupami cech, które odpowiadają
najbardziej wyrazistym wzorcom zachowań. W ten sposób opisane typy są uznawane za główne
postacie zaburzeń osobowości. W ICD-10 wyróżniono następujące rodzaje zaburzeń osobowości:
osobowość paranoiczna, osobowość schizoidalna,
osobowość dyssocjalna (psychopatia),
osobowość chwiejna emocjonalnie, osobowość histrioniczna, osobowość anankastyczna,
osobowość lękliwa (unikająca), osobowość zależna.
Niepełnosprawność intelektualna: zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym
obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w
zakresie zachowań adaptacyjnych, niedojrzałości społecznej, niskiej sprawności umysłowej,
opóźnieniu rozwojowym. Stopnie:
 lekki: u dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 9 do mniej niż 12 lat, może powodować
pewne trudności w nauce szkolnej, wielu dorosłych będzie w stanie pracować i utrzymywać
dobre relacje społeczne oraz wnosić swój wkład w rozwój społeczeństwa.
 Umiarkowany: u dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 6 do mniej niż 9 lat, może
powodować występowanie znacznych opóźnień w rozwoju w dzieciństwie, ale większość
tych osób może osiągnąć pewien stopień niezależności w zakresie samoobsługi, oraz
rozwinąć umiejętności adekwatnego komunikowania oraz uczenia się, wiele dorosłych osób
będzie potrzebować wsparcia społecznego po to aby żyć i pracować w społeczeństwie.
 Znaczny: u dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 3 do mniej niż 6 lat, może
doprowadzić do potrzeby stałej opieki.
 Głęboki: u dorosłych wiek umysłowy odpowiednio poniżej 3 lat, doprowadza do
poważnych ograniczeń w zakresie samoobsługi, kontrolowania zwieraczy, komunikowania
się i poruszania się.
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie:
występowanie nieprawidłowych zachowań nie adekwatnych do wieku dziecka, będących
niezgodnymi z oczekiwaniami społecznymi. Do tych zachowań zalicza się aspołeczność,
5
występowanie agresji oraz buntowniczość. Zaburzenie może zostać rozpoznane jeśli wzorzec
zachowań utrzymuje się sześć miesięcy lub dłużej i nie jest jedynie wynikiem dziecięcej złośliwości
czy młodzieńczego buntu. Występowanie chociaż jednego z wymienionych zachowań, jeśli jest
odpowiednio mocno wyrażone, jest wystarczające do rozpoznania tego zaburzenia. Do tych
zachowań zalicza się: częste bójki, napady złości, tyranizowanie i okrucieństwo wobec ludzi oraz
zwierząt, dewastacja otoczenia, podpalenia, kradzieże, częste kłamanie, wagarowanie, uciekanie z
domu, napady złości oraz brak posłuszeństwa.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych: nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś
czynności lub zażywania jakiejś substancji. Jest to silne pragnienie lub poczucie przymusu zażycia
substancji; trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z zażywaniem substancji,
rozpoczynanie, kończenie i rozmiary zażywania; fizjologiczne objawy stanu odstawienia,
występujące, gdy picie zostało przerwane lub zmniejszone, przejawiające się specyficznym dla
danej substancji zespołem abstynencyjnym oraz zażywaniem tej samej lub podobnej substancji w
celu złagodzenia lub uniknięcia objawów abstynencyjnych; stwierdzenie tolerancji, potrzeby
zażywania zwiększonej dawki substancji w celu uzyskania efektów poprzednio osiąganych przy
pomocy mniejszych dawek; narastające zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub
zainteresowań z powodu zażywania danej substancji, zwiększenie ilości czasu koniecznego do
zdobycia lub zażywania substancji albo do usuwania skutków jej działania; zażywanie mimo
wyraźnych dowodów szkodliwych następstw, takich jak uszkodzenia wątroby, stany depresyjne
występujące po okresach intensywnego używania tych substancji, uszkodzenia funkcjonowania
poznawczego związane z substancjami.
Samobójstwa: najczęściej popełniają samobójstwo osoby cierpiące na depresję,
schizofrenię i alkoholizm, niekiedy społeczeństwo stwarza warunki i okoliczności sprzyjające
popełnieniu samobójstwa. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go
dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa różni się w zależności od płci. Czynniki ryzyka
samobójstwa: pora roku: wiosna i jesień; wiek powyżej 45 r.ż.; płeć męska; rozwód lub
owdowienie; osamotnienie; zła sytuacja materialna; utrata pracy; samobójstwo wśród osób bliskich;
przewlekłe choroby somatyczne; przewlekłe bóle; nieuleczalne choroby; sygnały samobójstwa;
depresja o ciężkim nasileniu, z poczuciem winy, niską samooceną, lękiem, bezsennością i myślami
samobójczymi; nadużywanie alkoholu; schizofrenia zwłaszcza z omamami słuchowymi
rozkazującymi; zaburzenia osobowości.
STATYSTYKA LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO W POWIECIE WĘGROWSKIM:
I. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Węgrowie:
Rok
Ogółem porady
porady lekarza psychiatry
porady psychologa
porady innego terapeuty
2009
1246
19
433
794
2010
1223
48
398
777
2011 (I - IV
485
9
102
374
II. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Węgrowie:
Rok
porady lekarza psychiatry
porady psychologa
2009
2537
813
2010
2606
1036
6
III. Leczenie ambulatoryjne pacjentów z zaburzeniami psychicznymi:
Wyszczególnienie
Ogółem
Wiek
0-18
Wiek
19-29
Wiek 30-64
Wiek
65-więcej
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Ogółem z zaburzeniami
psychicznymi
402
491
-
3
40
44
295
360
67
84
Osoby mieszkające na wsi
257
325
-
2
26
34
193
234
38
55
Organiczne zaburzenia
niepsychotyczne
30
32
-
-
-
-
22
22
8
10
Organiczne zaburzenia
psychotyczne
78
83
-
-
1
-
41
40
36
40
Schizofrenia
77
81
-
-
10
6
64
72
3
3
Zaburzenia psychotyczne i
urojeniowe
19
20
-
-
2
-
14
15
3
5
Epizody afektywne
15
12
-
-
-
-
13
11
2
1
Depresje nawracające i zaburzenia
dwubiegunowe
34
38
-
-
1
1
24
28
9
9
Inne zaburzenia nastroju
12
12
-
-
1
1
9
10
2
1
Zaburzenia nerwicowe związane ze
stresem i somatomorficzne
99
121
-
-
5
15
91
101
3
5
Zespoły behawioralne i zaburzenia
odżywiania
1
1
-
-
-
-
1
1
-
-
Zaburzenia osobowości i
zachowania
13
21
-
1
2
1
11
19
-
-
Upośledzenie umysłowe
15
36
-
1
15
13
-
21
-
1
Nieokreślone zaburzenia
psychiczne
6
33
-
1
-
6
5
20
1
6
Zaburzenia zachowania i emocji
rozpoczynające się w dzieciństwie i
w wieku młodzieńczym
3
1
-
-
3
1
-
-
-
-
IV. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Łochowie:
Rok
porady lekarza psychiatry
porady psychologa
2009
1117
176
2010
1240
152
7
V. Leczenie ambulatoryjne pacjentów z zaburzeniami psychicznymi:
Ogółem
Wyszczególnienie
Wiek
0-18
Wiek
19-29
Wiek
30-64
Wiek
65-więcej
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Ogółem z zaburzeniami
psychicznymi
313
362
1
-
29
38
221
259
62
65
Osoby mieszkające na wsi
248
244
1
-
26
14
168
112
53
14
Organiczne zaburzenia
niepsychotyczne
36
35
-
-
-
-
15
14
21
21
Organiczne zaburzenia
psychotyczne
10
6
-
-
-
-
4
2
6
4
Schizofrenia
56
47
-
-
2
2
48
42
6
3
Zaburzenia psychotyczne i
urojeniowe
21
19
-
-
1
3
19
15
1
1
Epizody afektywne
11
12
-
-
-
1
10
9
1
2
Depresje nawracające i
zaburzenia dwubiegunowe
21
23
-
-
-
16
14
7
7
-
Inne zaburzenia nastroju
4
2
-
-
-
-
4
2
-
-
Zaburzenia nerwicowe
związane ze stresem i
somatomorficzne
100
157
1
-
7
13
74
117
18
27
Zespoły behawioralne i
zaburzenia odżywiania
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zaburzenia osobowości i
zachowania
2
3
-
-
-
1
2
2
-
-
Upośledzenie umysłowe
51
58
-
-
19
18
31
40
1
-
Nieokreślone zaburzenia
psychiczne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zaburzenia zachowania i
emocji rozpoczynające się w
dzieciństwie i w wieku
młodzieńczym
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
VI. ROK 2011 - miesiące I-IV:
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Węgrowie i Poradnia Zdrowia Psychicznego w Łochowie:
Rok
2011
Rejon
Węgrów
Łochów
Ogółem porady
862
238
porady lekarza psychiatry
608
105
porady psychologa
254
133
8
VII. Statystyka leczenia psychiatrycznego w Powiecie Węgrowskim - dane z NZOZ-ów: NZOZ „CELMED” w Stoczku, NZOZ Przychodnia Rodzinna w Stoczku, NZOZ „E-COR” w Borzychach, Poradnia
Medycyny Rodzinnej „REVITA” w Węgrowie, NZOZ „SAMED” w Wierzbnie, SPZOZ w Grębkowie,
NZOZ „STARÓWKA” w Miedznie:
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Dorośli
Chłopcy
Dziewczęta
Mężczyźni
Kobiety
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
51
28
114
231
Osoby nadużywające substancji psychoaktywnych
30
15
40
9
Próby samobójcze
-
1
10
8
Samobójstwa
-
-
7
-
VIII. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Chłopcy
Dziewczęta
38
17
Osoby nadużywające substancji psychoaktywnych
-
-
Próby samobójcze
5
3
Samobójstwa
3
-
Inne
10
3
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
IX. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Dorośli
Chłopcy
Dziewczęta
Mężczyźni
Kobiety
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
62
49
114
110
Osoby nadużywające substancji psychoaktywnych
12
2
145
15
Próby samobójcze
-
1
-
2
Samobójstwa
-
-
3
-
X. Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Samobójstwa
Dorośli
Chłopcy
Dziewczęta
Mężczyźni
Kobiety
-
-
53
-
XI. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie od 17 lipca 2002 roku
działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – jako pierwsza instancja. W
Zespole jest zatrudnionych 8 lekarzy specjalistów posiadających uprawnienia do orzekania do
niepełnosprawności, tj. neurolog, lekarz chorób wewnętrznych, psychiatra, otolaryngolog,
okulista, chirurg, lekarz pediatra – 2 osoby oraz 8 specjalistów, m.in. pracownik socjalny–3
osoby, pedagog-2 osoby, psycholog-2 osoby, doradca zawodowy.
Rok
2007
2008
2009
2010
Liczba złożonych wniosków
745
794
879
927
220
240
204
220
Wydano
Orzeczenia o niepełnosprawności
9
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
488
554
634
672
PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZAKŁADA:




wielozakresową pomoc z wykorzystaniem wszystkich specjalistów i placówek służby
zdrowia istniejących na terenie powiatu oraz tworzenie nowych;
koordynację działań wszystkich instytucji i służb zajmujących się problemem osób
z zaburzeniami psychicznymi, z uwzględnieniem powierzenia zadania organizacjom
pozarządowym;
rozbudowę form pomocy osobie z zaburzeniami psychicznymi: psychologicznej,
psychoterapeutycznej, prawnej, socjalnej, medycznej i innych;
zespołowe określanie form i kierunków pomocy oraz zakresu interwencji.
PRIORYTETY PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO:
1. Zaburzenia depresyjne.
2. Uzależnienie od alkoholu.
3. Uzależnienie od środków psychoaktywnych.
4. Zaburzenia psychotyczne.
5. Zaburzenia nie psychotyczne.
6. Samobójstwa.
7. Zaburzenia organiczne.
8. Zaburzenia geriatryczne.
9. Zaburzenia związane z sytuacją kryzysową, traumatycznymi przeżyciami.
10. Zaburzenia psychiczne i ogólnorozwojowe dzieci i młodzieży.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
Celem programu jest zbudowanie modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego
wytyczającego kierunki działań na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
skoordynowaniu działań profilaktyczno – konsultacyjnych prowadzonych przez wszystkie
instytucje i organizacje zajmujące się osobami z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie
Węgrowskim.
Wsparcie zewnętrzne osoby z zaburzeniami psychicznymi odnosi się do określenia takiej
strategii interwencji w życie osoby bądź rodziny, która zapobiegnie hospitalizacji, stygmatyzacji
i wykluczeniu oraz wzmocni osobę/rodzinę w procesach radzenia sobie z przyczynami i objawami
zaburzeń psychicznych.
Cel szczegółowy nr 1:
Promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez:
Zadanie 1:
Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia
korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających zdrowiu psychicznemu.
Zadanie 2:
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz przeciwdziałanie nietolerancji, wykluczeniu
społecznemu i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zadanie 3:
Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zadanie 4:
10
Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.
Działania:
1) Psychoedukacja rodziców na temat prawidłowego rozwoju dziecka i wczesnego
wykrywania zaburzeń rozwoju;
2) Psychoedukacja dotycząca prawidłowego wychowywania i postępowania z osobami
z zaburzeniami psychicznymi;
3) Przygotowywanie materiałów edukacyjnych na temat kształtowania zachowań i stylów
życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, jak również rozwijania umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz ich rozpowszechnianie
w środowisku lokalnym, zakładach pracy, środowisku osób starszych;
4) Dzień otwarty diagnostyki i poradnictwa;
5) Wczesne rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u małych dzieci i młodzieży zwłaszcza
w praktyce lekarza ogólnego i opiece pediatrycznej.
6) Okresowe badania stanu zdrowia psychicznego populacji ogólnej;
7) Opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i środowisku
lokalnym.
8) Zapobieganie przemocy w środowisku rodzinnym, szkolnym, zawodowym – zajęcia
integracyjno – adaptacyjne.
9) Zapobieganie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi – kampanie informacyjno –
edukacyjne w środowisko lokalnym, np. 10 października – Światowy Dzień Zdrowia
Psychicznego;
10) Rozwój form działań placówek oświatowych oraz ośrodków oferujących poradnictwo
i wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
11) Szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie rozpoznawania zaburzeń
psychicznych.
12) Rozwój poradnictwa psychologicznego i psychiatrycznego dla dorosłych i dla dzieci;
13) Odpowiednia liczba specjalistów zatrudnionych w PZP.
Oczekiwane efekty:
1. Zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z późną diagnozą zaburzeń psychicznych.
2. Zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie.
3. Zwiększenie świadomości społecznej na temat zdrowia psychicznego.
4. Zmniejszenie liczby osób starszych z zaburzeniami psychicznymi wycofanych z życia
społecznego.
5. Zmniejszenie liczby osób korzystających ze zwolnień lekarskich z powodu problemów ze
zdrowiem psychicznym.
6. Zmniejszenie zachowań związanych z przemocą fizyczną i psychiczną.
7. Zmniejszenie liczby osób z zaburzeniami psychicznymi (np. depresja, nerwica).
8. Zmniejszenie liczby prób samobójczych oraz samobójstw dokonanych.
9. Dostosowanie działań w kierunku ochrony zdrowia psychicznego przez instytucje
wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Wskaźniki monitorowania efektów:
1. Liczba dzieci i młodzieży zgłaszająca się do Poradni z powodu nieprzystosowania, zaburzeń
psychicznych, nieodpowiednich zachowań rodzicielskich.
2. Liczba osób z problemami zdrowia psychicznego.
3. Liczba osób korzystająca ze zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem
psychicznym.
4. Liczba osób podejmujących próby „s” oraz liczba osób zmarłych w wyniku samobójstwa.
5. Liczba zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie i w innych środowiskach.
11
Cel szczegółowy nr 2:
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym.
Zadanie 1: Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Zadanie 2: Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
Zadanie 3: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zadanie 4: Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.
Działania:
1) Zwiększenie dostępności i zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form
środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. - szeroki, szybki i łatwy dostęp do
pomocy psychiatrycznej oraz psychologicznej;
2) Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego
i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) Przygotowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej oraz aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
4) Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy:
bytowej, mieszkaniowej;
5) wspieranie merytoryczne i finansowe samopomocowych projektów służących rozwojowi
form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) Utworzenie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie.
7) Utworzenie Pododdziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po substancjach
psychoaktywnych w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie (Pododdział Detoksykacyjny);
8) Prowadzenie ośrodków rehabilitacji społecznej i zawodowej (warsztaty terapii zajęciowej,
środowiskowe domu samopomocy, centra integracji społecznej, zakłady aktywności
zawodowej, spółdzielnie socjalne itp.);
9) Utworzenie zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej;
10) Utworzenie i prowadzenie Telefonu interwencyjnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Węgrowie;
11) Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych;
12) Prowadzenie treningu indywidualnego i grupowego, np. umiejętności wychowawczych
dzieci i młodzieży oraz ich rodzin metodą Carla Sutton;
13) Utworzenie i prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzin.
Oczekiwane efekty:
1.
Większy dostęp do lecznictwa psychiatrycznego na terenie powiatu.
2.
Zapewnienie stałej opieki nad pacjentem.
3.
Poprawa jakości życia osób z problemami psychicznymi.
4.
Zapewnienie miejsc pracy dla osób z zaburzeniami.
5.
Zapewnienie wczesnej diagnostyki zaburzeń dzieci i młodzieży.
6.
Przewodnik – informator.
7.
Poprawa funkcjonowania społecznego i jakości życia osób z problemami zdrowia
psychicznego oraz umocnienie ich pozycji społecznej i poczucia wpływu na własną
sytuację życiową;
8.
Ograniczenie rozmiaru negatywnych następstw chory psychicznej:

12
ndywidualnych (bezradności, ubóstwa, bezdomności,, wykluczenia)

odzinnych (bezradności, ubóstwa, zagrożeń emocjonalnych, rozpadu).
Wskaźniki monitorowania efektów:
1. Dostępność do opieki poszpitalnej.
2. Liczba pacjentów objętych opieką.
3. Liczba zatrudnionego personelu.
4. Liczba dzieci i młodzieży z wczesną diagnozą u lekarza podstawowej opiece zdrowotnej.
5. Badania nad jakością życia osób leczących się oraz rodziny.
PRZEWIDYWANE OGÓLNE EFEKTY PROGRAMU:
1. Skoordynowane będą działania wszystkich służb i organizacji niosących pomoc osobom
z zaburzeniami psychicznymi.
2. Zwiększone zostaną szanse zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży.
3. Nastąpi kompensacja opóźnień i uzyskanie równowagi psychicznej u dzieci i młodzieży.
4. Rodzina otrzyma wsparcie w wysiłkach zmierzających do zapewnienia optymalnych
warunków rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego z zaburzeniami psychicznymi.
5. Zbudowany zostanie system wsparcia osoby/rodziny zagrożonej zaburzeniami
psychicznymi.
6. Zmniejszeniu ulegnie społeczna izolacja osób z zaburzeniami psychicznymi.
REALIZATORZY PROGRAMU
I. Budowany Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego opiera się na następujących
organizacjach i instytucjach:
1. Samorząd Powiatu Węgrowskiego:
1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie,
1.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie,
1.3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie,
1.4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
1.5. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie,
1.6. Szkoły ponadgimnazjalne,
1.7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku,
1.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie,
1.9. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie:
2.1. Szpital Powiatowy w Węgrowie,
2.2. Poradnia Zdrowia Psychicznego.
2.3. Poradnia Leczenia Uzależnień,
II. Instytucje współdziałające przy budowaniu i realizacji Powiatowego Programu Ochrony
Zdrowia psychicznego:
3. Samorządy Gminne Powiatu Węgrowskiego:
3.1. Terenowe ośrodki pomocy społecznej Powiatu Węgrowskiego,
3.2. Placówki oświatowe (szkoły podstawowe i gimnazja),
4. Sąd Rejonowy w Węgrowie,
5. Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie,
6. Organizacje pozarządowe:
6.1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA- Węgrów”
6.2. CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Węgrowie,
6.3. DIAKONIA Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - Parafia w Węgrowie,
13
6.4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” w Jaworku,
6.5. Fundacja Pomocy Osobo Przewlekle Chorym „Bądź z nami” w Węgrowie.
USTALENIA KOŃCOWE DO PROGRAMU:
1. Harmonogram działań Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przedstawia
załącznik Nr 1 do niniejszego programu.
2. W toku realizacji Programu wszystkie instytucje i organizacje zainteresowane pomocą
osobom z zaburzeniami psychicznymi współpracują ze sobą, podejmując kolektywnie
decyzje pomocy osobie/rodzinie.
3. Koordynatorem działań na rzecz wspierania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu będzie sporządzane raz w roku.
5. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma charakter otwarty i podlega
ewaluacji w miarę pojawiających się potrzeb.
14
Download