Sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

advertisement
Sprawozdanie z działalności
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków
Środowiskowych Domów Samopomocy
za rok 2010
1.
Nazwa, siedziba - adres organizacji, członkowie Zarządu.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy.
32-600 Oświęcim, ul. Słowackiego 1a
Data rejestracji w KRS
- 13.11.2000r.
Data uzyskania statusu OPP
- 22.06.2007r.
Numer KRS
- 130861023
Dane członków Zarządu:
Halina Zelech
- prezes
Dorota Kośmider - wiceprezes
Agnieszka Książek - wiceprezes
Sabina Szypuła
- skarbnik
Dariusz Strączek - sekretarz
Irena Kowalewska – członek
Alina Suchan – członek
- 32-660 Chełmek ,ul. Kazimierza Wielkiego 12
- 32-552 Płaza, ul. Czarnieckiego 6
- 43- 300 Bielsko-Biała, ul. Łokietka 4/3
- 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 38/11
- 30-515 Kraków, ul. Krasickiego 27/14
- 42-217 Częstochowa, ul. Krasińskiego 3/15
- 32-500 Chrzanów, ul. Kard. Wyszyńskiego 15/25
2. Określenie celów statutowych organizacji
Celem Stowarzyszenia jest:
Tworzenie i wspieranie inicjatyw mających na celu zapewnienie przywracania godności oraz rozwoju
osobistego w szeroko rozumianym środowisku działającym na rzecz osób niepełnosprawnych z
problemami zdrowia psychicznego poprzez:
1. Świadczenie różnorodnych form pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami
psychicznymi, ich rodzin i opiekunów.
2. Prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i wychowawczej mającej na celu integrację
osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi, pracowników ośrodków wsparcia, ich
rodzin i opiekunów.
3. Dążenie do zapewnienia osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnego i powszechnie dostępnego wsparcia oraz innych form pomocy niezbędnych do
życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
4. Promocja i ochrona zdrowia w szczególności zdrowia psychicznego.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami
psychicznymi, ich rodzin i opiekunów.
6. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami
psychicznymi.
7. Prowadzenie działalności charytatywnej.
8. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami
psychicznymi, ich rodzin i opiekunów.
9. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w wyżej
wymienionym zakresie.
10. Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w
szczególności wśród osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin
i opiekunów.
Formy realizacji celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie warunków do stymulacji i rozwoju osób niepełnosprawnych oraz
z zaburzeniami psychicznymi poprzez odpowiednią pomoc, edukację i organizację czasu wolnego.
2. Organizowanie placówek pomocowych i innych.
3. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego
i problemów osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi.
4. Tworzenie warunków do samokształcenia członków Stowarzyszenia.
5. Organizowanie ośrodków wsparcia.
6. Organizowanie warsztatów.
7. Organizowanie mieszkań chronionych.
8. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
9. Organizowanie pracowni terapeutycznych.
10. Podnoszenie kwalifikacji, członków, podopiecznych i wolontariuszy Stowarzyszenia.
11. Doradztwo dla osób indywidualnych, stowarzyszeń i instytucji.
12. Propagowanie wzorców pomocy profesjonalnej o wysokich walorach etycznych.
13. Wydawanie publikacji, organizowanie wystaw, odczytów, imprez.
14. Wspieranie ochrony praw pracowników i osób korzystających z ośrodków wsparcia.
15. Prowadzenie działalności gospodarczej.
16. Opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących funkcjonowania ośrodków wsparcia.
17. Promocję i organizację grup samopomocowych i wolontariatu.
18. Współpracę z administracją publiczną w szczególności w zakresie kształtowania polityki i
prawodawstwa dotyczącego ośrodków wsparcia w szczególności Środowiskowych Domów
Samopomocy.
19. Współpracę ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu i organizacjami
pozarządowymi.
20. Współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
21. Współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, nauki,
kultury, sportu i innymi, którym bliskie są cele statutowe Stowarzyszenia.
22. Dążenie do integracji działań ośrodków wsparcia, stowarzyszeń i innych instytucji niosących
pomoc osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom w
szczególności do integracji działań Środowiskowych Domów Samopomocy.
23. Wspieranie działalności i rozwoju ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, z
zaburzeniami psychicznymi w szczególności Środowiskowych Domów Samopomocy.
24. Kształtowanie wobec osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych a zwłaszcza tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji.
W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia w 2010r. zrealizowano następujące zadania:
1. OSPiSSDS w 2010r. przygotowało cztery projekty :
- ,, Centrum aktywności V” do MPiPS celem realizacji zadań skierowanych do osób
niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego, mieszkańców Bielska - Białej
- ,, Uczę się i wiem- II edycja ‘’ – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego skierowany do pracowników śds województwa małopolskiego celem
podniesienia ich kompetencji zawodowych,
,, Rekreacja kontra izolacja „ - do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego skierowany do osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego,
mieszkańców powiatów : chrzanowskiego i oświęcimskiego,
2. Dwa projekty uzyskały akceptację i przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących
w dyspozycji Województwa Małopolskiego zostały zrealizowane.
Jeden z nich był skierowany do osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego i
dotyczył Cele główne projektu to:
a. zorganizowanie regionalnej imprezy o charakterze kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej
dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego wspierającej ich aktywność
w tych dziedzinach,
b. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego w
dziedzinie życia społecznego,
c. wykorzystanie imprezy do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego i przeciwdziałania ich
dyskryminacji
Drugi natomiast projekt pn. ,,Uczę się i wiem – II edycja ” skierowano do pracowników ŚDS
celem umożliwienia im podniesienia kwalifikacji zawodowych. Z projektu skorzystało 70
pracowników ośrodków wsparcia uzyskując
Do finansowania wkładu własnego w realizację zadania ,, Rekreacja kontra izolacja”
przeznaczono środki finansowe uzyskane z 1%.
3. OSPiSŚDS zostało włączone na podstawie umowy do zadań realizowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chrzanowie współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego przy realizacji
4. Zorganizowano w dniu 25 lutego 2010r. zebranie szkoleniowe dla kadry śds województwa
małopolskiego pn.,, Zasady funkcjonowania i zarządzania ośrodkami wsparcia w 2010r.’’
z udziałem dyrekcji i pracowników Wydziału Polityki Społecznej MUW.
5. Kontynuowano współpracę ze środowiskowymi domami, warsztatami terapii zajęciowej i
organizacjami pozarządowymi celem wymiany doświadczeń oraz tworzenia optymalnych
warunków do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z problemami psychicznymi.
6. Nadal na bieżąco śledzono projekty aktów prawnych, których zapisy decydują o sposobie
funkcjonowania śds, głównie ustawy o pomocy społecznej. W 2010 r. skierowano wiele pism
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących zapisów projektu rozporządzenia w
sprawie śds,
7. w dniach 6-8 października 2010r. w Olsztynie k/ Częstochowy zorganizowano ogólnopolską
konferencję szkoleniową pt. ,,Jak efektywniej organizować pomoc” z udziałem przedstawicieli
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Departamentu Polityki i Integracji Społecznej
oraz pracowników ośrodków wsparcia z różnych rejonów Polski.
Konferencja była okazją do bezpośredniego zapoznania się ze stanowiskiem MPiPS w sprawie
miejsca śds w systemie oparcia społecznego, wymiany doświadczeń oraz ugruntowania wiedzy
o problemach osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego.
8. W 2010r. przeprowadzono dla pracowników ŚDS w Sulejowie dwa warsztaty
arteterapeutyczne:
- w maju 4-dniowe pn. ,, Pora na relaks z plastyką”
- we wrześniu 5-dniowe pn. ,, INSPIRACJE-INFORMACJE-INTERPRETACJE’’
Ofertę skierowano do wielu ośrodków w kraju.
Celem warsztatów było podniesienie kompetencji terapeutów zajęciowych oraz dzielenie się
doświadczeniami.
3. Objęto patronatem i pomocą organizacyjną wiele imprez integracyjnych skierowanych dla
osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego między innymi:
- VIII Małopolski Konkurs Recytatorski uczestników terapii ŚDS, który odbył się w
Chrzanowie.
- VIII Integracyjną Imprezę Sportowo - Artystyczną ,,ZACHARIASZADA’’ w Zielonkach,
- IX festyn Integracyjny pn. ,,Sobótka” w Oświęcimiu.
- III edycja Małopolskiego Konkursu Karaoke w Olkuszu 02.09.2010r
8. Przeprowadzono działania promocyjne, w tym celem pozyskania 1% podatku dochodowego
od sympatyków naszej organizacji.
9. w 2010r. odbyły się 4 zebrania Członków Zarządu , 1 Walne Zebranie Członków.
3. Dane o zatrudnieniu
Stowarzyszenie zatrudniało w 2010 r. piętnaście osób w oparciu o umowę zlecenie do realizacji
warsztatów arteterapeutycznych i projektów oraz jedną na umowę o dzieło.
Nie przyznano żadnych nagród. Stowarzyszenie nie udzieliło w 2010 r. żadnych pożyczek, nie nabyło
obligacji, udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości. OSPiSŚDS nie posiadało
zobowiązań na koniec 2010r.
Stowarzyszenie nie ma żadnych zaległości w stosunku do ZUS oraz Urzędu Skarbowego
Download