ZAKUP RESPIRATORA - WYMAGANIA TECHNICZNE

advertisement
Załącznik nr 1
Respirator dla: dorosłych wysokiej klasy
WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE
Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!
Lp
PARAMETR/WARUNEK
I
1.
2.
3.
4.
INFORMACJE O PRODUKCIE
II
5.
CERTYFIKATY JAKOŚCI
Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać
numer, załączyć kopię
Certyfikat EC. Podać numer, załączyć kopię
6.
III
7.
8.
IV
9.
10.
11.
12.
13.
V
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
VI
22.
23.
Oferent / Producent
Model / Typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
PRZEZNACZENIE RESPIRATORA
Respirator do terapii niewydolności oddechowej
róŜnego pochodzenia do stosowania w warunkach
intensywnej terapii
Respirator dla dorosłych i dzieci powyŜej 4 kg
ZASILANIE RESPIRATORA
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła
spręŜonego gazu
Zasilanie w tlen z centralnego źródła spręŜonego
gazu
MoŜliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy
zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem
Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10%
Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora
na minimum 0,5 godziny pracy.
TRYBY WENTYLACJI
Wentylacja wspomagana/kontrolowana
CMV/Assist-IPPV
Zsynchronizowana przerywana wentylacja
obowiązkowa SIMV
Wentylacja SPONTANICZNA
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe
dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych
PEEP/CPAP
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu
BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV
Wentylacja nieinwazyjna NIV
Wentylacja bezdechu z moŜliwością ustawienia
parametrów oddechowych
Wdech manualny
RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO
Oddech kontrolowany objętością VCV
Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
Podać
Podać
Podać
2007
Fabrycznie
nowy
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK 2,5 do 6,0
bar
TAK 2,5 do 6,0
bar
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Parametry oferowane
Odpowiedź (podać oferowane zakresy
oferenta
parametrów lub opisać funkcje
TAK/NIE
aparatu)
Lp
PARAMETR/WARUNEK
24.
Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową
objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+
VII
25.
VIII
29.
RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO
Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem
PSV/ASB
Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS
Oddech spontaniczny wspomagany
proporcjonalnie z automatycznym pomiarem
podatności i oporów oddechowych
Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki
dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC,
TRC
PARAMETRY REGULOWANE
Częstość oddechów
30.
Objętość pojedynczego oddechu
31.
32.
Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów
wymuszonych objętościowo- kontrolowanych
Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu
33.
Czas plateau
34.
Ciśnienie wdechowe PCV
35.
Ciśnienie wspomagania PSV/ASB
36.
Ciśnienie PEEP/CPAP
37.
Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL,
DuoPAP, APRV
Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL,
DuoPAP, APRV
Czas wysokiego poziomu ciśnienia
26.
27.
28.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
IX
Płynnie regulowany czas lub współczynnik
narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB
Procentowe kryterium zakończenia fazy
wdechowej w trybie PSV/ASB
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu
własnego pacjenta
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu
własnego pacjenta
StęŜenie tlenu w mieszaninie oddechowej
regulowane płynnie mieszalnik elektroniczne pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo
INNE FUNKCJE WENTYLACJI
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK 1-100
l/min
TAK 302000ml
TAK 31201/min
TAK I:E
1:9-4:1 Ti
0.2-5. Os
TAK 0,0 - 2,0
sęk
TAK 5-80
cmH2O
TAK 0-60
cmH2O
TAK 0-30
cmH2O
TAK 5-70
cmH2O
TAK 0-30
cmH2O
TAK
0,2 -15 sęk
TAK
TAK
5 - 50%
TAK 0,3 -15
l/min
TAK
0 ,3 -1 5
cmH2O
TAK 21 100%
Parametry oferowane
Odpowiedź (podać oferowane zakresy
oferenta
parametrów lub opisać funkcje
TAK/NIE aparatu)
Lp
PARAMETR/WARUNEK
45.
MoŜliwość wyboru krzywej przepływu dla
oddechów obowiązkowych objętościowokontrolowanych
46,
47.
MoŜliwość wyboru sposobu nastawiania
parametrów wzajemnie zaleŜnych (czas wdechu,
czas wydechu, stosunek I:E)
Manualne przedłuŜenie fazy wdechowej
48.
Manualne przedłuŜenie fazy wydechowej
49.
MoŜliwość wspomagania oddechu spontanicznego
ciśnieniem PSY na obu poziomach ciśnienia przy
BIPAP, BILEYEL, APRV
MONITOR GRAFICZNY
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej
całkowitej minimum 12" do obrazowania
parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania
parametrów wentylacji
MoŜliwość obrotu monitora w płaszczyźnie
poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu,
objętości w funkcji czasu
X
50.
51.
52.
53.
54.
XI
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
XII
70.
Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość
MoŜliwość zatrzymania krzywych prezentowanych
na monitorze w dowolnym momencie w celu ich
analizy
POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI
Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji,
dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych
pomiędzy pacjentami
Integralny pomiar stęŜenia tlenu
Całkowita częstość oddychania
Objętość pojedynczego oddechu
Całkowita objętość wentylacji minutowej
Objętość spontanicznej wentylacji minutowej
Ciśnienie szczytowe
Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
Stosunek wdech/wydech I:E
Ciśnienie plateau
Ciśnienie PEEP/CPAP
Ciśnienie AutoPEEP
Podatność statyczna płuc pacjenta
Opory wdechowe płuc pacjenta
Indeks dyszenia RSB (f/Vt)
ALARMY
Hierarchia alarmów w zaleŜności od waŜności
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
Minimum
prostokątna i
opadająca
TAK
TAK Minimum
do 6 sekund
TAK
Minimum do 1
0 sekund
TAK
TAK Podać
przekątną
całkowitą
TAK
TAK co
najmniej 2
krzywe
jednocześnie
na ekranie
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Parametry oferowane
Odpowiedź (podać oferowane zakresy
oferenta
parametrów lub opisać funkcje
TAK/NIE
aparatu)
Lp
PARAMETR/WARUNEK
71.
Stopniowanie aktywnego alarmu w zaleŜności od
czasu trwania sytuacji alarmowej
Zaniku zasilania sieciowego
Zaniku zasilania bateryjnego
Niskiego ciśnienia tlenu
Niskiego ciśnienia powietrza
Za niskiego lub zbyt wysokiego stęŜenia tlenu w
ramieniu wdechowym
Wysokiej całkowitej objętości minutowej
Niskiej całkowitej objętości minutowej
Wysokiego ciśnienia
Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia
układu oddechowego
Wysokiej częstości oddechów
Wysokiej objętości oddechowej
Niskiej objętości oddechowej
Limit wysokiej objętości wdechowej dla wentylacji
kontrolowanej ciśnieniem z docelową objętością,
wentylacji wspomaganej objętością i trybu
kompensacji oporów rurki intubacyjnej
Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta
Niskiej częstości oddechów lub Bezdechu
Pamięć alarmów z komentarzem
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
XIII
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
INNE POśĄDANE FUNKCJE I
WYPOSAśENIE
Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana
parametrów wentylacji
Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie
poprzez dotyk
W przypadku zmiany trybu i parametrów
wentylacji, moŜliwość łatwego powrotu do
poprzednich nastawień
MoŜliwość powrotu do nastawień ostatniego
pacjenta po wyłączeniu aparatu
Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i
alarmów na podstawie wagi pacjenta IB W
Test aparatu sprawdzający poprawność działania i
szczelność układu oddechowego wykonywany
automatycznie lub na Ŝądanie uŜytkownika
Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja
aparatu uniemoŜliwia wentylację bez filtru
wydechowego)
Zestaw filtrów wielorazowych wdechowych i
wydechowych do aparatu
96.
Kompletny układ oddechowy wielorazowy
silikonowy z pułapką wodną na wydechu.
XIV
97.
POZOSTAŁE
Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa
koła z blokadą
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Opisać
TAK
Opisać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Opisać
TAK
TAK 2
komplety na
aparat
TAK 2
komplety na
aparat
TAK
Parametry oferowane
Odpowiedź (podać oferowane zakresy
oferenta
parametrów lub opisać funkcje
TAK/NIE aparatu)
Lp
PARAMETR/WARUNEK
98.
Złącze do komunikacji z urządzeniami
zewnętrznymi umoŜliwiające przesyłanie danych z
respiratora.
Komunikacja w języku polskim
Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)
Materiały informacyjne na temat oferowanego
respiratora
99.
100.
101.
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
Parametry oferowane
Odpowiedź (podać oferowane zakresy
oferenta
parametrów lub opisać funkcje
TAK/NIE
aparatu)
TAK
TAK
TAK
TAK
Załączyć
Uwaga : w kolumnie "WYMAGANIA GRANICZNE"
TAK - oznacza bezwzględny wymóg, brak Ŝądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Czytelny/e podpis/y (imię nazwisko) osoby/osób
upowaŜnionej/ych do reprezentowania oferenta
_i
i
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards