Aparatura do diagnostyki zaburzeń czynnościowych przewodu

advertisement
Załącznik nr 3
......................................................
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40 –752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
RESPIRATORY
Lp.
Parametry wymagane*
1. Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2009 r.
2. Zasilanie elektrycznie napięciem 230VAC±10% 50Hz przy maksymalnym poborze
energii do max 150W, akumulatorowe
3. Respirator przystosowane do terapii niewydolności oddechowej różnego
pochodzenia u pacjentów z wszystkich grup wiekowych od noworodków do
dużych dzieci
4. Przystosowane do zasilania powietrzem oraz tlenem ze szpitalnej instalacji gazów
medycznych o ciśnieniu gazów w zakresie min od 3 do 6,0 bar
5. Respirator na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół
6. Prowadzenie wentylacji awaryjnej przy braku zasilania w powietrze lub tlen (praca
tylko z jednego źródła gazu z kompensacją braku źródła drugiego)
7. Funkcja automatycznego przełączenia na wyższe regulowane stężenia tlenu przed i
po odsysaniu pacjenta (natlenowanie), przy przejściu respiratora do stanu
gotowości i bez uruchamiania alarmu rozłączenia, z automatycznym
rozpoznawaniem odłączenia i przyłączenia pacjenta
8. Pomiar stężenia tlenu przy użyciu elektronicznego czujnika stężenia tlenu
(nie chemicznego)
9. Możliwość rozbudowy o układ pomiaru CO2, z czujnikami dorosłych i dla
noworodków
10. Respirator posiadający następujące tryby wentylacji:
- z zadanym ciśnieniem
20
Parametry oferowane**
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
21
- z zadaną objętością
- ze wspomaganiem ciśnieniowym
- z zadanym ciśnieniem i gwarantowaną objętością
- synchronizowana, przerywana wentylacja wymuszona z wykorzystaniem trybu
ciśnieniowego przy wspomaganiu ciśnieniowym
- wentylacja nieinwazyjna z zadanym ciśnieniem
- wentylacja nieinwazyjna ze wspomaganiem ciśnieniowym
- wentylacja awaryjna, przełączająca do wentylacji kontrolowanej przy
niewydolnej wentylacji wspomaganej
Wymagane inne funkcje oddechowe:
- wdech manualny
- wyzwalanie oddechu przepływem
- wyzwalanie oddechu ciśnieniem
- natlenowanie
- wstrzymanie na wdechu
- wstrzymanie na wydechu
Funkcja automatycznego rozpoznawania rozłączenia i podłączenia układu pacjenta
przy wentylacji nieinwazyjnej
Wymagany zakres regulacji częstości oddechów min. 5–150 oddechów/min
Wymagany zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu od min. 5 ml
Wymagany zakres regulacji stosunku czasów wdech/wydech min. 1: 10 - 4:1
Wymagany zakres regulacji czasu wdechu min. 0,15 - 5,0 s
Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych
(czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E)
Mieszalnik gazów elektroniczno-pneumatyczny z płynną regulacją
Wymagany zakres regulacji płynnej stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21 –
100%
Wymagany zakres regulacji wartości ciśnienia wdechowego min. 0 – 50 cmH2O
Wymagany zakres regulacji wartości ciśnienia wspomagania min. 0 – 50 cmH2O
Wymagany zakres regulacji wartości stałego dodatniego ciśnienia w drogach
oddechowych min. 0 – 20 cmH2O
Zakres czasu utrzymania szczytowego poziomu ciśnienia min. 0,2 – 10 s.
Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla trybów kontrolowanego ciśnienia
i wspomagania ciśnieniem
25. Zabezpieczone przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów wentylacji
26. Możliwość natychmiastowego powrotu do poprzednich nastaw parametrów po ich
zmianie.
27. Oferowany respirator powinien być wyposażony w kolorowy, ciekłokrystaliczny
monitor z obsługą dotykową, z regulacją kąta nachylenia
i skrętu, służący do obsługi respiratora oraz obrazowania parametrów wentylacji
28. Monitor ze skalą dopasowującą się automatycznie do wysokości wyświetlanych
krzywych.
29. Wymagana efektywna przekątna ekranu monitora min 12”
30. Graficzne prezentacje ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu oraz pętli
ciśnienie-objętość i objętość-przepływ
31. Możliwość monitorowania i wyświetlania na monitorze respiratora następujących
parametrów oddechowych i wartości:
- stężenie tlenu na wdechu
- całkowita częstość oddychania
- spontaniczna częstość oddechowa
- objętość pojedynczego oddechu
- całkowita objętość wentylacji minutowej
- objętość minutowa oddechów spontanicznych
- stosunek oddechów spontanicznych do wymuszonych
- wartość ciśnienia szczytowego
- wartość średnia ciśnienia w układzie oddechowym
- wartość stosunku wdech/wydech
- wartość ciśnienia pauzy
- wartość dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych
- wartość oporów wdechowych i wydechowych płuc
- wartość podatności statycznej i dynamicznej płuc
- praca oddechowa respiratora i pacjenta
- elastancja
- współczynnika P 0.1
- czasu pozostałego do wyczerpania się baterii
- 24 godzinne trendy wyżej wymienionych parametrów
32. Respirator posiadający system dźwiękowych i optycznych alarmów ze
zróżnicowaną ważnością, oraz wyraźnym oznaczeniem parametru którego alarm
22
dotyczy w zakresie:
- braku zasilania w energię elektryczną
- rozładowania akumulatorów
- przekroczenia zakresu poziomu ciśnienia gazów zasilających
- przekroczenia górnego ograniczenia poziomu ciśnienia w drogach oddechowy
- przekroczenia wyznaczonego poziomu stężenia tlenu
- wzrostu i spadku częstości oddechów
- przekroczenia czasu bezdechu
- przekroczenia granic wartości wentylacji minutowej
- niskiej wartości ciśnienia wdechowego
- przekroczenia czasu bezdechu
- przekroczenia granicy przecieku przy wentylacji nieinwazyjnej
- przekroczenia czasu braku reakcji pacjenta przy wentylacji nieinwazyjnej
33. Funkcja automatycznego testu sprawdzającego poprawność działania respiratora,
podatność i szczelność układu oddechowego, kalibracji pomiaru O2
Czas wykonywania testu nie dłuższy niż 5 min. - podać
34. Respirator wyposażony w wewnętrzne akumulatory pozwalające na podtrzymanie
pracy respiratora przez okres minimum 60 min. bez żadnych ograniczeń nastawień
wentylacji – podać czas
35. Respirator wyposażony w aktywny nawilżacz termiczny z dwupunktową kontrolą
temperatury, z podgrzewaniem rur pacjenta, z kopułką dla noworodków oraz z
czujnikiem temperatury -1 szt., oraz kablem przyłączeniowym do układów
pacjenta jednorazowych – 1 szt, oraz wielorazowych - 1 szt.
36. Respirator wyposażony w ramie wieloprzegubowe do zamocowania nawilżacza
termicznego z regulacja wysokości
37. Respirator wyposażony w ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu rur
pacjenta
38. Funkcja nebulizacji do rozpylania leku o wielkości cząsteczek ok.5 μm - podać
39. Wysokiej jakości przetwornik przepływu wielokrotnego stosowania
40. Przewody gazowe wysokociśnieniowe o długości min. 3 m z wtykami typu AGA
41. Wózek respiratora stabilny, wyposażony w szuflady lub pojemniki do
przechowywania wyposażenia.
42. Układ wydechowy wielokrotnego stosowania
23
43. Kompletny, wielorazowy, silikonowy układ pacjenta dla noworodków, z pułapką
wodną, przystosowany do nawilżacza termicznego – 1 szt.
44. Kompletny, wielorazowy, silikonowy układ pacjenta dla dorosłych, z pułapką
wodną, przystosowany do nawilżacza termicznego– 1 szt.
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
Data ...................................
....................................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
24
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards