respirator - SP ZOZ Brzesko

advertisement
Załącznik nr:1
Zadanie nr: 4
Kod CPV:33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa.
Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do
stosowania w warunkach intensywnej terapii dla dzieci i dorosłych – szt 2
1/ Typ/nazwa ........................................................
2/Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji
2/ Producent...........................................................................................................................
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:
l.p.
parametr
parametr
wymagany
I
WYMAGANIA OGÓLNE
1
Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5
kg –fabrycznie nowy
TAK
2
Zasilanie elektryczne AC 230 VAC 50 Hz+/10%
TAK
3
Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego
akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy
TAK
4
Zasilanie w powietrze i tlen z centralnej
instalacji gazów w zakresie min. (3,0 – 6,0)
[bar]
TAK
5
Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu
tylko jednym gazem, powietrzem lub tlenem
TAK
6
Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej,
dwa koła z blokadą
TAK
7
Komunikacja w języku polskim
TAK
8
Automatyczna kompensacja braku drugiego
gazu
TAK
9
Złącze do komunikacji z urządzeniami
zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie
danych z respiratora.
TAK
II
Tryby wentylacji
1
Wentylacja ciśnieniowo zmienna PCV
TAK
2
Wentylacja objętościowo zmienna VCV
TAK
3
Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa
typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP
TAK
4
Wentylacja kontrolowana objętościowo i
ciśnieniowo - SIMV
TAK
5
Wentylacja z zadaną objętością z
ograniczeniem ciśnienia
TAK
parametr oferowany
-
-
1
6
Wentylacja z zadanym ciśnieniem z
gwarantowaną objętością
TAK
7
Wentylacja wspomagania oddechu
spontanicznego ciśnieniem
TAK
8
Wentylacja bezdechu z możliwością
ustawienia parametrów oddechowych
TAK
III
Rodzaje oddechu
-
1
Oddech wymuszony kontrolowany
objętością - VCV
TAK
2
Oddech wymuszony kontrolowany
ciśnieniem - PCV
TAK
3
Oddech spontaniczny wspomagany
ciśnieniem
TAK
4
Oddech spontaniczny wspomagany
objętością
TAK
5
Oddech spontaniczny wspomagany
proporcjonalnie
TAK
6
Rozpoznawanie oddechu własnego pacjenta
TAK
VI
Inne funkcje
-
1
Przepływ bazowy regulowany ręcznie w
zakresie min. 2-9 l/min
TAK
2
Wyzwalanie oddechu- czułość przepływowa
regulowana w zakresie od 1 -8 l/min
TAK
3
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla
oddechów obowiązkowych objętościowokontrolowanych
podać
4
Możliwość wyboru sposobu nastawiania
parametrów wzajemnie zależnych (czas
wdechu, czas wydechu, stosunek I:E)
podać
5
Manualne przedłużenie fazy wdechowej
TAK
6
Manualne przedłużenie fazy wydechowej
TAK
7
Możliwość wspomagania oddechu
spontanicznego ciśnieniem PSV na obu
poziomach ciśnienia przy BIPAP,
BILEVEL, APRV
podać
VII
1
2
Monitor
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej
całkowitej minimum 12” do obrazowania
parametrów wentylacji oraz wyboru i
nastawiania parametrów wentylacji - podać
przekątną całkowitą
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu,
objętości w funkcji czasu - podać liczbę
krzywych wyświetlanych jednocześnie na
ekranie
-
TAK
>= 2
3
Graficzna prezentacja pętli ciśnienieobjętość
podać
4
Możliwość zatrzymania krzywych
prezentowanych na monitorze w dowolnym
momencie w celu ich analizy
TAK
2
5
Trendy [godz.] monitorowanych parametrów
podać
6
Dziennik zdarzeń
podać
VIII Pomiary parametrów wentylacji
-
1
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej
(21 - 100%) regulowane płynnie
TAK
2
Integralny pomiar stężenia tlenu
TAK
3
Całkowita częstość oddychania
TAK
4
Objętość pojedynczego oddechu
TAK
5
Całkowita objętość wentylacji minutowej
TAK
6
Objętość spontanicznej wentylacji
minutowej lub frakcji oddechów
wyzwolonych przez pacjenta
TAK
7
Ciśnienie szczytowe
TAK
8
Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
TAK
9
Stosunek wdech/wydech I:E lub stosunku
wdech/całkowity cykl oddechowy
TAK
10
Ciśnienie plateau
TAK
11
Ciśnienie PEEP/CPAP
TAK
12
Podatność statyczna płuc pacjenta
TAK
13
Opory wdechowe płuc pacjenta
TAK
14
Indeks dyszenia RSB (f/Vt) lub indeks
płytkości oddechu SBI
TAK
IX
Alarmy
-
1
Hierarchia alarmów w zależności od
ważności ze stopniowaniem alarmu w
zależności od czasu trwania sytuacji
alarmowej
podać
2
Zaniku zasilania sieciowego
TAK
2
Zaniku zasilania bateryjnego
TAK
3
Niskiego ciśnienia tlenu
TAK
4
Niskiego ciśnienia powietrza
TAK
5
Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia
tlenu w ramieniu wdechowym
TAK
6
Wysokiej całkowitej objętości minutowej
TAK
7
Niskiej całkowitej objętości minutowej
TAK
8
Wysokiego ciśnienia
TAK
9
Niskiego ciśnienia wdechowego lub
rozłączenia układu oddechowego
TAK
10
Wysokiej częstości oddechów
TAK
11
Wysokiej objętości oddechowej ewentualnie
wysokiej częstości oddechów i/lub bezdechu
podać
12
Niskiej objętości oddechowej ewentualnie
wysokiej częstości oddechów i/lub bezdechu
podać
13
Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta
podać
14
Pamięć alarmów z komentarzem
TAK
15
Alarmy techniczne
TAK
X
Inne funkcje i wyposażenie
3
1
Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana
parametrów wentylacji
TAK
2
Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie
poprzez dotyk lub pokrętło
TAK
3
W przypadku zmiany trybu i parametrów
wentylacji, możliwość łatwego powrotu do
poprzednich nastawień
TAK
4
Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i
alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW
lub kategorii wagowej pacjenta
TAK
5
Test aparatu sprawdzający poprawność
działania i szczelność układu oddechowego
wykonywany automatycznie lub na żądanie
użytkownika
TAK
6
Wydechowy filtr przeciwbakteryjny min. 50
szt. lub wielorazowego użytku do co
najmniej 50 sterylizacji
TAK
7
Kompletny układ oddechowy wielorazowy
silikonowy z pułapką wodną na wydechu.
Dostosowany do HME – po 2 komplety na
aparat
TAK
8
XI
1
2
3
4
5
6
7
XII
1
2
3
4
XIII
1
Nebulizator do podawania leków w formie
erozolu przeznaczony do pracy z
pacjentami zaintubowanymi i
wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę.
Warunki gwarancji i serwisu
Okres gwarancji
Czas reakcji serwisu: przyjęte zgłoszenie –
podjęta naprawa
Maksymalny czas usunięcia awarii
Aparat zastępczy na czas naprawy trwającej
powyżej 3 dni
Minimalna liczba dni przestoju
przedłużająca termin gwarancji
Minimalna liczba napraw powodująca
wymianę podzespołu na nowy
Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych
elementów po naprawie
Pozostałe wymagania
Instrukcja obsługi w języku polskim
Prospekt aparatu
Katalog potwierdzający oferowane
parametry
Deklaracja zgodności oznaczona znakiem
CE
SZKOLENIE
Szkolenie pracowników Zamawiającego w
zakresie obsługi aparatów
TAK
min 24 miesiące
podać
max 24 godziny
-podać
max 4 tygodnie
Tak
min 7 dni
min 3
min 3 miesiące
TAK
TAK
dostarczyć z aparatem
dołączyć do oferty
TAK
dołączyć do oferty
TAK
dołączyć do oferty
TAK
4
Cena.
Lp. Nazwa/ typ
1.
Ilość Cena
netto
w PLN
Wartość
netto
w PLN
VAT
%
VAT
w
PLN
Wartość
brutto
w PLN
Respirator
typ/model
………................................
............................................
2 szt
RAZEM
.........................................
/Podpis i pieczęć oferenta /
5
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards