wymagania graniczne - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w

advertisement
……………………………………..
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Załącznik nr 3.2.
Przedmiot zamówienia: "Zakup i dostawa trzech respiratorów na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II z siedzibą w Katowicach, Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. Prof. Stanisława Szyszko z siedzibą w Zabrzu oraz
Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z siedzibą w Chorzowie”, numer postępowania PN/33/16
PARAMETRY TECHNICZNE dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
im. Prof. Stanisława Szyszko z siedzibą w Zabrzu
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
(dalej w treści: ZPT)
PRODUCENT ……………………………………………………….
NAZWA LUB TYP LUB MODEL …………………………………
KRAJ POCHODZENIA ……………………………………………..
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
Parametr /warunek graniczny*
Parametr oferowany **– podać nr strony w
załączonych materiałach informacyjnych
potwierdzających spełnienie parametru
PARAMETRY OGÓLNE
Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia.
Respirator uniwersalny dla noworodków, dzieci i dorosłych.
Respirator na podstawie jezdnej.
Możliwość zamocowania ekranu sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego.
Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do
5,5
bar.
Zasilanie sieciowe 230V, 50-60 Hz.
TRYBY WENTYLACJI
Wentylacja wymuszona CMV,CMV/Assist.
Wentylacja synchroniczna SIMV.
32
3.
4.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem PSV i objętością VSV.
PEEP/CPAP.
TYPY ODDECHU
Automatyczne ustawienie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie
wprowadzonej wagi pacjenta lub wzrostu.
Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PAV, PPS zgodny z algorytmem
Younesa.
Wentylacja z docelową objętością minutową typu MMV.
Oddech na dwóch poziomach ciśnienia (np. typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP)
Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany).
Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (np.typu PRVC,VG,
AutoFlow).
Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV.
Ręczne przedłużenie fazy wdechu.
Ręczne przedłużenie fazy wydechu.
Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień.
Możliwość podawania tlenu przez respirator przy pomocy maski twarzowej z regulacją
stężenia O2 i przepływu przy zastosowaniu standardowego obwodu pacjenta.
Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej.
PARAMETRY REGULOWANE
Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 1-150 l/min–(podać).
Objętość pojedynczego oddechu VCV minimum od 5 do 2500 ml –(podać).
Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 2 do
95cm H2O–(podać).
Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 2 do 95 cm H2O– (podać).
Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cm H2O–(podać).
Regulowany czas wdechu przy VCV dominimum 0,1 do 9,0 sek pośrednio/bezpośrednio–
(podać).
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21100%(elektroniczny mieszalnik gazów).
Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości trigera:0,2l/min13l/min– (podać).
Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo
kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych.
Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w
zakresie minimum 5–50%szczytowego przepływu wdechowego.
33
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
VI.
1.
2.
3.
4.
VII.
1.
2.
3.
4.
OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI
Rzeczywista częstość oddychania.
Częstość oddechów spontanicznych.
Objętość pojedynczego oddechu.
Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta.
Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV.
Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej.
Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku.
Ciśnienie PEEP.
Szczytowe ciśnienie wdechowe.
Ciśnienie średnie.
Ciśnienie fazy Plateau.
Ciśnienie Auto PEEP.
Ciśnienie zaklinowania P0,1 oraz kalkulacja indeksu dyszenia RSB.
Dynamiczna oporność płuc.
Integralny pomiar stężenia tlenu.
Możliwość rozwinięcia w przyszłości o tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od
wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania na podstawie
analizy et CO2 w respiratorze.
Możliwość rozwinięcia w przyszłości o pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze.
Możliwość rozwinięcia w przyszłości o kalkulację współczynnika eliminacji dwutlenku
węgla V’CO2.
PREZENTACJA GRAFICZNA
Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie
respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z
możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie.
Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie
respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość.
Graficzna wizualizacja w czasie rzeczywistym podatności i oporności płuc pacjenta.
Możliwość dowolnej konfiguracjimin.3 ekranów układu respiratora przez użytkownika.
ALARMY
Kategorie alarmów według ważności.
Niskiego ciśnienia gazów zasilających.
Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu.
Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej.
34
5.
6.
7.
8.
9.
VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IX.
1.
2.
3.
Za wysokiej objętości oddechowej VT.
Za wysokiej częstości oddechów–tachypnoe.
Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego.
Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku, lub rozłączenia układu oddechowego.
Alarm bez dechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej.
INNE WYMAGANIA
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów–(opisać).
Funkcja auto testu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu lub na żądanie operatora.
Nebulizator pneumatyczny z czasem pracy do 30 minut z akcesoriami przeznaczonymi dla
wszystkich kategorii pacjentów; dopuszcza się także nebulizator ultradźwiękowy.
Min.25 szt. układów jednorazowego użytku dla dorosłych kompatybilnych z jednorazowymi
filtrami/ nawilżaczami HME.
Min.25 szt. układów jednorazowego użytku dla noworodków d o z a o f e r o w a n e g o
nawilżacza wraz z komorą.
50 sztuk jednorazowych nawilżaczy/filtrów HME do każdego oferowanego respiratora.
Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta.
Polski interfejs i oprogramowanie aparatu.
Skrócona Instrukcja Obsługi na ekranie respiratora (opis funkcji- tryb pomocy).
Paramagnetyczny pomiar O2 (nie dopuszcza się czujników galwanicznych).
WYMAGANIA DODATKOWE:
Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2016.
Okres przydatności do użycia materiałów jednorazowych –co najmniej 24 miesiące od dnia
dostawy.
Okres gwarancji minimum 24 miesiące (należy dołączyć oświadczenie).
Zamawiający dopuszcza tam gdzie użył nazw własnych zaoferowanie parametrów i funkcji równoważnych tz. posiadających funkcjonalność wskazaną w ZPT.
* Nie spełnienie parametrów wymaganych/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
…………………………..
/data/
…………………………...
/podpis i pieczątka osoby uprawnionej/
35
36
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards