05. Respirator stacjonarny

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
Przedmiot zamówienia
Zadanie 1
5. Respirator stacjonarny -2 szt
Producent : …………………
Model : …………………………
Rok produkcji : ………………
Lp.













Parametr/warunek
Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do
stosowania w warunkach intensywnej terapii Respirator przeznaczony do
zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z
niewydolnością oddechową różnego pochodzenia
Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg
ZASILANIE RESPIRATORA
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar
Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar
Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz. Respirator musi być przystosowany do
standardowego zasilania sieciowego w Polsce.
Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 1
godziny pracy.
TRYBY WENTYLACJI
Wentylacja wspomagana/kontrolowana
CMV/ Assist – IPPV
Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV
WENTYLACJA SPONTANICZNA
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w
drogach oddechowych PEEP/CPAP
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level,
DuoPAP, APRV
Wentylacja nieinwazyjna NIV
Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych
i wyboru rodzaju oddechu wymuszonego VCV lub PCV.
RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO
Oddech kontrolowany objętością VCV
Wymagalność
tak/nie
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
 Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV
Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC,

AutoFlow, APV, VC+
RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO
TAK
 Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB
 Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV.
Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV i
 równoważne najnowsze tryby oddechowe wspomagające synchronicznie
pracę przepony wentylowanego pacjenta.
Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub

tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC
PARAMETRY REGULOWANE
Częstość oddechów.

5-100 /min
Objętość pojedynczego oddechu

30-2000ml
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Czy
wymagalność
spełniona jest
przez
oferowane
urządzenie
tak/nie
Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych
 objętościowo- kontrolowanych
6-120l/min
Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu. Zamawiający dopuszcza
regulacje czasu wdechu, procentu czasu cyklu oddechowego, stosunku I:E
lub inną, która w efekcie umożliwi uzyskanie czasu wdechu w zakresie
 minimum od 0,2 do 5,0 sekund
I:E
1:9-4:1
Ti 0.2-5.0s
 Czas plateau. 0,0 – 2,0 sek
 Ciśnienie wdechowe PCV 5-80 cmH2O
 Ciśnienie wspomagania PSV/ASB 0-60 cmH2O
 Ciśnienie PEEP/CPAP 0–30 cmH2O
Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu

/ciśnienia dla PCV/PSV/ASB.
Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie

PSV/ASB. 5 – 50%
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. 0,5 – 15

l/min
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. 0,5 – 15

cmH2O
 Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. 21 - 100%




INNE FUNKCJE WENTYLACJI
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych
objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca
Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu
poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV.
Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach
inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji
MONITOR GRAFICZNY
Podstawowy kolorowy monitor dotykowy o przekątnej całkowitej
minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i
nastawiania parametrów wentylacji.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Dodatkowy monitor , wyświetlacz, na którym prezentowane są
 podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w
TAK
przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu




Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu
co najmniej
3 krzywe jednocześnie
na ekranie
Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość i przepływ –objętość.
Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych
prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy.
Funkcja ta umożliwia lepszą diagnostykę stanu pacjenta
Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 48
godzinnych Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej przegląd
monitorowanych i nastawianych parametrów, która polepsza diagnostykę
stanu pacjenta.
POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI
TAK
TAK
TAK
TAK
 Integralny pomiar stężenia tlenu
 Całkowita częstość oddychania
TAK
 Objętość pojedynczego oddechu
 Całkowita objętość wentylacji minutowej
TAK
 Objętość spontanicznej wentylacji minutowej
 Ciśnienie szczytowe
TAK
 Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
TAK
TAK
TAK
TAK
 Ciśnienie plateau
 Ciśnienie PEEP/CPAP
TAK
 Ciśnienie AutoPEEP
 Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms.
Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły

wdechowej.
 Podatność statyczna płuc pacjenta
TAK
 Pomiar podatności dynamicznej Cdyn.
 Opory wdechowe płuc pacjenta
TAK
 Indeks dyszenia RSB (f/Vt)
ALARMY
Hierarchia alarmów w zależności od ważności Respirator musi być
wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność

przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny
do zagrożenia dla pacjenta
 Zaniku zasilania bateryjnego
 Zaniku zasilania sieciowego
TAK
 Niskiego ciśnienia tlenu
 Niskiego ciśnienia powietrza
TAK
 Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym
 Wysokiej całkowitej objętości minutowej
TAK
 Niskiej całkowitej objętości minutowej
Wysokiego ciśnienia. Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je

poprzez otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa
 Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego.
TAK
 Wysokiej częstości oddechów
 Wysokiej objętości oddechowej
TAK
 Niskiej objętości oddechowej
 Bezdechu
TAK
 Pamięć alarmów z komentarzem
INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmiana

parametrów wentylacji
Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień
ostatniego pacjenta. Zamawiający alternatywnie dopuszcza również

możliwość zawieszenia wentylacji na dłuższy czas i pozostawienia
respiratora w trybie gotowości „Stand by”.
Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i

alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW
Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i
szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na

żądanie użytkownika
Opisać
Kompletny jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych.

10 układów na aparat
 Wdechowy filtr przeciwbakteryjny
TAK
 Sztuczne płuco testowe – worek testowy dla każdego respiratora
TAK
 Ramię do podtrzymywania rur pacjenta
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
POZOSTAŁE
 Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą
Komunikacja, komunikaty ekranowe i opisy na przyciskach, naklejkach

ostrzegawczych i informacyjnych w języku polskim.
 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)
TAK
TAK
TAK
 Materiały informacyjne na temat oferowanego respiratora
TAK
INNE
 Gwarancja (min 24 miesiące)
 Przeszkolenie personelu
TAK
 Czas reakcji Serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godz.
 Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia usterki: do 48 godzin
W przypadku, gdy naprawa urządzenia przekroczy 48h Wykonawca
 gwarantuje wstawienie urządzenia zastępczego na okres trwania naprawy,
o parametrach nie gorszych niż urządzenie serwisowane
TAK
TAK
TAK
TAK
Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w
parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
....................................................
PODPIS OFERENTA
Download