Załącznik nr 1- Zadanie nr 2

advertisement
1
WYMAGANIA TECHNICZNE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Lp
I
1.
2.
3.
4.
II
5.
6.
III
7.
8.
IV
9.
10.
11.
12.
13.
14.
V
15.
16.
17.
PARAMETRY
INFORMACJE O PRODUKCIE
Oferent / Producent
Model / Typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji 2011 aparat fabrycznie nowy
CERTYFIKATY JAKOŚCI
Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać
numer, załączyć kopię
Deklaracja zgodności, certyfikat zgodności. Podać
numer, załączyć kopię
PRZEZNACZENIE RESPIRATORA
Respirator do terapii niewydolności oddechowej
różnego pochodzenia do stosowania w warunkach
intensywnej terapii
Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg
ZASILANIE RESPIRATORA
Sprężarka powietrza zintegrowana z aparatem
zabezpieczająca długotrwałą pracę kliniczną
aparatu bez ograniczenia jakichkolwiek jego
funkcji przy braku powietrza centralnego
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła
sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar
Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego
gazu 2,5 do 6,0 bar
Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy
zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem
Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10%
Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego
akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy.
TRYBY WENTYLACJI
Wentylacja wspomagana/kontrolowana
CMV/ Assist - IPPV
Zsynchronizowana przerywana wentylacja
obowiązkowa
SIMV
Wentylacja SPONTANICZNA
Wymagane
Podać
Podać
Podać
Podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów
lub opisać funkcje aparatu)
2
Lp
18.
PARAMETRY
Wymagane
TAK
VIII
30.
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe
dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych
PEEP/CPAP
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu
BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV
Wentylacja nieinwazyjna NIV
Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia
parametrów oddechowych
Wdech manualny
RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO
Oddech kontrolowany objętością VCV
Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV
Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową
objętością
typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+
RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO
Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem
PSV/ASB
Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS
Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki
dotchawiczej lub tracheostomijnej
typu ATC, TC, TRC
Oddech spontaniczny wspomagany
proporcjonalnie z automatycznym pomiarem
podatności i oporów oddechowych
PARAMETRY REGULOWANE
Częstość oddechów 1-100 1/min
31.
Objętość pojedynczego oddechu 30-2000ml
TAK
32.
TAK
34.
Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów
wymuszonych objętościowo- kontrolowanych 3120l/min
Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu
I:E
1:9-4:1
Ti 0.2-5.0s
Czas plateau 0,0 – 2,0 sek
35.
Ciśnienie wdechowe PCV 5-80 cmH2O
TAK
36.
Ciśnienie wspomagania PSV/ASB 0-60 cmH2O
TAK
37.
Ciśnienie PEEP/CPAP 0–30 cmH2O
TAK
19.
20.
21.
22.
VI
23.
24.
25.
VII
26.
27.
28.
29.
33.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów
lub opisać funkcje aparatu)
3
Lp
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
IX
46.
47.
48.
49.
50.
X
51.
52.
53.
54.
PARAMETRY
Wymagane
Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL,
DuoPAP, APRV 5-70 cmH2O
Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL,
DuoPAP, APRV 0–30 cmH2O
Czas wysokiego poziomu ciśnienia 0,2 – 15 sek
TAK
Płynnie regulowany czas lub współczynnik
narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB
Procentowe kryterium zakończenia fazy
wdechowej w trybie PSV/ASB 5 – 50%
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu
własnego pacjenta 0,3 – 15 l/min
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu
własnego pacjenta 0,3 – 15 cmH2O
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej
regulowane płynnie mieszalnik elektroniczno pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo
INNE FUNKCJE WENTYLACJI
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla
oddechów obowiązkowych objętościowokontrolowanych. Minimum prostokątna i
opadająca
Możliwość wyboru sposobu nastawiania
parametrów wzajemnie zależnych (czas wdechu,
czas wydechu, stosunek I:E)
Manualne przedłużenie fazy wdechowej Minimum
do 6 sekund
Manualne przedłużenie fazy wydechowej Minimum
do 10 sekund
Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego
ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy
BIPAP, BILEVEL, APRV
MONITOR GRAFICZNY
TAK
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej
całkowitej minimum 12” do obrazowania
parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania
parametrów wentylacji. Podać przekątną całkowitą
Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie
poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu,
objętości w funkcji czasu. Co najmniej
2 krzywe jednocześnie
na ekranie
Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów
lub opisać funkcje aparatu)
4
Lp
55.
XI
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
XII
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
PARAMETRY
Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych
na monitorze w dowolnym momencie w celu ich
analizy
POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI
Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji,
dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych
pomiędzy pacjentami
Integralny pomiar stężenia tlenu
Całkowita częstość oddychania
Objętość pojedynczego oddechu
Całkowita objętość wentylacji minutowej
Objętość spontanicznej wentylacji minutowej
Ciśnienie szczytowe
Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
Stosunek wdech/wydech I:E
Ciśnienie plateau
Ciśnienie PEEP/CPAP
Ciśnienie AutoPEEP
Podatność statyczna płuc pacjenta
Opory wdechowe płuc pacjenta
Indeks dyszenia RSB (f/Vt)
ALARMY
Hierarchia alarmów w zależności od ważności
Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od
czasu trwania sytuacji alarmowej
Zaniku zasilania sieciowego
Zaniku zasilania bateryjnego
Niskiego ciśnienia tlenu
Niskiego ciśnienia powietrza
Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w
ramieniu wdechowym
Wysokiej całkowitej objętości minutowej
Niskiej całkowitej objętości minutowej
Wysokiego ciśnienia
Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia
układu oddechowego
Wysokiej częstości oddechów
Wysokiej objętości oddechowej
Niskiej objętości oddechowej
Limit wysokiej objętości wdechowej dla wentylacji
kontrolowanej ciśnieniem z docelową objętością,
wentylacji wspomaganej objętością i trybu
kompensacji oporów rurki intubacyjnej
Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta
Niskiej częstości oddechów lub Bezdechu
Wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów
lub opisać funkcje aparatu)
5
Lp
PARAMETRY
88.
Pamięć alarmów z komentarzem
XIII
89.
INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana
parametrów wentylacji
Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie
poprzez dotyk
W przypadku zmiany trybu i parametrów
wentylacji, możliwość łatwego powrotu do
poprzednich nastawień
Możliwość powrotu do nastawień ostatniego
pacjenta po wyłączeniu aparatu
Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i
alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
XIV
98.
99.
100.
101.
102.
Test aparatu sprawdzający poprawność działania i
szczelność układu oddechowego wykonywany
automatycznie lub na żądanie użytkownika
Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja
aparatu uniemożliwia wentylację bez filtra
wydechowego)
Zestaw filtrów wielorazowych wdechowych i
wydechowych do aparatu
Kompletny układ oddechowy jednorazowy
silikonowy.
POZOSTAŁE
Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa
koła z blokadą
Złącze do komunikacji z urządzeniami
zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z
respiratora.
Komunikacja w języku polskim
Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)
Okres gwarancji 24 miesiące
Wymagane
Oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów
lub opisać funkcje aparatu)
TAK
Opisać
TAK
Opisać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Opisać
TAK
TAK
TAK
2 komplety na
aparat
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Podać
Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards