Formularz wymaganych warunków technicznych

advertisement
Numer sprawy: AEZ/S-043/2016
Załącznik nr 2.4 do SIWZ
Formularz wymaganych warunków technicznych
(wniosek 2015/EL/15408)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu
medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety”, znak sprawy: AEZ/S-043/2016,
oferujemy dostawę monitora do pomiarów hemodynamicznych (1 szt.) spełniającego
poniższe wymagania:
Lp
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne
wymagane
Parametry techniczne
oferowane
1
2
3
4
Model / Typ oferowanego urządzenia
……………………………………………………………………
Producent (marka)
……………………………………………………………………
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2015r.)
……………………………………………………………………
(Należy podać)
1.
2.
Monitor do pomiarów hemodynamicznych
o następujących wymaganiach
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mierzone parametry
ciągły pomiar rzutu serca z
analizy krzywej ciśnienia
tętniczego z wykorzystanie
czujnika zakładanego do
istniejącego cewnika
tętniczego umieszczonego
w tętnicy promieniowej
modułowa platforma
sprzętowa monitora z
możliwością rozbudowy,
możliwość optymalizowana
pod kątem stosowania w
środowisku operacyjnym
ekran kolorowy, przekątna
≥ 8”, rozdzielczość (szer x
wys): 800 x 480 (WVGA),
ekran dotykowy, kat
odczytu ≥ 1700
porty komunikacyjne:
minimum 2 x USB, 1 x
LAN
rzut serca i pojemność
minutowa serca (CO i CI)
objętość wyrzutowa i
wskaźnik objętości
wyrzutowej serca (SV i
SVI)
wahania objętości
wyrzutowej (SVV)
wahania ciśnienia
tętniczego (PPV)
systemowy opór
naczyniowy i wskaźnik
(SVR i SVRI)
moc pojemności minutowej
i wskaźnik (CPO i CPI)
TAK/NIE
TAK/NIE
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Lp
Opis parametrów wymaganych
1
2
11.
12.
Parametry techniczne
wymagane
3
kurczliwość lewej komory
(dPmx)
częstość akcji serca (HR)
Parametry techniczne
oferowane
4
TAK/NIE
TAK/NIE
16.
Wymiary; (szer x wys x gł)
17.
Waga
ciśnienie tętnicze (AP)
średnie ciśnienie tętnicze
(MAP)
ośrodkowe ciśnienie żylne
(CVP)
nie przekraczające (250 x
200 x 150) [mm]
≤ 2 kg
18.
Klasa ochrony
minimum IP 40
19.
Zasilanie
230V 50Hz
TAK/NIE
20.
Oznakowanie
CE
TAK/NIE
13.
14.
15.
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie w Tabeli powyżej pozycji w kolumnie 4 „Parametry
oferowane przez Wykonawcę” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” spowoduje odrzucenie
oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż
oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. Tabelach.
...............................................
(miejscowość, data)
................................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
2
Download