Zestaw pytań nr 1 z dnia 24-09-2014

advertisement
Zestaw pytań nr 1 z dnia 24-09-2014
Dotyczy: Postępowanie nr 2014-306 Sprzedaż wraz dostawą i przeszkoleniem personelu
aparatu do małoinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o.”
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora do małoinwazyjnego, ciągłego
pomiaru rzutu serca spełniającego kryteria przedstawione w tabeli poniżej, którego
producent jest pionierem i liderem na rynku światowym w tej dziedzinie, a zastosowana
technologia oraz jakość mierzonych i wyliczanych parametrów jest poparta literaturą
walidacyjną?
L.p. Parametry - opis
1.
2.
3.
Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą mało - inwazyjną rozumianą jako:
 bez użycia cewnika Swan-Ganza,
 pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego
 oraz metodą małoinwazyjną: drogą kaniulacji obwodowego naczynia
tętniczego i żyły głównej górnej,
 pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych
Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym)
oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie
płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu
naczyniowego.
Mierzone parametry:
CO trend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości
wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego,
SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej, dPmx kurczliwość lewej komory, HR częstość akcji serca, APsys Ciśnienie skurczowe,
APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze, DO2 – dostarczanie
tlenu
Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie
posiadające dwie opcje kalibracji:
- automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na
podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta,
- ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości
referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania
hemodynamicznego
4.
Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego
kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego
naczynia tętniczego i żyły głównej górnej.
Mierzone parametry:
5.
 Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COPC (CIPC),
 Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys,
 Ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apdia,
 Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP,
 Częstość skurczów serca HR,
 Ośrodkowe ciśnienie żylne CVP,
 Objętość wyrzutowa SV (SVI),
 Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV,
 Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV,
 Obwodowy opór naczyniowy SVR (SVRI),
 Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax,
 Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI)
 Wskaźnik funkcji serca CFI
 Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV, (GEDI)
 Objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW, (ELWI)
 Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI,
 Całkowita frakcja wyrzutowa GEF,
 Moc użyteczna serca CP
Urządzenie umożliwiające rozbudowę o ciągły pomiar ( w czasie rzeczywistym)
saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika
światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry
ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 –
konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu
6.
Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar pulsoksymetrii do stałego
monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar
densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika
stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej
7.
Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości – min.
800 x 480 pixel
8.
Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP)
9.
Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne Oprogramowanie w
języku polskim
10.
Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 2 tryby
11.
Ekran krzywej ciśnienia w czasie rzeczywistym – ciśnienie tętnicze wyświetlane w
formie krzywej ciśnienia, przedstawianie wartości liczbowych: częstość akcji serca,
ciśnienia tętniczego skurczowego, rozkurczowego i średniego, znacznik
skurczowego ciśnienia tętniczego, ciągła krzywa ośrodkowego ciśnienia żylnego,
wartość liczbowa ośrodkowego ciśnienia żylnego
Ekran pola parametrów – dowolna konfiguracja parametrów mierzonych przez
urządzenie, oraz wyświetlanych i podzielonych na kategorie: wydajność, obciążenie
wstępne, obciążenie następcze, kurczliwość, funkcja narządów, oksygenacja.
Ekran profile – szczegółowa słupkowa informacja na temat poszczególnych
parametrów, interakcji pomiędzy nimi oraz odchyleń od zakresów normalnych,
możliwość ustawienia zakresów docelowych. Mierzone parametry grupowane na:
ogólne, krążenie, status wolumetryczny, funkcja narządów, oksygenacja.
Ekran SpiderVision – diagram przedstawiający wszystkie parametry zmienne w
dynamicznej kombinacji, dowolna konfiguracja parametrów na poszczególnych
ramionach pająka, jednoczesne wyświetlanie do 7 parametrów. Łatwa wizualizacja
statusu hemodynamicznego pacjenta. Możliwość ustawienia zakresów docelowych.
Trzy kolory diagramu:
zielony - gdy wszystkie parametry pozostają w zakresie wartości normalnych lub
docelowych,
żółty – gdy jeden z wybranych parametrów znajdzie się poza zakresem wartości
normalnych lub docelowych, czerwony – gdy dwa lub więcej parametrów znajdzie się
poza zakresem wartości normalnych lub docelowych
Ekran trendów graficznych – możliwość śledzenia trendów klinicznych, rezultatów
terapii oraz interakcji pomiędzy parametrami w określonym czasie, indywidualna
konfiguracji ilości (do czterech trendów jednocześnie) oraz czasu trwania trendów.
12.
Drukowania danych poprzez
- wirtualne drukowanie z portu USB
- drukowanie poprzez sieć
13.
Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych
14.
Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych
drukarek i urządzeń przesyłania danych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry. Proszę o dołączenie ulotki
oferowanego asortymentu do oferty.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards