Formularz wymaganych warunków technicznych

advertisement
wniosek 2014/EL/15295
znak sprawy: AEZ/S-074/2015
Załącznik Nr 2.5 do SIWZ
Formularz wymaganych warunków technicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fantomu
do badań fizykalnych, oferujemy jego dostawę, spełniającą poniższe wymagania:
Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne
oferowane
Fabrycznie nowy fantom
Producent (marka) …………..…………………… model ……………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2014)
(Należy podać)
do nauki osłuchiwania dźwięków serca,
1.
Symulator
płuc oraz jelit
TAK/NIE
minimum: 35 dźwięków serca, 21
2.
Biblioteka dźwięków
oddechowych, 16 dźwięków jelit, 4
dźwięki na szyi
Należy podać
w idealnie odwzorowanej lokalizacji
3.
Punkty osłuchowe
zarówno na klatce piersiowej i na plecach TAK/NIE
4.
Symulator zawiera
minimum: 16 dźwięków serca i oddechu
Należy podać
zawierają wszystkie powszechne dźwięki
w tym:
- defekt przegrody międzykomorowej
VSD
5.
Dźwięki pediatryczne
- defekt przegrody międzyprzedsionkowej
ASD
- stenoza - zwężenie zastawki płucnej
- tetralogia Fallota.
TAK/NIE
wytwarza zapis graficzny
6.
Każdy dźwięk
phonocardiogram (PCG).
TAK/NIE
zsynchronizowane z pierwszym tonem
7.
Tętno na tętnicy szyjnej
serca
TAK/NIE
częstość tonów serca 60, 75, 90 i 110
Zmienna szybkość akcji serca i uderzeń na minutę,
8.
częstość oddechów
szmery oddechowe - 12-30 oddechów na
minutę
TAK/NIE
zmniejszenie szmerów oddechowych w
dolnej części płuc lub po obu stronach
klatki piersiowej
9.
Szmery oddechowe
TAK/NIE
symulacja zapalenia płuc lub odmy
opłucnowej
TAK/NIE
przy użyciu:
- standardowego stetoskopu
10. Odsłuchiwanie
- możliwość podłączenia do głośników i
emitowania dźwięków na sali
TAK/NIE
w dowolnym miejscu z możliwością
11. Regulacja głośności dźwięku
zapisania zmian
TAK/NIE
Możliwość powrotu do
12.
wymagana
ustawień fabrycznych
TAK/NIE
Stacja sterująca z
zainstalowanym
13.
wymagana
oprogramowaniem w dostawie
razem z fantomem
TAK/NIE
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 „Parametry
oferowane przez Wykonawcę” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” spowoduje
odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie
będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
.......................................
(miejscowość, data)
………………………………….…
(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych
do wystąpienia w imieniu wykonawcy)
2
Download