Respirator wysokiej klasy, z oprzyrządowaniem odzwyczajania

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 3
RESPIRATORY – 2 SZT.
PRODUCENT: .......................................................
NAZWA I TYP: .......................................................
OKRES GWARANCJI
ROK PRODUKCJI
……………… (MIN 24 M)
2012
NAZWA PARAMETRU LUB
WYMAGANA FUNKCJA
Lp.
PARAMETR
GRANICZNY
OPIS PARAMETRÓW
OFEROWANYCH
3
4
1
2
1.
Oznaczenie
1
znakiem CE
TAK
2.
Parametry ogólne
Respirator do długotrwałej terapii
niewydolności
1
oddechowej różnego
pochodzenia na podstawie jezdnej
Respirator
2
dla dzieci i dorosłych
TAK
3.
TAK
Wyposażony
3
w wózek jezdny
Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o
ciśnieniu
4
w zakresie minimum od 2,8 do 5,5
bar
Zasilanie
5
sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz
Awaryjne zasilanie z wewnętrznego
akumulatora
6
do podtrzymania pracy
urządzenia
Tryby wentylacji
TAK
8.
CMV,
7
CMVAssist
TAK
9.
SIMV
8
TAK
10.
PSV
9
TAK
11.
TAK
17.
PEEP/CPAP
9
Wentylacja z obowiązkową objętością
9
minutową typu MMV, ASV
Oddech spontaniczny wspomagany
9
proporcjonalnie typu PAV, PPS
Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu
9
BiLevel, DuoPAP, BIPAP
Oddech
9
VCV (Objętościowo Kontrolowany)
Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z
gwarantowaną
9
objętością (typu PRVC, VG,
AutoFlow)
Wentylacja
9
z uwolnieniem ciśnienia APRV
18.
Wentylacja
9
nieinwazyjna na maskę NIV
TAK
4.
5.
6.
7.
12.
13.
14.
15.
16.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
1
19.
Ręczne
9
przedłużenie fazy wdechu
TAK
20.
Ręczne
9
przedłużenie fazy wydechu
Automatyczne westchnienia z regulacją
9
parametrów westchnień
Możliwość podawania tlenu przez respirator
przy pomocy maski twarzowej z regulacją
9
stężenia O2 i przepływu przy zastosowaniu
standardowego obwodu pacjenta.
Możliwość prowadzenia wentylacji z
ustalonym
9
przez operatora stosunkiem wdech
wydech (I:E)
Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta
od wentylacji mechanicznej z automatyczną
regulacją poziomu wspomagania
ciśnieniowego na podstawie pomiarów
częstości, objętości i CO2
Automatyczna kompensacja oporów rurki
9
intubacyjnej i tracheostomijnej
Parametry regulowane
Częstość oddechów przy wentylacji CMV
9
minimum 5- 100 1/min (podać)
Objętość pojedynczego oddechu minimum od
9
20 do 1400 ml (podać)
Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji
ciśnieniowo
9
kontrolowanych minimum od 5 do
90 cmH2O (podać)
Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do
9
90 cmH2O (podać)
Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum
9
od 0 do 45 cmH2O (podać)
Regulowany czas wdechu przy VCV od
9
minimum 0,1 do 8,0 sek (podać)
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej
regulowane
9
płynnie w granicach 21-100 %
(elektroniczny mieszalnik gazów)
Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa:
minimalny
9
zakres czułości triggera 0,5 l/min –
15 L/min (podać)
Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu
dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w
9
zakresie minimum 5-60% szczytowego
przepływu wdechowego
Obrazowanie mierzonych parametrów
wentylacji
Rzeczywista
9
częstość oddychania
Częstość oddechów wyzwalanych przez
9
pacjenta
Objętość
pojedynczego oddechu
9
Objętość pojedynczego oddechu
wspomaganego
9
ciśnieniowo przy wentylacji
SIMV
Rzeczywista objętość wentylacji minutowej
9
MV
TAK
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
2
40.
Ciśnienie
9
PEEP
TAK
41.
Szczytowe
9
ciśnienie wdechowe
TAK
42.
Ciśnienie
9
średnie
TAK
43.
Ciśnienie
9
fazy Plateau
TAK
44.
Ciśnienie
9
AutoPEEP
TAK
45.
Ciśnienie
9
zaklinowania P0,1
TAK
46.
Podatność
9
i oporność dynamiczna płuc
TAK
47.
Podatność i oporność statyczna płuc
TAK
48.
Integralny
9
pomiar stężenia tlenu
TAK
49.
Kalkulacja
9
indeksu dyszenia RSB
TAK
50.
Stała czasowa układu oddechowego w fazie
9
wydechu
TAK
Prezentacja graficzna
51.
52.
53.
54.
55.
Prezentacja na kolorowym minimum 15
calowym ekranie respiratora (pojedyncza
matryca) krzywych oddechowych:
9
ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas –
z możliwością jednoczesnej obserwacji
minimum trzech krzywych na ekranie
Prezentacja na kolorowym minimum 15
calowym ekranie respiratora (pojedyncza
matryca)pętli
9
oddechowych co najmniej:
ciśnienie/objętość, przepływ/objętość,
ciśnienie przepływ
Prezentacja na kolorowym minimum 15
calowym ekranie respiratora (pojedyncza
9
matryca): trendów mierzonych parametrów –
co najmniej 24 godzinnych
Opcja automatycznego manewru kreślenia
dużej pętli ciśnienie/objętość w fazie wdechu i
wydechu przy niskim przepływie gazów do
płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu
i analizy za pomocą kursorów.
Jednoczesna prezentacja trendów i krzywych
9
dynamicznych
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Alarmy
56.
Kategorie
9
alarmów według ważności
TAK
57.
Wadliwej
9
pracy elektroniki aparatu
TAK
58.
Braku
9
zasilania w energię elektryczną
TAK
59.
Niskiego
9
ciśnienia gazów zasilających
TAK
60.
TAK
62.
Za
9 wysokiego i za niskiego stężenia tlenu
Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i
9
za niskiej
Za
9 wysokiej objętości oddechowej TV
63.
Za
9 wysokiej częstości oddechów
TAK
61.
TAK
TAK
3
64.
Zbyt
9 wysokiego ciśnienia szczytowego
TAK
65.
Zbyt
9 niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku
Alarm bezdechu z automatycznym
9
uruchomieniem wentylacji zastępczej
Inne wymagania
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą
9
nastawionych parametrów
Funkcja autotestu aparatu dokonywana
9
automatycznie po włączeniu
Nebulizator do wziewnego podawania leków
9
do każdego respiratora
Funkcja manewru rekrutacji pęcherzyków
płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i
jednoczesne zwiększanie ciśnienia
szczytowego i PEEP.
Funkcja kalkulacji wentylacji przestrzeni
martwej Vds i produkcji dwutlenku węgla
VCO2
W komplecie 2 kompletne układy oddechowe
9
dla dorosłych do HME
Polski
9
interfejs i oprogramowanie aparatu
Skrócona Instrukcja Obsługi na ekranie
9
respiratora
Podłączenie respiratora do posiadanego przez
szpital monitora pacjenta Infinity Delta z
prezentacją danych z respiratora na ekranie
monitora pacjenta oraz w posiadanej centrali
pielęgniarskiej systemu Infinity. W komplecie
odpowiednie akcesoria.
Pozostałe
Polska Instrukcja Obsługi do każdego
9
respiratora (z dostawą)
Min. 4 bezpłatne przeglądy w czasie trwania
gwarancji
TAK
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
……………………
Podpis wykonawcy
4
Download
Random flashcards
Create flashcards