Respirator do oddechu zastępczego - bip

advertisement
Parametry techniczno – użytkowe
Załączniki 1 do SIWZ
Respirator do oddechu zastępczego
WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE
Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!
Lp
PARAMETR/WARUNEK
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
I
1.
2.
3.
4.
INFORMACJE O PRODUKCIE
Producent
Model / Typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
II
5.
PRZEZNACZENIE RESPIRATORA
Respirator do terapii niewydolności
TAK
oddechowej różnego pochodzenia do
stosowania w warunkach intensywnej terapii
Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg
TAK
ZASILANIE RESPIRATORA
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła
TAK
sprężonego gazu
2,5 do 6,0 bar
Zasilanie w tlen z centralnego źródła
TAK
sprężonego gazu
2,5 do 6,0 bar
Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie
TAK
przy zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub
tlenem
Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10%
TAK
Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego
TAK
akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy.
(respirator bez sprężarki)
6.
III
7.
8.
9.
10.
11.
Podać
Podać
Podać
2010/2011
Fabrycznie
nowy
Parametry oferowane - podać nr strony w załączonych materiałach
informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów
Parametry techniczno – użytkowe
Lp
IV
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
V
20.
21.
22.
VI
23.
24.
25.
PARAMETR/WARUNEK
TRYBY WENTYLACJI
Wentylacja wspomagana/kontrolowana
CMV/ Assist - IPPV
Zsynchronizowana przerywana wentylacja
obowiązkowa
SIMV
Wentylacja SPONTANICZNA
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/
Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach
oddechowych
PEEP/CPAP
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia
typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV
Wentylacja nieinwazyjna NIV
Wentylacja bezdechu z możliwością
ustawienia parametrów oddechowych
Wdech manualny
RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO
Oddech kontrolowany objętością VCV
Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV
Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową
objętością
typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+
RODZAJE ODDECHU
SPONTANICZNEGO
Oddech spontaniczny wspomagany
ciśnieniem PSV/ASB
Oddech spontaniczny wspomagany objętością
VS
Oddech spontaniczny wspomagany
proporcjonalnie z automatycznym pomiarem
podatności i oporów oddechowych
Załączniki 1 do SIWZ
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Parametry oferowane - podać nr strony w załączonych materiałach
informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów
Parametry techniczno – użytkowe
Lp
PARAMETR/WARUNEK
VII
27.
Automatyczna kompensacja oporu przepływu
rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej
typu ATC, TC, TRC
PARAMETRY REGULOWANE
Częstość oddechów
28.
Objętość pojedynczego oddechu
29.
Szczytowy przepływ wdechowy dla
oddechów wymuszonych objętościowokontrolowanych
Stosunek wdechu do wydechu lub czas
wdechu
26.
30.
31.
Czas plateau
32.
Ciśnienie wdechowe PCV
33.
Ciśnienie wspomagania PSV/ASB
34.
Ciśnienie PEEP/CPAP
35.
Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP,
BILEVEL, DuoPAP, APRV
Niski poziom ciśnienia przy BIPAP,
BILEVEL, DuoPAP, APRV
Czas wysokiego poziomu ciśnienia
36.
37.
38.
Płynnie regulowany czas lub współczynnik
narastania przepływu /ciśnienia dla
PCV/PSV/ASB
Załączniki 1 do SIWZ
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
TAK
1-100 1/min
TAK
30-2000ml
TAK
3-120l/min
TAK
I:E
1:9-4:1
Ti 0.2-5.0s
TAK
0,0 – 2,0 sek
TAK
5-80 cmH2O
TAK
0-60 cmH2O
TAK
0–30 cmH2O
TAK
5-70 cmH2O
TAK
0–30 cmH2O
TAK
0,2 – 15 sek
TAK
Parametry oferowane - podać nr strony w załączonych materiałach
informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów
Parametry techniczno – użytkowe
Lp
39.
40.
41.
PARAMETR/WARUNEK
Procentowe kryterium zakończenia fazy
wdechowej w trybie PSV/ASB
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu
własnego pacjenta
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu
własnego pacjenta
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej
regulowane płynnie mieszalnik elektroniczno
-pneumatyczny kontrolowany
mikroprocesorowo
43. Możliwość ustawienia wyższego stężenia
tlenu aplikowanego automatycznie w
przypadku uruchomienia wentylacji przy
bezdechu
VIII INNE FUNKCJE WENTYLACJI
44. Możliwość wyboru krzywej przepływu dla
oddechów obowiązkowych objętościowokontrolowanych
42.
46.
Możliwość wyboru sposobu nastawiania
parametrów wzajemnie zależnych (czas
wdechu, czas wydechu, stosunek I:E)
Manualne przedłużenie fazy wdechowej
47.
Manualne przedłużenie fazy wydechowej
45.
Załączniki 1 do SIWZ
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
5 – 50%
TAK
0,3 – 15
l/min
TAK
0,3 – 15
cmH2O
TAK
21 - 100%
TAK
TAK
Minimum
prostokątna i
opadająca
TAK
TAK
Minimum do
6 sekund
TAK
Minimum do
10 sekund
Parametry oferowane - podać nr strony w załączonych materiałach
informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów
Parametry techniczno – użytkowe
Lp
48.
X
49.
50.
51.
52.
53.
54.
XI
55.
56.
57.
PARAMETR/WARUNEK
Możliwość wspomagania oddechu
spontanicznego ciśnieniem PSV na obu
poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL,
APRV
MONITOR GRAFICZNY
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej
całkowitej minimum 12” do obrazowania
parametrów wentylacji oraz wyboru i
nastawiania parametrów wentylacji
Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie
poziomej lub/i pionowej w stosunku do
respiratora
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu,
objętości w funkcji czasu
Załączniki 1 do SIWZ
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
TAK
Podać
przekątną
całkowitą
TAK
TAK
co najmniej
2 krzywe
jednocześnie
na ekranie
Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość
TAK
i przepływ- objętość
Możliwość zatrzymania krzywych
TAK
prezentowanych na monitorze w dowolnym
momencie w celu ich analizy
Prezentacja na ekranie trendów graficznych i
TAK
tabelarycznych z min. 48 godzin
POMIARY PARAMETRÓW
WENTYLACJI
Pomiar parametrów nie wymagający
TAK
sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany
czujników pomiarowych pomiędzy
pacjentami
Integralny pomiar stężenia tlenu
TAK
Całkowita częstość oddychania
TAK
Parametry oferowane - podać nr strony w załączonych materiałach
informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów
Parametry techniczno – użytkowe
Lp
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
XI
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
PARAMETR/WARUNEK
Objętość pojedynczego oddechu
Całkowita objętość wentylacji minutowej
Objętość spontanicznej wentylacji minutowej
Szczytowy przepływ wydechowy
Szczytowy przepływ spontaniczny
Przepływ końcowo- wydechowy
Ciśnienie szczytowe
Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
Stosunek wdech/wydech I:E
Ciśnienie plateau
Ciśnienie PEEP/CPAP
Ciśnienie AutoPEEP
Pomiar pojemności życiowej płuc
Ciśnienie okluzji przy wdechu P0,1
Maksymalne ciśnienie wdechowe NIF/MIP
Podatność statyczna płuc pacjenta
Podatność dynamiczna płuc pacjenta
Opory wdechowe płuc pacjenta
Indeks dyszenia RSB (f/Vt)
ALARMY
Hierarchia alarmów w zależności od ważności
Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności
od czasu trwania sytuacji alarmowej
Zaniku zasilania sieciowego
Zaniku zasilania bateryjnego
Niskiego ciśnienia tlenu
Niskiego ciśnienia powietrza
Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu
w ramieniu wdechowym
Wysokiej całkowitej objętości minutowej
Niskiej całkowitej objętości minutowej
Wysokiego ciśnienia
Załączniki 1 do SIWZ
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Parametry oferowane - podać nr strony w załączonych materiałach
informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów
Parametry techniczno – użytkowe
Lp
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
PARAMETR/WARUNEK
Niskiego ciśnienia wdechowego lub
rozłączenia układu oddechowego
Wysokiej częstości oddechów
Wysokiej objętości oddechowej
Niskiej objętości oddechowej
Limit wysokiej objętości wdechowej dla
wentylacji kontrolowanej ciśnieniem z
docelową objętością, wentylacji wspomaganej
objętością i trybu kompensacji oporów rurki
intubacyjnej
Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta
Niskiej częstości oddechów lub Bezdechu
Pamięć alarmów z komentarzem
INNE POŻĄDANE FUNKCJE I
WYPOSAŻENIE
95. Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana
parametrów wentylacji
96. Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie
poprzez dotyk
97. W przypadku zmiany trybu i parametrów
wentylacji, możliwość łatwego powrotu do
poprzednich nastawień
98. Możliwość powrotu do nastawień ostatniego
pacjenta po wyłączeniu aparatu
99. Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i
alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW
100. Test aparatu sprawdzający poprawność
działania i szczelność układu oddechowego
wykonywany automatycznie lub na żądanie
użytkownika
101. System nebulizacji sugerowany Aeroneb
Załączniki 1 do SIWZ
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Opisać
XII
TAK
Opisać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Opisać
TAK
Parametry oferowane - podać nr strony w załączonych materiałach
informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów
Parametry techniczno – użytkowe
Lp
PARAMETR/WARUNEK
102. Wydechowy filtr przeciwbakteryjny
(konstrukcja aparatu uniemożliwia użycie
aparatu bez filtru)
103. Kompletny układ oddechowy dla dorosłych,
wielorazowy silikonowy dostosowany do
HME
XIII POZOSTAŁE
104. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej,
dwa koła z blokadą
105. Złącze do komunikacji z urządzeniami
zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie
danych z respiratora.
106. Komunikacja w języku polskim
107. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa
z aparatem)
108. Materiały informacyjne na temat oferowanego
respiratora
Załączniki 1 do SIWZ
Wymagania
graniczne
TAK/NIE
TAK
Parametry oferowane - podać nr strony w załączonych materiałach
informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów
TAK
2 komplety
na aparat
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Załączyć
Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE”
TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
.....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards