FORMULARZ CENOWY ZZOZ/ZP/1/I/2010 Za łącznik nr 2 do SIWZ L

advertisement
FORMULARZ CENOWY
Za łącznik nr 2 do SIWZ
ZZOZ/ZP/1/I/2010
Pakiet nr 5
L p.
1.
Nazwa asortymentu
Jm.
Ilość
Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu
Szt.
w zakresie od 21 do 100%.
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
1
Razem :
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (MINIMALNYCH)
BLOK OPERACYJNY
Pakiet nr 5
Przedmiot zamówienia: Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie
od 21 do 100%.
Nazwa Wykonawcy/kraj: ………………………..……………………………………………..
Producent: ………………………………………………………………………………………
Nazwa i typ: …………………………………………………………………………………….
Rok produkcji: 2009r./2010 r.
Lp.
Oświadczenie
o spełnieniu
parametrów
wymaganych
minimalnych *
PARAMETRY WYMAGANE
OPIS
1.
Urządzenie fabrycznie nowe – nie powystawowe.
2.
Zagwarantowanie dostępności części
przez minimum 10 lat od daty dostawy.
zamiennych
3.
Wymagany autoryzowany serwis
potwierdzony przez producenta.
terenie
4.
Przeglądy okresowe, naprawy dokonywane przez jeden
autoryzowany serwis.
5.
Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie
zamawiającego dla personelu medycznego oraz
technicznego.
6.
Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą
umową.
na
Parametry
oferowane o ile
odmienne od
wymaganych
minimalnych.
RP
1
I
PRZEZNACZENIE RESPIRATORA
1.
Respirator do terapii niewydolności oddechowej
różnego pochodzenia do stosowania w warunkach
intensywnej terapii.
2.
Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg.
II
ZASILANIE RESPIRATORA
1.
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego
gazu 2.5 – 6,0 bar.
2.
Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu
2,5 do 6,0 bar.
3.
Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie
zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem.
4.
Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10%.
5.
Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na
minimum 0,5 godziny pracy.(respirator bez sprężarki).
III
TRYBY WENTYLACJI
1.
Wentylacja wspomagana/kontrolowana
CMV/ Assist – IPPV
2.
Zsynchronizowana
obowiązkowa
SIMV
3.
Wentylacja SPONTANICZNA
4.
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/
dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych
PEEP/CPAP.
5.
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP,
Bi-Level, DuoPAP, APRV.
6.
Wentylacja nieinwazyjna NIV.
7.
Wentylacja bezdechu z
parametrów oddechowych.
8.
Wdech manualny.
IV
RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO
1.
Oddech kontrolowany objętością VCV.
2.
Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV.
3.
Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością
typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+.
V
RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO
1.
Oddech
spontaniczny
PSV/ASB.
2.
Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS.
3.
Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie
z automatycznym pomiarem podatności i oporów
przerywana
możliwością
wspomagany
przy
wentylacja
Ciągłe
ustawienia
ciśnieniem
2
oddechowych.
4.
Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki
dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC.
VI
PARAMETRY REGULOWANE
1.
Częstość oddechów 1 - 100/min.
2.
Objętość pojedynczego oddechu 50 - 2000ml.
3.
Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów
wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie
3 - 120l/min.
4.
Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu
I:E 1:9 – 4:1, Ti 0.2-5.0s.
5.
Czas plateau 0,1 – 2 s.
6.
Ciśnienie wdechowe PCV 5-80 cmH2O
7.
Ciśnienie wspomagania PSV/ASB 0-60 cmH2O
8.
Ciśnienie PEEP/CPAP 0–30 cmH2O
9.
Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL,
DuoPAP, APRV 5-70 cmH2O
10.
Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP,
APRV 0–30 cmH2O.
11.
Czas wysokiego poziomu ciśnienia 0,2 – 15 sek.
12.
Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania
przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB
13.
Procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej
w trybie PSV/ASB w zakresie 5 - 50%.
14.
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego
pacjenta (min 0,3 – 12 l/min).
15.
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego
pacjenta (min 0,3 – 10 cm H2O.
16.
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane
płynnie mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny
kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie 21-100%
17.
Możliwość ustawienia wyższego stężenia tlenu
aplikowanego
automatycznie
w
przypadku
uruchomienia wentylacji przy bezdechu.
VII INNE FUNKCJE WENTYLACJI
1.
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów
obowiązkowych
objętościowo
–
kontrolowanych
(prostokątna i opadająca).
2.
Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów
wzajemnie zależnych (czas wdechu, czas wydechu,
stosunek I:E).
3.
Manualne przedłużenie fazy wdechowej (minimum do 6
sekund).
3
4.
Manualne przedłużenie fazy wydechowej (minimum do
10 sek).
5.
Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego
ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy
BIPAP, BILEVEL, APRV.
VIII MONITOR GRAFICZNY
1.
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej
minimum 12” do obrazowania parametrów wentylacji
oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji.
2.
Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej
lub/i pionowej w stosunku do respiratora.
3.
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości
w funkcji czasu – co najmniej 2 krzywe wyświetlane
równocześnie.
4.
Graficzna prezentacja
i przepływ- objętość.
5.
Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na
monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy.
6.
Prezentacja
na
ekranie
trendów
i tabelarycznych z min. 48 godzin.
IX
POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI
1.
Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji,
dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych
pomiędzy pacjentami.
2.
Integralny pomiar stężenia tlenu.
3.
Całkowita częstość oddychania.
4.
Objętość pojedynczego oddechu.
5.
Całkowita objętość wentylacji minutowej.
6.
Objętość spontanicznej wentylacji minutowej.
7.
Szczytowy przepływ wydechowy.
8.
Szczytowy przepływ spontaniczny.
9.
Przepływ końcowo - wydechowy.
10.
Ciśnienie szczytowe.
11.
Średnie ciśnienie w układzie oddechowym.
12.
Stosunek wdech/wydech I:E.
13.
Ciśnienie plateau.
14.
Ciśnienie PEEP/CPAP.
15.
Ciśnienie AutoPEEP.
16.
Pomiar pojemności życiowej płuc.
17.
Ciśnienie okluzji przy wdechu P 0,1
pętli
ciśnienie
–
/Podać przekątną
całkowitą/
objętość
graficznych
4
18.
Maksymalne ciśnienie wdechowe NIF/MIP.
19.
Podatność statyczna płuc pacjenta.
20.
Podatność dynamiczna płuc pacjenta.
21.
Opory wdechowe płuc pacjenta.
22.
Indeks dyszenia RSB (f/Vt).
X
ALARMY
1.
Hierarchia alarmów w zależności od ważności.
2.
Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu
trwania sytuacji alarmowej.
3.
Zaniku zasilania sieciowego.
4.
Zaniku zasilania bateryjnego.
5.
Niskiego ciśnienia tlenu.
6.
Niskiego ciśnienia powietrza.
7.
Za niskiego lub zbyt
w ramieniu wdechowym.
8.
Wysokiej całkowitej objętości minutowej.
9.
Niskiej całkowitej objętości minutowej.
10.
Wysokiego ciśnienia.
11.
Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu
oddechowego.
12.
Wysokiej częstości oddechów.
13.
Wysokiej objętości oddechowej.
14.
Niskiej objętości oddechowej.
15.
Limit wysokiej objętości wdechowej dla wentylacji
kontrolowanej ciśnieniem z docelową objętością,
wentylacji wspomaganej objętością i trybu kompensacji
oporów rurki intubacyjnej.
16.
Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta.
17.
Niskiej częstości oddechów lub Bezdechu.
18.
Pamięć alarmów z komentarzem.
XI
INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
1.
Zabezpieczenie
przed
parametrów wentylacji.
2.
Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez
dotyk.
3.
W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji,
możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień
4.
Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta
po wyłączeniu aparatu.
wysokiego
stężenia
przypadkową
tlenu
/Opisać/
zmiana
/Opisać/
5
5.
Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów
na podstawie wagi pacjenta IBW.
6.
Test aparatu sprawdzający poprawność działania
i szczelność układu oddechowego wykonywany
automatycznie lub na żądanie użytkownika.
7.
Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja aparatu
uniemożliwia użycie aparatu bez filtru).
8.
Kompletny układ oddechowy dla dorosłych, wielorazowy
silikonowy dostosowany do HME - 2 komplety na
aparat.
/Opisać/
XII POZOSTAŁE
1.
Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa koła
z blokadą.
2.
Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi
umożliwiające przesyłanie danych z respiratora.
3.
Komunikacja w języku polskim.
4.
Nebulizator
współpracujący
z
respiratorem,
umożliwiający podaż leków i nawilżanie dróg
oddechowych pacjenta przy różnych trybach wentylacji.
Wartość netto…………..…………..
Podatek VAT ………………
Cena brutto ………………………..
DOKUMENTY
1.
Oświadczenie Wykonawcy, że wyrób oznakowany jest
znakiem CE i posiada deklarację zgodności, a na żądanie
zamawiającego dostarczy przedmiotowe dokumenty
2.
Instrukcja obsługi w języku polskim
3.
Materiały informacyjne oferowanego urządzenia w języku
polskim ze wskazaniem oferowanego wyrobu
4.
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na
kraju.
5.
Wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanej 1 dostawy w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały
wykonane lub są wykonane należycie.
terenie
WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWRANCJI
1.
Okres gwarancji Platforma
ultradźwiękowy 12 miesięcy.
24
miesiące,
2.
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii
48 godz.
generator
do
6
3.
Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez
autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Dostawcy.
* w przypadku spełnienia co najmniej parametrów wymaganych minimalnych należy
wpisać „TAK”.
7
Download