Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse

advertisement
Fi n a n se. Funkc jonowanie, inst yt uc je i inst r um ent y r y n k u fi n a n s owe g o ...
Fi n a n s e
Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty
rynku finansowego finanse publiczne,
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
redakcja
Artur Paździor
Lublin 2014
Finanse
Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku
finansowego, finanse publiczne przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych
Monografie – Politechnika Lubelska
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin
Finanse
Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku
finansowego, finanse publiczne przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych
redakcja:
Artur Paździor
Politechnika Lubelska
Lublin 2014
Recenzent:
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jan Bednarczyk, UT-H w Radomiu
Autorzy:
Małgorzata Frańczuk
Karolina Gałązka
Magdalena Miszczuk
Artur Paździor
Publikacja powstała przy współpracy z Polskim
Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Lublinie
Publikacja wydana za zgodą Rektora Politechniki Lubelskiej
© Copyright by Politechnika Lubelska 2014
ISBN: 978-83-7947-084-6
Wydawca: Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
Realizacja: Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej
ul. Nadbystrzycka 36A, 20-618 Lublin
tel. (81) 538-46-59, email: [email protected]
www.biblioteka.pollub.pl
Druk:
TOP Agencja Reklamowa Agnieszka Łuczak
www.agencjatop.pl
Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl
Nakład: 100 egz.
Spis treści
Wstęp ..................................................................................................................... 7
1. Teoria finansów, rynek finansowy (M. Frańczuk, K. Gałązka).......................... 9
1.1. Wprowadzenie do nauki o finansach................................................................... 9
1.1.1. Finanse – różnorodność pojęć..................................................................... 9
1.1.2. Finanse a inne nauki................................................................................... 12
1.1.3. Gospodarka finansowa a polityka finansowa.......................................... 14
1.1.4. Funkcje finansów......................................................................................... 15
1.1.5. Systematyka zjawisk finansowych............................................................. 17
1.2. Istota i struktura rynku finansowego ................................................................ 19
1.2.1. Rynek finansowy – istota i funkcje........................................................... 19
1.2.2. Struktura rynków finansowych................................................................. 20
1.3. Pieniądz i jego funkcje ........................................................................................ 22
1.3.1. Pieniądz – istota i ewolucja........................................................................ 22
1.3.2. Właściwości i funkcje pieniądza............................................................... 24
1.3.3. Współczesne formy pieniądza................................................................... 27
1.3.4. Podaż pieniądza........................................................................................... 27
1.4. Tradycyjne instrumenty rynku finansowego ................................................... 29
1.4.1. Instrumenty rynku pieniężnego................................................................ 29
1.4.2. Instrumenty rynku walutowego................................................................ 33
1.4.3. Instrumenty rynku kapitałowego.............................................................. 34
1.5. Instrumenty pochodne ....................................................................................... 39
1.6. Finansowe instrumenty hybrydowe.................................................................. 43
2. Finanse instytucji finansowych (M. Frańczuk)................................................ 45
2.1. Finanse banków komercyjnych ......................................................................... 45
2.1.1. Działalność bankowa ................................................................................. 45
2.1.2. Źródła pozyskiwania środków pieniężnych przez banki ...................... 50
2.1.3. Sposoby wydatkowania środków pieniężnych przez banki .................. 53
2.2. Finanse ubezpieczycieli ...................................................................................... 57
2.3. Finanse funduszy inwestycyjnych i emerytalnych........................................... 60
2.3.1. Finanse funduszy inwestycyjnych .................................................................. 60
2.3.2. Finanse funduszy emerytalnych ............................................................... 62
2.4. Międzynarodowe instytucje finansowe ............................................................ 64
2.4.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ..................................................... 64
2.4.2. Bank Światowy ............................................................................................ 67
2.4.3. Europejski Bank Inwestycyjny .................................................................. 70
2.4.4. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju .................................................. 73
2.4.5. Nordycki Bank Inwestycyjny .................................................................... 75
3. Finanse publiczne (M. Miszczuk).................................................................... 77
3.1. Istota i zakres finansów publicznych ................................................................ 77
3.1.1. Istota finansów publicznych....................................................................... 77
3.1.2. Zakres podmiotowy finansów publicznych............................................. 77
5
3.1.3. Zakres przedmiotowy finansów publicznych.......................................... 81
3.2. Fundusze publiczne ............................................................................................. 82
3.2.1. Budżet państwa............................................................................................ 82
3.2.2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego......................................... 92
3.2.3. Fundusze celowe.......................................................................................... 97
3.2.4. Ubezpieczenia społeczne............................................................................ 99
3.2.5. Ubezpieczenia zdrowotne........................................................................ 100
3.3. Środki publiczne ................................................................................................ 103
3.3.1. Dochody publiczne................................................................................... 104
3.3.2. Przychody budżetu państwa i budżetów JST......................................... 108
3.4. Wydatki i rozchody publiczne ......................................................................... 109
3.4.1. Istota wydatków publicznych........................................................................ 109
3.4.2. Klasyfikacja wydatków............................................................................. 110
3.4.3. Rozchody publiczne.................................................................................. 111
4. Finanse przedsiębiorstw (A. Paździor).......................................................... 113
4.1. Istota i cele zarządzania przedsiębiorstwem................................................... 113
4.1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący.......................................... 113
4.1.2. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem............................................ 116
4.1.3. Rola finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem................................. 117
4.2. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw................................................ 119
4.3. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa......................... 123
4.3.1. Ocena ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa...................................... 124
4.3.2. Ocena ryzyka operacyjnego finansowego przedsiębiorstwa............... 125
4.3.3. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa...................................... 129
4.3.4. Ocena gospodarowania kapitałem.......................................................... 130
4.3.5. Ocena rentowności................................................................................... 132
4.4. Rodzaje przedsiębiorstw i przykłady oceny ich sytuacji finansowej........... 135
4.4.1. Rodzaje przedsiębiorstw................................................................................. 135
4.4.2. Ocena sytuacji finansowej spółek publicznych..................................... 140
4.4.3. Ocena sytuacji finansowej mikro-przedsiębiorstw............................... 142
5. Finanse gospodarstw domowych (K. Gałązka).............................................. 145
5.1. stota i specyfika funkcjonowania gospodarstwa domowego........................ 145
5.1.1. Gospodarstwo domowe – pojęcie i istota.............................................. 145
5.1.2. Klasyfikacja gospodarstw domowych..................................................... 149
5.1.3. Funkcje gospodarstwa domowego.......................................................... 151
5.2. Sprawozdawczość i analiza finansowa gospodarstw domowych............................153
5.2.1. Istota i cel analizy ekonomicznej i finansowej gospodarstw domowych.... 153
5.2.2. Hierarchia potrzeb finansowych w zależności od typu
gospodarstw domowych........................................................................... 156
5.2.3. Bilans gospodarstw domowych............................................................... 156
5.3. Zarządzanie budżetem domowym .................................................................. 160
Literatura............................................................................................................ 163
6
Wstęp
W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpiło diametralne przeobrażenie procesów zachodzących na rynkach finansowych. Zmiany te, polegające m.in. na wzroście
znaczenia międzynarodowych instytucji finansowych, upowszechnianiu pieniądza
elektronicznego, dynamicznym rozwoju rynku instrumentów pochodnych, zmianie
postrzegania celów funkcjonowania biznesu, czy wreszcie wyraźnemu zwiększeniu
wykorzystania kapitałów obcych w finansowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych, upoważniają do stwierdzenia, że finanse we współczesnym
świecie stanowią podstawę wszelkiej aktywności człowieka. To z kolei oznacza, że wnikliwe zapoznanie i bieżące aktualizowanie wiedzy z zakresu finansów staje się kluczowe nie tylko dla menedżerów, lecz również dla zwykłego obywatela. Stąd, w niniejszej
publikacji nacisk położony został na czynniki charakterystyczne dla instytucji finansowych oraz aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zarówno dużych
spółek kapitałowych, jak i mikro firm. Z uwagi na coraz bardziej zdywersyfikowane
źródła finansowania i związany z nimi wzrastający poziom ryzyka, dużo miejsca poświęcono również funkcjonowaniu i ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych.
Takiej formie prezentacji podporządkowana została struktura książki, w której
wyodrębniono pięć rozdziałów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę i funkcje finansów. Zaprezentowano istotę i strukturę rynku finansowego. W dalszej części rozdziału scharakteryzowano pieniądz i jego funkcje. Wyszczególniono i opisano również instrumenty rynku finansowego.
W rozdziale drugim uwagę skoncentrowano na finansach instytucji finansowych. Omówiono finanse banków komercyjnych, ubezpieczycieli, a także funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. W tej części książki przedstawiono również
funkcjonowanie międzynarodowych instytucji finansowych, jako integralnego
elementu globalnego rynku finansowego.
Rozdział trzeci poświęcono problematyce finansów publicznych. Opisano
istotę, zakres oraz instytucje finansów publicznych. Przedstawiono również wpływy i wydatki instytucji sektora finansów publicznych.
Rozdział czwarty poświęcono finansom przedsiębiorstw. Scharakteryzowano
istotę, cele i ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podkreślono rolę sprawozdawczości finansowej jako źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zaprezentowano również podstawowe narzędzia służące
do oceny sytuacji finansowej jednostek, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania dużych spółek kapitałowych oraz mikro przedsiębiorstw.
Rozdział piąty dotyczy finansów gospodarstw domowych. Omówiono ich istotę, klasyfikację oraz funkcje, jakie pełnią w systemie finansowym. Przedstawiono
problematykę oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Szczególną
uwagę zwrócono na kwestię zarządzania budżetem domowym w ujęciu operacyjnym i strategicznym.
7
We wszystkich rozdziałach niniejszej książki teoretyczne rozważania zostały uzupełnione o analizę aktualnych danych empirycznych. Pozwoliły one na
bardziej klarowne przedstawienie aktualnych dylematów, z jakimi borykają się
uczestnicy rynku finansowego.
Książka adresowana jest do studentów studiów kierunków ekonomicznych,
słuchaczy studiów podyplomowych, a także wszystkich osób, dla których zrozumienie procesów zachodzących na rynkach finansowych jest istotne z punktu widzenia oceny kondycji przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.
8
1. Teoria finansów, rynek finansowy (M. Frańczuk, K. Gałązka)
1.1.Wprowadzenie do nauki o finansach
Jednym z podstawowych elementów gospodarki rynkowej są finanse. Finanse,
jako dyscyplina naukowa obejmują twierdzenia i teorie dotyczące sposobu kreacji, gromadzenia, przechowywania środków finansowych. W wąskim rozumieniu
mówi się, że dotyczą podziału i wymiany pieniądza. Zatem jako zjawisko ekonomiczne, występują wszędzie tam gdzie jest pieniądz.1 Natomiast w szerszym znaczeniu obejmują także zjawiska niefinansowe (np. świadczenia na rzecz społeczności
lokalnej). Pozostając przy określeniu finansów, jako zjawisk pieniężnych należy odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie zjawiska pieniężne są objęte zakresem pojęcia
finanse? Przedstawione w rozdziale pierwszym pojęcia, funkcje finansów oraz teorie finansów mają na celu zapoznanie czytelnika z podstawowymi pojęciami i ich
szczególnymi cechami. Jak słusznie stwierdzają Z. Bodie i R. C. Merton to właśnie
wiedza o finansach pomaga w zarządzaniu własnymi zasobami. Ponadto dobre
podstawy wiedzy finansowej otwierają drogę do robienia dalszej kariery.2 Wielu
prezesów międzynarodowych korporacji rozpoczynało swoją życiową karierę w finansach.
1.1.1. Finanse – różnorodność pojęć
Obecnie w warunkach rozwijającego się rynku kapitałowego można zauważyć, że współczesną rzeczywistość gospodarczą kształtują w sposób ciągły i dynamiczny złożone procesy społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe. Występujące wzajemne powiązania teorii i praktyki gospodarczej powodują, że bardzo
trudno jest jednoznacznie zdefiniować pojęcie „finanse”. W dostępnej literaturze
przedmiotu, niejednokrotnie podejmowano próbę odpowiedzi na proste pytanie:
Czym są finanse i co stanowi ich istotę?
Termin finanse wywodzi się z łacińskiego finire, gdzie słowo to oznaczało
orzeczenie sądowe rozstrzygające spory o zapłatę określonych należności pieniężnych.3 Obecnie definicja finansów utożsamiana jest ze znaczeniem terminu
„zasoby pieniężne”.4 Jednak w myśl teorii ekonomicznej finanse oznaczają stosunki ekonomiczne, polegające na tworzeniu (emisji), przepływie, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych.5 Można zatem stwierdzić, że finanse stanowią
dziedzinę nauki zajmującą się analizą wykorzystywania przez społeczeństwo dostępnych zasobów. Jak wynika z informacji przedstawionych w tabeli 1.1 zakres
pojęcia finansów jest dosyć szeroki. Różnorodność definicji, pozwala na rozpatrywane finansów w trzech kategoriach: ekonomicznej, historycznej i prawnej.
M. Podstawka (red.), Finanse, Warszawa 2010, s. 17.
Z. Bodie, R.C. Merton, Finanse, Warszawa 2003, s. 23–24.
3
D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Warszawa, 2004, s.18.
4
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Tom II, s. 689.
5
Mała Encyklopedia Ekonomiczna, II zmienione, s.209.
1
2
9
Tabela 1.1. Wybrane definicje finansów
Autor / źródło
Treść definicji
Finanse to zjawiska i procesy pieniężne, z zastrzeżeniem, że
A. Majchrzyckazjawiska finansowe to te, w których pieniądz występuje w po-Guzowska staci przepływających strumieni pieniężnych.6
Definiuje pojęcie gospodarki finansowej, jako posługiwanie
L. Kurowski
się pieniądzem przez państwo, samorządy terytorialne i inne
podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe i instytucje
międzynarodowe.
Finanse to zjawiska i procesy pieniężne. Tam gdzie nie pojawia się pieniądz, nie można mówić o finansach. Autor wiąS. Bolland
że definicje finansów z pieniądzem, procesami związanymi
z wykorzystywaniem pieniędzy.
Ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalS. Owsiak
nością gospodarczą i społeczną człowieka.7
Finanse to stosunki społeczne, które powstają w związku
z gromadzeniem i wydatkowaniem pieniędzy (definicja ta
J. Harasimowicz znalazła wyraz w ustawie o finansach publicznych). Finanse
nie opierają się jedynie na formie pieniężnej, ale mają dwustronny charakter: strona dochodów i strona rozchodów.
Finanse to zasoby pieniężne, operacje oraz normy prawne
ich dotyczące. Wprowadzono utaj również definicję finansów
C. Kosikowski,
publicznych: publiczne zasoby pieniężne, operacje na tych
E. Ruśkowski
zasobach, normy prawne ich dotyczące.
Finanse = finanse publiczne + finanse prywatne.8
Pojęciem finansów będziemy obejmowali tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących
J. Ostaszewski
zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.9
To nauka o zjawiskach i procesach pieniężnych. Jest to jedna
Z. Fedorowicz
z gałęzi nauk ekonomii.10
Nauka o finansach polega na zastosowaniu swzeregu reguł
A.A.Gropelli,
finansowych i ekonomicznych, mających na celu maksymaliE. Nikbaht
zację bogactwa lub całkowitej wartości firmy.11
A. Majchrzycka Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 2011, s.13.
S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, Warszawa 2002, s.21.
8
C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2006.
9
J. Ostaszewski, Finanse, Warszawa 2013, s. 20.
10
Z. Fedorowicz, Podstawy teorii finansów, Warszawa 1998, s. 7.
11
A.A. Gropelli, E. Nikbaht, Wstęp do finansów,Warszawa 1999, s. 4.
12
A. Dyduch, K. Mendys, Podstawy finansów, AGH, Kraków 2007, s. 7.
6
7
10
Autor / źródło
A. Dyduch,
K. Mendys
D. Zarzecki
R. Koch
A.Dmowski,
J. Sarnowski,
D. Prokopowicz
Jaśkiewicz
K Ostrowski
A.Borodo
B. Brzeziński
Wielka
Encyklopedia
Powszechna
Mała
Encyklopedia
Ekonomiczna Treść definicji
Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z obiegiem pieniądza,
a więc z gromadzeniem i wydatkowaniem, mamy do czynienia
z finansami, jako częścią rzeczywistości gospodarczej.12
Finanse rozumiane są, jako ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną
człowieka, a także działalnością związaną z zarządzaniem
pieniądzem danego podmiotu.13
Finanse to dział księgowości firmy lub banku zajmujący się krótkoterminowym zarządzaniem gotówką oraz pożyczkami.14
Finanse to zjawiska i procesy pieniężne, związane z kreacją
i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też
z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.15
Finanse są zjawiskami ekonomiczno-społecznymi, których
treścią jest gromadzenie i rozdzielanie środków pieniężnych.
Finanse to pojęcie całkujące formy, treści, przejawy i rezultaty działalności finansowej. Działalność finansowa związana
z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych.
Finanse są kategorią ekonomiczną, obejmującą stosunki społeczne powstające w okresie gromadzenia i wydatkowania
środków pieniężnych.16
Finanse to tyle, co pieniężny mechanizm podziału i wymiany wartości materialnych.17
Termin finanse potocznie uważany za równoznaczny ze znaczeniem terminu „zasoby pieniężne”.18
Finanse to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu,
podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych.19
Jako kategoria ekonomiczna, finanse mają charakter obiektywny tzn. są niezależne od woli czy też świadomości ludzkiej. Nauka o finansach bada i objaśnia
procesy ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieJ. Zarzecki (red.), Finanse, Białystok 2003, s.11.
R. Koch, Słownik zarządzania i finansów, The Financial Times, Kraków 1999, s.68.
15
A. Dmowski, Sarnowski, J. D. Prokopowicz, Podstawy finansów i bankowości, Warszawa 2005, s. 16.
16
A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Wydanie II, Toruń 2005, s.12.
17
B. Brzeziński i in., Prawo finansowe, t. 3, Warszawa 2000.
18
Wielka Encyklopedia Powszechna.
19
Mała Encyklopedia Ekonomiczna.
13
14
11
niężnych (por. tabela 1.1.). Jako kategoria prawna, finanse stanowią zbiór norm
prawnych obowiązujących w danym czasie i państwie, a odnoszące się do zjawisk
finansowych. Rozwój nauki o finansach historycznie jest związany z pojawieniem się pieniądza i gospodarki towarowo-pieniężnej.
Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że finanse są
złożonym i nie do końca zbadanym zjawiskiem. Charakteryzuje je duża różnorodność. Dla celów dalszych rozważań przyjmuje się definicję, zgodnie z którą
przez finanse rozumie się zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza powstających w związku z aktywnością gospodarczą.
Tak rozumiane finanse obejmują:
• Finanse przedsiębiorstw – nauka i praktyka związana z operacjami finansowanymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa ( szerzej rozdział IV)
• Finanse publiczne – nauka i praktyka dotycząca obiegu pieniądza w sektorze
publicznym (szerzej rozdział III)
• Finanse ludności – nazywane także finansami gospodarstw domowych, teoria
i praktyka obejmująca operacje finansowe osób fizycznych (szerzej rozdział V)
• Bankowość – teoria i praktyka zajmująca się operacjami finansowymi prowadzonymi przez banki (szerzej rozdział II)
• Rynek finansowy – teoria i praktyka odnosząca się do obrotu instrumentami
finansowymi. (szerzej rozdział I)
1.1.2. Finanse a inne nauki
Metodologia nauki o finansach ma liczne i ścisłe powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi. Stała się przedmiotem zainteresowań historyków, socjologów, psychologów a także filozofów i logików.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się ścisły związek pomiędzy nauką prawa finansowego a nauką finansów. Przedmiotem nauki prawa finansowego jest badanie
prawnych aspektów (a więc norm regulujących) gospodarki pieniężnej, związków publicznoprawnych, banków i innych instytucji finansowych. Natomiast nauka finansów
ma za zadanie analizę ekonomicznej strony gospodarowania pieniędzmi w sektorze finansów publicznych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach i gospodarstwach
domowych.20 Szeroko rozumiane prawo dostarcza finansom ogólnych ram kształtowania się zjawisk i procesów finansowych. W szczególności dotyczy to takich obszarów
jak: prawo budżetowe, prawo podatkowe, prawo bankowe, prawo upadłościowe, a także prawo międzynarodowe.21
Ekonomię i finanse wiążą ścisłe więzi z socjologią. Znajdują w niej odzwierciedlenie przede wszystkim powiązania dziedziny finansów ze społeczeństwem, wytworami
kultury, czy motywami wyboru kierunku analizy naukowej. Odzwierciedleniem tego
zjawiska jest tzw. socjologia ekonomiczna. Jest to dyscyplina badająca procesy ekonomiczne (w tym także finansowe) z perspektywy socjologicznej, ujmując gospodar20
21
J. Ostaszewski, Finanse…op.cit, s.25,
J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Poznań, 1996, s.7.
12
kę rynkową jako proces nieustannych zmian. Zajmuje się analizą nie tylko bieżących
mechanizmów funkcjonowania rynku, ale także przyczynami i wymogami jego rozwoju.22 Socjologia w finansach pozwala na budowę systematyki różnych grup społecznych. Kreuje rozkład dochodów w społeczeństwie i przyczyny tego rozkładu. Ponadto określa skutki polityki finansowej państwa dla różnych grup społecznych, motywy
zdobywania pieniądza, skłonności do oszczędzania i konsumpcji społecznej.23 Problematyka socjologii ściśle wiąże się zatem z praktycznymi zagadnieniami organizacji badań naukowych.24
Czynnik psychologiczny staje się równie istoty jak socjologiczny w przebiegu zjawisk finansowych. Ważne są indywidualne predyspozycje do podejmowania różnych decyzji mających późniejsze skutki finansowe. Bowiem w psychologii głównym
przedmiotem zainteresowań jest problematyka klasyfikacji różnych typów zachowań,
osobowości w tym także działań prezesów wielkich korporacji. Dyscypliną naukową
zajmującą się analizą problemów ekonomicznych w perspektywie psychologicznej jest
psychologia ekonomiczna. Do zjawisk finansowych poddanych dość szczegółowym
badaniom psychologicznym należą podatki (relacja pomiędzy podatkami a motywacją do pracy, sprawiedliwość systemu podatkowego) oraz inflacja (świadomość społeczeństwa na temat wrażliwości ceny), a także wpływ zagranicznego kapitału finansowego.25
Kolejną z ważniejszych dyscyplin naukowych, która równie ściśle wiąże się z wiedzą o finansach, jest matematyka i ekonometria. Matematyka, nazywana królową
wszelkich, nauk pozwala na budowę modeli finansowych i ich weryfikację. Zadaniem
ekonometrii jest natomiast zastosowanie metod ilościowych do rozbudowy procesów informacji o podmiotach gospodarczych. Powiązań z tą dziedziną należy szukać
w próbach mierzenia strumieni pieniężnych, oceny wnoszonego wkładu czy prawidłowościach statystycznych. Do nauk pomocniczych w finansach należą przede wszystkim: matematyka stosowana, statystyka ekonomiczna, ekonometria i badania operacyjne. Badanie zjawisk finansowych byłyby bardzo utrudnione, gdyby nie można było
posługiwać się metodami dostarczanymi przez wymienione dziedziny, które na ogół są
również ze sobą ściśle powiązane.26
Na zakończenie przeglądu głównych dyscyplin wchodzących w zakres nauki o finansach należy zaznaczyć, iż bardzo często przedmioty zainteresowań wielu dyscyplin
naukowych zazębiają się (rys. 1.1.) Wokół nauki o finansach nadal jest jeszcze sporo
kontrowersyjnych zagadnień dotyczących zakresu czy podziału problematyki badawczej. W finansach mówi się wiele o godziwym zysku ale też o lichwie (lichwiarski procent), opłatach oraz sprawiedliwym podatku. Jednak coraz częściej występują
malwersacje finansowe, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowe, wyłudzeW. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 12.
Jak słusznie wskazuje J. Ostaszewski na problematyce socjologii w finansach skupiało się wielu
polskich autorów m.in., Tuszko i Chaskielewicz, Łachtin , Zieleniewski.
24
S. Flejterski, Metodologia finansów, Warszawa, 2007, s. 21.
25
M. Niesiobędzka, Reprezentacje społeczne zjawisk ekonomicznych, Białystok , 2005, s. 45–46.
26
S. Flejterski, Metodologia finansów… op.cit., s. 134.
22
23
13
nia kredytowe, czy kreacja wizerunku firmy w oparciu o niewłaściwe zapisy księgowe.
Wszystkie wymienione elementy wpływają na fakt, iż nauka finansów powiązania jest
z jeszcze jednym obszarem jakim jest etyka.
Rysunek 1.1.Główne powiązania dziedzin z nauką o finansach
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Flejterski S., Metodologia finansów, PWE, Warszawa,
2007, s. 21.
Kwestie etyczne w świecie finansów, czyli etyka finansowa, dotyczą czterech
poziomów: zachowań indywidualnych (odpowiedzialność np. pracowników banków), instytucjonalnych (reguły i standardy instytucji finansowych) czy korporacyjnych. Transakcje finansowe dokonywane są na rynkach i zakładają pewne reguły moralne oraz zgodne z nimi zachowania.
Szeroko rozumiana dziedzina finansów jest wielowątkową dyscypliną z pogranicza wielu nauk. Niezbędne staje się więc odwoływanie w analizach finansowych
do aspektów prawnych, socjologicznych, psychologicznych poprzez matematykę
i zachowania etyczne.
1.1.3. Gospodarka finansowa a polityka finansowa
Do pojęcia finansów nie zalicza się pieniężnych ewidencji i statystyk oraz planowania finansowego. Jak wskazuje J. Ostaszewski te elementy należą do pojęcia
szerszego niż finanse, do gospodarki finansowej. Gospodarka finansowa obejmu14
je działania podmiotów (jednostek gospodarujących) w dziedzinie zjawisk pieniężnych, polegających na:27
• przygotowaniach do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju operacji pieniężnych (np. planowanie);
• faktycznej realizacji tych operacji pieniężnych;
• ewidencji i analizie operacji pieniężnych realizowanych w przeszłości m.in.
w celu przygotowania decyzji co do działań na przyszłość.
Obok pojęcia finansów i gospodarki finansowej autor wyróżnia także politykę finansową.28 Polityka finansowa oznacza dokonywanie zarówno wyboru celów,
które mają być osiągnięte w wyniku gospodarki finansowej, jak też i metod czy
sposobów działania dla osiągnięcia wybranych celów. Politykę finansową realizują różne jednostki gospodarujące, a treść polityki finansowej zależy od podmiotu,
który prowadzi gospodarkę finansową.
1.1.4. Funkcje finansów
Nauka finansów zajmuje się przede wszystkim budowaniem ruchu pieniądza: jego
tworzeniem (kreacją) w systemie bankowym, krążeniem (cyrkulacją) między różnymi jednostkami gospodarczymi, osiadaniem (akumulacją) w postaci oszczędzania
i rezerw pieniężnych.
W literaturze przedmiotu można znaleźć różne określenia funkcji finansów. Najczęściej są wymieniane funkcja fiskalna i funkcja pozafiskalna. W ramach funkcji
pozafiskalnej N. Gajl wyróżnia funkcję alokacyjną, dystrybucyjną, stabilizacyjną oraz
koordynacyjną.29 Jednak J. Ostaszewski, idąc wzorem amerykańskich naukowców,
swoje rozważania w dziedzinie finansów opiera na trzech głównych funkcjach stabilizacyjnej, alokacyjnej i redystrybucyjnej.30 Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ostatnie
z wymienionych funkcji zostały przypisane tylko finansom publicznym, a nie finansom w całości. Kreatorem funkcji wynikających z roli państwa w systemie gospodarczym są władze publiczne. W myśl tej zasady P. A. Samuleson oraz W. D. Nordhous
pośród funkcji państwa wymienili zapewnienie efektywności całej gospodarki oraz
stabilności rynkowej, a także utrzymanie sprawiedliwości w podziale dochodów.31
Funkcja stabilizacyjna wykorzystuje zjawiska finansowe do realizacji makroekonomicznych celów takich jak: wzrost gospodarczy, stabilizacja warunków ekonomicznych, ograniczenie bezrobocia, czy inflacji.32 Innymi słowy, polega na oddziaływaniu
na przebieg procesów gospodarczych w sferze rzeczowej w kierunku zachowania
stałego i zrównoważonego wzrostu przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji dla zapewnienia społeczeństwu stałej poprawy warunków życia.33
J. Ostaszewski, Finanse… op.cit., s.21.
Ibidem, s.22.
29
N. Gajl, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1992, s. 55–56.
30
Ibidem, s. 57.
31
P. A. Samuelson, W. D. Nordhous, Ekonomia, t. 1, Warszawa 2003, s.3.
32
M. Podstawka (red.), Finanse… op.cit., s. 21.
33
J. Ostaszewski, Finanse … op.cit, s.26.
27
28
15
Charakteryzując sens i znaczenie funkcji stabilizacyjnej finansów publicznych,
należy pamiętać, że instrumenty polityki fiskalnej nie są jedynymi, które państwo
może stosować do stabilizowania gospodarki. Można stosować także instrumenty
polityki monetarnej. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. zaobserwowano nieskuteczność instrumentów polityki fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki. Nie podejmując dyskusji z argumentami zgłaszanymi przez zwolenników i przeciwników polityki fiskalnej zauważyć można, że w praktyce konieczne
jest pragmatyczne, a nie doktrynalne, podejście do instrumentów oddziaływania
państwa na gospodarkę. To pragmatyczne podejście oznacza konieczność i możliwość wykorzystania w funkcji stabilizacyjnej gospodarki zzarówno instrumentów fiskalnych, jak i monetarnych.
Alokacyjna funkcja finansów polega na podejmowaniu działań sprzyjających
optymalnej alokacji zasobów. Staje się zatem narzędziem rozmieszczenia dóbr
zgodnie z potrzebami różnych podmiotów. Polega na dokonywaniu podziału materialnych i ludzkich czynników produkcji między sferę wytwarzania dóbr prywatnych i sferę wytwarzania dóbr publicznych. Następnie wewnątrz obu tych sfer
między różne działy, gałęzie i przedsiębiorstwa wytwarzające dobra prywatne, jak
też między różne obszary i jednostki dostarczania dóbr publicznych. W sferze
prywatnej odbywa się to głównie za pomocą mechanizmu rynkowego poprzez
transakcje kupna-sprzedaży. W sferze publicznej, w której obywatele korzystają
z dóbr (najczęściej w postaci usług) nieodpłatnie, dobra te są alokowane z wykorzystaniem mechanizmu administracyjnego. Alokacja materialnych i ludzkich
czynników produkcji między te dwie różne sfery wytwarzania dóbr i ich różne
zastosowanie nie może być realizowana wyłącznie przez jedno ogniwo finansów.
J. Ostaszewski, zgadzając się z S. Bollandem twierdzi, że badanie ogólnych funkcji
finansów nie jest celowe, gdyż prowadzi do powielania informacji przy analizie
działania różnych instrumentów finansowych.34
Podstawowy dylemat związany z redystrybucją funkcją w dziale finansów
publicznych sprowadza się do wyboru: czy w procesie dystrybucji i redystrybucji dochodów nadać priorytet efektywności gospodarowania, czy sprawiedliwości (równości)? Pierwsze kryterium sprzyja aktywności gospodarczej, lepszemu
wykorzystaniu zasobów, wyzwala motywację do pracy i powiększania dochodów.
Działania te mogą jednak wywołać nadmierne zróżnicowania dochodów będące
jednym z negatywnych symptomów działania mechanizmu rynkowego.35 Funkcja redystrybucyjna polega zatem na dokonywaniu wtórnego podziału dochodów, które powstały w wyniku pierwotnego podziału produktu krajowego brutto
na szczeblu jednostek wytwórczych (przedsiębiorstw, niedochodowych jednostek usługowych itp.). Odbywa się to pod wpływem mechanizmu rynkowego lub
w przypadku nierynkowych jednostek wytwarzania składników PKB pod wpływem administracyjnych regulacji charakteru ogólnego.
34
Por: S. Bolland, Wstęp do nauki finansów, Warszawa 1986, s. 12–14, [w] J. Ostaszewski , Finanse, Warszawa 2013, s.26. Podobne jak S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, Warszawa 2002, s. 83.
35
S. Owsiak, Podstawy nauki finansów… op.cit., s. 72
16
Przedmiotem redystrybucji staje się nie tylko dochód, ale i majątek. Redystrybucje dochodów definiuje się przez nakładanie na jednostki, w tym gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa, obciążeń fiskalnych oraz przypisanie im
dochodów pieniężnych w postaci rent, emerytur, zasiłków, dotacji, subwencji.
Redystrybucja majątku natomiast odbywa się za pośrednictwem papierów wartościowych, stanowiących tytuły własności majątku przedsiębiorstw (akcje spółek giełdowych) i dające uprawnienia do pobierania dochodów z tytułu własności
i do udziału w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa. Funkcję redystrybucyjną
finansów realizują wszystkie ich ogniwa za pomocą właściwych tym ogniwom instrumentów. 36
Dokonując ostatecznej oceny wymienionych funkcji finansów, należy zwrócić
uwagę na sprzeczności występujące pomiędzy nimi. Czy cele wyznaczone w ramach poszczególnych funkcji są możliwe do zrealizowania? W wyniku działań
powodujących, że wwładze publiczne będą nadmiernie rozbudowywać redystrybucyjność dochodów, finanse w mniejszym stopniu będą spełniać funkcję stabilizacyjną. Z kolei funkcja stabilizacyjna może pozostawać w sprzeczności z funkcją
alokacyjną. Symulacja taka występuje wówczas, gdy cele stabilizacji gospodarki
będą uniemożliwiać zgromadzenie odpowiednich dochodów do alokacji dóbr
publicznych i dóbr społecznych. Pewne sprzeczności między funkcjami finansów są nieuniknione. Zadaniem państwa jest łagodzenie tych sprzeczności oraz
eksponowanie tych funkcji, które skutecznie realizują konkretne cele społeczne
i gospodarcze, takie jak: ograniczenie bezrobocia, walka z inflacją, równowaga
wewnętrzna gospodarki.
1.1.5. Systematyka zjawisk finansowych
Do ogólnej analizy zjawisk finansowych wykorzystuje się dwa kryteria: przedmiotowe wskazujące na tytuł operacji pieniężnej (dochodu, czy wydatku pieniężnego) oraz podmiotowe, wskazujące na rodzaj jednostki gospodarującej, która
dokonuje operacji pieniężnych.
Kryterium przedmiotowe pozwala wyodrębnić dwa zasadnicze rodzaje pieniężnych przychodów i wydatków: rynkowe i nierynkowe
Cechy wyróżniające rynkowe strumienie:37
• powiązanie świadczenia pieniężnego (wydatku pieniężnego) jednej strony
transakcji rynkowej ze świadczeniem innej wartości (rzeczy, usługi, papieru
wartościowego itp.) przez drugą stronę transakcji. Przy czym dla tej drugiej
strony transakcji wydatek pieniężny staje się pieniężnym przychodem.
• ruch pieniądza i jego ekwiwalentów w transakcjach rynkowych jest regulowany przez mechanizm rynkowy i ewentualnie przez normy prawa stanowionego
przez państwo.
36
37
J. Ostaszewski, Finanse … op.cit, s. 27.
Ibidem., s.21.
17
Cechy wyróżniające nierynkowe strumienie:
• brak świadczenia wzajemnego ze strony uczestnika transferu otrzymującego
świadczenie pieniężne,
• operacje transferowe nie są regulowane przez mechanizm rynkowy, mają podstawę uznaniową, określoną przez przekazującego środki pieniężne (np. darowizna na rzecz instytucji charytatywnej) albo pobierającego środki pieniężne
(np. podatki pobierane przez państwo).
W literaturze i praktyce gospodarczej występuje wiele klasyfikacji podmiotów
w systemie gospodarki narodowej. Obecnie z powodu globalizacji coraz trudniej
dokonywać ich jednoznacznej klasyfikacji. Bowiem w praktyce obserwuje się
coraz silniejsze związki banków z firmami ubezpieczeniowymi, czy funduszami
inwestycyjnymi.38 Stosując jedną z uproszczonych klasyfikacji według formy własności, bądź pełnionych funkcji ekonomicznych, wyróżnia się następujące zbiory
podmiotów:39
• Finanse publiczne – obejmują zasoby pieniężne związków publicznoprawnych tzn.: państwa, samorządów terytorialnych, samorządów gospodarczych
i zawodowych oraz zasoby pieniężne (budżety) ubezpieczeń społecznych, fundacji, związków wyznaniowych. Dochody ekonomiczne mają przede wszystkim charakter transferów występujących głównie w formie podatków i opłat
publicznych obciążających przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i ludności.
Specyfiką dochodów publicznych jest dominacja płatności o charakterze transferów (w postaci dotacji, zasiłków, stypendiów, emerytur i rent) nad wydatkami ekwiwalentnymi.40
• Finanse prywatne obejmują zasoby pieniężne indywidualnych jednostek prowadzących działalność gospodarczą i spółek oraz zasoby pieniężne gospodarstw domowych. Podmioty uzyskują w ten sposób wynagrodzenia, które
mogą się kształtować pod wpływem mechanizmów rynkowych lub też podlegają regulacji prawnej (dotyczy pracowników sfery budżetowej). Gospodarstwa domowe mogą otrzymywać dochody transferowe z tytułu zasiłków,
emerytur, rent, stypendiów, dywidend. Ludność może korzystać z kredytów
bankowych, szczególnie na zakup dóbr trwałego użytkowania oraz uzyskiwać
odszkodowania od zakładu ubezpieczeń w przypadku strat losowych. W skład
wydatków transferowych wchodzą głównie podatki i opłaty publiczne oraz
składki ubezpieczeń społecznych.41
Podmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych opiera się na kryterium rodzajowego zróżnicowania jednostek gospodarujących. Zgodnie z nim wyróżnia się:42
finanse przedsiębiorstw, finanse gospodarstw domowych, finanse banków i instytucji kredytowych, finanse ubezpieczycieli, finanse rynków, finanse publiczne.
M. Podstawka, Finanse… op.cit., s. 43.
J. Ostaszewski, Finanse … op.cit, s. 25.
40
W. Ziółkowska, Finanse publiczne teoria i zastosowanie, Poznań, 2002, s. 24.
41
G. Krasowska-Walczak, Finanse publiczne, Poznań 1996, s. 37.
42
J. Ostaszewski, Finanse … op.cit, s. 35–42.
38
39
18
Podmioty należące do wymienionych obszarów finansów, dokonują operacji finansowych, to znaczy realizują pieniężne przychody i wydatki oraz zaciągają zobowiązania do dokonywania wydatków, czy przyjęcia przychodów pieniężnych
w przyszłości.
1.2. Istota i struktura rynku finansowego
Rynek finansowy jest częścią wielkiego systemu, składającego się z licznych elementów, w tym wielu rynków. Można je systematyzować według rozmaitych kryteriów.
W gospodarce rynkowej opartej na podziale pracy i pieniądzu podmioty gospodarcze można podzielić na deficytowe i nadwyżkowe. Podmioty nadwyżkowe to przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz podmiotów dysponujących oszczędnościami
i które same mają nadwyżkę środków pieniężnych. Zalicza się do nich głównie fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, instytucje ubezpieczeniowe oraz sektor gospodarstw domowych. Natomiast podmioty poszukujące funduszy pieniężnych niezbędnych do sfinansowania zamierzeń konsumpcyjnych, inwestycyjnych i produkcyjnych
to podmioty deficytowe. Podmioty deficytowe to szczególnie sektor publiczny (Skarb
Państwa i samorządy jednostek terytorialnych) i sektor przedsiębiorstw. Instytucje
i rynki finansowe są pośrednikami finansowymi pomiędzy podmiotami deficytowymi
i nadwyżkowymi. Rynek finansowy jest więc abstrakcyjnym miejscem na którym dochodzi nieustannie do zawierania i wykonywania transakcji, których przedmiotem są
instrumenty finansowe.
1.2.1. Rynek finansowy – istota i funkcje
Rynek finansowy, w szerokim rozumieniu to miejsce, w którym dochodzi nieustanie do zawierania i wykonywania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.43 K. Kaźmierczak podkreśla, że dokonywane transakcje związane są z szeroko rozumianym kapitałem finansowym.44 R. Milewski wskazuje,
że opisywany rynek jest miejscem zetknięcia popytu i podaży różnych form i rodzajów kapitału pożyczkowego. Rynek finansowy stanowi bardzo ważne uzupełnienie rynku aktywów realnych. Obecnie bowiem większość transakcji dotycząca
aktywów realnych (budynków, maszyn, surowców czy materiałów) finansowania jest z kredytów zaciąganych w bankach i niebankowych instytucjach finansowych. Rynek finansowy można zatem określić, jako ogół transakcji papierami
wartościowymi będącymi instrumentami udzielania kredytów krótko, średnio
i długoterminowych. Podstawową funkcją rynku staje się przekazywanie środków
finansowych od kapitałodawców do kapitałobiorców. Biorąc pod uwagę terminy
transakcji w ramach rynku finansowego można wyodrębnić dwa segmenty: rynek
pieniężny (obejmujący krótkoterminowe transakcje finansowe) oraz rynek kapitałowy (dotyczący papierów wartościowych średnio i długoterminowych).45
M. Wypych, Finanse i instrument finansowe, Łódź, 1997, s. 15.
K. Kaźmierczak, Pieniądz i bank w kapitalizmie, Warszawa, 1993, s. 50.
45
R. Milewski, Podstawy ekonomii, … op.cit., s. 485.
43
44
19
Biorąc pod uwagę fakt, iż rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego, to
cechy i funkcje decydujące o zasadach tworzenia, działania i rozwoju rynku kapitałowego, są jednocześnie cechami rynku finansowego. Zatem do funkcji charakteryzujących rynek kapitałowy i opisujących zachodzące w nim procesy należą:
mobilność, wycena, transformacja oraz efektywna alokacja kapitałów. Nie można
pominąć także redystrybucji dochodów w gospodarce czy prognozowania.46
Wymienione funkcje rynku finansowego rozpatrywane przez pryzmat rynku
kapitałowego ukazują różnorodność zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem oraz umożliwiają poznanie występujących w nim mechanizmów. Zasady
umożliwiające funkcjonowanie rynku finansowego można przedstawić w czterech obszarach: dematerializacja instrumentów finansowych, dematerializacja
i koncentracja obrotu, równy dostęp do pełnych i rzetelnych informacji oraz nadzór nad rynkiem.
1.2.2. Struktura rynków finansowych
Istotną kwestią w kontekście rozpatrywania procesu transformacji kapitału na
rynku finansowym, jest rozróżnienie między rynkiem pierwotnym i wtórnym. Na
rynku pierwotnym przedmiotem transakcji są rzeczywiste kapitały. Rynek wtórny
pozwala natomiast na zamianę posiadacza określonych praw majątkowych, powstałych na rynku pierwotnym, zwanym także rynkiem nowych emisji. Zatem
jest to także miejsce, gdzie uprawnione podmioty emitują nowe papiery wartościowe. Rynek pierwotny tworzy prawa majątkowe, które mogą być przedmiotem
obrotu na rynku wtórnym. W ten sposób dochodzi do spotkania podmiotów posiadających nadmiar kapitału z tymi, które go poszukują.47 Na rynku pierwotnym emitent zbiera kapitał sprzedając nowe, emitowane papiery wartościowe
inwestorom, którzy ocenili, że inwestycja jest korzystną lokatą oszczędności. Na
rynku wtórnym obrót odbywa się pomiędzy inwestorami, bez udziału emitenta.48
Tak więc na rynku tym emitent nie zwiększa wielkości swojego kapitału. Istnienie
rynku wtórnego jest bardzo ważne m.in. dlatego, że pozwala na dostęp do rynku podmiotów, które nie miały dostępu do rynku pierwotnego, koncentruje małe
kapitały oraz weryfikuje wartości praw majątkowych – realnie oceniając wartości
oferowanych kapitałów. Dla emitenta rynek wtórny jest natomiast ważnym źródłem informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji o rozwoju firmy, wielkości i cenie emisji nowych akcji, obligacji, itp.
Rynek pierwotny i wtórny są ze sobą ściśle powiązane. Bez rynku wtórnego
nie istniałby rynek pierwotny i na odwrót. Jak wskazuje J. Ostaszewski trudno
jest bowiem postawić się w roli inwestora, który dokonałby zakupu papierów
wartościowych na rynku pierwotnym (np. akcji) i nie miałby możliwości ich dalszej odsprzedaży.49
J. Ostaszewski, Finanse… op.cit, s. 500.
K. Marecki, Podstawy finansów, Warszawa 2008, s. 224.
48
M. Górski, Architektura systemu finansowego gospodarki, Warszawa 2005, s. 183.
49
J. Ostaszewski, Finanse… op.cit, s. 497.
46
47
20
Rynek finansowy można podzielić na:
• rynek pieniężny – segment rynku finansowego, przez który podmioty gospodarcze finansują swoją bieżącą działalność, a okres tego finansowania nie przekracza jednego roku,
• rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym zawierane są
transakcje instrumentami finansowymi o terminie wykupu powyżej roku,
z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele rozwojowe,
• rynek instrumentów pochodnych – najnowszy segment rynku finansowego, na
którym zawierane są transakcje terminowe bezwarunkowe (forwards, futures)
oraz transakcje terminowe warunkowe (opcje),
• rynek walutowy – segment rynku związany z transakcjami walutowymi.
Rysunek 1.1.Struktura rynku finansowego i instrumenty finansowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2013, s.500
Zaprezentowany podział rynku finansowego (rys.1.2) jest umowny, w związku, z czym można spotkać inne podziały, stanowiące jego uzupełnienie. Tym samym rynek pieniężny często uzupełniany jest o rynek depozytowo – kredytowy,
który swoje działania skupia na lokatach bankowych, kredytach bankowych i pożyczkach. Rynek depozytowo-kredytowy dotyczy transakcji między bankami i ich
klientami, obejmuje instrumenty o niższej płynności i wyższym ryzyku, niż na
rynku pieniężnym i kapitałowym. Wynika to z lepszych możliwości oceny ryzyka przez banki w porównaniu z inwestorami z rynku finansowego, dzięki istnieniu tzw. bankowości relacyjnej, czyli trwałych, długoterminowych relacji miedzy
bankiem i jego klientami, pozwalających na lepszą ocenę wiarygodności i ograniczanie ryzyka.
Sprawność rynku finansowego związana jest z funkcjonującymi na nim instrumentami finansowymi. Wysoka płynność rynku oznacza, że występujące
21
w obrocie instrumenty finansowe odznaczają się takimi cechami jak: swobodna
zamienność z jednej formy na inną, czy też natychmiastowa zbywalność w celu
uzyskania gotówki.
Jak wskazuje J. Ostaszewski definicja instrumentów finansowych podawana
jest w literaturze przedmiotu oraz przez ustawodawcę, który zamieścił ich definicje w ustawach ogólnych to znaczy w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Ustawa o rachunkowości wskazuje,
że przez instrumenty finansowe rozumie się kontrakt, który powoduje powstanie
aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej. Pod warunkiem, że z kontraktu zawartego pomiędzy stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy
wykonanie praw lub zobowiązań ma charakter bezwarunkowy lub warunkowy.50
Jednocześnie w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi wyróżniono
papiery wartościowe oraz szczegółowo opisano instrumenty niebędące papierami wartościowymi.51 W dalszych częściach rozdziału zostaną scharakteryzowane
główne instrumenty rynku finansowego z podziałem na tradycyjne, pochodne
i hybrydowe instrumenty finansowe.
1.3.Pieniądz i jego funkcje
Pieniądz stanowi element gospodarki rynkowej, który występuje niemal od zawsze.
Społeczeństwo od bardzo dawna używa pieniądza w takiej czy innej postaci. Pieniądz
jest bardzo specyficznym rodzajem aktywów oraz środkiem przechowywania bogactwa. Ma on za zadanie ułatwiać transakcje między podmiotami gospodarującymi. Jest
zatem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania współczesnej gospodarki. Aby
w pełni się o tym przekonać, w dalszej części rozdziału scharakteryzowano najważniejsze cechy i formy pieniądza. Współcześnie jednak definicja pieniądza pozostaje niejasna. Banknoty i monety stanowią pieniądz. Co jednak z saldami obrotów bieżących,
rachunkami oszczędnościowymi, czy innymi instrumentami finansowymi? W rzeczywistości istnieje bowiem wiele różnorodnych form pieniądza.
1.3.1. Pieniądz – istota i ewolucja
Osoby podejmujące różne decyzje finansowe, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i firmach muszą dokonywać oceny, czy zainwestowane pieniądze przyniosą
w przyszłości zamierzone korzyści.52 Wymaga to zatem odpowiedniego zrozumienia
wartości pieniądza oraz jego właściwości.
Pieniądz to prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartości ściśle związane z realnym produktem społecznym.53 Wielu
autorów wskazuje także, że pieniądz stanowi materialny lub niematerialny środek płatDz. U. z 2009 r. nr 152, poz 1223; nr 157, poz 1241; nr 165, poz.1316.
Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
52
Z. Bodie, R.C. Merton, Finanse… op.cit., s. 159.
53
D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów… op.cit, s. 35.
50
51
22
niczy, który można wymieniać na towar lub usługę. Według współczesnej doktryny na
pieniądz składają się trzy elementy: jednostka, suma oraz znak pieniężny.
Historia pieniądza to w istocie ciągłe próby poszukiwania takiego dobra, które
najlepiej w danym okresie mogłoby spełniać funkcje przypisywane pieniądzowi. Na
często stawiane pytanie: Kto wymyślił pieniądz? – prawdopodobna odpowiedź brzmi:
nikt. Pieniądz nie jest bowiem efektem intelektu pojedynczego człowieka czy zbiorowości, jest efektem zbiorowego doświadczenia społeczeństw. Pieniądz nie został przez
nikogo wynaleziony: tak naprawdę wyłonił się sam, w miarę wzrostu skali produkcji
i wymiany towarów. Przeszedł przy tym poważną ewolucję: od pieniądza towarowego,
poprzez pieniądz bity, aż po stosowany dziś powszechnie pieniądz elektroniczny.54
Chcąc prześledzić proces ewolucji pieniądza należy wskazać, że pierwotnie pieniądz jako pieniądz kruszcowy powstał w Egipcie w III tysiącleciu p.n.e. Społeczeństwa prymitywne w ogóle nie posługiwały się pieniądzem, ponieważ nie zajmowały
się handlem. W warunkach prowadzonej przez nie gospodarki naturalnej, wszystkie
wytwarzane dobra przeznaczane były na własne potrzeby, rodziny lub wspólnoty plemiennej. Początkowo handel odbywał się bez użycia pieniądza, w ramach wymiany towar za towar. Wyprodukowane nadwyżki towarów ponad potrzeby rodziny czy wspólnoty plemiennej wymieniano na inne, których w jej obrębie nie wytwarzano.55
Wraz z rozwojem wspólnot plemiennych pojawiała się stopniowo specjalizacja. Poszczególne grupy osób zajęły się produkcją określonych dóbr. Część wytwarzano w celu
zaspokojenia własnych potrzeb, pozostała część natomiast stanowiła nadwyżkę, która
mogła być wymieniona na inne dobra. Tak też narodził się handel wymienny.
Handel wymienny nie był jednak czynnością łatwą, aby transakcja doszła do skutku, musiały być spełnione określone warunki. Po pierwsze, musiały spotkać się osoby,
zainteresowane wzajemnie swoimi ofertami. Po drugie, towary musiały był wymieniane w ilościach, satysfakcjonujących obie strony transakcji. Wreszcie po trzecie, nie
bez znaczenia była też jakość oferty. Lekarstwem na opisywane ograniczenia okazał
się być pieniądz towarowy. Określony towar stawał się pośrednikiem, czyli ekwiwalentem: jednostką wymienianą na inne towary. Początkowo ekwiwalent występował na
rynku zarówno jako sam towar, jak i pieniądz (środek wymiany). W źródłach historycznych można znaleźć około 150 różnych towarów, które pełniły funkcje pieniądza.
Nie wszystkie jednak były wygodne w użyciu. Z czasem okazało się, że towar, pełniący
funkcję pieniądza, powinien mieć określone cechy: być odporny na zniszczenie (trwały), jednorodny i łatwo podzielny. Dlatego właśnie zaczęto zastępować towary powszechnego użytku metalami – tak narodził się pieniądz metalowy. Początkowo używano metali nieszlachetnych: żelaza, brązu czy miedzi. Później zastąpiono je metalami
szlachetnymi: srebrem i złotem. Tak powstał kolejny rodzaj – pieniądz kruszcowy.56
Posługiwanie się monetami nie było jednak zbyt bezpieczne. Dlatego rozpoczęto
ich deponowanie u złotników, którzy w zamian wydawali kwity depozytowe, które potwierdzały ulokowanie srebrnych czy złotych monet. Złotnicy z czasem przekształcili
A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna, Warszawa 2008, s. 11–23.
Z. Dobosiewicz, Wprowadzenie do finansów i bankowości, Warszawa 2005, s. 15.
56
A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna… op.cit., s. 11.
54
55
23
się w bankierów, a wystawiane przez nich noty bankowe były pierwszymi banknotami,
czyli pieniędzmi papierowymi.57
Pieniądz w postaci monet i banknotów stał się z czasem mało wygodny. Okazało
się, że o wiele wygodniej jest zdeponować gotówkę w banku, a rozrachunki regulować
za pomocą przelewów lub czeków. W ten sposób pojawił się na rynku pieniądz bezgotówkowy (zwany często depozytowym). Najnowszym wynalazkiem cywilizacji jest natomiast pieniądz elektroniczny, którym posługujemy się w momencie realizacji płatności za pomocą kart magnetycznych: wypłacając gotówkę w bankomacie (wymieniając
jednostki elektroniczne na fizycznie istniejące banknoty) lub też płacąc kartą w sklepie.
1.3.2. Właściwości i funkcje pieniądza
Współczesny pieniądz nie jest pieniądzem złotym, ani też srebrnym. Jak słusznie
zauważa M. Podstawka, znajdujący się w obiegu pieniądz papierowy nie jest w tradycyjnym rozumieniu banknotem, aczkolwiek ma taki napis. Biorąc pod uwagę
wcześniejsze rozważania, należy zadać pytanie: Czym jest współczesny pieniądz?58
S. Owsiak podjął próbę odpowiedzi na to pytanie i stwierdził, że współczesny pieniądz
jest papierowy, państwowy, zabezpieczony towarami i usługami, kredytowy oraz nie
wymaga kosztów zamiany na towar czy usługę.59 W zasadzie wszystko może nam służyć jako pieniądz, jednak ze względów praktycznych, pieniądze powinny posiadać następujące właściwości: stabilność, poręczność, trwałość , jednolitość, podzielność i rozpoznawalność.
Wartość pieniądza powinna być mniej więcej taka sama dzisiaj, jak i jutro, nie powinna podlegać większym wahaniom w czasie, co uwidocznione jest we właściwości
jaką jest stabilność.60 Jednak należy mieć na uwadze, że wartość pieniądza odwołuje się
do prostej zasady – realna wartość pieniądza dziś, jest większa niż oczekiwana ta sama
wartość w przyszłości.61
Kolejna cecha to poręczność. Współczesne pieniądze muszą być na tyle nieduże
i lekkie, żeby ludzie mogli je z łatwością nosić przy sobie. Materiał wybrany na pieniądze musi być także odpowiednio trwały tzn. taki, który nie rdzewieje, ani łatwo się
nie psuje. Z tego powodu większość krajów do produkcji pieniędzy stosuje papier wysokiej jakości. Pieniądze (monety i banknoty) o takich samych nominałach powinny
mieć identyczną wartość. Jedną z podstawowych zalet pieniądza jest możliwość jego
podziału na mniejsze jednostki w taki sposób, aby transakcje mogły odbywać się bez
zakłóceń. Sto złotych można podzielić na dziesiątki, dziesiątki na złote, a te z kolei na
grosze. Daje to wymianie za pośrednictwem pieniądza dużą przewagę nad barterem.
Pieniądze powinny być łatwo rozpoznawalne i trudne do podrobienia, inaczej nie budzą zaufania i szybko tracą na wartości. Jakość papieru oraz specjalne znaki graficzne
sprawiają, że współczesne pieniądze są trudne do sfałszowania.
Ibidem, s.15.
M. Podstawka, Finanse, Warszawa 2010, s. 43.
59
S. Owsiak, Podstawy nauki finansów… op.cit., s. 117.
60
E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, Warszawa 2005, s. 25.
61
Z. Bodie, R. C. Merton, Finanse … op.cit., s. 159.
57
58
24
Główną funkcją pieniądza jest funkcja miernika wartości wszystkich towarów
i usług. Dzięki istnieniu pieniądza pojawia się kategoria ceny, która jest niczym innym
jak wartością towaru wyrażoną w pieniądzu. Cena informuje odbiorcę towarów, ile
jednostek pieniężnych trzeba zapłacić za nabycie określonego towaru lub świadczonej
usługi. Wartość jednostki pieniężnej określa państwo, wprowadzając tzw. skalę cen,
czyli ustalając nazwę podstawowej jednostki pieniądza i sposób jej działania na mniejsze części (np. 1 złoty dzieli się na 100 groszy). Wynika stąd wniosek, że poziom ceny
zależy nie tylko od kosztów wytwarzania oraz elastyczności popytu i podaży, ale także od tego, ile pieniędzy znajduje się w obiegu. Nadmierna ilość pieniądza w obiegu
zawsze prowadzi do wzrostu przeciętnego poziomu cen. W miarę upływu czasu rośnie skala cen, co powoduje, że każda jednostka pieniężna traci na wartości. Za tę samą
sumę pieniędzy jego posiadacz może nabyć coraz mniejszą ilość towarów i usług.62
Dzięki zdolności pieniądza do mierzenia wartości różnych towarów i usług może
on równocześnie spełnić drugą ważną funkcję środka wymiany, przy spełnieniu następujących warunków:63
1. Musi być powszechnie akceptowany, tzn. sprzedawcy dóbr muszą być przekonani,
że za otrzymane pieniądze bez trudności będą mogli nabyć potrzebne im produkty
i usługi.
2. Musi być łatwo przenośny; nawet pieniądze reprezentujące dużą wartość muszą być
wygodne w użyciu – nie mogą być ciężkie i duże objętościowo, gdyż utrudniałoby
to ich przechowywanie i przemieszczanie.
3. Musi być łatwo podzielny na mniejsze jednostki, aby dokonanie zarówno małych,
jak i dużych transakcji odbywało się bez zakłóceń.
4. Musi być trudny do podrobienia, gdyż pieniądze, które łatwo można sfałszować, nie
budzą zaufania i szybko tracą wartość.
Pieniądz obsługuje transakcje zawierane na rynku między kupującymi a sprzedającymi. Dzięki wynalazkowi pieniądza cała wymiana zostaje rozdzielona na odrębne akty sprzedaży i kupna w formie: towar-pieniądz i pieniądz-towar. Korzyści, jakie
z tego wynikają, można sobie najlepiej uzmysłowić na przykładzie gospodarki bezpieniężnej, w której wymiana ma charakter barterowy, tzn. bezpośredniej wymiany towar
na towar. Wymiana dochodzi do skutku tylko wtedy, kiedy kontrahenci uczestniczący
w wymianie nawzajem pożądają oferowane towary. Tego rodzaju wymiana barterowa: towar-towar, oznaczałaby duże marnotrawstwo czasu i wysiłku w celu znalezienia
takiego posiadacza towaru, który nam jest potrzebny i który jednocześnie potrzebuje
posiadanego przez nas towaru. Pieniądz jako środek pośredniczący w wymianie znakomicie te kłopoty rozwiązuje. Sprzedaje się każdemu, kto dysponuje odpowiednią ilością pieniądza, i kupuje się za pieniądze wszystko to, co jest nam potrzebne do życia lub
dalszej produkcji.64
Początkowo rozliczenia związane z realizacją transakcji kupna i sprzedaży dokonywano w momencie zawierania transakcji. W miarę pogłębiania i rozszerzania się
R. Milewski, Podstawy ekonomii… op.cit., s. 100–102.
T. Tomaszewsk, Ł. Heger, Pieniądz i system pieniężny, Warszawa 2010, s. 4–5.
64
M. Podstawka(red.), Finanse… op.cit., s. 45.
62
63
25
wymiany towarowej coraz częstszą praktyką stały się transakcje kredytowe. Zamiast
przekazywać pieniądze natychmiast, odbiorcy zobowiązują się do uregulowania zobowiązań w terminie późniejszym. W momencie zawierania transakcji pieniądz nie występuje realnie, pełni jedynie funkcję miernika wartości (jednostki rozrachunkowej).
Pieniądz realny pojawia się dopiero później, gdy odbiorca dokonuje płatności za dostarczone wcześniej produkty lub usługi albo też reguluje inne zobowiązania z tytułu
zaciągniętego kredytu, płacenia należnego podatku lub kary pieniężnej itp. Pieniądz
pełni wówczas trzecią istotną funkcję. Jest nią funkcja środka płatniczego,65 która
związana jest ze zdolnością pieniądza do regulowania różnych zobowiązań. Ta funkcja przyczyniła się do rozwoju systemu kredytowo-pożyczkowego, co stało się siłą napędową – lokomotywą rozwoju gospodarczego. Równocześnie przyczyniła się ona do
gromadzenia środków finansowych z pobieranych podatków i finansowania różnych
przedsięwzięć publicznych związanych z funkcjonowaniem państwa, utrzymaniem
ludzi niezdolnych do pracy lub ludzi w wieku emerytalnym itp. Podatki są wynalazkiem tak starym, jak stare jest państwo lub inne formy organizacji publicznej. Kredyty odegrały ogromnie przyspieszającą rolę w rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Bez
kredytów przeważająca ilość projektów inwestycyjnych nie mogłaby być sfinansowana
i ogólny postęp technologiczny i produkcyjny byłby znacznie wolniejszy.
Podczas prowadzenia działalności gospodarczej często występuje zjawisko niesymetryczności przychodów i wydatków. Polega ona na tym, że przedsiębiorstwa muszą gromadzić rezerwy finansowe, aby zapewnić ciągłość procesów gospodarczych.
Również gospodarstwa domowe nie wydają wszystkich bieżących dochodów na zakup
produktów i usług. Wielu dóbr nie można przechowywać w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb. Natomiast pieniądz, jako środek wszędzie przyjmowany i poszukiwany, pozwala przechowywać siłę nabywczą, tj. zdolność do nabywania dóbr o określonej
wartości. Wszelkie zaoszczędzone dochody przedsiębiorstw i ludności, z chwilą gdy
zostaną odłożone w postaci nagromadzonych pieniędzy, wychodzą z obiegu i stają się
środkiem tezauryzacji – mówimy wówczas, że pieniądz pełni funkcję środka przechowywania wartości (gromadzenia bogactw).66 Funkcja ta wiąże się z możliwością
gromadzenia zasobu pieniądza jako skarbu. Ta funkcja odgrywała ważną rolę, gdy
w obiegu był pieniądz pełnowartościowy ze złota lub srebra, czyli prawdziwy skarb.
Skłonność do tezauryzacji pieniądza papierowego zależy od stopnia stabilizacji jego
siły nabywczej. Gdy pieniądz traci na wartości, ludzie bardzo niechętnie tezauryzują
pieniądze. Oddają je do banku, jeśli stopa procentowa od depozytów terminowych
skompensuje postępującą utratę wartości pieniądza w związku z dokonującym się
wzrostem cen rynkowych. W przeciwnym przypadku tezauryzują go w złocie lub godnych zaufania walorach zagranicznych (dewizach).
Wreszcie pieniądz może spełniać funkcję pieniądza światowego, ale jedynie pod
warunkiem, że państwo prawnie gwarantuje jego wymienialność zewnętrzną po kursie
ustalonym na głównych giełdach światowych. Składają się na nią właściwie wszystkie
cztery uprzednio wymienione funkcje, tyle że w odniesieniu do rynku światowego. Na
65
66
R. Milewski, Podstawy ekonomii… op.cit., s. 103.
M. Podstawka(red.), Finanse… op.cit., s. 45.
26
rynku światowym pieniądz i dziś występuje w swojej tradycyjnej towarowej postaci, to
znaczy w postaci pieniądza kruszcowego, chociaż od pewnego czasu podejmowane są
próby zastąpienia złota pieniądzem krajowym (papierowym). Złoto w swej roli pieniądza światowego wspierane jest często przez niektóre „mocniejsze” waluty krajowe.67
1.3.3. Współczesne formy pieniądza
Gotówkowa – pieniądz gotówkowy jest prawnym środkiem płatniczym. Oznacza
to, że prawo wymaga, aby był on powszechnie akceptowany przy regulowaniu wszelkiego typu zobowiązań finansowych. Nasi wierzyciele nie mogą więc odmówić przyjęcia gotówki jako formy płatności za nasze zobowiązanie (chyba że umowa, w której
wyniku ono powstało, stanowi inaczej).
Bezgotówkowa – występuje w formie zapisu na rachunku bankowym właściciela.
Szybki rozwój elektroniki wpłynął na dalsze usprawnienia rozliczeń bezgotówkowych
poprzez pojawienie się tzw. pieniądza elektronicznego (karty płatnicze), będącego formą pieniądza gotówkowego.
1.3.4. Podaż pieniądza
Jednym z najważniejszych pojęć w polityce pieniężnej jest podaż pieniądza. Podaż
pieniądza to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, traktowanego jako środek wymiany. Obejmuje ona wartość gotówki (banknotów i bilonu)
znajdującej się w obiegu pozabankowym oraz wkładów bankowych płatnych na każde
żądanie.68 Na wielkość podaży pieniądza wpływają dwa główne czynniki: wartość wyemitowanych przez bank centralny znaków pieniężnych (baza monetarna) oraz udzielonych przez banki komercyjne kredytów w formie gotówkowej i bezgotówkowej (kreacja pieniądza).69 Podaż pieniądza powinna być dostosowana do potrzeb gospodarki
– zarówno nadmierna, jak i niedostateczna podaż pieniądza wpływa niekorzystnie na
przebieg procesów gospodarczych. Kontrola podaży pieniądza jest zadaniem banku
centralnego, realizującego politykę pieniężną państwa.
Kwota podaży pieniądza w roku 2009 wynosiła 720 232,50 mln zł, zaś w roku
2012 stanowiła już 921 412,50 mln zł. W okresie czterech lat podaż pieniądza w Polsce wzrosła o 27,9%. W latach przedkryzysowych (2003-2007) zmiana ta była znacznie
większa i wynosiła nawet 62,7%.70 W samym roku 2011 podaż zwiększyła się o ponad
12%, natomiast wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła w tym czasie o prawie 10% (por. tabela 1.2).
R. Milewski, Podstawy ekonomii… op.cit., s. 103.
S. Owsiak, Podstawy nauki finansów … op.cit., s. 86.
69
M. Podstawka(red.), Finanse… op.cit., s. 45–48.
70
A. Paździor, Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki i świata, Warszawa 2013, s. 44.
67
68
27
Tabela 1.2. Pieniądz w Polsce w latach 2009–2012 (stan na koniec roku)
Lp. Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
Podaż pieniądza
ogółem (w mln zł)
Dynamika podaży
pieniądza ogółem (w %)
Podaż pieniądza jako %
PKB
w tym pieniądz gotówkowy
w obiegu poza kasami
banków (w mln zł)
Dynamika pieniądza
gotówkowego w obiegu (w %)
2009
2010
2011
2012
720 232,50 783 648,50 881 496,30 921 412,50
108,10
108,80
112,10
104,50
53,60
55,32
57,70
57,80
92 707,00 101 848,60
102
470,50
89 777,60
98,90
103,26
109,86
100,60
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP
Podaż pieniądza określana jest często jako zasób pieniądza znajdującego się w obiegu. Do jej opisu używa się pojęcia tzw. agregatu pieniądza. Narodowy Bank Polski stosuje cztery jego miary, aby zmierzyć pieniądz, czyli zbadać jego podaż:71
• M0 – to najwęższa koncepcja miary pieniądza, obejmująca wartość krążącego w gospodarce pieniądza gotówkowego, wyemitowanego przez bank centralny, oraz wartość rachunków bieżących banków komercyjnych w banku centralnym, za pomocą
których dokonują one codziennych rozliczeń między sobą oraz z NBP, a także rachunków rezerwy obowiązkowej. Jest to pieniądz o najwyższym stopniu płynności:
• M1 - obejmuje oprócz pozycji z M0 całą wartość depozytów na żądanie w złotych
i walutach obcych w bankach komercyjnych osób prywatnych, podmiotów gospodarczych i niebankowych instytucji finansowych.
• M2 – M1 plus wszystkie depozyty w bankach komercyjnych o terminie zwrotu do
2 lat włącznie. Od marca 2002 przestano stosować M2.
• M3 – najszersze pojęcie pieniądza, zawierające oprócz pozycji z M2 bankowe papiery dłużne o terminie zwrotu nieprzekraczającym 2 lata oraz zobowiązania banków z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu, przeprowadzonych przez banki
z podmiotami niebankowymi. Jeśli chodzi o strukturę podmiotową wkładów, to są
to depozyty złotowe i walutowe gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz
gospodarstw domowych i instytucji samorządowych oraz depozyty funduszów
ubezpieczeń społecznych.
Termin „podaży pieniądza” podlega ciągłym zmianom. Spowodowane to jest pojawianiem się coraz nowszych, doskonalszych instrumentów rozliczeniowych, mogących pełnić rolę pieniądza oraz nowych rodzajów walorów lokacyjnych o wysokiej
płynności.
71
K. Kaźmierczak, Pieniądz i bank w kapitalizmie… op.cit, s. 61–63.
28
1.4.Tradycyjne instrumenty rynku finansowego
1.4.1. Instrumenty rynku pieniężnego
Rynek pieniężny jest rynkiem krótkoterminowych papierów wartościowych, a więc
najbardziej płynnych aktywów finansowych. Ich funkcjonowanie wiąże się z utrzymywaniem przez podmioty bieżącej płynności rozumianej jako zdolność do pokrywania
swoich zobowiązań.
Należą do niego następujące instrumenty:
• bony skarbowe, pieniężne, komercyjne,
• lokaty międzybankowe,
• certyfikaty depozytowe,
• weksle.
Bony skarbowe to krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa, w imieniu którego występuje Ministerstwo Finansów. W ten sposób
rząd finansuje bieżące potrzeby budżetowe. Papiery te uważane są za bezpieczne, bo
gwarantem wykupu jest państwo. Z uwagi na małe ryzyko niewypłacalności emitenta są one nisko oprocentowane, a tym samym stanowią niski koszt pozyskania
kapitału. Jako inwestycja są popularne wśród instytucji finansowych. Obrót nimi
organizowany jest na rynku pierwotnym i wtórnym. Można je zakupić na rynku
pierwotnym w drodze przetargu. Organizatorem emisji oraz instytucją pilnującą
i dokonującą rozliczenia transakcji jest Narodowy Bank Polski. Dzięki rozwiniętemu rynkowi wtórnemu, charakteryzuje je wysoka płynność, co oznacza, że łatwo
je nabyć lub sprzedać. Są to papiery na okaziciela, emitowane najczęściej w formie zdematerializowanej, czyli stanowią zapis na rachunku papierów wartościowych. Nominał jednego bonu skarbowego wynosi 10 tys. zł. Emitowane są na różne terminy, ale maksymalnie do 52 tygodni. Wszelkie informacje na temat emisji
można uzyskać sięgając do publikowanego tzw. listu emisyjnego. Nabycie bonów
skarbowych odbywa się przez pośredników – instytucje, które mają uprawnienia
do składania ofert nabycia skarbowych papierów wartościowych. Sprzedawane są
z dyskontem, czyli poniżej wartości nominalnej. Cenę natomiast, ustalają nabywcy
bonów proponując ją w ofertach składanych na przetargu, za każde 10 tys. zł nominału. Zarobkiem inwestora jest tzw. dyskonto, czyli różnica między wartością nominalną a ceną emisyjną.
Bony pieniężne są instrumentami podobnymi do bonów skarbowych. Różnią się
one rodzajem emitenta i celem stosowania ich w gospodarce. W przypadku bonów
pieniężnych emitentem jest Narodowy Bank Polski. Instrument ten służy polskiemu
bankowi centralnemu do regulowania obiegu pieniądza w gospodarce. Bony pieniężne
nabywają głównie banki i inne instytucje finansowe, mające nadwyżki środków pieniężnych, dzięki czemu bank centralny ma możliwość wpływania na płynność sektora bankowego.
Bony komercyjne są to krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane
przez przedsiębiorstwa. Celem ich stosowania jest pozyskanie krótkoterminowego kapitału na bieżącą działalność. Emitent tego instrumentu finansowego
29
sprzedając go, zobowiązuje się do jego wykupu (zwrotu wartości nominalnej)
w oznaczonym terminie. Cechuje je niewielki koszt pozyskania, w porównaniu do kredytu bankowego, oraz mniejsza pracochłonność odnośnie pozyskania
środków. Wynika to stąd, że emisja nie jest związana z koniecznością przeprowadzania analiz i oceny zdolności do spłaty zobowiązania, tak jak ma to miejsce w banku. Są to instrumenty niezabezpieczone, stąd sprzedawane mogą być
jedynie przez przedsiębiorstwa o dobrej opinii i kondycji finansowej. Dochód
uzyskiwany przez inwestora jest wyższy niż z lokat bankowych. Są instrumentem
zbywalnym jeszcze przed terminem zapadalności. Zwykle sprzedawane są z dyskontem, czyli poniżej wartości nominalnej. Emisja tych papierów organizowana
jest przez agenta – najczęściej bank.72
Kolejnym instrumentem rynku pieniężnego są lokaty międzybankowe. Polegają na przyjęciu lub udzieleniu depozytu jednemu bankowi przez drugi bank
w danej wysokości, na określony czas i o określonym oprocentowaniu. Dzięki
nim banki zarządzają bieżącą płynnością poprzez wzajemne pożyczanie nadwyżek środków pieniężnych. Instrument ten służy bankom również do zwiększania
akcji kredytowej. Lokaty międzybankowe zawierane są na różne terminy. Wyróżnia się lokaty:
• jednodniowe (overnight – O/N, tomnext – T/N, spot/next – S/N),
• jednotygodniowe (1W),
• dwutygodniowe (2W),
• miesięczne (1M),
• rzymiesięczne (3M),
• sześciomiesięczne (6M),
• dziewięciomiesięczne (9M),
• roczne (1Y).
Lokaty overnight rozpoczynają się w dniu zawarcia transakcji, a zapadają następnego dnia roboczego. Lokaty tomnext rozpoczynają się następnego
dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji, a zapadają w kolejnym dniu roboczym. Lokaty spot/next zaczynają się w drugim dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji, a zapadają w kolejnym dniu roboczym.Ceny, po jakich zawierane
są transakcje na rynku międzybankowym, mają postać stopy procentowej, czyli
tzw. stawki referencyjnej. Jest to średnie oprocentowanie przyjętego depozytu od
innego banku lub pożyczonych środków pieniężnych innemu bankowi. W przypadku depozytów złotowych stosuje się stawki referencyjne tj. WIBOR, WIBID,
POLONIA.73
Stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) odzwierciedla średnie oprocentowanie, po jakim banki udzielą pożyczek złotowych innym bankom. Stawka WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) to stopa procentowa odzwierciedlająca
W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Warszawa 2007, s. 30–40.
Por. M. Iwanicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka, Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, Warszawa 2013, s. 128–129; J. Grzywacz, Podstawy bankowości. System bankowy, kredyty
i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Warszawa 2006, s. 23–25.
72
73
30
średnie oprocentowanie, jakie banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt w złotych od innych banków.74 POLONIA, z kolei, stanowi średnią ważoną stawkę
operacji przeprowadzonych na rynku pieniężnym o terminie O/N.75 Wysokość
stawek referencyjnych zaprezentowano w tabelach 1.3. i 1.5.
Tabela 1.3.Poziom wybranych stawek referencyjnych dla
tranakcji złotowych w latach 2009–2013
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
30.12.2011 r.
28.12.2012 r.
30.12.2013r.
O/N
3,92
3,63
4,24
4,30
2,46
1M
3,76
3,66
4,77
4,22
2,61
3M
4,27
3,95
4,99
4,13
2,71
6M
4,39
4,16
5,00
4,09
2,72
O/N
3,62
3,33
3,94
4,00
2,16
1M
3,56
3,46
4,57
4,02
2,41
3M
4,07
3,75
4,79
3,93
2,51
6M
4,19
3,96
4,80
3,89
2,52
3,56
3,23
3,65
4,17
2,4
Wyszczególnienie (w %)
WIBOR
WIBID
POLONIA
-
Źródło: opracowanie własne, por. http://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowe/, http://www.
nbp.pl/ home.aspx?c=/ascx/polonia.ascx (stan z: 4.03.2014 r.).
Na podstawie poziomów stawek referencyjnych zamieszczonych w tabeli 1.3.
z ostatnich 5 lat, można zauważyć znaczne obniżenie się poziomu oprocentowania zarówno depozytów, jak i kredytów złotowych na rynku międzybankowym w 2013 r.,
w porównaniu z poprzednimi latami. Spowodowane było to decyzjami Rady Polityki Pieniężnej w zakresie obniżki stóp procentowych NBP. W 2013 r. stopy procentowe
NBP obniżane były sześciokrotnie – łącznie o 1,5 p.p.76
Tabela 1.4. Średnioroczna dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce
w latach 2009–2013 (rok do roku w %).
Rok
Poziom inflacji
2009
3,5
2010
2,6
2011
4,3
2012
2013
3,7
0,9
Źródło: por. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm (stan z: 16.03.2014 r.)
Por. http://www.bankier.pl/fo/kredyty/components/elw/index.html?zakladka=wibid (stan z: 4.03.2014 r.).
Por. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/polonia.ascx (stan z: 4.03.2014 r.).
76
Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998–2013, por. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/
dzienne/stopy_archiwum.htm (stan z: 16.03.2014 r.).
74
75
31
Porównując dane zamieszczone w tabelach 1.3.–1.5. można stwierdzić, iż poziom
inflacji ma istotne znaczenie dla poziomu opłacalności transakcji na rynku międzybankowym. Szczególnie jest to ważne w przypadku oprocentowania depozytów na
rynku międzybankowym, co odzwierciedla stawka WIBID, gdyż po uwzględnieniu
poziomu inflacji okazuje się, jakie można uzyskać ze zdeponowanych środków, są niewielkie.
Wysokość stawek referencyjnych z pierwszych trzech miesięcy 2014 r. ukazuje, że większość z nich nie uległa zmianie w porównaniu z końcem 2013 r. lub
wzrosła nieznacznie (zob. tabela 1.5.).
Tabela 1.5.Poziom wybranych stawek referencyjnych dla transakcji
złotowych na koniec ostatnich trzech miesięcy (w %)
Wyszczególnienie (w %)
30.12.2013 r.
WIBOR
O/N
1M
3M
6M
WIBID
O/N, T/N, S/N
1M
3M
6M
POLONIA
-
31.01.2014 r.
28.02.2014 r.
2,46
2,61
2,71
2,72
2,58
2,61
2,71
2,73
2,58
2,61
2,71
2,74
2,16
2,41
2,51
2,52
2,28
2,41
2,51
2,53
2,29
2,41
2,51
2,54
2,4
2,34
2,45
Źródło: opracowanie własne, por. http://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowe/, http://www.
nbp.pl/ home.aspx?c=/ascx/polonia.ascx (stan z: 4.03.2014 r.).
Przy transakcjach walutowych wykorzystuje się inne stopy procentowe, niż
dla transakcji złotowych. Są to: LIBOR i EURIBOR. LIBOR to oprocentowanie
kredytów udzielanych na rynku międzynarodowym w Londynie. EURIBOR odzwierciedla średnie oprocentowanie kredytów oferowanych w strefie euro.77
Certyfikaty depozytowe są dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi
przez banki w celu pozyskania środków pieniężnych do finansowania swojej działalności. Potwierdzają one fakt zdeponowania w banku danej kwoty środków pieniężnych na określony termin i procent. Zwykle emitowane są na okres od miesiąca do roku. Nominał jednego certyfikatu depozytowego opiewa zazwyczaj na
wysoką kwotę np. 100 tys. zł. Kapitał zdeponowany przez inwestora nie może być
wycofany z banku przed umownym terminem. Mimo to, nabyty certyfikat można sprzedać na rynku wtórnym, bo są to papiery na okaziciela. Stąd certyfikaty
77
Por. http://www.bankier.pl/fo/kredyty/components/elw/index.html?zakladka=euribor (stan z: 4.03.2014 r.).
32
depozytowe są pewnym źródłem finansowania działalności banków.78 Aktualnie
Santander Consumer Bank prowadzi emisję certyfikatów depozytowych. Program emisji opiewa na kwotę 2 mld zł. Papiery te występują w formie materialnej,
a wartość nominalna jednego certyfikatu opiewa na kwotę 100 tys. zł.79
Weksle są krótkoterminowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez
przedsiębiorstwa na podstawie ustawy prawo wekslowe. Stanowi on bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej przez wystawcę weksla na rzecz remitenta, czyli osoby, na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie. Istnieje
możliwość przenoszenia wszystkich praw z weksla (zobowiązania) na rzecz innej osoby, co nazywane jest indosem. Stąd w przypadku weksli ma miejsce obrót
wtórny.80 Osoby składające podpis na dokumencie weksla muszą liczyć się z możliwością zapłaty sumy wekslowej, gdyż za zobowiązanie wekslowe podmioty odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy dłużnik odmówi zapłaty weksla, jego posiadacz może żądać zapłaty od każdego podmiotu podpisanego na
wekslu. Weksel pełni wiele funkcji, a mianowicie:
• płatniczą, gdyż może zostać wystawiony zamiast fizycznej zapłaty, która nastąpi w przyszłości, w momencie zapłaty sumy wekslowej;
• zabezpieczającą (gwarancyjną), ponieważ stanowi zabezpieczenie uregulowania zobowiązania przez dłużnika;
• kredytową, bo może być formą zapłaty za wyroby z odroczonym terminem
płatności (kredyt kupiecki);
• obiegową, gdyż prawa z weksla mogą być przenoszone przez indos;
• refinansową, w sytuacji, gdy składa się weksel do dyskonta (sprzedaży) w banku przed terminem jego płatności, w celu uzyskania wcześniej środków pieniężnych.81
1.4.2. Instrumenty rynku walutowego
Przedmiotem transakcji na rynku walutowym są waluty. Pojęcie waluty określane
jest jako zagraniczne znaki pieniężne, którymi można płacić w danym kraju. Definicja waluty jest odróżniana od terminu dewizy, które charakteryzuje się jako papiery
wartościowe wyrażone w walutach obcych będące środkami płatniczymi np. weksle.
Każdy kto wymienia walutę jednego kraju na inną uczestniczy w rynku walutowym.
Inwestowanie na tym rynku wiąże się z dużym ryzykiem zwanym ryzykiem walutowym. Wynika ono ze zmienności kursów walut. Kurs walutowy definiowany jest jako
relacja ilościowa, w jakiej jedna waluta wymieniana jest na inną. Poziom kursu waluty
określonego kraju zależy od wielu czynników m.in. od popytu i podaży na daną walutę, sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji w gospodarce, poziomu deficytu
budżetowego. Warto jednak zwrócić uwagę także na następujące czynniki: skłonność
inwestorów do zakupu waluty danego kraju, poziom zaufania do lokalnych aktywów
oraz poziom skłonności do inwestowania w przyszłości w walutę krajową. Stąd wyZ. Dobosiewicz, Bankowość, Warszawa 2011, s. 154–155.
Por. https://www.santanderconsumer.pl/certyfikaty-depozytowe (stan z: 4.03.2014 r.).
80
S. Miedziak, Bankowość i podstawy rynku finansowego. Wykłady i ćwiczenia, Warszawa 2003, s. 164–165.
81
D. Dziawgo, Rynek finansowy. Istota, instrumenty, funkcjonowanie, Warszawa 2007, s. 77–78.
78
79
33
nika istotna rola zaufania inwestorów w ustalaniu kursu walutowego. Poziom kursu
walutowego jest kluczowy dla każdej gospodarki, z uwagi na opłacalność transakcji na
rynkach międzynarodowych, czyli eksportu i importu. Dlatego bank centralny co jakiś
czas dokonuje interwencji walutowych, aby osiągnięto zadowalający poziom kursu walutowego.82
Transakcje walutowe zawierane są nieustannie. Wynika to z faktu, że gdy jedna
giełda na świecie kończy pracę, to następna zaczyna. Miejscami na świecie, gdzie rynek
walutowy charakteryzuje się największym stopniem rozwoju jest Londyn, Nowy Jork
i Singapur. Jako pierwsze zawierane są transakcje w Azji, następnie w Londynie, a później w Nowym Jorku. Operacje dokonywane walutami najczęściej dotyczą: transakcji
zabezpieczających lub spekulacyjnych dla celów inwestycyjnych, konieczności dokonania rozliczeń transakcji handlowych i związanych z inwestycjami zagranicznymi
oraz rozliczeń finansowych korporacji międzynarodowych.
Na rynku walutowym można dokonywać transakcji natychmiastowych (spot) lub
transakcji terminowych. Transakcje natychmiastowe rozliczają się w ciągu dwóch dni
roboczych od momentu zawarcia transakcji (na datę waluty spot). Transakcje terminowe rozliczane są w przyszłości od momentu zawarcia transakcji na podstawie kursu
terminowego. Dla transakcji natychmiastowych ustalany jest kurs spot, którego kwotowania podają dealerzy walutowi. Informują oni o cenie jednostki waluty stałej (tzw.
bazowej) w odniesieniu do zmiennej ilości innej waluty (tzw. kwotowanej). Zarówno
kursy walut, jak i terminy na jakie zawierane są transakcje stanowią przedmiot negocjacji.83
Uczestnikami rynku walutowego są instytucje finansowe, firmy brokerskie, dealerskie, korporacje międzynarodowe.84 Największymi uczestnikami rynku walutowego,
spośród wymienionych, są instytucje finansowe, w tym banki, które zawierają transakcje w imieniu swoich klientów.85
1.4.3. Instrumenty rynku kapitałowego
Na rynku kapitałowym zawierane są transakcje instrumentami finansowymi o terminie wykupu powyżej roku. Podstawowymi instrumentami rynku kapitałowego są
akcje, obligacje i certyfikaty inwestycyjne.
Akcja jest papierem wartościowym uprawniającym jej posiadacza, zwanego akcjonariuszem, do udziału w kapitale akcyjnym spółki.86 Może występować w formie
dokumentu lub w postaci zdematerializowanej, czyli zapisu na rachunku papierów
wartościowych. Wynikają z nich określone prawa i obowiązki. Akcjonariusze mają
prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej, do udziału i głosu na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy, do udziału w zysku spółki, czyli do dywidendy, do udziału w majątku
Por. T. Bilski, Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Konsekwencje globalnego kryzysu
finansowego dla pozagiełdowego rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, J. Grzywacz (red.), Warszawa 2013, s. 51; D. Dziawgo, Rynek…op. cit., s. 41–43.
83
J. J. Wajszczuk, Międzynarodowe środowisko finansowe, Warszawa 2005, s. 194–195.
84
P. Niczyporuk, A. Talecka, Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2011, s. 48
85
D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Warszawa 2004, s. 116.
86
W. Janik , A. Paździor, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Lublin 2011, s. 194.
82
34
w przypadku likwidacji spółki. Mają także prawo poboru akcji nowej emisji.87 Akcjonariusz ma także obowiązki wobec spółki. Jednym z nich jest wniesienie wkładu na
akcje w formie pieniężnej lub rzeczowej.
Akcje klasyfikowane są według różnych kryteriów. Według kryterium formy akcji dzielą się one na imienne i na okaziciela. Akcje imienne zawierają oznaczenie akcjonariusza z imienia i nazwiska w dokumencie, który wpisany jest do księgi akcyjnej
prowadzonej przez zarząd. Dokumenty akcji mogą być wydawane przed pełną wpłatą
kapitału akcyjnego.
Akcje na okaziciela nie mają wskazanego z imienia i nazwiska posiadacza akcji, dlatego mogą być łatwo zbywane. Natomiast nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą
kapitału.88 Są przedmiotem obrotu giełdowego.
Ze względu na zakres uprawnień akcjonariusza akcje dzielą się na zwykłe i uprzywilejowane. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. Dają szczególne uprawnienia ich posiadaczom, które powinny być zawarte w statucie spółki. Formy uprzywilejowania to: uprzywilejowanie co do prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału
majątku w przypadku likwidacji spółki.89
Akcji uprzywilejowanej w zakresie prawa głosu, przypisane są dwa głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy W ten sposób mają oni większy wpływ na podejmowanie decyzji istotnych dla spółki. Uprzywilejowanie to wygasa, gdy następuje zamiana takiej akcji na akcję na okaziciela lub w przypadku jej sprzedaży wbrew określonym
warunkom. Ta forma uprzywilejowania nie dotyczy spółek publicznych.90
Uprzywilejowanie co do dywidendy polega na przyznawaniu posiadaczom akcji
uprzywilejowanych w tym zakresie dywidendy, która przewyższa maksymalnie o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji zwykłych. Wobec akcjonariuszy akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy może być
wyłączone prawo głosu, czyli będą to tzw. akcje nieme.91 Posiadacze akcji uprzywilejowanych co do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki mają prawo pierwszeństwa przed akcjonariuszami akcji zwykłych do udziału w majątku pozostałym po
likwidacji spółki.
Spółka może przyznać danemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia takie jak
np. prawo powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawo do otrzymywania określonych świadczeń od spółki. Przyznanie takich uprawnień
może być uzależnione od dokonania danych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku.92
W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2005,
s. 326–328.
88
Por. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe – teoria i praktyka, Warszawa 2000, s. 301; Ustawa
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm., tekst
ujednolicony, art. 329, 334–335.
89
K.s.h., art. 351–354.
90
K.s.h., art. 352.
91
K.s.h., art. 353.
92
K.s.h., art. 354.
87
35
Emisja akcji przez spółki akcyjne jest sposobem na pozyskanie kapitału. Może
ona odbywać się na rynku prywatnym lub publicznym. Pozyskanie kapitału
w postaci emisji akcji na rynku prywatnym przeprowadza się w drodze skierowania oferty przez spółkę do określonego inwestora (subskrypcja prywatna), akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta) lub akcjonariuszy, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).93
Sprzedaż akcji w drodze oferty publicznej istotnie różni się od oferty prywatnej, gdyż dokonywana jest ona rynku regulowanym (giełdowym lub pozagiełdowym). Oferta publiczna polega na skierowaniu jej do co najmniej 100 osób lub
nieoznaczonego adresata i udostępnieniu informacji o emitowanych papierach
wartościowych, warunkach ich zakupu w dowolny sposób i w dowolnej formie.94
Z akcją związane są określone charakterystyki: wartość nominalna, emisyjna
oraz rynkowa. Wartość nominalna akcji określana w statucie spółki, a iloczyn
wartości nominalnej i liczby akcji składa się na kapitał akcyjny spółki. Cena emisyjna jest ceną sprzedaży akcji na rynku pierwotnym, a cena rynkowa ustalana
jest na rynku wtórnym, na podstawie poziomu popytu i podaży na akcje danej
spółki.95
Z emisją akcji wiąże się kilka pozytywnych, ale też negatywnych zjawisk. Korzyścią związaną z emisją akcji jest możliwość pozyskania kapitału przez podmiot gospodarczy i swobodne nim dysponowanie (np. przeznaczenie środków na
cele rozwojowe). Ponadto następuje zmiana struktury finansowania spółki, przez
zmniejszenie udziału obcych, a zwiększenie udziału środków własnych, co powoduje wzrost bezpieczeństwa finansowego spółki. Publiczna emisja powoduje ustalenie rynkowej wartości spółki.96
Wadą pozyskania kapitału za pomocą tego rodzaju instrumentu jest długotrwałość procesu oraz oraz wysoki koszt emisji, oczekiwania inwestorów co do
przyszłych dywidend, a także możliwość wystąpienia zjawiska nazywanego rozwodnieniem kapitału. Jest ono związane z koniecznością podzielenia się swoimi
dotychczasowymi prawami z nowymi akcjonariuszami.97
Kolejnym instrumentem rynku kapitałowego jest obligacja. Według definicji ustawowej jest to „papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent
stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje
się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia”.98
Emisja obligacji ma na celu pozyskanie kapitału długoterminowego przez
podmioty gospodarcze. Nabywca obligacji pożycza w ten sposób emitentowi
środki pieniężne na oznaczony czas.
K.s.h., art. 431, par. 2.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, art. 3.
95
W. Dębski, Rynek…op. cit., s. 204.
96
M. Por. Bojańczyk, Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami,
Warszawa 2010, s. 134; A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Warszawa 2003, s. 269–270.
97
W. Bień, Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003, s. 139.
98
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. 1995 , nr 83, poz. 420, z poźn. zm., art. 4.
93
94
36
Podstawowymi charakterystykami obligacji są:99
• wartość nominalna – kwota uzyskiwana w terminie wykupu, inaczej kwota określająca wartość udzielonej przez inwestora pożyczki;
• termin wykupu, czyli dzień zwrotu wartości nominalnej inwestorowi przez
emitenta.
Istnieje wiele rodzajów obligacji. Wyróżnia się m.in. obligacje imienne lub na okaziciela. Obligacje na okaziciela mogą wielokrotnie zmieniać właściciela aż do terminu
wykupu.
Inny podział obligacji uwzględnia rodzaj emitenta. Są to obligacje skarbowe, komunalne (gminne) i korporacyjne. Obligacje skarbowe emitowane są przez skarb
państwa. Opis funkcjonowania obligacji skarbowych znajduje się w rozdziale 3 niniejszej pracy. Obligacje komunalne emitowane są przez władze lokalne lub ich agencje,
a także jednostki działające w sektorze publicznym. Obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa. Ich skuteczna emisja możliwa jest przez podmioty znane,
o ugruntowanej pozycji rynkowej i dobrej sytuacji finansowej.100
Obligacje mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone. Obligacje zabezpieczane
są majątkiem trwałym przedsiębiorstwa w postaci hipoteki lub zastawu.101 Zabezpieczenie obligacji stwarza u inwestorów większe zaufanie do emitenta. W razie kłopotów
finansowych będzie on w stanie uregulować zobowiązanie. Zaufanie do emitenta może
zostać zwiększone także dzięki gwarantowaniu emisji przez banki.102
Większość obligacji obecnie funkcjonujących na rynku to obligacje niezabezpieczone. Emitowane są przez przedsiębiorstwa znane na rynku i stabilne finansowo.
Z uwagi na brak zabezpieczenia i wyższe ryzyko, obligacje te mają zazwyczaj wyższą
stopę zwrotu, niż obligacje zabezpieczone.
Biorąc pod uwagę sposób oprocentowania, wyróżnia się obligacje o stałym, zmiennym oprocentowaniu i obligacje zerokuponowe. Obligacje o stałym oprocentowaniu
zapewniają inwestorowi stałą wartość odsetek. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu (tzw. indeksowane) gwarantują wypłatę odsetek, ale ich poziom zależy od wysokości danego indeksu, np. stopy inflacji, poziomu danej rynkowej stopy procentowej. Obligacje zerokuponowe są sprzedawane z dyskontem, czyli poniżej wartości nominalnej.
Nie przynoszą one inwestorowi systematycznego dochodu odsetkowego. W terminie
wykupu są wykupywane według wartości nominalnej.103
Wyróżnić można także obligacje z prawem pierwszeństwa. Uprawniają one obligatariuszy do objęcia akcji spółki przyszłej emisji z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.104
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa 2004, s. 19.
100
W. Dębski, Rynek… op. cit., s. 235.
101
U.o.o., art. 10, ust. 2.
102
S. Nikołajczuk, Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, J. Szczepański, L. Szyszko (red.)Warszawa 2007, s. 154–155.
103
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje…op. cit., s. 19–20.
104
U.o.o., art. 22, ust. 1.
99
37
Istnieją także obligacje zamienne łączące w sobie cechy obligacji i akcji zwykłych. Mogą one zostać zamienione na akcje w danym terminie lub do określonej
daty, jednak termin zamiany, zgodnie z przepisami ustawowymi, nie może być
dłuższy niż termin wykupu obligacji.105
Obligacje mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. W 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła rynek Catalyst. Miało to na
celu zorganizowanie przejrzystego rynku dla instrumentów emitowanych przez
przedsiębiorstwa i samorządy. Poziom obrotów na rynku obligacji, w porównaniu
z rynkiem akcji na GPW w Warszawie zaprezentowano w tabeli 1.4.
Tabela 1.6. Obroty akcjami i obligacjami na GPW w Warszawie w latach 2009-2013 (w mln zł).
Wyszczególnienie
Obroty na rynku akcji
Obroty na rynku obligacji
2009 r.
175 943
1 476
2010 r.
234 288
1 428
2011 r.
268 139
836
2012 r.
2013 r.
202 880 256 147
1 043
1 653
Źródło: por. http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki (stan z: 16.03.2014 r.).
Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że wolumen obrotu obligacjami na
GPW w Warszawie jest niewielki, w porównaniu z wolumenem obrotu akcjami.
W 2013 r. obroty akcjami przewyższyły prawie 155 razy obroty obligacjami.
Obligacje uważane są za stosunkowo tanie źródło finansowania, bo koszty emisji
są niższe niż emisji akcji. Ponadto, wypłacane odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu, co zmniejsza podstawę opodatkowania dochodów emitenta. Dodatkowo, jest
to instrument, który uniezależnia podmioty od źródeł bankowych.
Niekorzystnym zjawiskiem związanym z finansowaniem za pomocą obligacji
jest możliwość żądania przez inwestorów wyższej stopy zwrotu w sytuacji wysokiego zadłużenia podmiotu, co powoduje wzrost ryzyka działalności.106 Poza tym
emitent jest zobowiązany do udostępniania obligatariuszom, aż do terminu wykupu, rocznych sprawozdań finansowych.107
Certyfikaty inwestycyjne to kolejny rodzaj instrumentów rynku kapitałowego.
Przepisy dotyczące ich funkcjonowania określone zostały przede wszystkim w ustawie
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Emitowane są przez zamknięte
fundusze inwestycyjne. Mogą być one przedmiotem oferty publicznej. Jeśli są wprowadzane do obrotu publicznego, występują jako papiery na okaziciela. W przeciwnym
razie, mogą być papierami imiennymi lub na okaziciela. W przypadku certyfikatów na
okaziciela, wynikają z nich jednakowe prawa majątkowe. Są również instrumentami
niepodzielnymi.108 Dają ich posiadaczom prawo głosu na zgromadzeniu inwestorów.
Jeden certyfikat inwestycyjny odpowiada jednemu głosowi, chyba, że są to certyfikaty
imienne, które mogą być uprzywilejowane co do głosu. Certyfikaty wprowadzone do
U.o.o., art. 20, ust. 5.
A. Rutkowski, Zarządzanie… op. cit., s. 272–275.
107
U.o.o., art. 10, ust. 4.
108
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.,
art. 117 ust. 1–2, art. 121 ust. 1–3
105
106
38
obrotu publicznego podlegają przepisom ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.109
1.5.Instrumenty pochodne
Oprócz instrumentów tradycyjnych proponowanych na rynku finansowym,
funkcjonują również instrumenty pochodne. Stanowią one połączenie instrumentu tradycyjnego z nowoczesnym.110
Instrumenty pochodne definiowane są jako instrumenty finansowe, których
wartość uzależniona jest od zmian wartości instrumentu podstawowego zwanego
bazowym np. akcji, obligacji, kursu walutowego.111 Niezależnie od rodzaju instrumentu pochodnego wspólną ich cechą jest różnica między momentem zawarcia
umowy kupna lub sprzedaży instrumentu pochodnego, a dostawą i rozliczeniem
transakcji.112 Cechą wspólną instrumentów pochodnych jest również występowanie efektu dźwigni finansowej. Sprawia on, że mimo zainwestowania stosunkowo
niewielkiego kapitału, przy niskich zmianach cen instrumentu bazowego, możliwe jest osiągnięcie znacznego zysku, ale również ponoszenia znacznych strat,
wielokrotnie wyższych, niż na rynku instrumentów bazowych.
Podstawowym celem stosowania instrumentów pochodnych jest możliwość
efektywnego przenoszenia ryzyka przez podmioty o niskiej skłonności do ryzyka na podmioty chcące je przejąć, aby uzyskać dochód. Zabezpieczanie się przed
ryzykiem niekorzystnych zmian cen nosi nazwę hedgingu.113 Polega to na tym,
że przy niepożądanych zmianach wartości instrumentu bazowego, zmiany wartości instrumentu pochodnego są korzystne, czyli stratę związaną z instrumentem
bazowym, rekompensuje się dochodem z instrumentu pochodnego.114 Podmioty
mogą zabezpieczać się przed ryzykiem związanym z niepewnymi cenami m.in.
akcji, stóp procentowych, kursów walut.115 Podstawowymi rodzajami instrumentów pochodnych są: kontrakty terminowe, kontrakty swapowe, opcje.
Kontrakty terminowe stanowią zobowiązanie dwóch stron do przeprowadzenia w przyszłości – w terminie wygaśnięcia kontraktu, transakcji kupna/
sprzedaży danej ilości instrumentu bazowego, po z góry ustalonej cenie (cenie
kontraktu). Obowiązek przeprowadzenia transakcji w przypadku kontraktów
terminowych, niezależnie od sytuacji rynkowej, stanowi zasadniczą cechę odróżniającą kontrakty od opcji. W kontraktach terminowych kupujący przyjmuD. Dziawgo, Rynek…op. cit., s. 158–159.
J. Ostaszewski, Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Warszawa 2003, s. 84–85
111
W. Rogowski, A. Michalczewski, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Kraków 2005, s. 125.
112
Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Warszawa 2010, s. 134.
113
W. Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Warszawa 2003, s. 31, 101.
114
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa 2008, s. 37.
115
Z. Bodie, R. C. Merton, Finanse, Warszawa 2003, s. 402–403.
109
110
39
je tzw. pozycję długą, zabezpieczając się w ten sposób przed wzrostem wartości instrumentu bazowego. Sprzedający natomiast zajmuje tzw. pozycję krótką
i w ten sposób zabezpiecza się przed spadkiem wartości instrumentu bazowego.
Kontrakty terminowe służą zabezpieczaniu się przed ryzykiem kursowym, stóp
procentowych, rynku akcji, czy cenami towarów.116 Służą one zabezpieczaniu
wartości składników majątku przedsiębiorstwa lub zabezpieczaniu przyszłych
transakcji przedsiębiorstwa.117
Istnieją dwa główne rodzaje kontraktów terminowych: typu forward i futures.
Kontrakty forward występują na rynku pozagiełdowym. Są to kontrakty niestandaryzowane, dopasowywane są do potrzeb klienta. Stanowią one porozumienie
między dwiema stronami wypracowane w drodze negocjacji.118 Najczęściej jedną
ze stron umowy jest bank. Oferuje on kontrakty terminowe zwykle na stopy procentowe, w celu zabezpieczenia poziomu oprocentowania kredytów, lokat, czy na
kursy walut w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym. Przy zawieraniu tego rodzaju kontraktów, strony nie uiszczają praktycznie żadnych opłat, nie
wnoszą także depozytu zabezpieczającego. Środki muszą zapewnić jednak w terminie jego wygaśnięcia. Cena rozliczenia kontraktu (tzw. cena forward, dostawy)
ustalana jest w momencie zawarcia kontraktu. Niezależnie od skutków finansowych związanych z rozliczeniem kontraktu, strony są zobowiązane do jego realizacji w wyznaczonym terminie.119
Kontrakty terminowe futures występują na rynku regulowanym, a dokładnie
na giełdzie papierów wartościowych, a obrót nimi jest upubliczniony, co odróżnia
je od kontraktów typu forward. Giełda papierów wartościowych pełni rolę pośrednika między stronami, zawierając z każdą ze stron oddzielny kontrakt. Cechą
odróżniającą jest również to, że ich warunki nie są bezpośrednio ustalane przez
strony. To giełda papierów wartościowych określa, w wydawanych przez siebie
standardach kontraktów terminowych, przedmiot i wielkość kontraktu oraz termin jego wygaśnięcia. Zainteresowane strony składają oferty kupna/sprzedaży
i na tej podstawie ustalana jest cena rynkowa kontraktu. Kontrakty terminowe
forward i futures odróżnia także to, że kontrakty futures rozliczane są codziennie,
a nie tylko w terminie wygaśnięcia. Poza tym w kontraktach futures istnieje konieczność wniesienia depozytu zabezpieczającego na rachunek inwestycyjny prowadzony przez biuro maklerskie. Depozyt zabezpieczający, który należy wpłacić,
występuje w formie depozytu wstępnego i właściwego. Ich wysokość określana
jest ostatecznie przez biuro maklerskie, na podstawie publikacji KDPW_CCP.120
Depozyt wstępny wnoszony jest w celu możliwości otwarcia pozycji przez stronę
Por. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje… op. cit., s. 56–58; Z. Bodie, R. C. Merton, Finanse, Warszawa 2003, s. 409.
A. Żebruń, Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Warszawa 2010, s. 29.
118
P. Krasiński, Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, Warszawa 2006,
s. 37–38.
119
Por. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Warszawa 2003,
s. 298–300, 307–308; Bodie Z., Merton R.C., Finanse…op. cit., s. 404.
120
KDPW_CCP jest izbą rozliczeniową, która prowadzi rozliczenia transakcji, dzięki temu możliwe jest
obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.
116
117
40
kontraktu. Depozyt właściwy, natomiast, stanowi minimalną kwotę, jaką strony
transakcji muszą utrzymywać na rachunku do czasu rozliczenia transakcji. W sytuacji, gdy depozyt spadnie poniżej wysokości minimalnej, inwestor ma obowiązek jego uzupełnienia. Jeśli inwestor nie uzupełni odpowiedniej kwoty, to biuro
maklerskie zamyka pozycję.121 Kontrakty futures charakteryzuje z reguły duża
płynność obrotu dzięki standaryzacji i możliwości zamknięcia pozycji w dowolnym momencie.122
Kontrakty terminowe są bardzo popularne wśród inwestorów. Obroty kontraktami na GPW w Warszawie znacznie przewyższają obroty akcjami. Wartość
obrotów kontraktami i akcjami na GPW w Warszawie w ostatnich 5 latach zaprezentowano w tabeli 1.7.
Tabela 1.7.Wartość obrotu kontraktami terminowymi oraz akcjami na
GPW w Warszawie w latach 2009-2013 (w mln zł).
Wyszczególnienie
Obroty akcjami
2009 r.
175 943
2010 r.
234 288
Obroty kontraktami 13 424 593 14 009 202
terminowymi
2011 r.
268 139
2012 r.
2013 r.
202 880
256 147
14 608 953 10 592 353
11 806 976
Źródło: por. http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki (stan z: 16.03.2014 r.).
Kontrakty swap są kolejną grupą instrumentów pochodnych zabezpieczającą
podmioty gospodarcze przed ryzykiem. Podobnie jak kontrakty terminowe forward, swapy występują poza giełdą. Kontrakt swap jest transakcją, która polega
wymianie serii płatności pieniężnych między dwiema stronami w danych terminach w przyszłości ustalonych już na etapie zawierania kontraktu.123 Najczęściej
ustalonych jest kilka terminów rozliczenia przed terminem wygaśnięcia, np. co
pół roku. W praktyce zwykle płatność między stronami jest płatnością netto,
a więc stanowi różnicę w płatnościach między stronami. W kontraktach swap
określony jest indeks podstawowy, odzwierciedlający rodzaj ryzyka.124 Istnieje kilka ich rodzajów: swapy procentowe, walutowe, oparte na papierach wartościowych np. akcyjne, towarowe, kredytowe. Jednak najczęściej spotykanymi są
kontrakty swap walutowe i procentowe. Swapy walutowe (tzw. FX swap) polegają
na zawarciu dwóch transakcji wymiany walut, które są do siebie przeciwstawne,
z różnymi terminami ich rozliczenia. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka niedopasowania terminów wpływów i wydatków występujących w obcej walucie. Swapy procentowe (tzw. IRS) polegają na okresowej wymianie płatności odsetkowych
przez czas trwania umowy. Odsetki liczone są od wartości nominalnej, a sama warP. Krasiński, Instrumenty…op. cit., s. 35.
H. Morawska, J. Truszkowski, Finansowe instrumenty pochodne. Ryzyko, wycena i strategie, Poznań 2009,
s. 45.
123
K. Gajewski, Transakcje swap w globalnych przepływach finansowych, [w:] Instrumenty pochodne
w globalnej gospodarce, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Warszawa 2012, s. 68.
124
Por. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje… op. cit., Warszawa 2008, s. 63–65; Z. Bodie, R. C. Merton,
Finanse… op. cit., s. 410.
121
122
41
tość nominalna nie podlega wymianie. IRS stosowane są w celu ochrony przed ryzykiem niekorzystnych zmian stóp procentowych. Inwestor będący w posiadaniu
papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu może zabezpieczyć się przed
stratą, którą może ponieść w wyniku wzrostu stóp procentowych i zamienić stałe
oprocentowanie na zmienne. Możliwa jest także sytuacja odwrotna.125
Opcja jest umową między stronami stanowiącą prawo nabycia (opcja kupna)
lub sprzedaży (opcja sprzedaży) danego instrumentu bazowego w określonym terminie w przyszłości po określonej cenie ustalonej w momencie zawarcia umowy.126
Opcje, podobnie jak kontrakty terminowe i swapowe, są instrumentami mającym
na celu transfer ryzyka odzwierciedlonego przez instrument podstawowy. Mogą
występować na giełdzie lub poza nią. W odróżnieniu od kontraktów terminowych
są one prawem, a nie zobowiązaniem. Oznacza to, że niezrealizowanie opcji do
określonego lub w danym terminie powoduje wygaśnięcie prawa. W literaturze wyróżniane są dwa podstawowe rodzaje opcji: opcja kupna i opcja sprzedaży. Opcja
kupna (tzw. call) daje jej posiadaczowi prawo do zakupu danej ilości instrumentu podstawowego w danym czasie po określonej z góry cenie. Po stronie wystawcy,
opcja kupna rodzi obowiązek dostarczenia instrumentu podstawowego posiadaczowi, jeśli tego zażąda. Opcja sprzedaży (tzw. put) stanowi prawo sprzedaży danej
ilości instrumentu podstawowego w danym czasie po określonej z góry cenie. Dla
wystawcy, natomiast, opcja sprzedaży jest zobowiązaniem do odebrania instrumentu podstawowego od posiadacza, jeśli taka będzie jego decyzja.127 Cena, po której
dochodzi do rozliczenia transakcji, nazywana jest ceną wykonania lub realizacji.
Natomiast ostatni dzień, w którym można wykonać opcję, nosi nazwę dnia wygaśnięcia lub zapadalności. Posiadacz opcji, czyli jej nabywca (inaczej holder) zajmuje
tzw. pozycję długą i to on nabywa prawo do jej realizacji w przyszłości. Wystawca
opcji (inaczej writer), zajmuje tzw. pozycję krótką, czyli przyjmuje zobowiązanie
dokonania transakcji w przyszłości, jeśli posiadacz opcji skorzysta z przysługującemu mu prawa. W praktyce spotykane są dwa rodzaje opcji: amerykańskie, które
mogą być wykonane w dowolnym dniu do terminu wygaśnięcia i opcje europejskie
– wykonywane jedynie w dniu wygaśnięcia. Opcje mogą być wystawiane na podobne instrumenty podstawowe, co w przypadku wszystkich instrumentów pochodnych, czyli m.in. na kursy walut, stopy procentowe, akcje, indeksy giełdowe. Zabezpieczają przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentów podstawowych.128
1.6.Finansowe instrumenty hybrydowe
Instrumentami funkcjonującymi na rynku finansowym są również instrumenty hybrydowe. Stanowią one kolejną formę pozyskania kapitału przez podmioty gospodarcze. Instrumenty te charakteryzuje możliwość zamiany jednej
K. Gajewski, Transakcje… op. cit., s. 69–74.
P. Krasiński, Instrumenty… op. cit., s. 41.
127
S. Miedziak, Bankowość… op. cit., s.183.
128
Por. A. M. Chrisholm, Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie,
uczestnicy, Warszawa 2011, s. 540–542; H. Morawska, J. Truszkowski, Finansowe…op. cit., s. 110–112.
125
126
42
formy finansowania na inną (np. zamiana finansowania dłużnego na własne).
Przykładem takiego instrumentu finansowego jest obligacja zamienna na akcję.
Jest to dłużny papier wartościowy z opcją zamiany na kapitał własny, a tym
samym rezygnacją z obligacji. Obligacje zamienne na akcje dają ich posiadaczowi
prawo zamiany na określoną liczbę akcji przedsiębiorstwa, w ustalonym terminie.
Warunki zamiany na akcje są ustalone już przy emisji.129 Liczbę akcji uzyskiwaną
za jedną obligację przy zamianie określa tzw. współczynnik konwersji.
Ponadto instrumentem hybrydowym może być instrument (zwany pierwotnym), który daje prawo zakupu innego instrumentu finansowego po danej cenie.
Przykładem takiego instrumentu jest obligacja z warrantem lub warrantami na
akcję. W warrancie zawarte jest prawo zakupu akcji po określonej cenie w danym
momencie w przyszłości.130
Wśród instrumentów hybrydowych można wymienić również kredyty walutowe zabezpieczone instrumentami pochodnymi. Instrumenty te z założenia mają
na celu hedging, czyli zabezpieczanie przed ryzykiem. Znajdują one zastosowanie
szczególnie wśród przedsiębiorstw dokonujących wymiany handlowej z zagranicą oraz mających wysoki poziom zadłużenia kredytami denominowanymi w walutach obcych. Spośród instrumentów pochodnych najczęściej wykorzystuje się
opcje i kontrakty walutowe. Ich celem jest zabezpieczenie określonego poziomu
przychodów eksporterów lub ustabilizowanie rat kredytów walutowych. Z uwagi na wysoką dźwignię finansową kontrakty i opcje walutowe w wielu przypadkach wykorzystuje się w celach spekulacyjnych. Doświadczyło tego również wiele
polskich przedsiębiorstw, które zawierały transakcje na kwoty o wiele wyższe niż
np. przyszłe przychody eksporterów. Konsekwencją tego były poważne problemy
finansowe tych jednostek w okresie wysokiej zmienności kursów walutowych obserwowanych w czasie minionego kryzysu subprime. Zjawisko to uświadomiło
przedsiębiorcom, że wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi inżynierii finansowej niezgodnie z ich przeznaczeniem, zamiast wzrostu efektywności, może powodować utratę płynności finansowej, czy nawet bankructwo firmy.
129
Por. J. Ostaszewski, Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Warszawa 2003, s. 84–87; M. Frendzel,
Pochodne instrumenty finansowe – zarys problemu, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, 2002, nr 12,
s. 25; C. W. Smithson, C. W. Jr. Smith, D. Sykes Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty
pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Kraków 2000, s. 494, 498.
130
J. Ostaszewski, Zarządzanie… op. cit., s. 85.
43
2. Finanse instytucji finansowych (M. Frańczuk)
2.1.Finanse banków komercyjnych
2.1.1. Działalność bankowa
Według tradycyjnego podejścia, bank określa się jako przedsiębiorstwo usługowe,
którego zakres czynności sprowadza się do udzielania kredytów podmiotom zgłaszającym na nie zapotrzebowanie i pozyskiwania środków na ich sfinansowanie. Taki sposób
pojmowania banku jest jednak zawężony, ponieważ określa on tę instytucję jedynie jako
pośrednika finansowego.131 Obecnie bank jest dużo bardziej złożoną instytucją, o czym
świadczy rodzaj czynności bankowych wykonywanych przez banki oraz jego stosunki
z otoczeniem. M. Iwanicz-Drozdowska definiuje bank jako przedsiębiorstwo zaciągające kredyty, udzielające kredytów, zajmujące się obrotem pieniężnym, kapitałowym oraz
proponujące inne usługi.132
Zgodnie z ustawą Prawo bankowe bank definiowany jest jako „osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do
wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod
jakimkolwiek tytułem zwrotnym”.133
Bank z jednej strony można uznać za zwykłe przedsiębiorstwo, które realizuje swoje cele. Są to różnego rodzaju korzyści, które można podzielić na dwie grupy: korzyści
ekonomiczne i pozostałe. Wśród pierwszej grupy można wyróżnić cele takie jak np.:
odpowiedni poziom rentowności kapitału, sprzedaży, poziom zysku, wynagrodzeń. Do
drugiej grupy można zaliczyć np.: osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, wzrost udziału w rynku, urozmaicenie i nowoczesność produktów i systemów, utrzymanie poziomu zatrudnienia. Jednak współczesne przedsiębiorstwa, w tym banki, jako długofalowy
cel coraz powszechniej wybierają wzrost ich wartości. Kierownictwo obierając wartość
jako cel przedsiębiorstwa, skupia swoją uwagę na konieczności zwrotu poniesionych
nakładów i poziomie ryzyka, które można minimalizować. Osiągnięcie wysokiej stopy
zwrotu z poniesionych nakładów umożliwia dalszą działalność oraz pozyskanie nowego
kapitału w celach rozwojowych.134
Z drugiej strony, cechą odróżniającą bank od zwykłych przedsiębiorstw jest wykonywanie przez niego szczególnych czynności, w tym takich, które nie mogą być realizowane przez inne instytucje. Ponadto szczególności działalności bankowej nadaje fakt, iż
bank jest uważany za instytucję zaufania publicznego.135 Przejawia się to m.in. w zapewnieniu bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych przez klientów na rachunkach, przestrzeganiu prawidłowości działalności, dbaniu o zachowanie tajemnicy bankowej, dostosowaniu poziomu cen produktów i usług bankowych realiów panujących
W. L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki, rynek, operacje, polityka, Warszawa 2002, s. 9.
M. Iwanicz-Drozdowska i in., Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, Warszawa 2013, s. 15.
133
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe, Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939 z późn. zm., art. 2.
134
W. Janik, Paździor A., Zarządzanie… op. cit., s. 9–10, 13–14.
135
M. Iwanicz-Drozdowska i in., Bankowość…op. cit., s. 17–18.
131
132
44
na rynku, zapewnieniu dostępu klientom do informacji tj. wysokość opłat i prowizji,
poziom oprocentowania, a także niewykorzystywaniu niewiedzy klientów.136 Utrzymywanie zaufania publicznego do banków daje im możliwość pozyskiwania kapitału, co
jest kluczowe dla jego funkcjonowania i realizowania celu – wzrostu wartości.
Zgodnie z przepisami ustawowymi, czynności bankowe zostały podzielone na dwie
grupy: te, które może wykonywać jedynie bank i te, które mogą wykonywać także inne
instytucje poza bankiem. Czynnościami bankowymi zarezerwowanymi do wykonywania wyłącznie przez banki są:137
1)przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2)prowadzenie innych rachunków bankowych,
3)udzielanie kredytów,
4)udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
akredytyw,
5)emitowanie bankowych papierów wartościowych,
6)przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
7)wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych
ustawach.
Do czynności bankowych zalicza się również inne czynności, jeśli wykonują je banki. Należą do nich:138
1)udzielanie pożyczek pieniężnych,
2)operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
3)świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego,
4)terminowe operacje finansowe,
5)nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
6)przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
7)prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
8)udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
9)wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
10) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie
dewizowym.
W związku ze szczególnymi czynnościami, które wykonują banki, musi być zapewnione bezpieczeństwo obrotu. Utrzymaniu bezpieczeństwa funkcjonowania rynku
bankowego ma służyć sieć bezpieczeństwa finansowego tzw. safety net. Należą do niej:
bank centralny (w Polsce – Narodowy Bank Polski), nadzorca (w Polsce – Komisja
Nadzoru Finansowego), instytucja gwarancyjna (w Polsce – Bankowy Fundusz Gwarancyjny) oraz wszelkie regulacje prawne odnoszące się do bezpieczeństwa funkcjonowania banków.139
S. Miedziak, Bankowość… op. cit., s.105.
U.p.b., art. 5, ust. 1.
138
U.p.b., art. 5, ust. 2.
139
M. Iwanicz-Drozdowska i in., Bankowość…op. cit., s. 17–18.
136
137
45
Bank centralny, działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa systemu bankowego
ograniczając ryzyko wystąpienia problemów w funkcjonowaniu banku, ale także na
etapie ich wystąpienia, czyli w sytuacji kryzysowej. Szczególną funkcją banku centralnego w tym zakresie jest bycie tzw. pożyczkodawcą ostatniej instancji. Oznacza to, że
wspomaga banki w utrzymaniu płynności finansowej, w razie czasowych trudności.140
W Polsce można mówić o dwuszczeblowym systemie bankowym, na który składają się: bank centralny i banki komercyjne. Bank centralny (Narodowy Bank Polski – NBP) jest podstawowym podmiotem rynku pieniężnego. Nie tylko występuje
w roli pożyczkodawcy dla banków komercyjnych, współtworząc sieć bezpieczeństwa
finansowego. Odpowiada on za politykę pieniężną państwa. Podstawowym celem jego
działalności jest „utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu
polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”.141 NBP
dba o utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% (bezpośredni cel inflacyjny) z przedziałem odchyleń +/- 1 p.p. Pełni on kilka niezwykle istotnych funkcji dla całej gospodarki.
Jest on bankiem emisyjnym, bankiem państwa, bankiem banków.
Jako bank emisyjny ma wyłączne prawo emisji pieniądza gotówkowego w postaci
banknotów i monet. Ustala on wielkość i moment wprowadzenia pieniądza do obiegu,
przez co reguluje jego ilość w gospodarce przy zachowaniu płynności sektora bankowego oraz kursu waluty krajowej na stabilnym poziomie.
Funkcja banku banków sprowadza się do kilku aktywności banku centralnego.
Bank centralny ponosi odpowiedzialność za cały system bankowy. Dba o zachowanie
przez banki komercyjne opinii instytucji zaufania publicznego. Nadzoruje operacje
prowadzone przez banki komercyjne w złotych i walutach obcych, dba o zachowanie
płynności sektora bankowego, reguluje poziom działalności kredytowej banków. Ustala on tzw. regulacje ostrożnościowe mające na celu zabezpieczenie banku przed ryzykiem upadłości, tj. m.in. wymogi koncentracji kapitałowej, poziomy rezerw celowych,
poziom zaangażowania kredytowego. Wydaje licencje na prowadzenie działalności
bankowej, konsolidację banków w celu wzmocnienia kapitałowego. Ponadto prowadzi
rozrachunki międzybankowe, Stawarza bankom możliwość uzyskania pożyczki jako
pożyczkodawca ostatniej instancji, organizuje systemy rozliczeń (Elixir, Sorbnet).142
Bank centralny jako bank państwa prowadzi politykę pieniężną kraju, obsługuje rachunki instytucji państwowych. Współuczestniczy on w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa. Jest on także agentem emisji oraz dokonuje wykupu bonów i obligacji
skarbowych.
NBP jest w posiadaniu instrumentów, za pomocą których może realizować powierzone mu zadania. Należą do nich: stopa rezerwy obowiązkowej, operacje otwartego
rynku, transakcje depozytowo-kredytowe.
M. Capiga, Bankowość, Katowice 2008, s. 68–69.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 938 z późn.
zm., art. 3, ust. 1.
142
O. Mikołajczyk, Bank centralny i banki komercyjne, [w:] Finanse, J. Ostaszewski (red.), Warszawa 2013, s.
410–411, 420.
140
141
46
Stopa rezerwy obowiązkowej określa, ile procent od każdej zdeponowanej przez
klienta złotówki na rachunkach w banku (a vista lub terminowych) banki komercyjne muszą odprowadzić na własny rachunek w NBP lub utrzymać w kasie w gotówce.143 Oddziaływanie banku centralnego tym instrumentem ma na celu z jednej strony zabezpieczenie płynności banków komercyjnych, a z drugiej strony regulowanie
możliwości kredytowych banków. Podwyższając stopę rezerwy obowiązkowej, bank
centralny wpływa na ograniczanie akcji kredytowej, a tym samym podaży pieniądza
w gospodarce.144 Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej kształtuje się na poziomie
3,5%, a oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach banków komercyjnych z tytułu rezerwy obowiązkowej wynosi aktualnie 2,475%.145
Operacje otwartego rynku polegają na kupnie lub sprzedaży krótkoterminowych
papierów wartościowych. Transakcje zawierane są z inicjatywy banku centralnego
z bankami komercyjnymi. Dzięki nim bank centralny ma możliwość regulowania
płynności finansowej sektora bankowego oraz wywierania wpływu na poziom akcji kredytowej prowadzonej przez banki. Kupując papiery wartościowe od banków
komercyjnych, bank centralny przyczynia się do wzrostu płynnych rezerw banków
komercyjnych, a tym samym do wzrostu akcji kredytowej przez nie podejmowanej.
Sprzedaż papierów wartościowych bankom komercyjnym przez bank centralny powoduje sytuację odwrotną – ograniczenie akcji kredyt. Można wyróżnić dwa rodzaje operacji otwartego rynku – bezwarunkowe i warunkowe. Operacje bezwarunkowe
zawierane są bez żadnego dodatkowego warunku. Operacje warunkowe, natomiast,
zawierane są pod warunkiem przeprowadzenia transakcji odwrotnej w określonym
momencie w przyszłości po określonej cenie. Są to tzw. operacje repo (warunkowego
zakupu) lub reverse repo (warunkowej sprzedaży).146
Transakcje depozytowo-kredytowe służą także zapewnieniu płynności finansowej
sektora bankowego. Za pomocą tego instrumentu banki komercyjne mogą pożyczać
środki pieniężne od banku centralnego. Uzupełnienie zasobów pieniężnych banków
komercyjnych możliwe jest dzięki produktom takim jak: kredyt lombardowy, redyskontowy lub refinansowy. Kredyt lombardowy udzielany jest przez NBP bankom komercyjnym na krótki termin pod zastaw papierów wartościowych. Poziom oprocentowania kredytu określa stopa lombardowa. Aktualnie kształtuje się ona na poziomie
4%. Kredyt redyskontowy zaciągany jest w banku centralnym przez banki komercyjne
poprzez sprzedaż mu weksli handlowych wykupionych od klientów. Poziom oprocentowania kredytu wyznacza stopa redyskonta weksli, którą potrąca dla siebie bank centralny. Obecnie stopa ta wynosi 2,75%. Kredyt refinansowy udzielany jest w rachunku
kredytowym i nie jest on zabezpieczony papierami wartościowymi, co odróżnia go od
poprzednich dwóch rodzajów kredytów. W sytuacji, gdy banki komercyjne mają nadO. Mikołajczyk, Bank… op. cit., s. 428.
M. Iwanicz-Drozdowska i in., Bankowość…op. cit., s. 17–18.
145
Podstawowe stopy procentowe NBP, por. http://nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm,
(stan z: 11.04.2014 r.).
146
Szerzej na temat operacji otwartego rynku A. Kaźmierczak, Bank centralny i instrumenty polityki
pieniężnej, [w:] Współczesna bankowość M. Zaleska (red.), Warszawa 2007, s.47–52.
143
144
47
wyżki środków pieniężnych na koniec dnia, mogą je zdeponować w banku centralnym
w postaci lokaty jednodniowej. Wysokość jej oprocentowania wyznacza stopa depozytowa, aktualnie w wysokości 1%.147
Wracając do sieci bezpieczeństwa finansowego, jej kolejnym elementem jest nadzór
nad rynkiem bankowym, który ma na celu dbanie o bezpieczeństwo depozytów klientów banku oraz przestrzeganie przez nie prawa. Jego zadaniem jest licencjonowanie
działalności bankowej, kontrola działalności bankowej, w tym dokonywanie inspekcji
nadzorczych, nakładanie kar na banki nieprzestrzegające prawa, weryfikacja poziomu
ryzyka podejmowanego przez banki m.in. poprzez tworzenie regulacji ostrożnościowych. Podstawowymi normami ostrożnościowymi są: limity koncentracji zaangażowań, współczynnik wypłacalności banku, płynności, poziom rezerw.148
Rola instytucji gwarancyjnych związana jest z wypłatą określonej wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku, objętym systemem gwarantowania, do wysokości kwoty gwarantowanej przepisami, w sytuacji upadłości banku. Funkcjonowanie tzw. systemu gwarantowania depozytów ma na celu ograniczenie
masowego wycofywania depozytów przez klientów banku w sytuacji pogorszenia się
jego kondycji finansowej. Zjawisko to nosi nazwę runu na banki. W Polsce instytucją
gwarancyjną jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który nie tylko gwarantuje wypłatę środków pieniężnych, ale również udziela pomocy finansowej bankom, gromadzi
i analizuje dane o bankach objętych systemem gwarantowania.149 W Polsce, w razie
upadłości banku, środki wniesione na rachunek bankowy wraz z odsetkami, niezależnie od terminu ich wymagalności, są gwarantowane w 100% do wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro.150
Sieć bezpieczeństwa finansowego nie gwarantuje jednak stabilności na rynku.151
Stabilność systemu bankowego można zdefiniować jako „zdolność do wspomagania
procesów ekonomicznych, zarządzania ryzykiem i przyjmowania szoków”.152 Dlatego
też, jest ona w dużej mierze uzależniona jest od decyzji zarządczych w ramach danej
instytucji.
W 2011 r. i 2012 r. działalność bankową prowadziły 642 podmioty, czyli o jeden
mniej w porównaniu z 2009 r. i o dwa mniej niż w 2010 r. (por. tabela 1.8.). Większość
z tych podmiotów to banki spółdzielcze. Od 2009 r. liczba banków komercyjnych uległa zmniejszeniu. W 2009 r. było ich 49, a w 2012 r. 45. Przyczyną tego stanu rzeczy są
postępujące procesy konsolidacji, które można zaobserwować w sektorze bankowym.
W sektorze tym zatrudnienie znajduje ponad 175 tys. osób. Jednak od 2010 r. liczba
osób zatrudnionych w tym obszarze gospodarki maleje. Wynika to z prowadzonych
w analizowanych latach procesów restrukturyzacji zatrudnienia.
Szerzej na temat transakcji depozytowo-kredytowych O. Mikołajczyk, Bank …op. cit., s. 445–452.
M. Zaleska, Charakterystyka systemu bankowego – uwarunkowania instytucjonalne, [w:] Współczesna bankowość, M. Zaleska. (red.), Warszawa 2007, s. 25, 61.
149
Ibidem, s. 25, 72.
150
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz. U. 1995 Nr 4 poz.
18 z późn. zm., art. 23, ust. 1.
151
M. Iwanicz-Drozdowska i in., Bankowość…op. cit., s. 40–41.
152
J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 54.
147
148
48
Tabela 2.1. Wybrane dane dotyczące sektora bankowego w latach 2009–2012.
Wyszczególnienie
Liczba banków komercyjnych
Liczba banków spółdzielczych
Liczba oddziałów instytucji kredytowych
Łączna liczba podmiotów prowadzących działalność bankową
Zatrudnienie w sektorze
2009 r. 2010 r.
49
49
576
576
18
21
2011 r.
47
574
21
2012 r.
45
572
25
646
642
642
175 249 176 916
176 658
175 087
643
Źródło: Raport o sytuacji banków w 2012 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, s. 22.
2.1.2. Źródła pozyskiwania środków pieniężnych przez banki
Bank, aby móc prowadzić swoją działalność oraz zapewnić dochód akcjonariuszom, musi stale pozyskiwać środki pieniężne. Czyni to na wiele sposobów i sięga do
różnych źródeł – począwszy od klientów, innych banków, rynków kapitałowych, a kończąc na banku centralnym. Sposobami na pozyskanie kapitału przez banki od klientów
są proponowane przez niego produkty bankowe, tj. rachunki bankowe – bieżące, pomocnicze, lokat terminowych, oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, terminowych lokat oszczędnościowych i powiernicze.153
Rachunki bieżące i pomocnicze noszą nazwę rachunków rozliczeniowych. Rachunki
rozliczeniowe i lokat terminowych prowadzone są jedynie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność
prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.154 Rachunek bieżący służy podmiotom
gospodarczym do prowadzenia bieżących rozliczeń wynikających z prowadzonej działalności. Jest podstawowym rachunkiem przedsiębiorstw, za pomocą którego dokonują
regulacji zobowiązań np. wobec kontrahentów, urzędów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, banków itp. Na niego również wpływają środki od odbiorców za sprzedane
produkty, towary, czy usługi. Rachunki pomocnicze przeznaczone są do prowadzenia
rozliczeń związanych z określonym celem np. inwestycją, uzyskaną dotacją, danym kontrahentem, płatnościami prowadzonymi dodatkowo w obcej walucie.155
Rachunek lokat terminowych służy do przechowywania nadwyżek środków pieniężnych przez klientów w banku przez z góry zadeklarowany czas. W zamian za to
klient zyskuje prawo do wypłaty odsetek. Umowa rachunku lokaty przewiduje wypłatę
środków przed terminem zapadalności, ale wiąże się to z utratą całości lub części odsetek.156 Poziom oprocentowania środków na rachunku lokaty jest dużo wyższy, niż na
rachunku rozliczeniowym.
U.p.b., art. 49, ust. 1.
U.p.b., art. 49, ust. 2.
155
J. Świderski, Finanse banku komercyjnego, Warszawa 1998, s. 40.
156
M. Capiga, J. Harasim, G. Szustak, Finanse banków, Warszawa 2005, s. 117.
153
154
49
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe oraz terminowych
lokat oszczędnościowych są prowadzone jedynie dla: osób fizycznych, szkolnych kas
oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.157 W największym stopniu wykorzystywane przez gospodarstwa domowe są rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR). Służą przede wszystkim dokonywaniu rozliczeń pieniężnych. Wykorzystywane są także do gromadzenia oszczędności, jednak oprocentowanie
tych środków jest symboliczne.158
Posiadacze rachunków oszczędnościowych, podobnie do ROR-ów, mają możliwość
gromadzenia środków pieniężnych, jednak ich oprocentowanie jest wyższe. Są to dodatkowo rachunki z opcją wypłaty na każde żądanie bez utraty odsetek.
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych działają tak samo, jak opisane rachunki lokat terminowych. Należy zaznaczyć, że zarówno rachunki terminowych lokat
oszczędnościowych, jak i rachunki oszczędnościowe nie są przeznaczone do dokonywania rozliczeń pieniężnych.
Funkcjonowanie rachunków powierniczych polega na tym, że osoba trzecia oddaje
do dyspozycji innej osoby (klienta banku – posiadacza rachunku powierniczego) środki pieniężne znajdujące się na rachunku powierniczym, co umożliwia temu podmiotowi dysponowanie cudzymi środkami np. na mocy zawartej umowy handlowej. Kwota
zgromadzona na rachunku powierniczym nie jest oprocentowana, a w razie upadłości
posiadacza rachunku jest wyłączona z masy upadłościowej.159
Banki chcąc pozyskać środki pieniężne na swoją działalność, proponują klientom
dany poziom oprocentowania środków zdeponowanych na rachunkach. Na opłacalność inwestycji w postaci deponowania przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa
środków pieniężnych w bankach wpływa nie tylko poziom oprocentowania depozytów. Urealnienie oprocentowania następuje przez skorygowanie go o poziom inflacji
w gospodarce. Średnie oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych po korekcie o poziom inflacji na koniec 2010 r. wyniosło około 1,5%, w 2011 r.: 0%, w 2012 r.:
1,1%, a w 2013 r.: 1,8% (por. tabela 1.9.). Średnie realne oprocentowanie depozytów
przedsiębiorstw na koniec 2010 r. wyniosło około 1,3%, w 2011 r.: 0,3%, w 2012 r.: 0,9%,
a w 2013 r.: 1,7%. Sposobem na pozyskanie środków pieniężnych są także lokaty
międzybankowe. Bank pożycza wtedy środki od innych banków. Opis funkcjonowania rynku lokat międzybankowych znajduje się w rozdziale 1.
Bank, w celu pozyskania środków pieniężnych na swoją działalność, może
także skorzystać z możliwości, jakie daje rynek kapitałowy poprzez emisję akcji.
Szczegółowe informacje odnośnie emisji akcji już zostały opisane w rozdziale 1.
U.p.b., art. 49, ust. 3.
J. Grzywacz, Podstawy… op. cit., s. 55.
159
M. Iwanicz-Drozdowska i in., Bankowość…op. cit., s. 128
157
158
50
Tabela 2.2.Średnie oprocentowanie depozytów złotowych gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw oraz poziom inflacji w latach 2010–2013.
Wyszczególnienie
Depozyty gospodarstw
domowych
Depozyty przedsiębiorstw
Inflacja
Grudzień
2010 r.
Grudzień
2011r.
Grudzień Grudzień
2012 r.
2013 r.
4,1
4,3
4,8
2,7
3,9
2,6
4,6
4,3
4,6
3,7
2,6
0,9
Źródło: por. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/ oprocentowanie_n.htm,
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm (stan z: 17.03.2014 r.).
Innym sposobem na pozyskanie środków pieniężnych przez bank jest emisja bankowych papierów wartościowych. Służą one gromadzeniu przez bank środków pieniężnych w złotych lub innej walucie. Zgodnie z Ustawą prawo bankowe ich nazwa
musi zawierać słowa „bankowy papier wartościowy”. Bank jest zobowiązany poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o zamierzonym programie emisji papierów
wartościowych z 30-dniowym wyprzedzeniem przed emisją. Musi również przedstawić warunki i wartość programu emisji.160 Bankowe papiery wartościowe mogą występować w formie dokumentu lub zdematerializowanej. Zarobkiem inwestora, który
kupuje takie papiery wartościowe są odsetki wypłacane przez bank w określonych terminach lub dyskonto, jeśli mają one charakter papierów dyskontowych (sprzedawanych poniżej wartości nominalnej). Stanowią one alternatywę dla lokaty bankowej, bo
mogą być zbywane przez inwestora bez utraty odsetek. Najczęściej emitowanymi bankowymi papierami wartościowymi są: certyfikaty depozytowe lub obligacje bankowe.
Opis dotyczący certyfikatów depozytowych oraz obligacji znajduje się w rozdziale 1 niniejszego opracowania.
W razie przejściowych kłopotów z pozyskaniem środków na rynku międzybankowym, czy od klientów lub w związku ze zjawiskiem nadmiernego wypłacania depozytów, a tym samym zagrożeniem utraty płynności finansowej przez bank, istnieje
możliwość pożyczenia kapitału w banku centralnym. Bank centralny uznawany jest za
pożyczkodawcę ostatniej instancji. Zagrożony bank z własnej inicjatywy zwraca się do
banku centralnego o pożyczkę. Udzielana jest ona pod zastaw bezpiecznych papierów
dłużnych, tj. bonów lub obligacji skarbowych. Krótkoterminowy niedobór gotówki,
np. w sytuacji niedopasowania należności i zobowiązań na koniec dnia, bank może pokryć korzystając z kredytu lombardowego w Narodowym Banku Polskim pod zastaw
bezpiecznych papierów wartościowych.161 Obecnie jego oprocentowanie wynosi 4%.162
U.p.b., art. 89, ust. 2, art. 90, ust. 1.
Por. Pożyczkodawca ostatniej instancji, http://www.nbp.pl/edukacja/ dodat-ki_edukacyjne/
Rzeczpospolita/rp_6.pdf (stan z: 28.02.2014 r.).
162
Por. Podstawowe stopy procentowe NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f= /dzienne/stopy.htm
(stan z: 7.03.2014 r.).
160
161
51
2.1.3. Sposoby wydatkowania środków pieniężnych przez banki
Współczesne przedsiębiorstwa, zmierzając w kierunku wzrostu ich wartości, dbają
o zwiększanie rentowności kapitałów własnych. W dużej mierze zależy to od racjonalnego korzystania z kapitałów obcych i osiągania efektu dźwigni finansowej. W wielu
przedsiębiorstwach kapitał własny jest zbyt niski, by zaspokajać potrzeby finansowe,
szczególnie na początku istnienia. Powoduje to duże zainteresowanie pozyskiwaniem
obcych źródeł finansowania działalności gospodarczej.163 Gospodarstwa domowe również, aby realizować swoje potrzeby, niekiedy potrzebują dodatkowych środków pieniężnych, w szczególności, jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą banki proponując produkty kredytowe. Udzielanie kredytów jest
także bardzo istotne dla banków, gdyż stanowią one najważniejszą pozycję ich aktywów, a odsetki od nich są głównym źródłem zysku w bankach.164
W praktyce, w odniesieniu do osób fizycznych, najbardziej popularnymi rodzajami
kredytów są: kredyty gotówkowe, kredyty w ROR, kredyty na kartach kredytowych,
kredyty ratalne, samochodowe oraz kredyty hipoteczne. Kredyty hipoteczne charakteryzuje dłuższy termin spłaty, niż pozostałe rodzaje kredytów.
Kredyty gotówkowe, zaciągane przez osoby fizyczne, przeznaczone są na dowolny
cel. Wypłata pożyczki następuje w gotówce lub w formie przelewu na rachunek klienta, a spłata pożyczki następuje zgodnie z harmonogramem spłat. Oprocentowanie takiej pożyczki jest dość wysokie w porównaniu z innymi formami kredytowania osób
fizycznych.
Kredyty w ROR, podobnie do pożyczek, są przeznaczone na dowolny cel. Jednak
forma spłaty jest już inna. Spłata następuje z wpływów na rachunek klienta np. z wynagrodzenia, po czym środki znów, w ramach przyznanego limitu, mogą być wykorzystywane.
Kredyty ratalne polegają na sfinansowaniu wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych takich jak np.: zakup sprzętu AGD, RTV, mebli itp. W odróżnieniu od pożyczek gotówkowych, środki nie są stawiane do dyspozycji klienta, tylko
bezpośrednio przekazywane na zapłatę za dany artykuł. Zatem są przeznaczone na
konkretny cel, a spłata następuje zgodnie z harmonogramem spłat. Oprocentowanie
kredytów ratalnych zwykle jest dużo niższe niż pożyczek gotówkowych, ale również
wartość kredytów ratalnych jest niższa. Najczęściej są udzielane w miejscu zakupu
artykułów. Stąd stronami transakcji związanej z zaciągnięciem kredytu ratalnego są:
bank, który pożycza środki pieniężne, sklep, który dostarcza towar oraz kredytobiorca,
który musi spłacić kredyt.
Kredyty samochodowe funkcjonują podobnie do kredytów ratalnych, jednak cel finansowania jest inny. Przeznaczone są na zakup lub refinansowanie zakupu nowych,
bądź używanych środków transportu. Spłacane są w ratach, zgodnie z harmonogramem spłat. Ich oprocentowanie jest stosunkowo niskie, jeśli termin spłaty jest dość
krótki. Przy dłuższym okresie kredytowania oprocentowanie kredytu może być wyższe, z uwagi na szybką utratę wartości przez kredytowany środek transportu. Zabezpie163
164
J. Uryga, W. Magielski, Zaciągamy kredyt, „Rachunkowość” 2006, nr 10, s. 2.
Z. Dobosiewicz, Wprowadzenie do finansów i bankowości, Warszawa 2007, s. 160.
52
czenie kredytu stanowi najczęściej zastaw lub przewłaszczenie na środku transportu,
ponadto cesja praw z polisy ubezpieczeniowej i weksel.165
Funkcjonowanie kredytów na kartach kredytowych istotnie różni się od kredytów
konsumpcyjnych. Klient uzyskuje określony limit na rachunku kredytowym, w ramach którego może dokonywać zakupów za pomocą karty wydanej do rachunku.
Przy funkcjonowaniu kart kredytowych wyróżnia się tzw. okresy bezodsetkowe i odsetkowe. W okresie bezodsetkowym można dokonywać płatności kartą, a odsetki nie
są naliczane.
W określonym w umowie dniu klient musi zapewnić odpowiednią kwotę środków pieniężnych na rachunku ROR, w celu spłaty wykorzystanego limitu na karcie.
Jeśli tego nie zrobi zaczynają się naliczać wysokie odsetki i jest to tzw. okres odsetkowy.
Należy również pamiętać, że karty kredytowe nie służą wypłacaniu środków pieniężnych z bankomatów, tylko dokonywaniu płatności nimi w sklepach stacjonarnych czy
w internecie. Mimo, że istnieje możliwość wypłaty środków w bankomacie za pomocą
karty kredytowej, to trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty wysokiej prowizji za tego
typu operację.
Kredyty hipoteczne udzielane są na zakup lub refinansowanie zakupu, remont,
rozbudowę nieruchomości np. mieszkania, domu jednorodzinnego, działki, budowę
domu. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości. Charakteryzuje je
długi okres kredytowania – nawet do 30 lat. Zwykle są to kredyty wysoko kwotowe, ale
stosunkowo nisko oprocentowane. Kredyt ten można spłacać w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub ratach malejących.166
Wszystkie formy finansowania osób fizycznych wiążą się z ponoszeniem kosztów
w różnej wysokości. Wraz z udzieleniem kredytu istnieje konieczność uiszczenia na
rzecz banku jednorazowej prowizji, natomiast w całym okresie kredytowania spłaca się
kapitał wraz z odsetkami. Jednak nie są to wszystkie koszty. Ich poziom oraz rodzaj
jest uzależniony od danego banku. Warto pamiętać o tym, że poziom kosztów kredytu
może być przedmiotem negocjacji między stronami. Bank udziela kredytu tylko tym
osobom fizycznym, które posiadają zdolność kredytową. Najczęściej jest ona liczona
na bazie tzw. modeli scoringowych. Jeśli chodzi o podmioty gospodarcze, to istnieje
wiele rodzajów kredytów proponowanych przedsiębiorcom. Kredytami najczęściej występującymi w praktyce są: kredyt w rachunku bieżącym, obrotowy, inwestycyjny oraz
konsorcjalny.
Kredyt w rachunku bieżącym przyznawany jest w celu sfinansowania przejściowego niedoboru środków pieniężnych, który uniemożliwia prowadzenie bieżącej działalności. Jest to limit pieniężny stawiany do dyspozycji kredytobiorcy w obrębie rachunku
bieżącego, którego wysokość jest określona umowie kredytowej. Każda wypłata środków zwiększa ujemne saldo rachunku, a każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie. Warunkiem udzielenia tego kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego przez
przedsiębiorstwo w kredytującym je banku, dobra kondycja ekonomiczno-finansowa
przedsiębiorstwa oraz zdolność kredytowa. Jest to kredyt krótkoterminowy przyzna165
166
Z. Dobosiewicz, Bankowość, Warszawa 2011, s. 246–248.
Por. M. Liberadzki, A. Palimąka, Bankowość hipoteczna, [w:] Współczesna… op. cit., s. 208–212.
53
wany na okres 12 miesięcy. Po tym okresie kredytobiorca może ubiegać się o odnowienie kredytu na kolejny rok.167 Cechą charakterystyczną tego kredytu, odróżniającą go
od innych form kredytowania przedsiębiorstw jest jego odnawialność, czyli w momencie spłaty (wpływu na rachunek środków pieniężnych) może być ponownie zaciągany
do wysokości przyznanego limitu. Kredyt ten jest najczęściej oprocentowany według
zmiennej stopy procentowej. Jest kredytem zabezpieczonym. Jego zaletą jest brak konieczności składania dyspozycji uruchomienia kredytu za każdym razem, kiedy przedsiębiorca chce z niego skorzystać, tylko jest do dyspozycji w każdym momencie.168
Kolejnym rodzajem kredytu, z którego korzystają przedsiębiorcy jest kredyt obrotowy. Podobnie, jak kredyt w rachunku bieżącym, służy finansowaniu bieżącej działalności operacyjnej kredytobiorcy i pokryciu zapotrzebowania na środki obrotowe. Zazwyczaj ma on charakter krótkoterminowy, jest zabezpieczony, a jego udzielenie wymaga
oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.169 Cechą odróżniającą omawiany rodzaj
kredytu od kredytu w rachunku bieżącym jest stawianie go do dyspozycji kredytobiorcy na rachunku kredytowym.
W celu możliwości skorzystania z niego przedsiębiorca musi złożyć dyspozycję
przelania środków pieniężnych na rachunek bieżący. Rachunek kredytowy służy ewidencjonowaniu wypłat kredytu oraz jego spłacie. Zupełnie odmiennie od kredytu
w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy jest spłacany w ratach.
Kredyt inwestycyjny służy finansowaniu procesów rozwojowych przedsiębiorstw,
mających na celu stworzenie nowych lub powiększenie, czy modernizację już istniejących aktywów trwałych. Może on występować w postaci kredytu na finansowanie
określonej transakcji lub linii kredytowej, gdzie w umowie nie ma określonych terminów ani kwot wykorzystania transz. Ma on charakter długoterminowy, a procedura
ubiegania się o niego jest rozbudowana i konieczne jest dostarczenie bankowi wielu
dokumentów, łącznie z biznesplanem. Jest to kredyt zabezpieczony najczęściej hipoteką na nieruchomości. Bank wymaga również udziału własnego w finansowanym
przedsięwzięciu. Powodem rozbudowanej procedury banku jest wysokie ryzyko kredytowe, w porównaniu z innymi rodzajami kredytów.170 Niektóre z kredytów inwestycyjnych są dość szybko spłacane (około 5 lat), np. przy zakupie lub modernizacji
maszyn, zakupie pojazdów, elementów wyposażenia. Duże projekty inwestycyjne typu:
budowa, zakup czy wyposażenie hal produkcyjnych, magazynowych, centrów logistycznych wymagają zwykle kilkunastoletniego okresu kredytowania, co wpływa na
poziom ryzyka kredytowego.171
Kredyt konsorcjalny udzielany jest na finansowanie inwestycji o dużych nakładach, przekraczających limity ustawowe, lub bardzo ryzykownych. W finansowaniu
tego typu biorą udział co najmniej dwa banki, które zobowiązują się na jednakowych
Por. Z. Krzyżkiewicz, Podręcznik do nauki bankowości, Warszawa 2002, s. 85–89; J. Grzywacz,
Podstawy… op. cit., s. 132.
168
J. Uryga, W. Magielski, Zaciągamy… op. cit., s. 21.
169
Z. Dobosiewicz, Bankowość… op. cit., s. 237.
170
Por. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania., Warszawa
2003, s. 65–66; J. Grzywacz, Podstawy… op. cit., s. 134–136.
171
Z. Dobosiewicz, Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa 2007, s. 93–94.
167
54
warunkach, określonych w umowie kredytowej, przekazać środki pieniężne do dyspozycji kredytobiorcy. Procedura kredytowania w przypadku tego kredytu jest zbliżona
do standardowej, łącznie z jego prawnymi zabezpieczeniami. Różnicę stanowi jedynie
wysokość kredytu, co wymusza utworzenie konsorcjum bankowego.172
W zależności od rodzaju, kwoty kredytu, rodzaju podmiotu, który ubiega się o kredyt oraz jego sytuacji finansowej, banki ustalają różne poziomy oprocentowania. Porównując poziom średniego oprocentowania kredytów złotowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw z poziomem średniego oprocentowania kredytów na rynku
międzybankowym, można obliczyć ile średnio banki zarabiają na udzielaniu klientom kredytów (por. tabela 2.3).Wśród kredytów dla gospodarstw domowych, na koniec 2010 r. marża banku wyniosła średnio 6,8%, w 2011 r.: 4,83%, w 2012 r.: 4,98%,
a w 2013 r.: 6,2%. Przy kredytach dla przedsiębiorstw, marża uzyskiwana przez bank
była niższa. Na koniec 2010 r. marża banku wyniosła średnio 4,54%, w 2011 r.: 3,93%,
w 2012 r.: 4,18%, a w 2013 r.: 3,79%.
Tabela 2.3. Średnie oprocentowanie kredytów złotowych gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw oraz poziom WIBOR1M w latach 2010–2013.
Wyszczególnienie
Kredyty gospodarstw domowych
Kredyty przedsiębiorstw
WIBOR 1M
Grudzień Grudzień Grudzień Grudzień
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
9,4
9,6
9,2
7,1
8,2
8,7
8,4
6,4
3,66
4,77
4,22
2,61
Źródło: por. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/ oprocentowanie_n.htm,
http://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowe/, (stan z: 17.03.2014 r.)
Bez względu na to, czy kredyt jest udzielany osobie fizycznej, czy przedsiębiorstwu,
działalność kredytowa banku związana jest z dużym ryzykiem. Bank udzielając kredytów musi liczyć się z możliwością utraty całości wierzytelności, ponieważ kredytobiorca może nie spłacić kredytu. K. Jajuga zdefiniował ryzyko kredytowe jako „możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu, co oznacza, iż
strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie płatności określonej
warunkami kontraktu”.173 Ta definicja prezentuje szersze spojrzenie na ryzyko kredytowe, nie tylko przez pryzmat udzielania kredytów, ale zawierania wszystkich transakcji
przez bank. Stąd bank wymaga od podmiotów ubiegających się o finansowanie spełnienia wielu wymogów formalnoprawnych. Banki udzielają kredytów po pozytywnej
weryfikacji sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, przeanalizowaniu celu,
na jaki kredyt ma zostać wykorzystany oraz ustaleniu zabezpieczeń. Negocjacja warunków zabezpieczeń jest coraz bardziej istotna w procesie kredytowym.174 Podmiot
ubiegający się o kredyt ponadto musi udostępnić informacje o sobie, ponieść koszty
obsługi kredytu tj. odsetki, prowizje, opłaty, niekiedy wnieść część kapitału własnego,
Innowacje w operacjach bankowych, A. Gospodarowicz (red.), Wrocław 2003, s. 11–25.
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje… op. cit., s. 119.
174
M. Stradomski, Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, Warszawa 2004, s. 76.
172
173
55
ubezpieczyć spłacalność kredytu itp.175 W związku z ryzykiem kredytowym istotne jest,
aby struktura aktywów była racjonalna, w przeciwnym razie, np. przy złym portfelu
kredytowym, bank może utracić płynność, a w efekcie zbankrutować, co może być zagrożeniem dla stabilności całego systemu bankowego.176
2.2. Finanse ubezpieczycieli
Działalność ubezpieczeniowa stanowi system powiązań pomiędzy jednostkami,
które proponują tego typu usługi, a podmiotami, które chcą je nabyć. Usługa ubezpieczeniowa, z kolei, ma na celu zapewnienie ochrony klientom, że w sytuacji zaistnienia
pewnych okoliczności (wypadku ubezpieczeniowego) zakład ubezpieczeń gotowy będzie wypłacić odszkodowanie lub świadczenie. Działalność ubezpieczycieli podlega
nadzorowi. Kontrolowana jest ona przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zakresie ubezpieczeń ma za zadanie czuwać nad sytuacją finansową zakładów ubezpieczeń.
Ubezpieczenia mają na celu zabezpieczenie interesów klienta, ale nie mogą być źródłem
wzbogacania się.177 Produkty ubezpieczeniowe opierają się na mechanizmie rozproszenia ryzyka ubezpieczeniowego. Dotyczą one zdarzeń przyszłych, które jednostkowo
trudno przewidzieć, ale dla określonej zbiorowości jest to już łatwiejsze.178 Ryzyko ubezpieczeniowe związane jest z „działalnością człowieka lub siłami przyrody”.179
W celu przystąpienia do ubezpieczenia, należy zawrzeć umowę ubezpieczenia,
która stanowi „dwustronne zobowiązanie ubezpieczyciela do pokrywania skutków
określonych w umowie wypadków ubezpieczeniowych lub do spełnienia określonego
świadczenia w ustalonym w umowie okresie oraz ubezpieczającego do wnoszenia opłat
(składki) za tę usługę”.180
Ubezpieczenia można podzielić na dwie podstawowe grupy: ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. 181Ubezpieczenia społeczne zostały stworzone przez ustawodawcę. Źródłem finansowania są składki opłacane przez pracodawców i pracowników
w przypadku osób zatrudnionych na etacie lub na zlecenie, lub przez osoby ubezpieczone w przypadku przedsiębiorców. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: życie,
zdrowie, zdolność do pracy. Zapewniają minimalny poziom ochrony potrzebnej człowiekowi np. emerytura, renta, opieka zdrowotna. Przy ubezpieczeniach gospodarczych
składki obciążają ubezpieczonych. Można je podzielić na dwie grupy: ubezpieczenia
majątkowe i osobowe.182
J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Warszawa 2006, s.160.
W. Wilczyński, Racjonalność struktury aktywów banku komercyjnego, [w:] Bankowość korporacyjna i inwestycyjna, J. Stacharska-Targosz (red.), Poznań 2003, s. 9.
177
R. Pajewska, Finanse ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Finanse, J. Ostaszewski (red.), Warszawa 2013,
s. 342, 345, 351.
178
Por. http://www.piu.org.pl/ryzyko-ubezpieczeniowe (stan z: 13.03.2014 r.).
179
A. Śliwiński, Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na
życie, Warszawa 2012, s. 39.
180
A. Karmańska, T. Michalski, A. Śliwiński, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny,
[w:] T. Michalski (red.), Warszawa 2004, s. 8.
181
Opis ubezpieczeń społecznych znajduje się w rozdziale 3 niniejszej pracy.
182
D. Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, Warszawa 2006, s. 78–79.
175
176
56
Ubezpieczenia majątkowe dotyczą ubezpieczenia rzeczy (ubezpieczenia rzeczowe)
np. samochodu lub wartości majątkowych ubezpieczonego (ubezpieczenia majątkowe sensu stricto) np. zaciągniętego kredytu, odpowiedzialność cywilna. W przypadku
ubezpieczeń majątkowych kwota, na jaką ubezpieczone są dane składniki majątkowe
(czyli suma ubezpieczenia), nie może być wyższa, niż faktyczna wartość majątku. Jeśli
suma ubezpieczenia jest niższa od wartości majątku (tzw. zjawisko niedoubezpieczenia),
to w sytuacji wystąpienia szkody w postaci np. całkowitego zniszczenia rzeczy, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie równe sumie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia widnieje na polisie ubezpieczeniowej, czyli potwierdzeniu dokonania ubezpieczenia.
Dane odnośnie rynku ubezpieczeń majątkowych zamieszczono w tabeli 1.11. Wynika z nich, że wysokość składek ubezpieczeniowych zainkasowanych przez zakłady
ubezpieczeń rosła z roku na rok. W 2011 r. w porównaniu z 2010 r. wzrosły one o ponad
9% do poziomu 24,8 mld zł. W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wzrosły one o blisko 6%
i wyniosły 26,26 mld zł. Wysokość wypłaconych odszkodowań i świadczeń przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń majątkowych była dużo niższa, niż wpłacone
składki we wszystkich analizowanych latach. Poza tym, w 2011 r. w porównaniu z 2010
r. wartość wypłaconych odszkodowań i składek spadła o ponad 4%, a w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wzrosła o około 4%.
Tabela 2.4.Składka przypisana oraz odszkodowania i świadczenia wypłacone
w związku z ubezpieczeniami majątkowymi w latach 2010–2012.
Wyszczególnienie
Składka przypisana
Odszkodowania
i świadczenia wypłacone
Dane w mld zł
Dynamika w %
2010
2011 2012 2011/2010 2012/2011
22,74
24,8 26,26
109,06
105,89
14,10
13,48
14
95,60
103,86
Źródło: opracowanie własne, por. http://www.piu.org.pl/statystyka (stan z: 18.03.2014 r.).
Ubezpieczenia osobowe, podobnie do społecznych, dotyczą zdrowia, życia i zdolności do zarobkowania. W sytuacji zaistnienia zderzenia ma miejsce wypłata nie odszkodowania, tylko tzw. świadczenia. Można je podzielić na dwie: grupy życiowe oraz
wypadkowe (zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków). Ubezpieczenie
na życie po opłaceniu składki, daje ubezpieczonemu możliwość wypłaty z zakładu
ubezpieczeń świadczenia w postaci kwoty środków pieniężnych, renty itp., w sytuacji
wystąpienia zdarzenia np. śmierci, osiągnięcia określonego wieku. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków polegają na wypłacie świadczenia osobie, która doznała w wyniku wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub ponosi śmierć. W odniesieniu do ubezpieczeń chorobowych, najbardziej powszechnymi rodzajami ryzyk są
m.in.: świadczenie za leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne, koszty leczenia ciężkich
chorób, złamania kończyn, niezdolności do pracy.183
W zakresie ubezpieczeń na życie, podobnie do ubezpieczeń majątkowych, wysokość składek ubezpieczeniowych zainkasowanych przez zakłady ubezpieczeń rosła
183
Por. R. Pajewska, Finanse… op. cit., s. 349–351; D. Dębski, Ekonomika… op. cit., s. 86.
57
z roku na rok (zob. tabela 1.12.). W 2011 r. w odniesieniu do 2010 r. wzrosły one o ponad 1% do poziomu 31,8 mld zł. W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wzrosły one o ponad 14% i wyniosły 36,38 mld zł. Wysokość wypłaconych świadczeń przez zakłady
ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń na życie była niższa, niż wpłacone składki we
wszystkich analizowanych latach. Ponadto, w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. wartość
wypłaconych składek wzrosła o ponad 15% do poziomu 26 mld zł, a w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. nieznacznie spadła o 0,31%%.
Tabela 2.5.Składka przypisana oraz świadczenia wypłacone w związku
z ubezpieczeniami na życie w latach 2010–2012.
Wyszczególnienie
Składka przypisana
Świadczenia wypłacone
Dane w mld zł
Dynamika w %
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
31,42 31,8 36,38
101,21
114,40
22,58
26 25,92
115,15
99,69
Źródło: opracowanie własne, por. http://www.piu.org.pl/statystyka (stan z: 18.03.2014 r.).
Zakłady ubezpieczeń, podobnie do pozostałych instytucji finansowych, prowadzą gospodarkę finansową. Składa się na nią: z jednej strony gromadzenie środków pieniężnych
przez zakłady ubezpieczeń poprzez wnoszone składki ubezpieczeniowe, a z drugiej strony wydatkowanie środków. Opłacana składka ubezpieczeniowa stanowi cenę za usługę
ubezpieczeniową. Zakłady ubezpieczeń głównie w taki sposób zdobywają środki na prowadzenie przez nich działalności. Wpływy tytułu składek ubezpieczeniowych stanowią
około 70% ogółu środków uzyskiwanych przez ubezpieczycieli. W zamian za opłacenie
składki klient uzyskuje ochronę ubezpieczeniową. W związku z tym, że istnieje rozbieżność czasowa między terminem zainkasowania składki, a momentem wypłaty świadczenia lub brakiem wypłaty, powoduje, że środki będące w dyspozycji zakładu ubezpieczeń
są inwestowane w bezpieczne i płynne instrumenty finansowe.184
Wydatkowanie środków pieniężnych przez zakłady ubezpieczeń ma miejsce w sytuacji wystąpienia określonego rodzaju ryzyka. Po jego weryfikacji ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wypłacie środków na rzecz ubezpieczonego. Wypłaty odszkodowań
i świadczeń stanowią główne wydatki zakładów ubezpieczeniowych. Związane są z działalnością operacyjną i nazywane są technicznymi. Wśród grupy kosztów technicznych
znajdują się rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, które stanowią chwilowo niewykorzystane środki na wypłatę odszkodowań i świadczeń na rzecz ubezpieczonych. Oprócz
tego ubezpieczyciele wydają istotną część środków na działalność bieżącą, w tym na
administrację i akwizycję. Akwizycja związana jest z pozyskaniem klienta (prowizje dla
agentów i brokerów ubezpieczeniowych, prowizje reasekuracyjne) i zainkasowaniem
składki.185
Niektóre z ubezpieczeń są obowiązkowe np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tzw. OC właścicieli pojazdów oraz rolników. Jednak co w sytuacji, gdy dojdzie
184
T. H. Bednarczyk, Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy, Lublin 2012,
s. 56, 60.
185
R. Pajewska, Finanse …op. cit., s. 356, 358–359.
58
do wypadku, a któraś z wymienionych grup jest nieubezpieczona? W Polsce funkcjonuje
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), którego zadaniem jest wypłata odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów lub nieubezpieczonych rolników. Instytucja ta wypłaca także odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadku drogowym, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia
i nie da się go ustalić. Ponadto UFG zajmuje się kontrolą i karaniem nieubezpieczonych
obowiązkowym ubezpieczeniem OC.186
2.3.Finanse funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
2.3.1.Finanse funduszy inwestycyjnych
Działalność funduszu inwestycyjnego polega na gromadzeniu rozproszonych środków pieniężnych, niekiedy zdematerializowanych papierów wartościowych od inwestorów, w celu dokonywania wspólnych inwestycji. Zgodnie z definicją ustawową fundusz
inwestycyjny „jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa
albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”.187 Publiczne proponowanie nabycia
oznacza skierowanie oferty do co najmniej 150 osób lub nieoznaczonego adresata.
Dla inwestora wpłata środków do funduszu inwestycyjnego stanowi lokatę kapitału.
Wpłat można dokonywać systematycznie lub jednorazowo. W zamian za powierzenie
funduszowi środków, inwestor uzyskuje udział w majątku funduszu w postaci np. papierów wartościowych oraz możliwość osiągania dochodu w zależności od polityki inwestycyjnej funduszu, uwarunkowań rynkowych, umiejętności zarządzania ryzykiem przez
fundusz itp.188
Celami inwestycyjnymi funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, zgodnie z przepisami prawa, są: ochrona wartości aktywów funduszu lub osiąganie przychodów z lokat
funduszu, albo wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
Zasadą, na podstawie której fundusz prowadzi działalność, jest zasada ograniczania
ryzyka inwestycyjnego. Oznacza to, że szczególną wagę przywiązuje się do ochrony interesu uczestników.189 Działalność funduszu ma zapewnić inwestorom ponoszenie niższego poziomu ryzyka poprzez dokonywanie inwestycji w różnego typu papiery wartościowe, poprzez zbiorowe, a nie samodzielne inwestowanie na rynku kapitałowym.190
Bezpieczeństwo inwestycji ma również zapewnić tworzenie, zarządzanie oraz reprezenUbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, por. https://www.ufg.pl/web/guest/misja-funduszu;jsessionid= E5246F4F20DA95F09D12B612717C5205, (stan z: 12.04.2014 r.).
187
U.o.f.i., art. 3, ust. 1.
188
K. Gabryelczyk, K Łabowski, Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne, [w:] Rynek papierów
wartościowych w Polsce – wybrane problemy, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Poznań 2002, s. 148.
189
U.o.f.i., art. 3, ust. 3, art. 19, ust. 1.
190
K. Gabryelczyk, K Łabowski, Jednostki… op. cit., s. 148, 162.
186
59
towanie funduszu inwestycyjnego na zewnątrz przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenie i przechowywanie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego
przez depozytariusza. Istotne jest to, że te dwie instytucje są od siebie niezależne i obie
mają działać na rzecz inwestorów.
Zgodnie z polskimi przepisami ustawowymi wyróżnia się trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych: otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz inwestycyjny zamknięty.191
Fundusz inwestycyjny otwarty pozyskuje środki pieniężne od inwestorów w zamian
za tzw. jednostki uczestnictwa. Pozyskane środki inwestuje zgodnie z obraną strategią
inwestycyjną. Inwestor w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w funduszu. W takim przypadku fundusz wykupuje, umarza jednostki uczestnictwa oraz
wypłaca przypadającą na danego inwestora proporcjonalnie do posiadanych jednostek
uczestnictwa wartość aktywów funduszu. Fundusze te oferują inwestorom tzw. programy systematycznego oszczędzania, czyli wpłacania określonej kwoty co pewien okres.
Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty tworzony jest dla danych grup podmiotów,
dlatego uczestnictwo w takim funduszu może być ograniczone.
Inwestowanie w zamknięte fundusze inwestycyjne przeznaczone jest dla klientów
o większym doświadczeniu, niż przy funduszach otwartych. Fundusz zamknięty, w odróżnieniu od otwartego emituje certyfikaty inwestycyjne w zamian za powierzone mu
środki. Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi na okaziciela, które stanowią przedmiot obrotu na rynku wtórnym. Opis funkcjonowania certyfikatów inwestycyjnych znajduje się w rozdziale 1 niniejszej pracy.
Fundusze inwestycyjne sprzedają jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
na rynku bezpośrednio lub za pośrednictwem innych instytucji np. banków czy biur maklerskich. Dochody funduszy inwestycyjnych pochodzą z przychodów z lokat funduszu
lub zysku ze zbycia lokat. Dochody funduszy obejmują opłaty za nabycie lub umorzenie
jednostek uczestnictwa czy certyfikatów inwestycyjnych, zarządzanie funduszem, konwersję jednostek uczestnictwa między funduszami.192
Fundusze inwestycyjne mogą lokować środki pieniężne w określone ustawowo inwestycje. Fundusze inwestycyjne otwarte mogą inwestować w papiery wartościowe i inne
instrumenty szczegółowo wymienione w art. 93 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Lista instrumentów, w jakie mogą lokować kapitał fundusze inwestycyjne zamknięte została przedstawiona w art. 145 tej samej ustawy.
Za inwestowaniem za pomocą funduszy inwestycyjnych przemawia m.in.:193
• płynność, czyli możliwość umorzenia jednostek uczestnictwa, zbycia certyfikatów inwestycyjnych w dowolnym momencie i wycofanie środków;
• możliwość zainwestowania dowolnej kwoty w dowolnym czasie;
• dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez wspólne, a nie indywidualne inwestowanie;
• elastyczność w zakresie wyboru rodzaju strategii inwestycyjnej;
U.o.f.i., art. 4, 9–10, 14, ust. 3.
K. Borowski, Bankowość inwestycyjna, [w:] Współczesna… op. cit., s. 143–146.
193
K. Gabryelczyk, K. Łabowski, Jednostki… op. cit., s. 149.
191
192
60
• możliwość zmiany strategii inwestycyjnej bez ponoszenia dodatkowych opłat w ramach funduszy parasolowych;
• bezpieczeństwo w zakresie przechowywania aktywów funduszy w postaci papierów
wartościowych przez depozytariusza (bank);
• możliwość skorzystania z zarządzania aktywami przez profesjonalistów.
Niemniej jednak należy pamiętać, iż z tego typu inwestycjami wiąże się ryzyko, którego nie da się całkowicie wyeliminować.
2.3.2. Finanse funduszy emerytalnych
Opisując funkcjonowanie funduszy emerytalnych, warto na wstępie przypomnieć
jak w Polsce wygląda system emerytalny, który ulegał zmianom na przestrzeni kilkunastu lat. Reforma z 1999 r. wprowadziła niemal rewolucyjne zmiany w systemie emerytalnym. Miała ona na celu wyjście z systemu emerytalnego, gdzie pracujące pokolenie finansuje bieżąco wypłacane emerytury, a na ich emerytury w przyszłości będzie
pracowało przyszłe pokolenie. Jednak zagrożeniem funkcjonowania takiego systemu
jest możliwy niż demograficzny, wyludnianie się państw oraz zależność wypłat emerytur od jednej instytucji.
Rozbudowano zatem system emerytalny. Oprócz tzw. pierwszego filaru, czyli dotychczas funkcjonującego funduszu ubezpieczeń społecznych obsługiwanego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zaczął dodatkowo funkcjonować system kapitałowy, w którym każdy pracujący odkłada część składki ubezpieczeniowej tylko dla
siebie. Utworzono tzw. drugi filar, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne (tzw. OFE).194
Składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki
uległa podziałowi pomiędzy dwa filary: część składki trafiała do ZUS, a część do OFE
(zob. tabela 2.1.).195
Jednak w chwili obecnej znajdujemy się w okresie zmian w funkcjonowaniu OFE,
które zapoczątkowane zostały już w 2011 r., a największe zmiany weszły w życie w lutym bieżącego roku. Na czym zatem polega funkcjonowanie części kapitałowej systemu, czyli OFE? Zgodnie z obowiązującą ustawą, przedmiotem działalności OFE jest
gromadzenie środków pieniężnych przyszłych emerytów oraz ich lokowanie na rynku
w rentowne instrumenty z przeznaczeniem na wypłatę członkom środków po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz wypłatę okresowych emerytur kapitałowych, ale z zachowaniem bezpieczeństwa inwestycji. Składki wpłacone do funduszu
oraz wypracowane przez niego środki stanowią jego aktywa. Inwestycje podejmowane
przez OFE mogą dotyczyć ustawowo określonych rodzajów instrumentów finansowych. Istnieje wiele podobieństw w funkcjonowaniu OFE i funduszy inwestycyjnych
m. in. to, że fundusz emerytalny może być utworzony, zarządzany i reprezentowany na
zewnątrz przez powszechne towarzystwo emerytalne.196
Por. http://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/ubezpieczenia-spoleczne/273898,Zmiany-w-OFEO-co-chodzi-w-tej-reformie.html (stan z: 12.03.2014 r.).
195
Por. http://www.zus.pl/seminariaprognozy/default.asp?p=1&id=35 (stan z: 12.03.2014 r.).
196
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz .U.
1997 Nr 139 poz. 934 z późn. zm., art. 2, ust. 2., art. 3, art. 139.
194
61
Zmiany, które weszły w życie w systemie emerytalnym obejmują kilka obszarów.
Od 1.05.2011 r. do końca 2012 r. obniżono wysokość składki przekazywanej do OFE
z poziomu 7,3% do 2,3% podstawy wymiaru składki, a zwiększono składkę przekazywaną do ZUS do wysokości 17,22% (zob. tabela 2.1.). W ZUS powstały w ramach
kont ubezpieczonych subkonta, na które trafia pozostała część (5%) składki dotychczas
przekazywanej do OFE. Kolejną zmianą było to, że środki zapisane na subkoncie podlegają dziedziczeniu, tak, jak to miało miejsce w OFE. W 2013 r. do ZUS trafiało mniej
niż w 2012 r., bo 16,72% podstawy wymiaru składki, a do OFE 2,8%. W 2014 r. także
zwiększyła się wysokość składki emerytalnej przekazywanej do OFE do poziomu 3,1%
podstawy wymiaru składki (por. tabela 2.2.). Docelowo, czyli od 2017 r. do OFE ma
trafiać 3,5% podstawy wymiaru składki.197
Tabela 2.6. Wysokość składki emerytalnej przekazywanej do ZUS i OFE
w warunkach zmian w systemie emerytalnym (w %).
Okres obowiązywania
wysokości składki
Instytucja
Wysokość składki
emerytalnej
Razem
Przed
1.05.2011 r.
ZUS
12,22
Od 1.05.2011 r.
do 31.12.2012 r.
OFE ZUS
7,3
19,52
17,22
OFE
2013 r.
ZUS
2,3 16,72
19,52
2014 r.
OFE ZUS
2,8 16,42
19,52
OFE
3,1
19,52
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/
ubezpieczenie-emerytalne/skladka-na-ubezpieczenie-emerytalne/ (stan z: 12.03.2014 r.).
O tym, czy środki w dalszym ciągu będą przekazywane częściowo do ZUS, a w części do OFE mają zadecydować przyszli emeryci. Na decyzję będą mieli czas od kwietnia do końca lipca 2014 r. Alternatywą jest przekazywanie całej składki do ZUS. W kolejnych latach także będzie możliwość dokonania wyboru, ale kolejny termin to od
kwietnia do lipca 2016 roku,a następnie co 4 lata. Zmianą jest także to, że na 10 lat
przed emeryturą środki z OFE mają być stopniowo przekazywane na subkonto w ZUS.
Za swoją działalność OFE pobierają prowizję w wysokości do 1,75% kwoty wpłacanych składek. Stawka ta obowiązuje od 1.02.2014 r. Wcześniej, OFE mogły pobierać
do 3,5% kwoty wpłacanych składek, co budziło spore kontrowersje. Ponadto fundusze
pobierają jeszcze opłatę za zarządzanie.198
Zgodnie z nowelizacją ustawy zmianie uległy także rodzaje inwestycji, jakich może
dokonywać OFE, a także limit udziału inwestycji w akcje. Według nowych przepisów
OFE nie mogą inwestować w obligacje i inne papiery dłużne, których gwarantem jest
skarb państwa. Jeśli chodzi o akcje, to limit inwestycji w 2014 r. wynosi 75%, w kolejnych latach będzie malał o 20%, a w 2018 r. takiego limitu już nie będzie.199
Por. http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/skladka-na-ubezpieczenie-emerytalne/ (stan z: 12.03.2014 r.).
198
U.o.o.i.f.f.e., art.134, ust. 1.
199
Por. http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/774731,emerytury-zmiany-w-ofe-wchodza-w-zycie.html (stan z: 12.03.2014 r.).
197
62
Kolejną zmianą było przekazanie środków zgromadzonych w OFE do ZUS.
3.02.2014 r. 51,5% oszczędności zgromadzonych w OFE, czyli 153 mld zł zostało przekazane do ZUS. Były to głównie obligacje skarbowe, które zostały umorzone.200
Na chwilę obecną, choć przepisy ustawy weszły w życie i są stosowane, to ma miejsce oczekiwanie na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Ma on zdecydować, czy ustawa ta jest zgodna z Konstytucją.
Obecnie toczy się dyskusja na temat nowych rozwiązań wprowadzonych w systemie emerytalnym. Z jednej strony środki zgromadzone w OFE faktycznie miały pokrycie w np. papierach wartościowych, w które OFE inwestował. W ZUS, natomiast,
środki te są na bieżąco wypłacane obecnym emerytom, a w związku z tym stanowią jedynie zapis księgowy. Z drugiej strony, w związku z tym, że większość środków z OFE
jest inwestowana w obligacje Skarbu Państwa czy komunalne, to wypłata przyszłych
będzie uzależniona od kondycji finansowej państwa.201
2.4.Międzynarodowe instytucje finansowe
2.4.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) jest międzynarodową instytucją
finansową niosącą pomoc finansową krajom członkowskim znajdującym się w trudnej
sytuacji. W chwili obecnej jego członkami jest 188 krajów, w tym Polska. W jego skład
wchodzi 17 wydziałów, które realizują prace analityczne, techniczne oraz zespół zarządzający funduszem.
MFW monitoruje sytuację światowej gospodarki, gospodarek państw członkowskich,
nadzoruje politykę finansową w państwach członkowskich oraz pomaga państwom
członkowskim głównie poprzez udzielanie pożyczek pieniężnych krajom mającym trudności płatnicze. Prowadzi regularne konsultacje z krajami członkowskimi zapewniając
im doradztwo w zakresie polityki makroekonomicznej i finansowej. Działania te mają na
celu zapewnienie stabilności ekonomicznej systemu międzynarodowego.202
Przystąpienie kraju do MFW wiąże się ze zgodą na poddanie kontroli i ocenie przez
społeczność międzynarodową krajowej polityki gospodarczej i finansowej, co ma na celu
identyfikację słabości, które mogą prowadzić do niestabilności finansowej kraju. Stanowi
to również zobowiązanie do prowadzenia rozsądnej polityki prowadzącej do wzrostu gospodarczego.
MFW udziela kredytów krajom, które mają trudności ze spełnieniem swoich międzynarodowych płatności i nie mogą znaleźć innej formy finansowania na przystępnych
warunkach. Kraj mający kłopoty finansowe, nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań międzynarodowych i stwarza potencjalne problemy dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Pomoc finansowa MFW ma na celu przywrócenie stabilności gospodarek i trwałego wzrostu gospodarczego w krajach. MFW udziela również
200
Por. http://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/ubezpieczenia-spoleczne/273898,2, Zmiany-w-OFE-O-co-chodzi-w-tej-reformie.html (stan z: 12.03.2014 r.).
201
International Money Fund, Our work, Surveillance, www.imf.org (stan z: 31.01.2014 r.).
202
International Money Fund, Our work, Surveillance, www.imf.org (stan z: 31.01.2014 r.).
63
preferencyjne kredyty krajom o niskich dochodach, które mają pomóc w rozwoju ich
gospodarek i zmniejszyć ubóstwo.203
Kredyty są zazwyczaj wypłacane w kilku transzach, a wypłata kolejnej transzy warunkowana jest spełnieniem wcześniej określonych zamierzeń. Wypłaty realizowane są
w umownej międzynarodowej jednostce rozrachunkowej zwanej Specjalnymi Prawami Ciągnienia (SDR). Przyjmuje ona formę pieniądza bezgotówkowego, którym mogą
posługiwać się jedynie banki centralne i niektóre instytucje finansowe w międzynarodowych rozrachunkach. Wartość SDR wyznaczana jest na podstawie koszyka walut,
w skład którego wchodzą obecnie euro, dolar amerykański, funt szterling i jen. W tabeli
2.2. zaprezentowano jak kształtował się kurs średni SDR w zł w okresie półrocznym na
koniec miesiąca od sierpnia 2013 r. do stycznia 2014 r.
Tabela 2.7. Kurs średni SDR w okresie od sierpnia 2013 r. do stycznia 2014 r. (w zł)
Data
30.08.2013 r.
30.09.2013 r.
31.10.2013 r.
29.11.2013 r.
31.12.2013 r.
31.01.2014 r.
Kurs średni NBP
4,8750
4,7736
4,6868
4,7422
4,6337
4,7950
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli kursów średnich NBP.
Początki funkcjonowania MFW sięgają 1944 r. Został on powołany na konferencji w Bretton Woods. Jego zadaniem było wsparcie pracy nad odbudową gospodarek wyniszczonych II wojną światową. MFW nadzorował międzynarodowy
system monetarny, działając na rzecz zapewnienia stabilności kursu walutowego
oraz eliminacji ograniczeń dewizowych, które utrudniały wymianę handlową. Pierwsze operacje finansowe, w ramach tej organizacji, dokonane zostały w 1947 r. Przez
pierwsze dwie dekady istnienia, MFW finansował w większości kraje przemysłowe.
MFW pomagał finansowo m.in. krajom dotkniętym szokami naftowymi z lat 70.
XX w., które doprowadziły w latach 80. XX w. do ogromnego zadłużenia. Pomoc krajom zadłużonym warunkowana była wprowadzeniem bolesnych, aczkolwiek koniecznych reform.
W latach 1990–2004 MFW odegrał kluczową rolę w pomocy krajom Europy
Wschodniej, w tym Polsce, w przejściu z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej. Przez większość lat 90., kraje te ściśle współpracowały z MFW,
korzystając z jej doradztwa politycznego, wsparcia technicznego i finansowego. Proces
pomocy krajom w przejściu do gospodarek rynkowych, które musiały wprowadzić
trudne reformy, jednak zakończył się sukcesem. Wiele z tych krajów, w tym Polska
w 2004 r. przystąpiła do Unii Europejskiej.
203
International Money Fund, Lending, www.imf.org (stan z: 31.01.2014 r.).
64
Pomoc MFW dotarła również do krajów Azji Wschodniej, które w 1997 r. ogarnął
kryzys finansowy. Niemal każdy kraj dotknięty kryzysem poprosił o pomoc finansową
i pomoc w reformowaniu polityki gospodarczej.
W latach 90 XX w. MFW ściśle współpracował z Bankiem Światowym w celu pomocy zadłużonym ubogim krajom. W 1996 r. podjęto inicjatywę na rzecz głęboko zadłużonych ubogich krajów. Miała ona na celu zapewnienie, że ubogie kraje są w stanie
poradzić sobie z długami. W 1999 r. MFW wraz z Bankiem Światowym uruchomił
program oceny sektora finansowego i rozpoczął przeprowadzanie oceny krajów na zasadzie dobrowolności.
W pierwszych latach XXI w. międzynarodowy przepływ kapitału napędzał gospodarkę i umożliwił wielu krajom spłatę pożyczek od MFW. W konsekwencji zapotrzebowanie na zasoby Funduszu spadło.
Spokój w globalnej gospodarce jednak nie trwał długo. MFW obecnie musi
sprostać nowym wyzwaniom. Chodzi to m.in. o pomoc finansową krajom dotkniętym kryzysem finansowym, który rozpoczął się w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych, a w 2008 r. rozprzestrzenił się na cały świat.204 Skutki kryzysu odczuwalne
były w krajach europejskich, również w Polsce. Globalny kryzys odsłonił słabość
rozwiniętych rynków finansowych. MFW został zasypany wnioskami o wsparcie
finansowe i polityczne. Międzynarodowa społeczność zdała sobie sprawę, jak istotne okazało się wsparcie finansowe pochodzące z MFW. Jego zdolności kredytowe
zostały trzykrotnie zwiększone do poziomu około 750 mld dolarów. W celu efektywnego wykorzystania tych funduszy oraz w związku z koniecznością dostosowania instrumentów finansowych do zmieniających się potrzeb finansowych krajów
członkowskich, MFW dokonał zmian w swojej polityce kredytowej. Stworzył elastyczną, odnawialną linię kredytową dla krajów o silnych fundamentach gospodarczych, a dla krajów o niskich dochodach, słabych gospodarczo przyśpieszył proces kredytowy, który umożliwia pożyczenie znacznej kwoty środków pieniężnych
w krótkim czasie. W związku z kryzysem finansowym MFW udzielił już pomocy
ponad 50 krajom na całym świecie i skierował ponad 325 mld dolarów środków do
jego państw członkowskich.205
Pomoc MFW dla Europy trwa od 2008 r. w związku ze światowym kryzysem finansowym i dodatkowo została wzmocniona od 2010 r. w związku z kryzysem zadłużenia w strefie euro. MFW zalecił Europie koncentrację nad reformami strukturalnymi, w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego, tj. reformy rynku towarów i usług,
rynku pracy i wprowadzenie zmian emerytalnych. MFW wezwał też członków strefy
euro do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w kierunku pełnej unii monetarnej,
w tym jednolitego systemu bankowego oraz większej integracji fiskalnej.206
Polska przystąpiła do MFW 12 czerwca 1986 r. Kilkakrotnie korzystała z pomocy funduszu. Wartość pomocy finansowej udzielonej Polsce przez MFW zaprezentoInternational Money Fund, History, www.imf.org (stan z: 31.01.2014 r.).
International Money Fund, Globalization and the Crisis (2005 – present), http://www.imf.org/
external/about/histglob.htm, (stan z: 31.01.2014 r.).
206
International Money Fund, Tackling Current Challenges, www.imf.org (stan z: 31.01.2014 r.).
204
205
65
wano w tabeli 2.3. Na podstawie danych ujętych w tabeli można zauważyć, że Polska
trzykrotnie korzystała z pomocy MFW w 1990, 1991 i 1994 r. Łączna wartość pomocy
udzielonej Polsce wyniosła 1 236,9 mln SDR.
Tabela 2.8. Transakcje Polski z MFW
Lata
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Suma
Wartość udzielonej
pomocy w mln SDR
357,5
239,1
0
0
640,3
0
1 236,9
Wartość spłaty
w SDR
0
0
0
98 ,9
219 ,4
918 ,6
1 236,9
Wniesione opłaty
w SDR
17 ,3
41,3
43,9
33,9
33,3
30,7
200,4
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Republic of Poland: Transactions with the Fund to
January 31, 2014, www.imf.org (stan z: 31.01.2014 r.).
Polska nie tylko korzystała z pomocy Funduszu, ale również wsparła MFW
kwotą 6,27 mld euro. Umowa została podpisana w marcu 2013 r. pomiędzy MFW
i Narodowym Bankiem Polskim.207
2.4.2. Bank Światowy
Bank Światowy powstał w 1944 r. w wyniku postanowień konferencji w Bretton
Woods. Wówczas jego działalność miała na celu odbudowę i rozwój państw europejskich po II Wojnie Światowej. Jego pierwsza pożyczka – 250 mln dolarów była udzielona Francji w 1947 r.
W chwili obecnej, mimo że odbudowa gospodarek państw w dalszym ciągu jest
ważną częścią pracy banku ze względu na klęski żywiołowe, katastrofy humanitarne
itp., to celem nadrzędnym jego działań jest zmniejszenie ubóstwa na świecie poprzez
zrównoważony proces globalizacji.208
Bank założył sobie dwa główne cele do osiągnięcia do 2030 r. Jeden, to eliminacja
skrajnego ubóstwa poprzez zmniejszenie odsetka osób żyjących za mniej niż 1,25 dolara do 3% (w 2010 r. odsetek ten wynosił 20,9%). Drugi, to promowanie wspólnego
dobrobytu poprzez wspieranie wzrostu dochodów o 40% dla każdego kraju.
Siedziba banku znajduje się w Waszyngtonie. Jednak posiada on ponad 120 biur na
całym świecie. Zatrudnia ponad 10.000 pracowników-specjalistów z różnych dziedzin
207
NBP zawarł umowę z MFW o pożyczce do 6,27 mld euro, por. http://www.obserwatorfinansowy.
pl/dispatches/nbp-zawarl-umowe-z-mfw-o-pozyczce-do-627-mld-euro/, http://finanse.wp.pl/
kat,1033737,title,NBP-nie-ma-sygnalu-aby-srodki-pozyczki-NBP-dla-MFW-mialy-byc-uzyteBelka,wid,15841256,wiadomosc.html (stan z: 31.01.2014 r.).
208
World Bank, http://www.worldbank.org/en/about/history (stan z: 2.02.2014 r.).
66
m.in. ekonomistów, ekspertów politycznych, ekspertów z sektora publicznego i innych sektorów oraz naukowców. Ponad 30% ekspertów jest zatrudnionych w biurach krajowych.209
Tworzy go pięć ściśle powiązanych organizacji, a mianowicie:
• Międzynarodowy Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD),
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA),
• Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC),
• Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (MIGA),
• Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID).
Międzynarodowy Banku Odbudowy i Rozwoju utworzony został w 1944 r. i ma
na celu zmniejszenie ubóstwa w krajach biednych i o średnich dochodach poprzez
promowanie zrównoważonego rozwoju. Bank ten udziela długoterminowych pożyczek na preferencyjnych warunkach, gwarancji, proponuje produkty zarządzania ryzykiem oraz usługi analityczne i doradcze. Fundusze do swojej działalności pozyskuje
na światowych rynkach finansowych. Zgromadzone przez lata środki pozwalają na
finansowanie działań na rzecz rozwoju państw. W zamian za pomoc kraje muszą jednak dokonać pewnych zmian w zakresie np. walki z korupcją, rozwoju demokracji, czy
sektora prywatnego.210
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju funkcjonujące w ramach Banku Światowego pomaga krajom najbiedniejszym na świecie. Ma na celu zmniejszenie ubóstwa
poprzez udzielanie pożyczek i dotacji na programy, które pobudzają wzrost gospodarczy,
zmniejszają nierówności i prowadzą do poprawy warunków życia ludzi. Opisywane Stowarzyszenie jest jednym z największych źródeł pomocy dla 82 najbiedniejszych krajów
świata, z czego 40 to kraje afrykańskie.211
Międzynarodowa Korporacja Finansowa w swojej działalności koncentruje się wyłącznie na finansowaniu sektora prywatnego w krajach rozwijających się w celu jego
zrównoważonego rozwoju. Instytucja ta finansuje inwestycje, mobilizuje kapitał na międzynarodowych rynkach finansowych, świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw
i rządów.212
Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji została utworzona w 1988 r. jako
członek Grupy Banku Światowego. Celem jej funkcjonowania jest promowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach rozwijających się. Wspiera ona wzrost gospodarczy, zmniejszenie ubóstwa i poprawy życia ludzi. Proponuje ubezpieczenia (gwarancje) ryzyka politycznego dla inwestorów i kredytodawców.213
Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych zostało utworzone w celu rozstrzygania sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami
World Bank, http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do (stan z: 2.02.2014 r.).
International Bank for Reconstruction and Development, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html (stan z: 2.02.2014 r.).
211
International Development Association, http://www.worldbank.org/ida/what-is-ida.html (stan z:
2.02.2014 r.).
212
International Finance Corporation, http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ ext_content/
ifc_external_corporate_site/about+ifc (stan z: 2.02.2014 r.).
213
Multilateral Investment Guarantee Agency, http://www.miga.org/ (stan z: 2.02.2014 r.).
209
210
67
innych państw. Jej zadaniem jest doprowadzenie do pojednania stron i rozwiązania międzynarodowych sporów inwestycyjnych.214
Organizacje, które tworzą Grupę Banku Światowego są własnością rządów państw
członkowskich, które mają najwyższą władzę podejmowania decyzji w ramach instytucji.
Chodzi tu o kwestie dotyczące m.in. polityki, finansów czy członkostwa.215
Zapewnia niskooprocentowane kredyty i dotacje dla krajów rozwijających się. Obsługuje szeroki zakres inwestycji w takich dziedzinach jak: edukacja, ochrona zdrowia, administracji publiczna, infrastruktura, rozwój sektora finansowego i prywatnego, rolnictwo, ochrona środowiska i zarządzanie zasobami naturalnymi. Niektóre z projektów są
współfinansowane przez rządy państw, banki komercyjne i inne instytucje, a także inwestorów prywatnych. Poza wsparciem finansowym, Bank Światowy proponuje doradztwo
polityczne, pomoc techniczną oraz przeprowadza badania i analizy. Dodatkowo sponsoruje, jest gospodarzem, a także bierze udział w wielu konferencjach i forach.216
W chwili obecnej Bank Światowy należy do 188 państw członkowskich, w tym Polski od 1986 r. Aby stać się członkiem Banku Światowego dane państwo musi najpierw
przyłączyć się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z kolei członkostwo w pozostałych organizacjach w ramach Banku Światowego jest uzależnione od członkostwa
w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju.
Bank Światowy współpracuje z innymi instytucjami międzynarodowymi, darczyńcami, społeczeństwem obywatelskim, stowarzyszeniami zawodowymi, społecznością akademicką w celu poprawy koordynacji procedury i praktyki pomocy w krajach, zarówno
na poziomie regionalnym, jak i globalnym.
Działalnie Banku Światowego w ciągu ostatnich 10 lat i dzięki wzrostowi gospodarczemu krajów rozwijających się, pomimo wyzwań istniejących w światowej gospodarce,
doprowadziło do zmniejszenia skrajnego ubóstwa o połowę.217
W latach 2002–2013 Bank Światowy udzielił wsparcia w szkoleniach ponad 4 mln
nauczycieli szkół podstawowych, 2,7 mln pracowników służby zdrowia. Brał udział w zapewnieniu opieki przedporodowej dla ponad 188 mln kobiet oraz dostępu do lepszego
źródła wody dla 145 mln osób. Wsparł projekty budowy i remontów ponad 189 tys. km
dróg. Ponadto w ostatnich latach miał miejsce przyspieszony i zwiększony transfer środków pieniężnych w odpowiedzi na zapotrzebowanie m.in. na żywność, paliwo i w związku z kryzysem finansowym. W 2008 r. wartość udzielonych pożyczek wzrosła z 24,7 mld
dolarów do 35,3 mld dolarów w 2012 r.218
W latach 2010–2012 Bank wsparł 57 krajów we wzmocnieniu systemów zarządzania finansami publicznymi, 28 krajów w poprawie służby cywilnej i systemów administracji publicznej, 27 krajów we wzmocnieniu polityki podatkowej oraz 11 krajów we wzmocnieniu
systemów zamówień publicznych.
214
The International Centre for Settlement of Investment Disputes, https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp (stan z: 2.02.2014 r.).
215
World Bank, http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members (stan z: 2.02.2014 r.).
216
World Bank, http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do, (stan z: 2.02.2014 r.).
217
The World Bank Results 2013, World Bank, s. 5.
218
Polska – projekty i programy, http://www.worldbank.org/pl/country/poland/projects (stan z: 2.02.2014 r.).
68
W związku ze światowym kryzysem gospodarczym rozpoczętym w 2008 r., Bank Światowy wsparł projekty, które miały na celu rozwijać sektor prywatny. Powodem takiej decyzji
był fakt utraty pracy przez wielu ludzi w związku z kryzysem.
Działalność pożyczkowa Banku Światowego dla Polski rozpoczęła się w 1990 r. Dzięki
niej sfinansowano łącznie 64 projekty na ogólną kwotę 7,1 mld dolarów. Dzięki tym środkom poprawie uległa sytuacja w takich obszarach, jak: zdrowie, transport, infrastruktura,
restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, sprawność energetyczna oraz
łagodzenie zmian klimatycznych .
W latach 2010–2013 Bank Światowy udzielił pożyczek Polsce w kwocie około 4,8 mld
dolarów na 5 projektów (zob. tabela 2.4.). Program ten był największy od czasu, kiedy Polska
przystąpiła do Banku Światowego. W 2010 r. wartość pożyczki wyniosła ponad 1,3 mld dolarów na projekt wsparcia polityki rozwoju. W 2011 r. pożyczono już mniejszą kwotę o 16,3%
w stosunku do 2010 r. na poprawę efektywności energetycznej. W 2012 r. wartość zaciągniętej pożyczki na dwa projekty wyniosła ponad 1 mld dolarów i była to kwota mniejsza w stosunku do pożyczonej w 2011 r. o 8,4%. W 2013 r. w stosunku do 2012 r. pożyczono od Banku Światowego kwotę ponad 1,3 mld dolarów i była to kwota wyższa o 28%.
Tabela 2.9. Liczba projektów, wartość oraz dynamika wartości udzielonych
pożyczek Polsce przez Bank Światowy w latach 2010–2013
Wyszczególnienie
Liczba projektów
Wartość udzielonej pożyczki
(w mln dolarów)
Dynamika wartości pożyczek
(rok poprzedni = 100%)
2010 r.
1
2011r.
1
2012 r.
2
2013 r.
1
1331,3
1114,5
1021,4
–
83,7%
91,6% 128,0%
1307,8
Suma
5
4775
–
Źródło: opracowanie własne na podstawie Country Lending Summaries – Poland, http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,countrycode:PL~menuPK:64820012~pagePK:64483921~piPK:64483961~subTitle:Lending+Vol~theSitePK:40941,00.html (stan z: 2.02.2014 r.).
Na spotkaniu, które odbyło się w 2012 r., przedstawiciele Banku Światowego zadeklarowali, że w dalszym ciągu chcą rozwijać współpracę z Polską poprzez zapewnienie
jej nadal pomocy finansowej i technicznej. Z drugiej strony, Bank ten chce, aby Polska
zaangażowała się we współpracę z tą instytucją w celu rozwoju innych krajów poprzez
wsparcie finansowe, dzielenie się swoim doświadczeniem w zakresie transformacji
oraz aktywny udział w globalnych debatach.219
2.4.3. Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to instytucja finansowa, która jest własnością
28 państw Unii Europejskiej. Zapewnia on finansowanie długoterminowe projektów
inwestycyjnych, które w istotny sposób mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego,
zatrudnienia, spójności gospodarczej i społecznej oraz zrównoważonego rozwoju środoBank Światowy zamierza poszerzać współpracę z Polską, 12.04.2012 r. http://www.worldbank.
org/pl/news/press-release/2012/04/12/world-bank-to-further-broaden-its-partnership-with-poland
(stan z: 2.02.2014 r.).
219
69
wiska w Europie i poza nią. Projekty te zatem mają przyczyniać się do wspierania realizacji celów polityki Unii Europejskiej. Instytucja ta finansuje w głównej mierze (w 90%)
państwa należące do Unii Europejskiej, ale także kraje sąsiedzkie, kraje współpracujące
UE lub ubiegające się o członkostwo w Unii.
Obszarami działalności EBI są:
• wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (twórców 80% nowych miejsc pracy),
• zmniejszanie nierówności gospodarczych i społecznych między regionami,
• ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego,
• promowanie innowacji poprzez inwestycje informatyczne, w kapitał ludzki i społeczny,
• powiązanie regionalnej i krajowej infrastruktury transportu i energii,
• wspieranie konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw energii.220
Główna aktywność EBI skupiona jest wokół udzielania pożyczek (około 90% aktywności EBI). Poza tym, bank ten wystawia gwarancje, które pomagają przyciągnąć nowych
inwestorów, dokonuje inwestycji na rynku kapitałowym oraz świadczy usługi doradcze
w zakresie zarządzania projektami oraz proponuje pomoc techniczną, co ma ułatwić realizację inwestycji.221
EBI pozyskuje środki finansowe na międzynarodowych rynkach kapitałowych poprzez emisje obligacji. Dobra ocena EBI w oczach inwestorów pozwala na pożyczanie
środków na korzystnych warunkach. W związku z tym EBI jest w stanie zaproponować
dobre warunki dla swoich klientów. Warto zaznaczyć, że bank ten nie prowadzi działalności nastawionej na zysk.222
Na koniec 2012 r. kapitał EBI wyniósł 242 mld euro. W tym samym roku państwa członkowskie zwiększyły kapitał EBI o 10 mld euro. To pozwoliło zaplanować
około 60 mld euro dodatkowych pożyczek między 2013 a 2015 r.223
EBI pożycza środki głównie krajom członkowskim Unii Europejskiej. Potwierdzają to dane zaprezentowane w tabelach 2.5. i 2.6. W latach 2008–2013 w blisko
90% środki finansowe były kierowane do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski
w 2008 r. trafiło 2,8 mld euro środków, co stanowiło 5% środków, a w 2013 r. do
Polski skierowano 5,7 mld euro, czyli 9% środków.
Tabela 2.10.Wartość pożyczek udzielonych przez EBI w latach 2008–2013 (w mld euro)
Wyszczególnienie
Unia Europejska
– w tym Polska
Kraje partnerskie
Suma
2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.
52
70,6
63,5
54
45,3
64
2,8
4,8
5,6
5,3
4,4
5,7
6
8,3
8,4
6,9
7,1
7,7
58
78,9
71,9
60,9
52,4
71,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie Finance contracts signed, http://www.eib.europa.eu
(stan z: 2.02.2014 r.)
European Investment Bank, http://www.eib.org/about/index.htm (stan z: 2.02.2014 r.).
European Investment Bank, http://www.eib.org/products/index.htm (stan z: 2.02.2014 r.).
222
Portal Unii Europejskiej, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_pl.htm (stan z: 2.02.2014 r.).
223
European Investment Bank, Projects Financed, http://www.eib.europa.eu/projects/loans/index.
htm (stan z: 2.02.2014 r.).
220
221
70
Tabela 2.11.Struktura pożyczek udzielonych przez EBI w latach 2008–2013 (w %)
Wyszczególnienie
Unia Europejska
– w tym Polska
Kraje partnerskie
Suma
2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.
90
89
88
89
86
89
5
7
9
10
10
9
10
11
12
11
14
11
100
100
100
100
100
100
Źródło: opracowanie własne.
Ze wskaźników dynamiki pożyczek udzielanych przez EBI wynika, że w 2013 r. w stosunku do 2008 r. wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 24% do kwoty 71,7 mld euro.
W przypadku krajów Unii Europejskiej wartość pożyczek wzrosła o 23% do poziomu 64 mld euro. Jeśli chodzi o kraje partnerskie wzrost wartości pożyczek wyniósł 28% (7,7 mld euro). Polska również odnotowała wzrost pożyczek z EBI w 2013
r. w stosunku do 2008 r. w wysokości 104% do kwoty 5,7 mld euro (zob. tabele 2.5.
i 2.7.).
Wyszczególnienie
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2013/2008
Tabela 2.12.Dynamika pożyczek udzielonych przez EBI w latach 2008–2013 (w %)
Unia Europejska
– w tym Polska
Kraje partnerskie
Suma
136
171
138
136
90
117
101
91
85
95
82
85
84
83
103
86
141
130
108
137
123
204
128
124
Źródło: opracowanie własne.
EBI w latach 2008–2013 wydał 393,7 mld euro na finansowanie projektów. W odniesieniu do rodzaju sektorów, to w największym stopniu finansowana była działalność kredytowa państw członkowskich. W analizowanych latach EBI wydał na ten cel 96,2 mld euro, co
stanowiło ponad 24% sumy udzielonych pożyczek. Niewiele mniej, bo 87,2 mld euro EBI
wydał na transport. Udział tych wydatków w sumie wyniósł nieco ponad 22%. Na trzecim
miejscu wśród finansowanych sektorów znalazła się energetyka. Kwota finansowania wyniosła 63,4 mld euro, a udział w strukturze wyniósł ponad 16% (zob. tabela 213.).
W latach 2008–2013 EBI przyznał środki na projekty realizowane przez Polskę w łącznej wysokości 28,6 mld euro. Inwestycje te mają na celu podobnie jak w innych państwach
członkowskich Unii Europejskiej wspieranie inwestycji, których celem jest zmniejszanie dysproporcji w rozwoju regionów, wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej oraz
podnoszenie poziomu życia obywateli.224 W Polsce najwięcej środków, bo 46,2% (13,2 mld
euro) trafiło do transportu, w drugiej kolejności do sektora finansowego – na linie kredyto224
Działalność EBI w Polsce w 2012 roku, Europejski Bank Inwestycyjny, luty 2013 r.
71
we w wysokości 4,1 mld euro, co stanowiło 14,3% wszystkich środków pożyczonych przez
Polskę. Na trzecim miejscu znalazły się usługi (zob. tabela 2.13.)
Tabela 2.13.Wartość oraz struktura pożyczek udzielonych krajom członkowskim Unii
Europejskiej, w tym Polsce przez EBI w latach 2008–2013 według sektorów
Lp.
1.
Rodzaj sektora
Rolnictwo, leśnictwo
rybołówstwo,
2. Infrastruktura
3. Finanse
(linie kredytowe)
4. Edukacja
5. Energia
6. Zdrowie
7. Przemysł
8. Usługi
9. Odpady stałe
10. Telekomunikacja
11. Transport
12. Urbanizacja
13. Woda, kanalizacja
Suma
Unia Europejska
Polska
Wartość Wskaźnik Wartość Wskaźnik
(w mld
struktury (w mld
struktury
euro)
(w %)
euro)
(w %)
2,6
0,7%
0,3
1,0%
5,4
96,2
1,4%
24,4%
0,7
4,1
2,4%
14,3%
14,6
63,4
9,9
47,5
17,2
2,1
13,4
87,2
12,6
21,6
393,7
3,7%
16,1%
2,5%
12,1%
4,4%
0,5%
3,4%
22,1%
3,2%
5,5%
100%
1,4
2
0,6
0,8
3,3
0
0,5
13,2
0,9
0,8
28,6
4,9%
7,0%
2,1%
2,8%
11,5%
0,0%
1,7%
46,2%
3,1%
2,8%
100,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie Finance contracts signed, http://www.eib.europa.eu
(stan z: 2.02.2014 r.)
2.4.4. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) jest międzynarodową instytucją
finansową utworzoną w 1991 r., aby sprostać wyzwaniom związanym z upadkiem komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego właścicielami są 64 kraje, Unia Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Obecnie współfinansuje projekty pochodzące
z krajów od Europy Środkowej do Azji Środkowej przede wszystkim w sektorze prywatnym, gdzie mogą pojawić się trudności z pozyskaniem środków z rynku. Pomaga także
państwom w przejściu do gospodarki rynkowej. Cechą charakterystyczną banku jest pilność i zdolność szybkiego i zdecydowanego reagowania na ważne wydarzenia.225
EBOiR zapewnia finansowanie dobrze zorganizowanych projektów dla banków,
przemysłu i przedsiębiorstw. Współpracuje także z przedsiębiorstwami państwowymi.
225
EBOiR: http://www.ebrd.com/pages/about/history.shtml (stan z: 3.02.2012 r.).
72
Bank ten finansuje projekty, na które trudno jest pozyskać środki w inny sposób. Finansowanie odbywa się bezpośrednio lub przez pośredników, takich jak: banki lokalne
i fundusze inwestycyjne. Każda transakcja jest dostosowywana do sytuacji danego kraju,
regionu i branży. Wartość finansowania kształtuje się w przedziale od 5 do 230 mln euro.
Ponadto EBOiR zarządza sześcioma funduszami przeznaczonymi na zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego. Największy z nich jest przeznaczony na przekształcenie zniszczonego reaktora w Czarnobylu w stan bezpieczny dla środowiska.
EBOiR zarządza kapitałem w wysokości 21 bln euro. Dla celów inwestycyjnych
i działalności operacyjnej bank pozyskuje środki na rynkach kapitałowych emitując papiery wartościowe. Ich nabywcami są: banki centralne, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe.226
Tabela 2.14.Skumulowana wartość, struktura oraz liczba projektów
finansowanych przez EBOiR w Polsce do lipca 2013 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sektor
gospodarki
Energetyka
Finanse
(instytucje finansowe)
Agrobiznes
Fundusze akcji
Teleinformatyka
Produkcja i usługi
Nieruchomości
i turystyki
8. Infrastruktura
Suma
Skumulowana
wartość projektów
(w mln euro)
1 094
1 852
Struktura
Liczba
wartości
projektów
projektów
18%
19
30%
89
314
536
528
838
243
5%
9%
8%
13%
4%
26
47
14
53
28
812
6 217
13%
100%
38
314
Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategy for Poland as approved by the Board of
Directors at its meeting on 17 December 2013, EBOiR, s. 3.
EBOiR jest instytucją aktywną również w Polsce. Wspiera finansowo wiele projektów inwestycyjnych. Jest to spowodowane koniecznością modernizacji ważnych sektorów gospodarki tj. energetyka, restrukturyzacji i prywatyzacji niektórych segmentów
tj. przemysł, czy infrastruktura. Zgodnie ze „Strategią dla Polski” zatwierdzoną w grudniu 2013 r. bank będzie wspierał działania na obszarze Polski w zakresie:227
• wspierania gospodarki niskowęglowej, ponieważ udział użycia węgla kamiennego
w Polsce do produkcji energii wciąż stanowi więcej niż 80%. Dlatego polska gospodarka pozostaje jedną z ostatnich w Europie pod względem efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych;
226
227
EBOi por. http://www.ebrd.com/pages/about/what.shtml (stan z: 3.02.2012 r.).
Strategy for Poland as approved by the Board of Directors at its meeting on 17 December 2013, EBOiR, s. 1–2.
73
• wzmocnienia roli sektora prywatnego w gospodarce;
• pomocy w zrównoważonym rozwoju rynku finansowego.
Do lipca 2013 r. EBOiR podpisał w Polsce 314 projektów o wartości ponad
6 217 mln euro (zob. tabela 2.14.). Najwięcej projektów, bo 89 o wartości 1 852
mln euro zostało sfinansowanych w sektorze finansów dla instytucji finansowych,
co stanowiło 30% łącznej wartości projektów. W drugiej kolejności finansowane
były projekty z zakresu energetyki i stanowiły 18% wartości wszystkich projektów.
2.4.5. Nordycki Bank Inwestycyjny
Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB) jest kolejną międzynarodową instytucją finansową. Powstał w 1975 r. z inicjatywy pięciu krajów: Danii, Islandii, Finlandii, Norwegii
i Szwecji. Działalność rozpoczął w 1976 r. Obecnie właścicielami NIB są: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia i Szwecja.
NIB zarządza kapitałem w wysokości około 6,14 mld euro. Ostatnia decyzja o podwyższeniu kapitału o 2 mld EUR została podjęta w 2010 r., a weszła w życie w 2011 r.
Największy udział w strukturze kapitału mają: Szwecja w wysokości 34,6%, następnie
Norwegia: 21,5%, Dania: 21,1% oraz Finlandia: 17,7%.228
Finansuje on projekty, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i ochronę
środowiska w krajach skandynawskich i bałtyckich. W celu wzrostu konkurencyjności
krajów NBI wspiera projekty prowadzące do wzrostu wydajności poprzez postęp techniczny, innowacje, rozwój kapitału ludzkiego, poprawę infrastruktury i zwiększenie
efektywności rynku. Dla osiągnięcia celu ochrony środowiska, NIB finansuje projekty w zakresie poprawy efektywności wykorzystania zasobów, rozwoju konkurencyjnej
gospodarki niskoemisyjnej i czystych technologii .
NIB skupia swoją działalność w pięciu obszarach :
1) energetyka i środowisko,
2) infrastruktura, transport i telekomunikacja,
3) przemysł i usługi,
4) instytucje finansowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
Bank udziela długoterminowych kredytów i gwarancji na konkurencyjnych warunkach w sektorze prywatnym i publicznym. 229Obecnie NBI proponuje produkty takie jak:230
• kredyty dla przedsiębiorstw, z czego kredyty udzielone w krajach członkowskich
stanowią główną część działalności kredytowej banku;
• programy kredytowe, gdzie środki są wypłacane w transzach przez pośredników;
• złożone finansowanie, w tym partnerstwo publiczno-prywatne, tj. finansowanie
projektów we współpracy z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
sektorem publicznym i prywatnym;
• gwarancje;
The Nordic Investment Bank, http://www.nib.int/about_nib/capital_structure (stan z: 3.02.2014 r.).
The Nordic Investment Bank por. http://www.nib.int/about_nib/ mission_values/vision_and_strategy (stan z: 3.02.2014 r.).
230
The Nordic Investment Bank por. http://www.nib.int/loans/sectors (stan z: 3.02.2014 r.)
228
229
74
• pożyczki dla państw i gmin, jako gwarancje lub bezpośrednie pożyczki;
• pożyczki środowiskowe ukierunkowane na walkę ze zmianami klimatu, podnoszeniem efektywności energetycznej, zwiększeniem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
Bank udziela pożyczek zarówno w krajach członkowskich, jak i na rynkach wschodzących m.in. w Afryce, na Bliskim Wschodzie, Azji, Europie, Eurazji oraz Ameryce
Łacińskiej.
W 2012 r. NBI udzielił blisko 2,4 mld euro pożyczek, o 21% więcej niż w 2011 r.
Fundusze dla swojej działalności pozyskuje pożyczając na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Jest to możliwe, gdyż obligacje NIB mają najwyższą ocenę ratingową.
Polska korzysta z pożyczek proponowanych przez NBI (zob. tabela 2.15.). W latach
2008–2013 polskie instytucje pożyczyły w NBI kwotę 330 mln euro. W 2008 r. NBI pożyczył Gdansk Transport Company S.A. 150 mln euro na budowę autostrady A1 między Gdańskiem a Toruniem. Okres kredytowania ustalono na 30 lat.
Tabela 2.15. Pożyczki udzielone Polsce przez NBI w latach 2008–2013 r.
Kwota pożyczki
Wyszczególnienie
2008 r. 2009 r. 2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
(w mln euro)
150
–
50
30
100
–
Okres
kredytowania
(w latach)
30
–
12
8
30
–
Suma
330
–
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.nib.int/loans/agreed_loans (stan z: 3.02.2014 r.).
W 2010 r. NIB udzielił pożyczkę w wysokości 50 mln euro na okres 12 lat spółce ENERGA, jednej z czterech wiodących grup energetycznych działających w Polsce.
Pozyskane środki przeznaczone są na finansowanie modernizacji i budowy sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.
W 2011 r. NIB pożyczył Bankowi Ochrony Środowiska 30 mln euro na 8 lat na finansowanie projektów prowadzących do poprawy stanu środowiska. W szczególności
chodzi o wspieranie rozwiązań dotyczących energii odnawialnej, efektywności energetycznej i systemów oczyszczania ścieków. Program skierowany jest do gospodarstw
domowych, gmin, małych i średnich przedsiębiorstw.
W 2012 r. NBI pożyczył Bankowi Gospodarstwa Krajowego kwotę 100 mln euro
na 30 lat. Pożyczka została udzielona na budowę 37-kilometrowego odcinka autostrady A1 między Strykowem a Tuszynem. W latach 2009 i 2013 Polska nie korzystała z finansowania przez NBI.
75
3. Finanse publiczne (M. Miszczuk)
3.1. Istota i zakres finansów publicznych
3.1.1. Istota finansów publicznych
Pojęcie finansów publicznych wiąże się z potrzebą zwrócenia uwagi na dwa
jego człony. Pierwszym jest słowo „finanse”, które w literaturze określane jest jako
„zjawiska, w których pieniądz występuje w postaci przepływających strumieni
pieniężnych”.232 Drugim członem jest wyraz „publiczne” oznaczający ich społeczny lub ogólnonarodowy charakter.233 Stąd też finanse publiczne w literaturze definiowane są jako publiczne zasoby środków pieniężnych, ale też dokonywane tymi
środkami operacje i normy prawne je regulujące.234 Niektórzy autorzy definicji
wyjaśniają na czym polegają te operacje, określając je jako gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków.235 Jednak takie określenie operacji zawęża pojęcie
finansów do strumieni dochodowych i wydatkowych nie obejmując innych strumieni pieniężnych (np. przychodowych). Wolną od tych mankamentów jest definicja przyjęta przez S. Owsiaka, który traktuje finanse publiczne jako „zjawiska
i procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych, zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego”.236 Pojęcie sektora publicznego autor definicji traktuje w potocznym rozumieniu, zdając
sobie sprawę z niejednoznaczności tego terminu. Wyjaśnieniu pojęcia sektora finansów publicznych poświęcony jest następny punkt rozdziału.
3.1.2. Zakres podmiotowy finansów publicznych
Z zakresem podmiotowym finansów publicznych wiąże się pojęcie sektora
publicznego. Do tego sektora zalicza się obok podmiotów sektora finansów publicznych również instytucje komercyjne stanowiące własność państwa, jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz banku centralnego.237 Z kolei sam sektor finansów publicznych zdefiniowany jest w ustawie o finansach publicznych.238
W art. 9 wymieniono jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych, są to:
1. Organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały
2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
3. Jednostki budżetowe
4. Samorządowe zakłady budżetowe
5. Agencje wykonawcze
A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, wyd. 2 zmienione, Warszawa 1996, s. 7.
C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003, s. 19.
234
W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Zakamycze 2005, s. 16.
235
C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse… ,op.cit., s. 20.
236
S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 21.
237
T. Strąk, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Warszawa 2012, s. 65.
238
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
232
233
76
6. Instytucje gospodarki budżetowej
7. Państwowe fundusze celowe
8.ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez
Prezesa KRUS
9. Narodowy Fundusz Zdrowia
10.Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
11.Uczelnie publiczne
12.PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
13.Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe
14.Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego
Tak określony sektor finansów publicznych nie powinien budzić wątpliwości, jakie konkretne jednostki do niego należą. Na przykład do tego sektora zaliczyć należy
Sejm, Senat, Prezydenta RP, Radę Ministrów wraz z poszczególnymi ministerstwami. Ponadto są w tym sektorze organy kontroli takie jak NIK, Regionalna Izba Obrachunkowa, Państwowa Inspek-cja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Handlowa, Komisja Nadzo-ru Finansowego i wiele innych. Dużą grupę
jednostek sektora finansów publicznych stanowią jednostki samorządu terytorialnego.
Najliczniejszą grupą w liczbie 2479 są gminy (razem z miastami na prawach powiatu),
zdecydowanie mniej, bo 314 jest powiatów (nazywanych niekiedy ziemskimi) i najmniej województw – 16. Poza tym jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć
związki komunalne, które również należą do sektora finansów publicznych. Nie należą
natomiast do tego sektora stowarzyszenia gminne i powiatowe, chociaż można je zaliczyć do szeroko rozumianego sektora publicznego. Ze względu na to, że jednostki sektora finansów publicznych realizując cele publiczne (społeczne), działają na zasadach
niekomercyjnych, korzystają z majątku publicznego i ze środków publicznych oraz ich
gospodarka finansowa podlega, określonym przez prawo, zasadom,239 przyjmują specyficzne dla siebie formy organizacyjne.240
Podstawową formą jednostek sektora finansów publicznych jest jednostka budżetowa. Łączy się one z budżetem brutto w ten sposób, że pokrywa swoje wydatki
bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów
odpowiedniego budżetu. Oznacza to, że całe dochody realizowane przez jednostkę
budżetową wpływają na rachunek odpowiedniego budżetu (państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego) i odpowiednio wydatki realizowane przez tę jednostkę są
jednocześnie wydatkami budżetowymi.241 Tę formę organizacyjną przyjmują przede
wszystkim urzędy (państwowe i samorządowe), szkoły i przedszkola publiczne.
T. Augystyniak-Górna, Sektor finansów publicznych, Warszawa 2011, s.5.
Przepisy regulujące zasady gospodarki finansowej różnych form organizacyjnych sektora finansów publicz-nych zawarte są w artykułach 11-32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U.
2009, Nr 157, poz. 1240.
241
Wyjątek stanowią jednostki oświatowe, których dochody z określonych źródeł (darowizn, odszkodowań, opłat egzaminacyjnych i innych) mogą być gromadzone na wyodrębnionym rachunku.
239
240
77
Inaczej rozwiązana jest gospodarka finansowa pozostałych form organizacyjnych
jednostek sektora finansów publicznych. Nie maja one powiązania brutto z budżetem,
czyli ich dochody i wydatki nie są jednocześnie dochodami i wydatkami budżetu (państwa lub jednostki samorządu terytorialnego). Łączą się one zatem netto z budżetem.242
Samorządowe zakłady budżetowe odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, mogą otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe (do 50% kosztów jego działalności), dotację podmiotową
lub celową (na dofinansowanie inwestycji lub na zadania bieżące finansowane ze środków UE i innych zagranicznych środków bezzwrotnych). Do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wpłacają nadwyżki środków obrotowych. W takiej formie mogą
być zorganizowane jednostki, które realizują zadania miedzy innymi w następującym
zakresie: gospodarki mieszkaniowej, dróg, ulic, mostów, placów, wodociągów, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk, zieleni gminnej, pomocy społecznej, kultury fizycznej, prowadzenia
ogrodów zoologicznych i cmentarzy.
Państwowe fundusze celowe z kolei są ustawowo powołane. Przychody tych funduszy pochodzą ze środków publicznych, a wydatki przeznaczane są na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Fundusz celowy nie ma osobowości prawnej, stanowi
wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister lub inny organ wskazany w ustawie. Koszty funduszu mogą być pokrywane tylko w ramach posiadanych
środków tj. bieżących przychodów, dotacji z budżetu i pozostałości środków z okresów
poprzednich (fundusze nie zaciągają zobowiązań). Ze środków funduszu mogą być
udzielane pożyczki jednostkom samorządu terytorialnego.
Następną formą, jaką mogą przyjmować jednostki sektora finansów publicznych, jest
agencja wykonawcza. Jest to państwowa osoba prawna tworzona na podstawie odrębnej
ustawy. W planie dochodów i wydatków agencji wydatki nie mogą przekraczać dochodów, chyba że za zgodą ministra pełniącego nadzór nad agencją. Agencja może otrzymywać dotacje z budżetu państwa. Może też zaciągać zobowiązania, jeśli są zapewnione
środki na obsługę długu. Corocznie wpłaca do budżetu państwa nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku (po zapłaceniu podatków).
Podobnie jak agencja wykonawcza, państwową jednostką jest instytucja gospodarki
budżetowej. Uzyskuje ona osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego. Odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywa koszty swojej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Może otrzymywać dotacje z budżetu państwa na realizację zadań publicznych oraz dotację na pierwsze wyposażenie
w środki obrotowe. W odróżnieniu od agencji wykonawczej nie jest zobowiązana do
wpłat na rzecz budżetu państwa.
Jednostkami sektora finansów publicznych jest ZUS i KRUS, które zarządzają
państwowymi funduszami celowymi, wymienionymi wcześniej. Podobnie zaliczony do sektora jest NFZ oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Są to
Służą one pokryciu wydatków np. na cele. wskazanych przez darczyńcę lub odtworzenie mienia. Por.
Ostaszewski J. (red.), Finanse, wydanie 6 , Difin, Warszawa 2013, s.112.
242
T. Augystyniak-Górna, Sektor… op.cit., s. 16.
78
przede wszystkim przychodnie i szpitale. Organami założycielskimi dla nich są, obok
organów administracji rządowej, również jednostki samorządu terytorialnego. Warto
zwrócić przy tym uwagę, że część zakładów opieki zdrowotnej (podstawowej opieki)
jest przekształcona w spółki partnerskie i w związku z tym stanowi jednostki finansów
prywatnych.
Do sektora finansów publicznych zaliczone są też uczelnie publiczne. Należą do nich
uniwersytety, uczelnie techniczne, medyczne, ekonomiczne, pedagogiczne, wychowania
fizycznego, teologiczne, artystyczne, służb mundurowych (wojskowe, pożarnicze, policyjne). Spośród ważniejszych wymienić można Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Jagielloński, Politechnikę Warszawską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, SGH,
SGGW, AWF w Warszawie. Uczelnią publiczną jest też Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, natomiast Katolicki
Uniwersytet Lubelski nie należy do sektora finansów publicznych.243
Nie budzi wątpliwości zaliczenia do sektora finansów publicznych Polskiej Akademii
Nauk i jej jednostek organizacyjnych. Instytucja ta została, podobnie jak NFZ, ZUS czy
KRUS, bezpośrednio wymieniona w ustawie.
Z kolei państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe stanowią pokaźną grupę jednostek. Są to przede wszystkim biblioteki, domy
kultury, muzea, teatry, kina, opery, filharmonie. Ich zadaniem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Państwowe instytucje filmowe natomiast zajmują się
produkcją i opracowywaniem filmów.244
Najwięcej wątpliwości budzą państwowe i samorządowe osoby prawne, które wykonują określone przez ustawy zadania publiczne. Ustawa o finansach publicznych nie
wymienia nazw tych podmiotów. Spośród państwowych podmiotów wyróżnić można
np. niektóre agencje (ale nie wykonawcze), parki narodowe, ale też Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Polskie Centrum Akredytacji i inne. Do samorządowych zalicza się Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego. Z treści przepisu art. 9 ustawy o finansach publicznych wynika, że niektóre podmioty, chociaż spełniają warunki (maja osobowość prawną i realizują zadania publiczne) są wyłączone z sektora. Nie zalicza się w związku z tym do sektora finansów publicznych NBP, BGK, spółek akcyjnych (nawet ze 100% udziałem skarbu
państwa czy JST) i z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyłączenie to dotyczy również
przedsiębiorstw państwowych (tych, które nie zostały przekształcone w spółki prawa
handlowego) i jednostek badawczo-rozwojowych. Te ostatnie przyjmują formy instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych, centralnych laboratoriów i inne. Natomiast przedsiębiorstwa państwowe zostały w większości przekształcone
w spółki bądź podlegały likwidacji. Do tych nielicznych, istniejących do dzisiaj zaliczyć
można przykładowo następujące przedsiębiorstwa: Polska Żegluga Morska w Szczecinie,
Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w Sieradzu, Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji
Leśnej.
243
244
Por. www..nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/ (stan z 11.02.2014)
J. Ostaszewski (red.), Finanse… op.cit., s.127.
79
3.1.3. Zakres przedmiotowy finansów publicznych
Ustawa o finansach publicznych określa zakres przedmiotowy finansów publicznych
ujmując go w kilku punktach. Zgodnie z art. 3 tej ustawy finanse publiczne dotyczą procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania. W dalszej części
tego artykułu ustawa precyzuje, o jakie procesy chodzi.
Związane są one z:
1. gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych,
2. wydatkowaniem środków publicznych,
3. finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,
4. zaciąganiem zobowiązań angażujących środki publiczne,
5. zarządzaniem środkami publicznymi,
6. zarządzaniem długiem publicznym,
7. rozliczeniami z budżetem Unii Europejskiej.245
Gromadzenie dochodów jest bardzo ważnym procesem. Państwo w tym procesie musi
sięgnąć do dochodów innych podmiotów w państwie (samo nie działa na zasadach komercyjnych i nie osiąga dochodów) w taki sposób, aby mogło realizować zadania. Nie może przy
tym zanadto obciążyć mieszkańców i przedsiębiorców, gdyż w następnych okresach może
okazać się, że grupa podmiotów znacznie się zmniejszy lub obniży swoją aktywność (na
przykład likwidując działalność gospodarczą). Podstawowymi instrumentami gromadzenia dochodów przez państwo są podatki i składki. Środkami uzupełniającymi dochody są
przychody publiczne, które mogą mieć charakter zwrotny (pożyczki, emisja papierów wartościowych) lub bezzwrotny (prywatyzacja majątku). Z przychodami wiąże się zaciąganie
zobowiązań, wynikające z potrzeb pożyczkowych państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Przedmiotem finansów publicznych jest też zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym. Głównym instrumentem tego zarządzania jest budżet (państwa i jednostek samorządu terytorialnego). Ma on jednak charakter roczny i nie jest narzędziem
zarządzania w okresie wieloletnim.246 Służą temu na szczeblu centralnym Wieloletni Plan
Finansowy Państwa i na szczeblu lokalnym oraz regionalnym Wieloletnia Prognoza Finansowa. Te dwa plany uwzględniają w swoim zakresie między innymi sprawy związane z deficytem budżetowym i potrzebami pożyczkowymi państwa a także długiem publicznym.247
Polska jako członek Unii Europejskiej ma zobowiązania finansowe wobec wspólnoty. Każde państwo członkowskie wpłaca do budżetu UE środki pieniężne. Na te wpłaty
składają się:248
1. Tradycyjne zasoby własne:
a) cła na produkty rolne i opłaty cukrowe pobierane od producentów cukru i izoglukozy oraz syropu inulinowego;
b) pozostałe cła 25% wpływów zostaje w kraju na pokrycie kosztów poboru ceł.
Art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2006,
s. 35–40.
247
Art. 104 i 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
248
L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 133–140; E. Małuszyńska, B. Gruchman
(red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 87–90.
245
246
80
2. Wpłaty oparte na przychodach z podatku VAT (0,3% podstawy). Podstawa podatku
liczona jest jako wartość netto sprzedanych w danym roku towarów i usług, podlegających opodatkowaniu, ale w wartości nie większej niż 50% DNB. Wielka Brytania ma prawo do rabatu, który wyrównywany jest przez pozostałe państwa członkowskie.
3. Tzw. czwarte źródło (dwa pierwsze źródła to te tradycyjne) – bezpośrednia wpłata
poszczególnych państw proporcjonalna do DNB, z tym że Holandia i Szwecja maja
prawo do obniżki swoich wpłat.
4.Pozostałe dochody takie jak: podatki od wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucjach unijnych, odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w przekazywaniu składek
przez państwa członkowskie, kary pobierane przez Komisję Europejską od przedsiębiorstw naruszających zasady konkurencji, dochody z operacji pożyczkowych Unii,
nadwyżki z lat poprzednich.
Największe znaczenie spośród tych źródeł dochodowych UE (wynoszących za
2012 rok 132,73 mld euro) mają bezpośrednie wpłaty poszczególnych państw, stanowią one 73,3% wpłat ogółem. Na drugi miejscu są cła – 14,4%, na trzecim te oparte na
przychodach z VAT – 10,9%. Pozostałe dochody wynoszą 1,3% a opłaty rolne stanowią
najmniejszy udział, bo 0,1%. Warto też dodać, że maksymalna łączna wielkość wpłat
do budżetu UE wszystkich państw członkowskich nie może przekroczyć 1,24% łącznego DNB Unii.249
Z członkostwem w UE wiążą się nie tylko zobowiązania finansowe państw,
ale możliwość korzystania z różnych funduszy europejskich. Odzwierciedleniem
tych środków jest budżet środków europejskich, który corocznie publikowany jest
w ustawie budżetowej. Polska jest beneficjentem netto, gdyż środki przekazane
przez UE znacząco przeważają nad składką wpłacaną do budżetu Unii. Różnica ta
wynosiła w 2011 r. 43 130,8 mln zł.250
3.2. Fundusze publiczne
Środki publiczne gromadzone są na różnych funduszach. Najważniejszym z nich
jest budżet państwa. Wiąże się on stroną wydatkową (rzadko dochodową) z pozostałymi funduszami publicznymi w państwie.
3.2.1. Budżet państwa
Powstanie i rozwój budżetu państwa jako narzędzia planowania i wykonywania dochodów i wydatków państwa związane jest z pojawieniem się następujących zjawisk:251
1. rozdzielenie majątku króla (władcy) od majątku państwa;
2. przejście z gospodarki naturalnej do towarowo-pieniężnej;
3.rozwój parlamentaryzmu (uchwalanie i poszerzanie aktów prawnych dotyczących
budżetu);
J. Ostaszewski (red.), Finanse… op.cit., s. 394–396.
Ibidem, s 408.
251
S. Owsiak, Finanse publiczne… op.cit., s. 105.
249
250
81
4. wzrost funkcji państwa (poszerzenie tych funkcji o elementy socjalne i ekonomiczne);
5. umiędzynarodowienie oraz integracja w zakresie gospodarczym i finansowym.
Budżet państwa można określić jako uchwalany na okres roku plan, w którym
zestawione są dochody i wydatki państwa oraz określone sposoby rozdysponowania
nadwyżki lub sfinansowania tej części wydatków, które nie mają pokrycia w dochodach (deficytu). Z tak określonej definicji można wyodrębnić charakterystyczne cechy
budżetu (nie wszystkie jednak wynikają prosto z definicji).
Cechami tymi są:252
1.planowość
2.czasowość
3.dyrektywność
4.normatywność
5. scentralizowanie publicznych zasobów pieniężnych
6.strumieniowość.
Planowość budżetu wynika z tego, że budżet państwa jest planem. Oznacza to, że
antycypuje przyszłe dochody i wydatki państwa. Nie jest zatem sprawozdaniem czy też
innym zestawieniem zjawisk z przeszłości.
Czasowość budżetu wyraża się w tym, że budżet państwa planowany jest na okres
roku (w Polsce jest to rok kalendarzowy).
Dyrektywność z kolei oznacza, że budżet jest wiążący dla rządu, który go wykonuje. Tej dyrektywności można dopatrzeć się głównie po stronie wydatkowej. Nie można
bowiem oczekiwać, że dochody będą zgromadzone w roku budżetowym w zaplanowanej kwocie. Natomiast zaplanowane wydatki rząd musi pokryć kwotami nie większymi niż te ujęte w planie budżetowym.
Normatywność budżetu związana jest z rangą aktu prawnego jakim jest ustawa budżetowa. Budżet państwa jest nie tylko planem, ale również aktem prawnym o randze
ustawy.
Scentralizowanie publicznych zasobów pieniężnych w budżecie państwa ma swoje
odzwierciedlenie w tym, że nie ma podmiotu czy jednostki w państwie, która nie byłaby powiązana z budżetem. Wynika to z jednej strony z podatków, które zasilają budżet
państwa z całego terytorium kraju, a z drugiej strony z wydatków w postaci różnych
dotacji, transferów, czy zasiłków z pomocy społecznej.
Strumieniowość budżetu państwa wyraża się w tym, że określone ustawą budżetową kwoty dochodów i wydatków (również przychodów i rozchodów) tak naprawdę są
strumieniami środków pieniężnych w ograniczonym rokiem kalendarzowym okresie.
W historycznym procesie kształtowania budżetu państwa sformułowane zostały
zasady budżetowe, które są postulatami nauki w zakresie regulacji gospodarki budżetowej. W literaturze wymienia się od kilku do nawet kilkunastu takich zasad.253 NajIbidem, s. 115–116; B. Brzeziński (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010, s. 82–84.
J. Osiatyński, Finanse Publiczne. Ekonomia i polityka, Warszawa 2006, s. 34. Są też inne interpretacje zasad, które zdaniem ich twórców wykluczają te spośród nich, których nie ujęto jako obowiązujących w prawie. Por. M. Zubik, Budżet Państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001, s. 30–32.
252
253
82
ważniejsze z nich to: równowagi budżetowej, zupełności (powszechności), jedności formalnej i materialnej, szczegółowości, jawności.254
Zasada równowagi budżetowej postuluje, aby wydatki budżetu państwa nie
przekraczały dochodów. Tak sformułowana zasada traktuje jako szczególny przypadek, gdy wydatki są równe dochodom. W zrównoważonym budżecie częściej
ma miejsce sytuacja, gdy występuje nadwyżka (dochody są większe od wydatków). W Polsce zasada ta nie jest spełniona. Od 1991 r. nie było zrównoważonego
budżetu.
Zasada zupełności, zwana też zasadą powszechności, oznacza postulat ujęcia
w budżecie państwa wszystkich dochodów i wydatków rządowych. Z uwagi na
to, że obok jednostek budżetowych funkcjonują w Polsce inne, których przychody służą pokryciu kosztów i z budżetem łączą się tylko wynikiem zasada ta też
nie jest przestrzegana. Szczególnie negatywnie należałoby ocenić dużą liczbę państwowych funduszy celowych, których istnienie powoduje wyodrębnienie środków publicznych z funduszu ogólnego jakim jest budżet państwa.
Zasada jedności jest jakby podwójna. Z jednej strony postulowana jest jedność formalna, tj. budżet państwa ma być zawarty w jednym akcie prawnym.
Oznacza to, że niewłaściwe byłoby uchwalenie na przykład dochodów w jednej
ustawie a wydatków w drugiej. Z drugiej strony powinna być zachowana jedność
materialna, czyli dochody zasilające budżet nie powinny być powiązane z konkretnymi wydatkami. Jedność formalna jest jak najbardziej spełniona. Natomiast
jedność materialna w pewnym małym stopniu nie. Wprawdzie podatki zasilające budżet państwa w około 90% nie mają z góry określonego przeznaczenia, to
jednak są takie dochody w budżecie państwa, które są powiązane z konkretnymi
wydatkami. Na przykład kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego (JST)
po stronie wydatkowej zasilają część równoważącą subwencji ogólnej dla JST odpowiednich szczebli.
Zasada szczegółowości zobowiązuje z kolei do takiego przedstawienia budżetu
państwa, aby dochody i wydatki były podzielone na różne pozycje, pozwalające
na identyfikację źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków. Realizacji tej zasady sprzyja klasyfikacja budżetowa. Klasyfikacja budżetowa jest specjalnym systemem oznaczeń dotyczącym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostek sektora finansów publicznych. Stosowana jest w tych jednostkach
obligatoryjnie w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości budżetowej.255
Założenia klasyfikacji budżetowej:256
1.pozwala na dostosowanie ewidencji dochodów i wydatków do podstawowych
standardów wspólnotowych
Wymieniane często w literaturze zasady realności czy uprzedniości są charakterystyczne dla każdego planu finansowego. Plan nie powinien zakładać, że będzie nie do zrealizowania a uprzedniość
wiążę się z istotą planowania w ogóle.
255
W. Lachiewicz (red.), Klasyfikacja budżetowa 2013, Warszawa 2013, s. 1.
256
H. Gajoch, Rachunkowość budżetowa 2005, Warszawa 2005, s. 14–15.
254
83
2.dostosowana jest do potrzeb statystyk opracowanych dla Międzynarodowego
Funduszu Walutowego
3. układ klasyfikacji jest dwupoziomowy
a)według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności
b)według paragrafów określających rodzaj dochodu, przychodu czy wydatku
i rozchodu
4.poszczególnym podziałkom klasyfikacyjnym nadano symbole cyfrowe: działy
oznaczone są 3 cyframi, rozdziały 5, paragrafy dochodów i wydatków 4 a paragrafy przychodów i rozchodów 3.
W budżecie państwa dochody i wydatki dodatkowo podzielone są według części, które jednak nie są elementem klasyfikacji budżetowej.257
Ostatnia z zasad jawności nakazuje ujawnianie obywatelom danych związanych z budżetem państwa. Ta jawność wynika chociażby z publikowania ustawy
budżetowej w Dzienniku Ustaw czy udostępniania mediom informacji z debat
sejmowych nad budżetem oraz istotnych wielkości w trakcie procedury planowania i wykonywania budżetu. Zasadzie jawności sprzyja zasada szczegółowości,
gdyż ta ostatnia zaleca rozbicie wielkości sumarycznych pozycji budżetu (np. dochodów ogółem) na poszczególne pozycje.
Ważną kwestią jest procedura budżetowa określająca proces uchwalania budżetu państwa. Można wyróżnić następujące etapy tej procedury:258
1.Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu państwa przez dysponentów części budżetowych, ministrów właściwych do spraw rozwoju regionalnego, do spraw
rybołówstwa i spraw rozwoju wsi.
2. Minister Finansów opracowuje projekt i przekazuje Radzie Ministrów oraz dołącza dochody i wydatki takich jednostek jak np.: Kancelaria Sejmu, Kancelaria
Senatu, NIK, SN, NSA itp.
3. Rada Ministrów uchwala projekt i przekazuje go Sejmowi do 30 września.
4. Sejm uchwala ustawę i przekazuje Senatowi.
5.Senat uchwala poprawki do ustawy budżetowej ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi.
6. Sejm przyjmuje (lub nie) poprawki Senatu i przekazuje Prezydentowi do podpisu (w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy, gdy
termin nie zostanie utrzymany Prezydent może rozwiązać Sejm).
7.Ustawę podpisuje Prezydent w ciągu 7 dni (może zwrócić się do Trybunału
Konstytucyjnego, jeśli ma zastrzeżenia co do zgodności ustawy z Konstytucją,
Trybunał orzeka w ciągu 2 miesięcy).
Po zakończeniu roku budżetowego w ciągu 5 miesięcy Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i NIK sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. Wcześniej za
W. Lachiewicz, Klasyfikacja … op.cit., s. 8.
Por. Rozdział X Finanse Publiczne, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r. a w szczególności art.219-226, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 oraz art. 138 i 139 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
257
258
84
I półrocze Minister Finansów przedstawia sejmowej komisji budżetowej i NIK informacje o przebiegu wykonania budżetu do dnia 10 września roku budżetowego.259
Obowiązujące terminy w procedurze budżetowej nie wykluczają uchwalenia
budżetu w roku budżetowym. W związku z tym przepisy Konstytucji i ustawy
o finansach publicznych określają, co jest podstawą gospodarki finansowej państwa. Zgodnie z tym podstawą gospodarki finansowej państwa nie jest budżet
z roku poprzedniego, a jeden z następujących aktów prawnych:
1. ustawa budżetowa (jeśli ustawa została uchwalona przed rokiem budżetowym,
co się rzadko zdarza);
2. projekt ustawy budżetowej (gdy budżet nie został uchwalony przed rokiem budżetowym);
3. ustawa o prowizorium budżetowym (gdy z ważnych przyczyn nie można opracować projektu na cały rok);
4. projekt ustawy o prowizorium budżetowym (gdy nie została uchwalona przed
rokiem budżetowym ustawa o prowizorium budżetowym).
Ustawa budżetowa składa się z części opisowej (wspólnej dla wszystkich załączników) oraz 19 załączników. W części opisowej, obok najważniejszych danych liczbowych budżetu (np. kwota dochodów i wydatków budżetu państwa
ogółem czy kwota deficytu budżetowego), ujęte są między innymi wielkości,
które służą do określenia zobowiązań państwa wobec obywateli, czy pracowników zatrudnionych na ważnych stanowiskach państwowych oraz zobowiązań
obywateli wobec państwa. Ponadto część opisowa odsyła do załączników. Załączniki z kolei ujęte są w formie tabel i ilustrują liczbowo podstawowe wielkości budżetu. W załącznikach zestawione są dochody i wydatki budżetu państwa,
dochody i wydatki budżetu środków europejskich, przychody i rozchody budżetu państwa, plany finansowe niektórych jednostek sektora finansów publicznych
(państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki
budżetowej, państwowych osób prawnych). Ponadto zestawione są zadania z zakresu administracji rządowej przekazane do realizacji JST (gminy, powiaty i województwa samorządowe w związku z tym dostają dotacje z budżetu państwa na
realizację tych zadań), programy wieloletnie w układzie zadaniowym, wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z podziałem na instytucje, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla niektórych jednostek w państwie.
Ostatnie 5 załączników zawiera uszczegółowione pozycje budżetu środków europejskich.260
Do dochodów budżetu państwa zalicza się:
1.Podatki i opłaty nie stanowiące dochodów lub przychodów innych jednostek sektora finansów publicznych (są to: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy,
podatek od gier, dochodowy od osób fizycznych i dochodowy od osób prawnych,
podatek tonażowy, podatek od wydobycia niektórych kopalin, cło, ryczałt ewidencjonowany, zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych, opłaty sądowe i inne).
259
260
Art. 183 ustawy o finansach publicznych
Por. Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. , Dz. U. 2014, poz. 162.
85
2. Cła (25% wpływów, reszta odprowadzana jest do budżetu UE).
3.Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa.
4. Wpłaty z tytułu dywidendy.
5. Wpłaty z zysku NBP.
6. Dochody państwowych jednostek budżetowych.
7. Wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych.
8. Dochody z mienia i sprzedaży majątku.
9.Odsetki (od środków na rachunkach bankowych, lokat bankowych, od pożyczek udzielonych z budżetu państwa).
10. Środki europejskie.
11.inne (np. mandaty, grzywny, spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej).
Największe wpływy w budżecie państwa pochodzą z podatków. Stanowią one
86,3% dochodów ogółem. Głównym podatkiem zasilającym budżet państwa jest
podatek od towarów i usług (VAT). Jego udział wynosi aż 41,7%. Na drugim
miejscu jest podatek akcyzowy z udziałem 21%, na trzecim – podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowiąc 13,8%, na czwartym miejscu – podatek dochodowy od osób prawnych (8,7%). Pozostałe trzy podatki: od gier, tonażowy i od
wydobycia niektórych kopalin stanowią zaledwie 1%. Na pozostałe wpływy składają się: dywidendy i inne wpłaty z zysku (2,9%), wpłaty z zysku NBP (2,9%), cła
(0,7%), opłaty, grzywny, odsetki i inne, w tym dochody państwowych jednostek
budżetowych (5,7%) oraz środki z UE (0,8%), reszta tych środków ujmowana jest
w budżecie środków europejskich.261
Gromadzone dochody budżetu państwa służą pokryciu wydatków. Wydatki
państwa wynikają z funkcji, jakie ono pełni. W literaturze wyróżnia się funkcje
klasyczne, socjalne i ekonomiczne. Wydatkami państwa wynikającymi z klasycznych funkcji są te związane z obroną narodową, bezpieczeństwem publicznym,
wymiarem sprawiedliwości i administracją publiczną. W dalszej kolejności pojawiły się funkcje socjalne z wydatkami na ubezpieczenia społeczne, oświatę,
ochronę zdrowia czy pomoc społeczną. Natomiast funkcja ekonomiczna obligująca państwo do interwencji w gospodarkę spowodowała, że pojawiły się w budżecie państwa wydatki finansujące działy gospodarcze (na przykład rolnictwo
czy transport).262
W polskim budżecie najwięcej środków wydatkowanych jest na ubezpieczenia
społeczne (23,9%).263 Są to wydatki związane z dotowaniem funduszów emerytalnych, wypłatą składek finansowanych z budżetu państwa (za przebywających na
urlopach wychowawczych, macierzyńskich, zatrudnianych jako nianie), uposażeniem sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.264 Na drugim miejscu wśród
Dane dotyczą dochodów wykonanych w 2012 roku. Rocznik Statystyczny 2013, GUS, Warszawa 2013.
S.Owsiak, Finanse publiczne… op.cit., s. 240.
263
Struktura wydatków budżetu państwa została zaczerpnięta z pozycji: Rocznik Statystyczny 2013, GUS,
Warszawa 2013.
264
W. Lachiewicz, Klasyfikacja… op.cit., s. 293–294.
261
262
86
wydatków budżetowych są te z działu Różne rozliczenia (22,3%).265 W skład tych
wydatków wchodzą przede wszystkim transfery do innych budżetów o charakterze ogólnym, tj. do budżetu UE i budżetów JST. Znaczące wydatki przeznaczane
są też na obsługę długu (odsetki i dyskonto od zobowiązań państwa). Stanowią
one 13,2% wydatków ogółem. Jest to znaczne obciążenie budżetu, wynikające
z dużego długu publicznego, na który składa się w głównej mierze dług Skarbu
Państwa. Po kilka procent wydatków przeznaczonych jest (w kolejności od największych) na: Obronę narodową (6,3%), Pomoc społeczną i pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej – razem ujęto dwa działy – (5,5%), Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,1%), Administrację publiczną i Szkolnictwo wyższe (po 3,9%), Rolnictwo i łowiectwo (3,3%), Wymiar sprawiedliwości
(3,2%), Transport i łączność (3%) oraz Ochronę zdrowia (2,3%). Z kolei Nauka
pochłania 1,5%, a wydatki w pozostałych działach (w zakresie spraw socjalnych
takie jak: Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna oraz spraw ekonomicznych:
Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Handel, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego) stanowią ułamkowe części procenta.
Ze względu na wagę środków publicznych gromadzonych i wydatkowanych
w ramach budżetu państwa, wypracowano swoiste zasady wykonywania budżetu
państwa (gospodarki finansowej):266
1.ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu państwa następuje
na zasadach i w terminach określonych w przepisach
2. realizacja zadań w terminach określonych przepisami i harmonogramem
3.dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów
4. przeniesienia wydatków tylko w ramach części i działu, zmiana wydatków majątkowych wymaga zgody Ministra Finansów, gdy kwota przekracza 100 tysięcy zł albo dotyczy wydatków na inwestycje budowlane, przeniesienia nie mogą
zwiększać wynagrodzeń
5. zlecanie zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty
6. wydatki na obsługę długu dokonywane przed innymi wydatkami
Obok budżetu państwa w ustawie budżetowej publikowany jest budżet środków europejskich. Jest to roczny plan dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem
środków europejskich (z wyłączeniem środków na pomoc techniczną, która jest
ujęta w budżecie państwa).
265
Obok Różnych rozliczeń w tych 22,3% wykonanych wydatków są też inne działy oddzielnie nie wyodrębnione w statystyce. Mają one (z wyjątkiem działu Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowiące około 1% wydatków) jednak marginalne znaczenie.
266
Art. 162, 165 i 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157,
poz. 1240.
87
Narzędziem planowania, które ma niwelować mankamenty roczności budżetu
państwa jest Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP). Jest to plan dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa sporządzany na 4 lata
budżetowe. Stanowi on podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na
kolejny rok budżetowy. Deficyt budżetu państwa nie może być większy niż ten
ustalony w WPFP. Uchwalany jest i aktualizowany corocznie przez Radę Ministrów. Plan ten ma sprzyjać i umożliwiać wprowadzenie budżetu zadaniowego.
Ten ostatni powinien ujmować cele, jakie mają realizować dysponenci środków
budżetowych. Realizacja tych celów ma być oceniana pod względem osiągania
specjalnie skonstruowanych mierników.267
W procesie planowania budżetowego niedostosowanie wydatków do dochodów powoduje powstanie deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy stanowi
rzeczywisty niedobór dochodów w stosunku do wydatków w okresie roku. Występujące w trakcie roku niedobory, wynikające z rozdźwięku w czasie pomiędzy
wpływami dochodów i realizacją wydatków oznaczają brak płynności, a nie deficyt, którego ramy czasowe odnoszą się do całego roku.268 Przyczyny powstawania deficytu mają charakter ekonomiczno-społeczno i polityczny. Są to wahania
koniunktury, zastosowanie koncepcji interwencjonizmu państwowego w celu stabilizacji gospodarki, szybki wzrost zadań wynikający z przyczyn losowych, realizacja nowych zadań bez zwiększenia bazy podatkowej czy też obniżenie obciążeń
daninami bez ograniczenia zadań państwa.269
Źródła pokrycia deficytu budżetu państwa określa ustawa o finansach publicznych. Tymi źródłami są:270
• emisja skarbowych papierów wartościowych (w kraju i zagranicą)
• przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych i zagranicznych
• przychody z pożyczek
• przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
• kwoty pochodzące ze spłat udzielonych przez państwo pożyczek
• nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych.
Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa, NBP nie może udzielać kredytu na pokrycie deficytu budżetu państwa. Natomiast dopuszczalne jest pokrywanie przejściowego niedoboru środków pieniężnych przez ten bank w trakcie
roku budżetowego.271
Skutkiem pojawienia się i utrzymywania deficytu (budżetu państwa i budżetów JST) jest dług publiczny. Państwowy dług publiczny jest to wartość nominalna zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych ustalona po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora. Obejmuje on
zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu: wyemitowanych papierów
J. Ostaszewski (red.), Finanse … op.cit., s. 169–175.
J. Ciak, Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, Warszawa 2011, s. 23–24.
269
J. Ostaszewski (red.), Finanse … op.cit., s. 188–189.
270
Art.113 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
271
J. Ciak, Źródła.. op.cit., s. 57–59.
267
268
88
wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów, wymagalnych zobowiązań (np. uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę
sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem, wynikających z prawomocnych orzeczeń sądów).
Głównym źródłem zaciągania zobowiązań przez państwo jest emisja skarbowych papierów wartościowych. Stanowią one 92,39% długu Skarbu Państwa.272 Są
to papiery wartościowe, w których Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem
właściciela takich papierów i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Wyróżnia się:273
1.bon skarbowy – krótkoterminowy papier wartościowy emitowany na rynku
pierwotnym w kraju, oprocentowany w postaci dyskonta i wykupywany według wartości nominalnej po okresie, na jaki został wyemitowany
2. obligacja skarbowa – długoterminowy papier wartościowy sprzedawany w kraju i za granicą, oprocentowany w postaci dyskonta lub odsetek, wykupywany
po upływie okresu, na jaki został wyemitowany
3. skarbowy papier oszczędnościowy – długoterminowy papier wartościowy oferowany do sprzedaży osobom fizycznym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz
innym organizacjom społecznym i zawodowym.
Bony skarbowe emitowane są w Polsce od 1991 r., a od 1995 r. emisja prowadzona jest w formie zdematerializowanej. Same bony przechowywane są w postaci zapisów elektronicznych w Rejestrze Papierów Wartościowych (prowadzi go
NBP). Emitowane są na okaziciela na okres od 1 do 52 tygodni. Na rynku pierwotnym bony sprzedawane są na przetargach w każdy pierwszy roboczy dzień
tygodnia. Na każdy miesiąc Ministerstwo Finansów ogłasza plan podaży bonów
skarbowych zawierający terminy przetargów, wartość sprzedaży poszczególnych
rodzajów papierów oraz daty zapłaty za nabyte bony.
Wszystkie oferty zakupu bonów przesyłają Dealerzy Skarbowych Papierów
Wartościowych do Rejestru Papierów Wartościowych. Po analizie zestawionych
ofert Minister Finansów podejmuje decyzje o wysokości ceny minimalnej. Oferty z wyższą ceną są akceptowane w całości, z ceną minimalną mogą być przyjęte
w całości lub w części. Nabywca bonu nabywa go po cenie jaką zgłosił w ofercie, a więc każdy inwestor może zapłacić inną cenę. Minimalna wartość oferty
przetargowej wynosi 100 tys. zł. Od 2003 r. bony skarbowe mogą być kupowane tylko przez wybraną grupę banków pełniących funkcje Dealerów Skarbowych
Papierów Wartościowych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Inni inwestorzy
muszą korzystać z pośrednictwa DSPW. Głównymi uczestnikami rynku wtórnego są banki krajowe, które przeprowadzają transakcje na własny rachunek lub na
zlecenie klientów (osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających
osobowości prawnej).274
Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 2013, GUS, Warszawa 2013
Art. 95, 99-101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157,
poz. 1240.
274
J. Czekaj (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa 2008, s.85–90.
272
273
89
Obligacje skarbowe emitowane są (tak jak bony skarbowe) w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Nie podlegają zatem ustawie o obligacjach.
Dopuszczalne wielkości emisji określają co roku ustawy budżetowe. Ogólne warunki emisji tych papierów wartościowych określa rozporządzenie Ministra Finansów (dotyczą konstrukcji instrumentów, procedury sprzedaży, grupy inwestorów, którym będą oferowane, zasady obsługi i wykupu). Szczegółowe warunki
emisji są za każdym razem określane w listach emisyjnych (wydawanych przez
Ministra Finansów) i publikowane w prasie lub ogłaszane w internecie. Obligacje skarbowe występują w postaci zdematerializowanej i rejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Termin wykupu aktualnych obligacji
waha się od 2 do 20 lat.275
Skarbowe papiery oszczędnościowe są szczególnym przypadkiem obligacji.
Papiery te mogą być wyłączone z obrotu na rynku wtórnym, mogą być też przedmiotem obrotu tylko między wymienionymi wcześniej podmiotami. Ich rola
w finansowaniu deficytu jest niewielka.276
3.2.2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego
Budżet jednostek samorządu terytorialnego można określić, podobnie jak
budżet państwa, jako uchwalany na okres roku plan, w którym zestawione są
dochody i wydatki JST oraz określone sposoby rozdysponowania nadwyżki lub
sfinansowania tej części wydatków, które nie mają pokrycia w dochodach (deficytu). Należy podkreślić, że te budżety są wyodrębnione z budżetu państwa (nie
są częścią budżetu państwa) i są niezależne od budżetów JST wyższego szczebla.
Każda JST opracowuje i uchwala swój budżet w oparciu o środki ją zasilające i zadania jakie realizuje. Opracowanie projektu budżetu powierzono zarządowi JST
(w powiecie i województwie samorządowym) oraz wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi (w gminie). Procedura budżetowa JST jest skoordynowana z procedurą budżetu państwa, z uwagi na powiązania budżetów (np. transfery płynące
z budżetu państwa muszą być określone przy planowaniu budżetu w samorządzie). Można wyróżnić następujące kroki tej procedury:277
1. Przedstawienie projektu budżetu organowi stanowiącemu do 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy.
2. Przesłanie projektu budżetu do RIO celem zaopiniowania do 15 listopada.
3.Uchwalenie budżetu JST do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Dopuszczalne jest jednak uchwalenie do 31 stycznia roku budżetowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4.Brak podjętej uchwały budżetowej do 31 stycznia zobowiązuje RIO do ustalenia budżetu w terminie do końca lutego w zakresie zadań własnych i zadań
zleconych.
Ibidem, s. 137–138.
J. Ciak, Źródła.. op.cit., s. 106
277
Art.238–241 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
275
276
90
5.W przypadku, gdy Rada Ministrów uchwali projekt ustawy o prowizorium
budżetowym dopuszcza się na wniosek zarządu możliwość podjęcia uchwały
o prowizorium budżetowym JST.
W trakcie wykonywania budżetu zarząd przedstawia organowi stanowiącemu
JST i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia. Sprawozdanie roczne z
wykonania budżetu przedstawione jest do 31 marca roku następującego po roku
budżetowym. Organ stanowiący JST w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu.278
Na uchwałę budżetową składają się obligatoryjnie następujące elementy:279
1. Planowane dochody z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
2. Planowane wydatki z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
3. Planowany deficyt lub nadwyżka.
4. Planowane przychody i rozchody.
5.Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji
komunalnych.
6. Kwotę wydatków wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST.
7. Uprawnienia jednostki pomocniczej (np. sołectwa) do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST.
9. Plan dochodów rachunków oświatowych jednostek budżetowych.
10.Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
Na kształt budżetu wpływają zasady, jakim podlegają finanse JST. Obok wyodrębnienia budżetów JST z budżetu państwa i odrębności w stosunku do innych
budżetów samorządowych można wymienić następujące uwarunkowania ich finansów:
1. Przypisanie samorządom części dochodów publicznych.
2. Zapewnienie samorządom władztwa podatkowego.
3. Uwłaszczenie samorządów, tj. uznanie prawa JST do posiadania majątku.
4. Wprowadzenie obiektywnych form subwencjonowania samorządu.
5. Uprawnienia samorządów do korzystania ze zwrotnych wpływów budżetowych.
Dochody przypisane JST powinny spełniać kilka zasad:280
1. Adekwatności dochodów.
2. Powiązania źródeł dochodów z terytorium JST.
3. Stałości i stabilności źródeł dochodowych.
4. Elastyczności źródeł dochodowych.
5. Pewności dochodów.
Art.266-267 oraz art. 270-271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009,
Nr 157, poz. 1240.
279
Art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157,
poz. 1240.
280
L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2010, s. 133–138.
278
91
Najważniejsza z nich adekwatności postuluje, aby określić źródła dochodów JST na
poziomie umożliwiającym realizację zadań przypisanych tym jednostkom. Szczególną
wydaje się też zasada powiązania źródeł dochodów z terytorium JST. Oznacza to, że
dochody gromadzone przez JST powinny pochodzić głównie z podatków i opłat pobieranych na terytorium jednostki. Pozostałe postulaty w zakresie systemu dochodów
JST zwracają uwagę na konieczność zapewnienia stabilności wpływów, ich adekwatności w stosunku do stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego JST, ale też niezależności od zmian warunków ekonomicznych.
Ustawa o dochodach JST z 2003 roku dzieli dochody na własne i uzupełniające
(zewnętrzne). Szczególną pozycję w dochodach własnych mają dochody podatkowe
i z opłat. W gminach składają się na nie podatki takie jak: od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej. Obok podatków
do budżetów gminnych wpływają udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochodowym od osób fizycznych (docelowo udział gmin wyniesie
39,34%) oraz dochodowym od osób prawnych (6,71%). Główne opłaty zasilające gminy to: skarbowa, część eksploatacyjnej, targowa, miejscowa (lub uzdrowiskowa). Powiaty z kolei nie mają oprócz udziałów w podatkach budżetu państwa żadnych innych
wpływów podatkowych. Ponadto udziały te są dużo niższe niż w gminach. W podatku
dochodowym od osób fizycznych powiat ma udział w wysokości 10, 25% a w podatku
dochodowym od osób prawnych – 1,4%. Spośród opłat można wymienić opłatę komunikacyjną. Podobnie jak w powiecie budżet województwa samorządowego, w zakresie dochodów o charakterze podatkowym, zasilany jest również tylko udziałami.
Odpowiednio kształtują się te udziały w wysokości 1,4% i 14,75%. Obok dochodów
podatkowych JST zasilane są dochodami z majątku.281
Na dochody uzupełniające składają się subwencja ogólna i dotacje celowe. Do takich dochodów można również zaliczyć środki z budżetu UE. Uzupełniają one dochody własne JST. Przesłankami zasilania samorządów dochodami uzupełniającymi są:
1. Duże zróżnicowanie dochodów własnych samorządu.
2. Konieczność zachowania minimalnego w skali kraju standardu usług publicznych i społecznych świadczonych przez samorządy.
3. Konieczność likwidacji zróżnicowania w zakresie infrastruktury technicznej.
4.Potrzeba finansowania różnych projektów priorytetowych z punktu widzenia
centralnych instytucji.282
Najważniejszą różnicą pomiędzy subwencją ogólną, a dotacjami celowymi jest
to, że o przeznaczeniu środków z subwencji decyduje JST. Dotacje natomiast są
przeznaczone na określony cel przez jednostkę dotującą. JST nie może ich przeznaczyć na inne cele a jeśli nie zrealizuje zadania dotowanego, to zwraca część lub
całość dotacji adekwatnie do wykonanego zadania.
281
Art.4 - 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.
U. 2003, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami.
282
L. Patrzałek, Finanse… op.cit., s. 195–196.
92
Dochody własne stanowią blisko 50% dochodów ogółem (49,09%). Głównymi dochodami własnymi są udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa
– 21,21%. Najbardziej wydajny fiskalnie podatek od nieruchomości stanowi niespełna 10% (9,92%), na drugim miejscu jest podatek rolny ze znikomym udziałem w dochodach ogółem 0,87%. Wpływy z majątku stanowią 3,91%. Wśród
dochodów uzupełniających największy udział ma subwencja ogólna - 28,55%, dotacje celowe stanowią 22,36%.283
Władztwo podatkowe JST w Polsce jest ograniczone do gmin (powiaty i województwa samorządowe nie mają własnych podatków). Gminy nie mogą jednak
same stanowić podatków na swoim terenie. Ich władztwo jest ograniczone do
określania stawek podatkowych, stosowania ulg i zwolnień, umarzania należności
podatkowych czy rozkładania ich na raty.284
Z kolei uwłaszczenie samorządu w pełni jest zrealizowane. Jednostkom samorządowym w chwili ich tworzenia przypisano majątek, którym same gospodarują. Pożytki
z tego majątku w postaci dochodów zasilają budżet JST.
Postulat obiektywizacji subwencjonowania JST w Polsce ma swoje odzwierciedlenie w szczegółowej kalkulacji poszczególnych części subwencji ogólnej. Co roku
w oparciu o dane płynące z JST Ministerstwo Finansów wysyła informacje, jak w danym roku kształtuje się każda część subwencji dla konkretnej jednostki. Relatywnie
bogate samorządy wpłacają na rzecz budżetu państwa określone w tym piśmie kwoty.
Ostatnia z zasad finansów JST postuluje prawo samorządów do korzystania ze
zwrotnych wpływów, tj. z pożyczek. Z pożyczkami wiąże się zaciąganie zobowiązań.
Z obawy, aby JST zbyt niefrasobliwie nie korzystały z tego źródła wpływów ustawodawca w wielu krajach wprowadza pewne ograniczenia w tym zakresie. Można wyróżnić 4 modele ograniczania długu zaciąganego przez JST: bezpośredniego sterowania,
reguł fiskalnych, kooperacji, dyscypliny rynkowej.285 W Polsce zastosowano model reguł fiskalnych. Reguły te są następujące:
1. Przestrzeganie równowagi w zakresie dochodów i wydatków bieżących w planowaniu i wykonaniu (osiąganie nadwyżki operacyjnej), z tym że wydatki bieżące mogą
być większe od dochodów bieżących o kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
i wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych.
2.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi uchwalić budżet,
w którym relacja spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych razem z odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów
nie może przekroczyć średniej arytmetycznej, z obliczonej dla trzech ostatnich lat,
relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Ograniczenia tego
Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 2013, GUS, Warszawa 2013.
K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego,Warszawa 2013, s. 62.
285
Szerzej na ten temat: M. Bitner, Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu
terytorialnego – analiza prawno-porównawcza, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 1-2, s. 11-12.
283
284
93
nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE lub krajów
EFTA. Nie dotyczy też ewentualnych spłat kwot z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym na zadania z udziałem tych środków.
W stosunku do długu Skarbu Państwa dług JST jest niewielki. Stanowi on 8,02%
państwowego długu publicznego w Polsce. JST mogą zaciągać zobowiązania emitując obligacje komunalne. W odróżnieniu od obligacji skarbowych, są one emitowane
w oparciu o przepisy ustawy o obligacjach, która wyraźnie wyodrębnia zasady emitowania przez JST obligacji. Jednak nie jest to główne źródło zwrotnych wpływów JST.286
Wydatki JST wynikają z nałożonych na samorząd zadań. Gminy i powiaty realizują
zadania lokalne, samorząd województwa – regionalne. Można je podzielić na własne
i pozostałe. W tych ostatnich będą się mieścić te, które związane są z realizacją zadań
zleconych przez administrację rządową drogą ustaw (również te przejęte na podstawie
porozumienia z administracją rządową) oraz wydatki na pomoc dla innych JST . Poza
tym wyróżnić można wydatki bieżące i majątkowe. Do bieżących zalicza się: wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń, zakup towarów i usług, świadczenia na rzecz
osób fizycznych (np. zasiłki), dotacje na zadania bieżące, na obsługę długu i wypłaty
wynikające z poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST.287 Majątkowe wydatki z kolei
obejmują wydatki inwestycyjne, na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz na wniesienie
wkładów do spółek.288 Ważnym podziałem wydatków jest ten związany z klasyfikacją
budżetową. Pozwala określić, jakie głównie dziedziny finansowane są z budżetów JST.
Najwięcej JST wydają na oświatę i wychowanie (30,78% wydatków ogółem), na drugim miejscu jest Transport i łączność (16,31%), dalej Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14,32%). Sporo środków pochłaniają wydatki na
Administrację publiczną (8,84%).289
Narzędziem wspomagania planowania jednorocznego, jakim jest budżet JST, stała się
wieloletnia prognoza finansowa (WPF), analogicznie jak dla budżetu państwa wieloletni
plan finansowy państwa. WPF JST opracowywana jest na 4 lata, uchwalona nie później
niż uchwała budżetowa. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu i jego zmiany należy
do zarządu. WPF zawiera co najmniej dla każdego roku, którego dotyczy:
1. Dochody bieżące i wydatki bieżące.
2. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe.
3. Wynik budżetu.
4. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowania deficytu.
5. Przychody i rozchody.
6. Kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz relację będącą warunkiem zaciągania zobowiązań.
G. Kozuń-Cieślak, Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 133–140; G. Maśloch, J. Sierak (red.) Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Warszawa 2011, s. 191.
287
L. Patrzałek, Finanse... op.cit., s. 242.
288
Ibidem, s. 243–244.
289
Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 2013, GUS, Warszawa 2013.
286
94
W załączniku do uchwały WPF określa się szczegółowe dane do każdego
przedsięwzięcia.
3.2.3. Fundusze celowe
Fundusze celowe publiczne, zwane inaczej parabudżetami są, jak już wcześniej
nadmieniono, formami organizacyjno-prawnymi sektora finansów publicznych.
Jednak, co należy podkreślić, istnieją również inne fundusze w Polsce, które mają
charakter celowy, ale w przepisach prawa nie zostały za takie uznane (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej). Istotą funduszy celowych jest to, że gromadzą część środków publicznych i przeznaczają je na ściśle określone cele.290
Powstanie funduszy celowych wyprzedziło pojawienie się budżetu państwa.
Już w starożytnej Grecji istniał fundusz wojskowy i widowiskowy, jednak współczesne nam fundusze celowe powstały w XVIII i XIX w. jako wynik słabości budżetu państwa (ogólność, sztywność, roczność).291 Cechy, które wyróżniają fundusze celowe od funduszy ogólnych, jakimi są budżety, to:292
1. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe, co oznacza, że fundusz jako odrębna jednostka dysponuje częścią dochodów publicznych.
2. Powiązanie środków gromadzonych w funduszach z realizacją określonych zadań.
3.Wzrost rangi zadań finansowanych z funduszy wynikającej z wyodrębnienia
środków i zadań, dla których fundusz został powołany.
4. Ciągłość finansowania zadań wynikająca z braku potrzeby corocznego uchwalania w budżecie środków na wyodrębnione zadania.
5.kumulacja środków, co oznacza, że środki na rachunkach funduszu nie są
przekazywane na inne cele, gdy nie zostaną wydane w danym roku.
Przesłanki tworzenia funduszy celowych mogą mieć charakter ekonomiczny,
polityczno-społeczny i techniczno-organizacyjny. Motyw ekonomiczny skłania
państwo do powołania funduszy, jeśli koszty finansowanych zadań można obniżyć
lub przy tych samych środkach lepiej zaspokajać potrzeby społeczne. Polityczno-społeczne przesłanki tworzenia funduszy wynikają z kolei z tego, że powołanie
funduszy finansujących ważne cele działa mobilizująco na społeczeństwo zasilające
daninami publicznymi wyodrębnione środki. Natomiast techniczno-organizacyjne
przyczyny powołania funduszy wynikają z jednej strony z niedoskonałości procedur budżetowych (przede wszystkim roczność, ale też mankamenty planowania),
a z drugiej z łatwiejszych do zniesienia przez podatników obciążeń o charakterze
celowym (łatwiej bowiem zmobilizować wpłaty składek na określony cel niż wprowadzać czy podwyższać podatki).293
290
J. Szołno-Koguc, Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Lublin 2007, s. 71, 77.
291
S. Owsiak, Finanse publiczne…op.cit., s. 146.
292
Ibidem, s. 147.
293
J. Szołno-Koguc, Funkcjonowanie… op.cit., s. 77–79.
95
Istnienie funduszy celowych wywołuje też negatywne skutki. Jednym z ważniejszych jest rozbicie środków publicznych. Funkcjonowanie wielu funduszy nie
pozwala na kontrolę organów ustawodawczych nad środkami będącymi w dyspozycji państwa. Prowadzić to może do trudności z optymalizacją środków publicznych, gdy jedne zadania nie są w pełni realizowane z braku środków a na inne
przeznacza się ich za dużo.294
Funkcjonowanie wielu funduszy wymaga ich systematyki. Klasyfikacje funduszy celowych zawierają nawet 6 różnych kryteriów ich wyróżniania.295 Jednak najważniejsze wydają się trzy podziały:
1.Według podmiotu dysponującego środkami funduszu (ponadnarodowe – na
przykład unijne, państwowe, samorządowe).
2.Według przedmiotu finansowania. Wyróżnić tu można te, które finansują cele pozagospodarcze (świadczenia społeczne, dziedziny o ograniczonych możliwościach
samofinansowania, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska) i dziedziny gospodarcze (rolnictwo, rybołówstwo, przedsiębiorstwa innowacyjne).
3.Według źródeł zasilania funduszy w środki finansowe. Są to fundusze zasilane przymusowymi dochodami jak podatki, opłaty, składki. Druga grupa to te
zasilane dobrowolnymi wpłatami różnych podmiotów i ostatnie fundusze to
te zasilane dotacjami budżetowymi. Ustawa o finansach publicznych jednak
nie zalicza do państwowych funduszy celowych tych, które są zasilane wyłącznie dotacją budżetową. Na ogół fundusze korzystają z dwóch lub trzech źródeł
wpływów.
W Polsce funkcjonuje 28 państwowych funduszy celowych. Ich plany finansowe są ujęte w załączniku do ustawy budżetowej.296 Można wyróżnić 6 grup zadań
finansowanych przez te fundusze:297
1. ubezpieczenia społeczne
2. ochrona socjalna państwa
3.prywatyzacja
4. bezpieczeństwo i obrona narodowa
5. nauka, kultura i sport
6. inne, które nie mogą być zaliczone do wcześniej wymienionych.
Najwięcej środków gromadzą fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi. Ich przychody stanowią aż 90,49% wpływów wszystkich państwowych funduszy celowych. Na drugim miejscu są fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa, udział w przychodach funduszy ogółem wynosi 7,96%. Na pozostałe
grupy funduszy przypada zaledwie 1,55% wyodrębnionych środków.298
J. Ostaszewski (red.), Finanse... op.cit., s. 117–118.
J. Szołno-Koguc, Funkcjonowanie… op.cit.,s. 80–83.
296
Por .załącznik 13 do Ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. , Dz. U. 2014,
poz. 162.
297
J. Ostaszewski (red.), Finanse... op.cit., s. 120–121.
298
Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
294
295
96
3.2.4. Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia społeczne są częścią finansów publicznych. Gromadzą środki
pochodzące między innymi z danin publicznych. Różnią się zatem od ubezpieczeń gospodarczych, gdyż rola państwa w organizowaniu i finansowaniu świadczeń jest duża. Z teoretycznego punktu widzenia można wyróżnić 2 systemy
ubezpieczeń społecznych:
1.Państwo tworzy podstawy prawne ubezpieczeń społecznych, ustanawia obowiązek ubezpieczenia, organizacja i odpowiedzialność finansowa za funkcjonowanie ubezpieczeń ulokowana jest w sektorze prywatnym
2.Państwo tworzy podstawy prawne oraz przejmuje obowiązki organizacji systemu ubezpieczeń społecznych i odpowiedzialność finansową za świadczenia
społeczne.299
W ramach tych systemów państwo może wykorzystywać różne techniki realizacji zabezpieczenia społecznego. Jest to: technika ubezpieczeniowa, technika
zaopatrzeniowa i technika opiekuńcza. Przy technice ubezpieczeniowej świadczenia są niezależne od sytuacji materialnej ubezpieczanych a wysokość wypłaty zależy od składek kalkulowanych w oparciu o wynagrodzenie pracownika. Nie
płacący składek nie otrzymują świadczeń. Technika zaopatrzeniowa polega na
tym, że wypłaty świadczeń nie bazują na składkach a podstawą wypłat są podatki zasilające budżety (państwa i samorządów terytorialnych). Można tu wyróżnić
dwie grupy beneficjentów, które otrzymują świadczenia. Pierwsza grupa to osoby zasłużone dla państwa (urzędnicy, policjanci, żołnierze, sędziowie, itp.), druga
grupa to pozostali członkowie społeczeństwa. Ci ostatni otrzymują świadczenia
powiązane z kosztami utrzymania (ochrona przed ubóstwem), natomiast emerytury zasłużonych dla kraju kalkulowane są w oparciu o wysokość wynagrodzeń.
Ostatnia technika opiekuńcza ma charakter uznaniowy. Odpowiedni organ decyduje kto i ile otrzyma w postaci świadczenia. Na ogół wypłaty są realizowane
z budżetów lokalnych i zależą od sytuacji materialnej beneficjenta. Te trzy techniki mają jednoczesne zastosowanie we współczesnych systemach państw, z tym
że mają one różne znaczenie. W Polsce technika zaopatrzeniowa stosowana jest
w stosunku np. do służb mundurowych, sędziów, prokuratorów. Natomiast pozostali członkowie społeczeństwa korzystają ze świadczeń przy zastosowaniu techniki ubezpieczeniowej (większość) lub opiekuńczej.300
Przy technice ubezpieczeniowej można wyróżnić 3 metody finansowania
ubezpieczeń społecznych:
1. Metoda repartycyjna – wszystkie wpływy ze składek z danego miesiąca są przeznaczane na wypłatę świadczeń dla bieżących beneficjentów. Metoda wrażliwa na sytuację demograficzną na rynku pacy, niewydolna wobec zjawiska starzenia się społeczeństwa.
299
300
S. Owsiak, Finanse publiczne… op.cit., s. 155.
E. Denek i in. Finanse publiczne, Warszawa 1995, s. 168–172.
97
2.Metoda kapitałowa – gromadzenie składek w funduszu ubezpieczeniowym i ich
długotrwałe inwestowanie. Wysokość świadczenia zależy od długości okresu członkostwa i rentowności inwestycji. Metoda wrażliwa na wahania koniunktury.
3. Metoda mieszana – składka dzielona na 2 części: jedna dzielona przy wykorzystaniu
metody repartycyjnej, druga – kapitałowej.
W Polsce ma zastosowanie metoda mieszana. W ubezpieczeniu emerytalnym
składka wynosi 19,52% podstawy wymiaru (którym jest przychód osoby fizycznej), ale część tej składki odprowadzana jest do wybranego przez ubezpieczanego
otwartego funduszu emerytalnego (pierwotnie w wysokości 7,3% podstawy, ale
w 2012 część ta została obniżona do 2,3%).301 Stąd też wyróżnia się 3 filary ubezpieczeń społecznych. Pierwszy filar jest powszechny i obowiązkowy. Składkami
wpływającymi do tego filaru dysponuje ZUS i służą one do wypłaty świadczeń
obecnym beneficjentom systemu ubezpieczeń. Do drugiego filaru mogły przystąpić osoby, które urodziły się w latach 1949–1968. Deklaracje przystąpienia powodowały, że część środków ze składki (od 2012 r. – 2,3%) zasilała OFE. Osoby
urodzone w 1969 r. i później obowiązkowo były też w drugim filarze. Trzeci filar
ma charakter całkowicie dobrowolny. Są to na przykład indywidualne konta emerytalne czy pracownicze programy emerytalne. Jednak ich znaczenie jest marginalne.302
Obok ubezpieczenia emerytalnego z tytułu ubezpieczeń społecznych odprowadzane są składki na ubezpieczenie rentowe (8%), chorobowe (2,45%) i wypadkowe (od 0,4 do 8,12%). Część tych składek płacą pracodawcy ze swoich środków.
3.2.5. Ubezpieczenia zdrowotne
Systemy zabezpieczeń zdrowotnych różnią się od ubezpieczeń społecznych
celem, który finansują.303 Ubezpieczenia społeczne odnoszą się do zabezpieczenia
pracowników na utratę zdolności do pracy, a zdrowotne mają na celu umożliwienie dostępu do bezpłatnych lub tanich usług medycznych osobom tego potrzebującym. Można wyróżnić dwa zasadnicze sposoby finansowania i organizowania
usług medycznych:
1. Państwo bierze organizacyjną i finansową odpowiedzialność za ochronę zdrowia, a źródłem finansowania usług medycznych są podatki wpływające do budżetu (państwa i samorządowych).
2.Wprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantują dostęp
do bezpłatnych usług medycznych. Ubezpieczyciele rekrutują się z prywatnych
podmiotów.
W rzeczywistości takich czystych modeli zabezpieczeń zdrowotnych nie ma,
gdyż istniejące systemy posiadają cechy tych dwóch modeli w różnych konfiguracjach.
G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Warszawa 2012, s. 97-98.
J. Ostaszewski, Finanse… op.cit., s. 271-273.
303
Niektórzy autorzy traktują ubezpieczenia społeczne jako część ubezpieczeń społecznych. Por. S. Owsiak,
Finanse publiczne… op.cit., s.160.
301
302
98
W każdym modelu ubezpieczeń zdrowotnych funkcjonują 4 grupy podmiotów uczestniczących w procesie świadczenia usług medycznych i ich finansowania, są to:
• pacjenci,
• lekarze i inni wytwórcy świadczeń,
• płatnik,
• instytucje państwowe, które tworzą zasady i procedury kształtowania zachowań pozostałych uczestników.
W związku z tym można wyróżnić 3 podstawowe kryteria klasyfikacji modeli:
I. Ze względu na historyczną fazę rozwoju społeczno-ekonomicznego wyróżnia
się model niewolniczy, feudalny, wczesnego kapitalizmu, kapitalizmu rozwiniętego, systemu socjalistycznego
II.Według formy własności zasobów służących do produkcji świadczeń determinuje funkcjonowanie modelu prywatnego, mieszanego, ubezpieczeniowego,
narodowej służby zdrowia, socjalistycznego
III.Według głównych źródeł finansowania pozwala na wyróżnienie modelu ubezpieczeniowego, zaopatrzeniowego i pomocowego.304
W procesie historycznym wykształciły się 4 tradycyjne modele zabezpieczeń
zdrowotnych:305
1.Bismarckowski, powstał w Niemczech za rządów kanclerza. Inne państwa, które
stworzyły podobne systemy to Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia i Francja.
2.Beveridge’a, wprowadził go lord Beveridge w Wielkiej Brytanii po drugiej
wojnie światowej. Poza Wielką Brytanią państwa, które zastosowały podobny
model to: Dania, Finlandia, Hiszpania, Grecja, Irlandia, Norwegia, Portugalia
i Szwecja.
3. Rezydualny, funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych.
4.Siemaszki od nazwiska komisarza zdrowia w Rosji (Mikołaja Siemaszki) w latach
30. XX wieku, który sformułował nowe zasady opieki zdrowotnej.
Cechy charakterystyczne tradycyjnych modeli zabezpieczeń zdrowotnych:
1. Model Bismarckowski (Niemcy)
• tworzenie wspólnot ubezpieczeniowych, np. wykonujących ten sam zawód, zatrudnieni przez tego samego pracodawcę, zamieszkujący określone terytorium
• kasy czy zakłady ubezpieczeniowe mają uprawnienia do swobodnego zawierania umów z wytwórcami usług medycznych
• pacjent swobodnie wybiera wytwórcę spośród tych, którzy zawarli umowę
z ubezpieczycielem
• zasada równoważenia dochodów ubezpieczycieli z wydatkami na świadczenia
• zwrot kosztów leczenia pełny lub pewien udział pacjenta
• decyzje instytucji ubezpieczeniowych podejmowane bez ingerencji państwa
• państwo tworzy prawne podstawy funkcjonowania systemu
• jeśli pacjent opłaca składkę to ma zagwarantowane udzielanie świadczeń
304
305
C. Włodarczyk, Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Kraków 1996, s. 313–314
Ibidem, s. 315–323; S. Owsiak, Finanse publiczne… op.cit., s. 160, 161.
99
2. Model Beveridge’a (Wielka Brytania)
• prawo do świadczeń zdrowotnych dotyczy wszystkich obywateli
• organ odpowiedzialny za dostęp do usług medycznych to państwowa służba
zdrowia
• dostępność do usług medycznych wynika z potrzeby zdrowotnej, definiowanej
przez fachowego pracownika służby zdrowia – wynika to z aktów prawnych
• szczególna rola lekarzy rodzinnych, jedynie których mogą wybierać pacjenci
(lekarze ci są na niezależnych kontraktach)
• środki finansowe pochodzą z podatków i wynikają z politycznych decyzji
usankcjonowanych ustawą
• dobrowolne ubezpieczenia uzupełniające
3. Model rezydualny (USA)
• przewaga sektora prywatnego, dostępność do usług wynika z możliwości i chęci płacenia, brak środków eliminuje z rynku
• sektor publiczny obejmuje osoby bardzo biedne i niezdolne do pracy
• występują bardzo zróżnicowane formy świadczenia i finansowania usług medycznych
• lekarze mają silną pozycję na rynku świadczeń zdrowotnych, który jest kontrolowany przez organizacje profesjonalne
• rządowa kontrola nad wydatkami i rozmieszczeniem zasobów jest niewielka
4. Model Siemaszki (kraje socjalistyczne)
• uniwersalny dostęp do służby zdrowia (ale uprzywilejowany dostęp dla elit
rządzących)
• finansowanie ze środków wpływających do budżetu państwa
• pełny zakres świadczeń bezpłatnych (z wyjątkiem niektórych leków w lecznictwie otwartym)
• zatrudnienie lekarzy na państwowych etatach
• sporadycznie wykorzystywano służbę zdrowia jako narzędzie polityczne
• jednolitość organizacyjna i ścisła rejonizacja, pacjent pozbawiony wyboru lekarzy.
W Polsce przyjęty system jest modyfikacją systemu Bismarckowskiego i Beveridge’a. Po reformie z 1999 roku, powołane Kasy Chorych (publiczne) zostały zastąpione
w 2003 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).306 Gromadzi on środki ze składek
na ubezpieczenia społeczne. Składka ta wynosi 9% podstawy (określonej tak jak dla
ubezpieczeń społecznych, ale pomniejszona o zapłacone składki na te ubezpieczenia).
Ubezpieczony jednak może odliczyć od podatku dochodowego część składki zdrowotnej, tj. 7,75% podstawy tej składki. Pozostała kwota jest płacona ze środków podatnika. Opłacanie składki pozwala na skorzystanie z darmowych usług medycznych,
pod warunkiem, że świadczący usługi podpisze kontrakt z NFZ. Poza tym w systemie
funkcjonuje instytucja lekarza pierwszego kontaktu, odpowiednika lekarza rodzinnego
w systemie Beveridge’a. Lekarz ten decyduje o dalszym leczeniu pacjenta, gdy jest potrzeba skorzystania ze specjalistów.
306
E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne… op.cit., s. 314.
100
Obok środków NFZ w systemie wykorzystywane są inne źródła. Pochodzą
one z budżetu państwa, budżetów samorządowych, pracodawców i ludności.
Z budżetu państwa przeznaczane są środki na programy polityki zdrowotnej, ratownictwo medyczne, przeszczepy, inwestycje w szpitalach klinicznych a także na
składki i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem. Z kolei JST dotują
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których są organami założycielskimi. Dotacje te obejmują środki na remonty i inwestycje (szczególnie w aparaturę), zapobieganie chorobom, programy zdrowotne, promocje zdrowia, pokrycie kosztów dokształcania osób związanych z lecznictwem. Ponadto z budżetu
województwa samorządowego finansowane są zadania służby medycyny pracy.
Pracodawcy natomiast finansują badania obowiązkowe, ponoszą koszty abonamentów dla pracowników wykorzystywane w prywatnych lecznicach. Pacjenci
zaś ponoszą koszty prywatnego leczenia, poza tym partycypują w kosztach leków.
W leczeniu stomatologicznym również partycypują w części kosztów procedur
medycznych.307
3.3.Środki publiczne
Budżet państwa, budżety JST oraz fundusze celowe zasilane są środkami publicznymi. Są to, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:308
1. Dochody publiczne
2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
3. Inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
4.Przychody budżetu państwa i budżetów JST oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
a)ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych
b)z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku JST
c)ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych
d)z otrzymanych pożyczek i kredytów
e)z innych operacji finansowych
5. Przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej
przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
Środki publiczne można podzielić na bezzwrotne i zwrotne. Do bezzwrotnych
strumieni pieniężnych należy zaliczyć dochody publiczne, środki zagraniczne,
przychody z prywatyzacji oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych z działalności tych jednostek. Zwrotne natomiast to są te wpływy, które wynikają z zaciągniętych zobowiązań lub spłacanych pożyczek udzielonych przez
jednostki sektora finansów publicznych.
307
308
J. Ostaszewski, Finanse… op.cit., s. s. 333–334.
Art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
101
3.3.1. Dochody publiczne
Dochody publiczne są najważniejszą częścią środków publicznych. Wynika to
z faktu, że właśnie dochody powinny pokryć wydatki publiczne. Dopiero niewystarczające dochody uzasadniają zaciąganie zobowiązań. Na dochody publiczne
składają się:
1. Daniny publiczne (podatki, składki, opłaty i inne)
2. Inne dochody należne budżetowi państwa i JST oraz innym jednostkom sektora finansów publicznych należne na podstawie ustaw lub umów międzynarodowych (na przykład subwencja ogólna, dotacje celowe, wpłaty JST do budżetu państwa)
3.Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora
finansów publicznych (jeżeli dokonują tego jednostki budżetowe)
4.Dochody z mienia (z najmu, dzierżawy i itp., odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów
wartościowych, dywidendy)
5. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw
6. Spadki, zapisy i darowizny
7.Odszkodowania
8. Kwoty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
Do istotnych danin publicznych należy podatek. Podatek jest to przymusowe świadczenie pieniężne, ogólne, bezzwrotne i nieodpłatne wnoszone na rzecz
państwa lub innego związku publicznoprawnego. W tak sformułowanej definicji
zawierają się cechy podatku. Podatek jest przymusowy, gdyż państwo ma prawo
stosowania środków przymusu dla wyegzekwowanie daniny. Jest też świadczeniem pieniężnym, bo nie może być uregulowane poprzez wydanie rzeczy lub wykonanie usługi. Ogólność podatku wynika z tego, że ustawy regulujące podatki
nakładają je na grupy podatników. Ich zobowiązanie wobec państwa wynika ze
spełniania określonych warunków opodatkowania. Bezzwrotność podatku oznacza, że nie jest zwracany podatnikowi. Nieodpłatność natomiast wiąże się z tym,
że podatkowi nie towarzyszy żadne bezpośrednie świadczenie zwrotne ze strony
państwa na rzecz podatnika.309
Z punktu widzenia obciążeń podatkami ważna jest jego konstrukcja. Obciążenie podatkiem wymaga od ustawodawcy określenia elementów tego podatku.
Elementami tymi są:310
• Podmiot.
• Przedmiot.
• Podstawa opodatkowania.
• Stawki i skale podatkowe.
• Wyłączenia, zwolnienia i ulgi podatkowe.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1995, s. 62-64; B. Brzeziński i in.,
Prawo finansowe, Warszawa 1996, s. 121–122.
310
S. Owsiak, Finanse publiczne… op.cit., s.178.
309
102
Podmiot podatku może być czynny i bierny. Czynnym jest państwo, które za
pomocą swoich instytucji pobiera podatki. Biernym natomiast są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które na podstawie
przepisów są zobowiązane do zapłaty podatku. Podmioty bierne można podzielić
na płatników i podatników. Płatnikiem jest taki podmiot, który jest zobowiązany
do obliczenia podatku należnego od podatnika, pobranie go od podatnika i odprowadzenie do określonego urzędu (np. skarbowego). Podatnikiem jest natomiast osoba, która ponosi ciężar podatku, tj. doznaje uszczuplenia dochodu lub
majątku. Pracodawca jest zatem płatnikiem podatku dochodowego ciążącego na
pracowniku. Niekiedy płatnikiem i podatnikiem jest jedna osoba, gdy na przykład przedsiębiorca sam rozlicza się ze swojego podatku.311
Przedmiotem podatku jest sytuacja faktyczna lub prawna, która wywołuje
obowiązek zapłaty podatku, na przykład osiąganie dochodu, posiadanie nieruchomości, sprzedaż towarów. Natomiast podstawa opodatkowania wyraża wartościowo lub ilościowo przedmiot podatku.312 Z kolei stawka podatkowa przy podstawie opodatkowania wyrażonej wartościowo określa procentową relację kwoty
podatku do podstawy, a przy podstawie podatkowej wyrażonej ilościowo, kwotę
podatku przypadającą na jednostkę miary podstawy.313
Skalą podatkową można nazwać zespół stawek i przyporządkowanych im
podstaw (wyrażonych wartościowo). Najprostszą jest skala proporcjonalna (podatek liniowy), która ma tylko jedną stawkę w stosunku do każdej wartości podstawy. Cechą charakterystyczną takiej skali jest to, że podatek rośnie proporcjonalnie do wzrostu podstawy opodatkowania. Bardziej skomplikowane są skale
nieproporcjonalne, tj. progresywna, regresywna i degresywna. Skala progresywna
może być globalna i szczeblowana. Cechą wspólną tych skal jest to, że stawki podatkowe ułożone są rosnąco w stosunku do rosnących podstaw opodatkowania.
Globalna charakteryzuje się tym, że podatek rośnie skokowo przy przekraczaniu
przedziałów podstawy opodatkowania a wewnątrz przedziału przyjmuje charakter proporcjonalny. Natomiast szczeblowana nie powoduje skokowego wzrostu
podatku przy zmianie przedziału podstaw, gdyż w następnym przedziale wyższą
stawką opodatkowana jest tylko nadwyżka podstawy ponad granicę poprzedniego przedziału. W polskim systemie podatkowym ma zastosowanie skala progresywna szczeblowana (w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku
od spadków i darowizn). Z kolei w skali regresywnej stawki ułożone są malejąco
w stosunku do rosnących podstaw opodatkowania. Degresywna natomiast jest
skalą progresywną o niskiej granicy progresji (która oznacza taką wielkość podstawy opodatkowania, powyżej której stawki już nie rosną).314 W Polsce te dwie
ostatnie skale nie maja zastosowania.
Ibidem oraz B. Brzeziński i in., Prawo… op.cit., s. 134–135.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki … op.cit, s. 67–68.
313
B. Brzeziński i in., Prawo… op.cit., s. 137
314
G. Sczczodrowski, Polski system podatkowy, Warszawa 2007, s. 17–20.
311
312
103
Wyłączenia podatkowe nie zawsze są w literaturze wyodrębniane. Jednak
z uwagi na funkcjonowanie podatków w pewnym systemie podatkowym istnieje
potrzeba ich zdefiniowania. Wyłączenie będzie oznaczało nie objęcie podatkiem
podmiotów lub określonych stanów faktycznych, czy prawnych. Najczęściej wynika to z funkcjonowania wielu podatków, które mogłyby opodatkować te same
zjawiska. Przykładem jest działalność rolnicza. Dochody z tej działalności wyłączone są z podatku dochodowego, gdyż są przedmiotem podatku rolnego. Z kolei
zwolnienia podatkowe należy rozumieć jako zaniechanie poboru podatku. Oznacza to, że dany stan faktyczny jest objęty podatkiem, ale z jakichś względów (np.
socjalnych) nie podlega opodatkowaniu. Ulgę natomiast można określić jako częściowe zaniechanie poboru podatku.315
Podatki podzielić można według różnych kryteriów. Najczęściej w literaturze
wymieniane są następujące kryteria:316
1. Przedmiot opodatkowania.
2. Podmiot podatku.
3. Związek między nominalnym, a realnym źródłem zapłaty podatku.
Podział podatków według przedmiotu pozwala wyróżnić podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne. Przychodowe obciążają podmioty
gospodarcze z tytułu ich przychodów (np. podatki obrotowe, w tym VAT), dochodowe opodatkowują dochód osób fizycznych i prawnych (również jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej), podatki majątkowe obciążają podatnika ze względu na majątek, który posiada (np. podatek od nieruchomości) a konsumpcyjne, zwane też od wydatków, obciążają sprzedaż niektórych
towarów (używek, dóbr luksusowych, czy paliw).
Podmiotowa klasyfikacja pozwala na wyróżnienie podatków państwowych
i samorządowych (wg podmiotu czynnego), a także podatków od ludności i od
podmiotów gospodarczych (wg podmiotu biernego). Warto dodać, że niektóre
podatki dzielone są pomiędzy samorząd i państwo. Ponadto część podatków obciąża zarówno osoby fizyczne (ludność) i przedsiębiorstwa (podmioty gospodarcze).
Ostatnie kryterium pozwala na wyróżnienie podatków bezpośrednich i pośrednich. Podatki bezpośrednie wymierzone są od dochodu lub majątku i z tego
źródła są pokrywane. Pośrednie natomiast opodatkowują przychody lub konsumpcję, ale pokrywane są z dochodu lub majątku innych podmiotów. Przykładem podatku pośredniego jest VAT, czy akcyza. W Polsce we wpływach budżetowych przeważają podatki pośrednie.317
W procesie doskonalenia obciążeń podatkowych nauka wypracowała swoiste postulaty dotyczące podatków. Mają one swoje odzwierciedlenie w formułowanych zasadach podatkowych. S. Owsiak wymienia 4 grupy zasad podatkowych: fiskalne,
Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 21–22; S. Owsiak, Finanse publiczne… op.cit., s. 174–177.
317
J. Iwin-Garzyńska J., Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013,
s. 20–22.
315
316
104
ekonomiczne, sprawiedliwości i techniczne.318 Do fiskalnych zalicza zasady wydajności, elastyczności i stałości. Zasada wydajności postuluje, aby podatki były wydajnym
źródłem dochodów publicznych. Nie jest zatem celowe wprowadzanie podatków, które
nie przyniosą znaczących wpływów. Elastyczność podatków związana jest z taką konstrukcją podatków, aby reagowały one na sytuację w gospodarce (stawały się swoistymi
automatycznymi stabilizatorami koniunktury). Według zasady stałości państwo powinno unikać radykalnych i częstych zmian w podatkach. Zakłóca to bowiem funkcjonujący układ stosunków społeczno-gospodarczych.
Zasada ekonomiczna postuluje, aby nakładanie ciężarów podatkowych nie naruszało majątku podatnika. Oznacza to, żeby nałożony podatek (bez względu na
jego przedmiot) mógł być zapłacony z bieżących dochodów podatnika. Podatnik
nie musiałby spieniężać majątku w celu regulacji zobowiązań podatkowych.
Zasady sprawiedliwości dzielą się na powszechności i równości. Zasada powszechności zaleca, aby podatkami objąć wszystkie grupy podatników (ludność,
przedsiębiorców, rolników, itp.). W sprzeczności do niej byłoby mnożenie wyłączeń podmiotowych w podatkach. Z kolei zasada równości oznacza, że ciężary
podatkowe powinny być rozłożone równomiernie na płacących podatki. Dyskusyjne jest jednak, czy stosować opodatkowanie liniowe (w podatku dochodowym) czy progresywne.
Techniczne zasady zostały sformułowane najwcześniej. Wymienia się tu trzy
zasady: pewności, dogodności i taniości. Zasada pewności z jednej strony oznacza, że podatki powinny być niezawodnym źródłem wpływów państwa (zatem
podobna jest do zasad fiskalnych – wydajności i stałości). Z drugiej strony postuluje, aby podatnik był dobrze poinformowany co do podatku, który ma zapłacić
(wiąże się to w pewnym sensie z zasadą stałości). Zasada dogodności zobowiązuje państwo do tego, żeby pobór i sposób zapłaty podatku był jak najdogodniejszy
dla podatnika. Ostatnia zasada taniości postuluje, aby koszty poboru podatków
były jak najmniejsze, co przełoży się na mniejsze obciążenia podatników.
Obok podatku innymi daninami publicznymi są: składka, opłata i cło. Składki razem z podatkami stanowią główne źródło dochodów państwa. Składki
w rozumieniu publiczno-prawnym można określić jako przymusowe świadczenie pieniężne, ogólne, bezzwrotne i nieodpłatne. Nie budzą wątpliwości cztery
pierwsze cechy składki. Podobnie jak podatek są przymusowe (państwo może nałożyć sankcje na tych, którzy uchylają się od płacenia składek), mają charakter
pieniężny (wnoszone w pieniądzu), są ogólne (przepisy określają kategorie osób
lub pracodawców zobowiązanych do ich uiszczania) i bezzwrotne (nie są zwracane). Natomiast nieodpłatność wynika z tego, że zapłacie składek nie towarzyszy bezpośrednie świadczenie ze strony państwa na rzecz tego, kto ponosi ciężar
tego świadczenia. W przypadku pracodawcy jest to zrozumiałe, natomiast co do
składek płaconych przez pracownika budzi wątpliwości. Jednak wpłata składek,
jeśli zabezpiecza osoby fizyczne na wypadek niezdolności do pracy (np. z tytułu
starości i innych) to nie ma tu świadczenia jednoczesnego (wpłacie składek od
318
S. Owsiak, Finanse publiczne… op.cit., s. 188–192.
105
razu nie towarzyszy wypłata emerytur). Ponadto może być też taka sytuacja, że
ubezpieczony nie dożywa emerytury i nie ma świadczenia bezpośredniego, nawet
odsuniętego w czasie. Zatem można przyjąć, że składki są, tak jak podatki, nieodpłatne. Różni ich jednak to, że w przypadku składek środki przeznaczone są
na określone cele, zawarte nawet w nazwie składek.319
Opłaty są świadczeniami zbliżonymi do podatku. Różnią się jedynie odpłatnością. Państwo w zamian za wniesioną opłatę realizuje bezpośrednio jakąś usługę lub czynność administracyjną czy też pozwala korzystać z zasobów środowiska. Przykładami takich danin są opłaty ekologiczne320 czy skarbowe.
Z kolei cło jest jedną z najstarszych danin publicznych. Definiowane jest podobnie jak podatek i ma te same cechy. Różni je jednak od podatku to, że jest
świadczeniem związanym z obrotem towarów z zagranicą. Ma niewielkie znaczenie fiskalne z uwagi na systematyczne znoszenie barier w handlu międzynarodowym.321 W Polsce cła stanowią znikomy dochód budżetu państwa, gdyż są zniesione w wymianie między krajami UE, a ponadto są one dochodem budżetu Unii
Europejskiej. W krajach członkowskich pozostaje tylko 25% z ceł pobieranych od
towarów sprowadzanych z państw trzecich na utrzymanie służb celnych.
3.3.2. Przychody budżetu państwa i budżetów JST
Przychody służą uzupełnieniu dochodów budżetowych (państwa i środków
europejskich), gdy te nie są wystarczające na pokrycie wydatków oraz pokryciu
rozchodów budżetu państwa. Głównym źródłem przychodów są środki pozyskane z emisji papierów wartościowych oraz kredyty i pożyczki. Instrumenty zaciągania zobowiązań w postaci emisji obligacji i bonów skarbowych, a także emisji
obligacji komunalnych były omówione już wcześniej. Warto zatem skupić się na
pozostałych zwrotnych wpływach.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Skarb Państwa może
zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie na finansowanie potrzeb pożyczkowych
budżetu państwa. Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć limitów określonych ustawą budżetową.322 Jednak NBP nie może udzielać
kredytów na pokrycie deficytu budżetowego. Warto dodać, że kredyty i pożyczki
są marginalnym źródłem zaciągania zobowiązań przez Skarb Państwa. Natomiast
odwrotnie jest w JST. Te rzadko korzystają z emisji papierów wartościowych jako
źródła pokrycia deficytu, a zaciągnięte kredyty i pożyczki są głównym źródłem
ich zobowiązań. Przy tym chętnie przez JST wykorzystywane są pożyczki od innych niż banki instytucji. Udzielane są one na preferencyjnych warunkach i naW literaturze rzadko opisywane są składki. Ci, którzy się nimi zajmują przychylają się do tego, że mają
one charakter odpłatny. Por. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg. Op.cit., s. 137; P. Felis. M. Jamroży J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Warszawa 2010, s. 18.
320
P. Małecki, System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD,
Kraków 2012, s. 22–26.
321
Owsiak S. Finanse publiczne… op. cit., s. 186–187.
322
Art. 76 i 80 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
319
106
wet te JST, które mają dobrą sytuację finansową sięgają po nie. Głównym pożyczkodawcą są fundusze celowe.323
3.4.Wydatki i rozchody publiczne
3.4.1.Istota wydatków publicznych
Wydatki publiczne można określić jako finansowanie przez władze publiczne
zadań wynikających z potrzeb zbiorowych i indywidualnych. Charakteryzują się
one czterema cechami:324
1. Decyzje dotyczące rozmiarów i kierunków wydatków środków publicznych są
arbitralne.
2.Narażone są na niebezpieczeństwo marnotrawstwa środków publicznych
w procesie ich wydatkowania.
3. Wydatkowanie środków publicznych narażone jest na nadużycia i korupcję .
4. Środki wydatkowane przez państwo są stracone dla obiegu gospodarczego.
Arbitralność decyzji co do wielkości środków przeznaczonych na określone
cele wynika z tego, że finanse publiczne podlegają interwencji państwa. Nie ma
praw gospodarczych, które by określały w sektorze publicznym, gdzie i ile wydawać środków. Stąd też rządzący czy politycy muszą podjąć decyzje mniej lub
bardziej celowe dotyczące wydatków zaspokajających różne potrzeby społeczne.
Z kolei wydatkowanie środków publicznych jest bardziej narażone na niebezpieczeństwo marnotrawstwa niż w przypadku prywatnych środków. Może wynikać to z sytuacji nadmiernego finansowania niektórych dziedzin finansowanych
przez państwo, a także z procedur administracyjnych, powodujących konieczność
szybkiego wydania środków pod koniec roku budżetowego. Nadużycia i korupcja środków publicznych wynika z ich atrakcyjności dla prywatnych podmiotów.
Państwo realizując zadania publiczne kupuje towary i usługi w sektorze prywatnym. Przedsiębiorstwa prywatne rywalizują zatem o te środki, co sprzyja korumpowaniu osób dysponujących tymi środkami. Natomiast ostatnia cecha wydatków publicznych jako tych, które zmniejszają środki w dyspozycji podmiotów
gospodarczych, jest kontrowersyjna. Z jednej strony teza o tym, że wydatki publiczne mają charakter bezproduktywny, nie jest do końca prawdą. Finansowanie
takich dziedzin przez państwo jak szkolnictwo, ochrona zdrowia, infrastruktura niewątpliwie (chociaż trudno to zmierzyć) przyczyniają się do wzrostu PKB.
Z drugiej strony wydatki na obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne i administrację są obciążeniem, które przynajmniej teoretycznie nie tworzy PKB. Zatem
środki przeznaczone na te cele są stracone dla gospodarki.
Rozwój stosunków społeczno-ekonomicznych w XIX wieku przyczynił się do
powstania nowych potrzeb zgłaszanych przez ludność. Z uwagi na to, że prywatny przedsiębiorca nie mógł i nie chciał zaspokajać rodzącego się popytu na dobra
323
324
E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg. Op.cit., s. 160–661.
S. Owsiak, Finanse publiczne…, op. cit., s. 237–239.
107
wyższego rzędu, jak na przykład zabezpieczenia społeczne, państwo zaczęło realizować większe wydatki. Niemiecki ekonomista Adolf Wagner sformułował prawo
(nazwane od jego nazwiska prawem Wagnera) wzrastających wydatków publicznych. Współcześnie ekonomiści kładą nacisk na efektywność gospodarczą i krytycznie oceniają wzrost wydatków, szczególnie w kontekście narastającego długu
publicznego, a państwa UE zobowiązują się do utrzymania w ryzach deficytów
i długu publicznego.325
3.4.2. Klasyfikacja wydatków
Wydatki klasyfikowane są pod względem różnych kryteriów. Ze względu na kierunki (dziedziny) wydatków można je podzielić na te, które w zależności od działu
w gospodarce, finansują rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo, transport, administrację,
informatykę, ubezpieczenia społeczne, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, obsługę długu, kulturę i dziedzictwo narodowe, kulturę fizyczną. Taki
podział pozwala zidentyfikować najważniejsze cele. Innym ważnym kryterium podziału wydatków publicznych jest charakter wydatku, co pozwala wyróżnić następujące
wydatki:326
1. Bieżące (dotacje i subwencje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych, tj. wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach
budżetowych, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania jednostek budżetowych,
koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych)
2. Na obsługę długu (oprocentowanie i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych, oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek, wypłaty związane
z udzielonymi przez skarb państwa i JST poręczeniami i gwarancjami oraz koszty
związane z emisją)
3. Majątkowe (na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki inwestycyjne, w tym dotacje celowe na inwestycje).
Podział ten ma duże walory poznawcze. Analiza struktury wydatków według tego
kryterium pozwala określić, czy w hierarchii potrzeb państwa znajdują się cele średnio- i długookresowe związane z powiększaniem majątku (dobra) publicznego.
3.4.3. Rozchody publiczne
Kategoria rozchodów jest odrębna w stosunku do wydatków publicznych.
Można przyjąć, że strumienie rozchodów mają (z pewnymi wyjątkami) kierunek
przeciwny do przychodów publicznych. Ustawa o finansach publicznych określa
rozchody w art. 6. Są to:
1. Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.
2. Wykup papierów wartościowych.
3. Udzielone pożyczki.
325
326
Ibidem, s. 51–53.
Art. 124 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
108
4. Płatności, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku.
5. Inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych.
W ustawie budżetowej i uchwałach budżetowych JST przychody muszą być
uchwalone w takiej wysokości, aby pokryły deficyt i planowane rozchody. Rozchody to, inaczej ujmując, raty spłat kredytów i pożyczek oraz planowany w danym roku wykup wyemitowanych papierów wartościowych. Do rozchodów również zalicza się udzielone przez jednostki sektora finansów publicznych pożyczki
innym podmiotom (spłata tych pożyczek będzie przychodem). Płatności finansowane z przychodów z prywatyzacji majątku są rozchodami, nie stanowią wydatków. Wynika to również z tego, że zwykła sprzedaż składników majątkowych
państwa jest dochodem. Z kolei operacje finansowe związane z zarządzaniem
długiem i płynnością, jeśli powodują wypływ środków, zalicza się do kategorii
rozchodów. Jest to zrozumiałe ze względu na fakt, że mogą to być operacje polegające na spłacie wcześniejszych zobowiązań pokrytych nowymi pożyczkami.
Udział Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych ma swoje
następstwa w postaci lokowania do nich wkładów. Przykładami takich instytucji
są: ropejski Bank Inwestycyjny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Europejski Bank Centralny. Jednorazowe wkłady do tych organizacji są
czasami wielomiliardowe (na przykład Europejski Bank Inwestycyjny). Członkostwo w takich organizacjach procentuje jednakże preferencyjnymi kredytami
dużo większymi niż polskie wkłady.327
327
L. Baj, P. Maciejewicz, Nasza wielka polska składka, „Gazeta Wyborcza” z 7 maja 2012 roku, s.20–21.
109
4. Finanse przedsiębiorstw (A. Paździor)
4.1.Istota i cele zarządzania przedsiębiorstwem
4.1.1.Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący
Przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym, który realizuje swoje cele
poprzez uczestniczenie w rynkowej wymianie dóbr i usług.328 Jego charakterystycznymi cechami są: odrębność techniczno-organizacyjna, socjologiczna, ekonomiczna i prawna. Jest ono wyposażone w określone zasoby dostosowane do
realizowanych przez nie zadań, posiada własną, niepowtarzalną strukturę organizacyjną, ukierunkowaną na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, zatrudniające odpowiedni dobrany zespół pracowników zintegrowany wokół określonego systemu wartości, realizuje własne cele finansowe i prowadzi działalność
na własne ryzyko. Posiada osobowość prawną, dzięki której może samodzielnie
uczestniczyć w procesach gospodarczych.
Powszechnie uważa się więc, że celem przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest generowanie zysku. Jest to jednak pewne uproszczenie, oparte na założeniu, że cele przedsiębiorstwa i jego właściciela są tożsame. W rzeczywistości
cele realizowane przez różne przedsiębiorstwa są zróżnicowane. Inaczej są one
postrzegane w przedsiębiorstwach prowadzonych bezpośrednio przez właściciela
i przedsiębiorstwach rodzinnych, inaczej w spółkach osobowych a jeszcze inaczej
w spółkach kapitałowych zarządzanych przez menedżerów. Rzeczywiste zachowania różnych organizacji gospodarczych świadczą nie tylko o różnorodności
celów, lecz również o ich zmienności w czasie.329 W przedsiębiorstwach mniejszych, szczególnie rodzinnych, większe znaczenie przywiązuje się do przetrwania,
gdyż gwarantuje ono miejsca pracy dla członków rodziny.330 Z kolei w dużych
przedsiębiorstwach o rozproszonej własności, gdzie ścierają się rozbieżne interesy
różnych grup (właścicieli, menedżerów, pracowników, klientów itp.) dąży się do
wzrostu ich wartości. Jak zauważa J. Komorowski, „ kierownictwo ma wyraźnie
określony obowiązek działać bezpośrednio w interesie przedsiębiorstwa, nie zaś
wyłącznie w interesie właścicieli czy akcjonariuszy”.331 Uważa się, że interes ten
znajduje odzwierciedlenie w dążeniu do pomnażaniu wartości kapitałów własnych podmiotu gospodarczego. Chcąc pomnażać tę wartość nie można lekceważyć interesu jakiejkolwiek grupy.332
R. T. Stroiński, Przedsiębiorstwo, charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i polskim, Warszawa 2003, s. 273.
329
Np. Przedsiębiorstwa koncentrujące się na maksymalizacji zysku w sytuacjach kryzysowych
koncentrują się na przetrwaniu.
330
Por. M. Stradomski, Finansowanie obce firm rodzinnych, Warszawa 2010, s. 73.
331
J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Gdańsk 2002, s. 137.
332
Por. A. Black, P. Wright, J. E. Bachman,W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Warszawa 2000,
s. 25.
328
110
Lekceważenie interesów jakiejkolwiek grupy prowadzi do destabilizacji sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorstw, co znajduje odzwierciedlenie w spadku efektywności
posiadanych zasobów. Niedocenianie pracowników, przejawiające się m. in. w nieproporcjonalnie niskim poziomie wynagrodzeń powoduje odpływ pracowników,
szczególnie tych o wysokich kwalifikacjach, co w warunkach gospodarki opartej na
wiedzy spowoduje spadek wydajności pracy i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Niedocenianie klientów, np. poprzez obniżanie jakości, prowadzi do spadku sprzedaży
i zmniejszenia udziału w rynku. Z kolei brak dbałości o akcjonariuszy owocuje odpływem kapitału. Wieloletnie doświadczenia rozwiniętej gospodarki rynkowej dowiodły,
że nie można ignorować efektywności i zarządzać przedsiębiorstwem wbrew interesom jego właścicieli. Praktyka ignorowania właścicieli owocowała niejednokrotnie katastrofą ekonomiczną przedsiębiorstw i stanowiła dla niejednego menedżera osobistą
porażkę. Właściciele sprzedawali nierentowne przedsiębiorstwa innym inwestorom,
którzy radykalnie zmieniali system zarządzania.
Dążenie do poprawy pozycji rynkowej lub utrzymania jej na dotychczasowym poziomie wymaga kapitałów na odnowę wyposażenia, wdrażania nowych technologii,
nowych produktów itp. Jest to konieczne z uwagi na szybko zachodzące zmiany w otoczeniu. Źródłem tych kapitałów jest amortyzacja, zysk netto, emisja akcji lub obligacji, a także kredyty i pożyczki. Kapitałów tych zabraknie, jeżeli korzyści ich właścicieli
będą niewystarczające. Podmioty gospodarcze nie zapewniające oczekiwanej efektywności tracą wiarygodność inwestorów i tym samym narażone są na wolniejszy rozwój
lub nawet upadłość.
Warunkiem zapewnienia stabilnego rozwoju przedsiębiorstw jest dbałość
o zachowanie równowagi między celami najważniejszych interesariuszy. „Troska
o dobro wspólne to prawdziwy powód, dla którego tak ważne jest pomnażanie
ich bogactwa”.333 Dlatego wzrost wartości przedsiębiorstwa staje się najważniejszym długookresowym celem jego działalności. Jego realizacja jest możliwa tylko wówczas, kiedy interesy różnych grup powiązanych z przedsiębiorstwem będą
odpowiednio zabezpieczone. Jest to konieczne ze względu na fakt, że działalność
gospodarcza współczesnych przedsiębiorstw oparta jest różnorakich relacjach
z podmiotami funkcjonującymi w jego otoczeniu. Dlatego współczesne organizacje gospodarcze nazywane są „przedsiębiorstwami relacji”.334
Pomnażanie wartości przedsiębiorstwa wymaga systematycznej poprawy efektywności posiadanych zasobów. Dzięki temu zachowuje ono konkurencyjność
i może zaspokoić oczekiwania wszystkich podmiotów z nim związanych. Pracownicy mogą liczyć na zachowanie miejsc pracy i odpowiedni poziom wynagrodzeń, klienci mogą otrzymywać wyroby o satysfakcjonującym poziomie jakości
i akceptowalnej cenie, dostawcy mają zapewniony rynek zbytu oraz terminową
zapłatę, władze centralne i samorządowe otrzymują wpływy z tytułu należnych
podatków i opłat. Wzrost wartości jest więc możliwy tylko wówczas, kiedy przedA. Ehrbar, EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Warszawa 2000, s. 13.
Por. F. Krawiec, Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Warszawa 2007, s. 127.
333
334
111
siębiorstwo będzie funkcjonowało zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, przez które rozumie się zobowiązanie „do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności do zobowiązania
natury społecznej i ekologicznej, oparte na wartościach wynikających z obowiązujących norm prawnych (w szczególności regulacji konstytucyjnych), ale często
wykraczające poza minimum zachowania wyznaczone tymi normami”.335
Przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności nie oznacza zastąpienia celów ekonomicznych celami społecznymi, lecz realizację tych pierwszych
w taki sposób, który nie zagraża lub nie jest sprzeczny z tymi drugimi. Oznacza
to, zdaniem M. Friedmana,336 że przedsiębiorstwa wykorzystują posiadane zasoby w sposób pozwalający na wzrost korzyści ekonomicznych na tyle, na ile jest
to zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz włączają się w otwartą
i wolną konkurencję bez podstępów i oszustw. Menedżerowie muszą:337
• „posiąść zdolność szybkiego reagowania na potrzeby konsumentów, na działania konkurencji i zmiany w globalnym otoczeniu przedsiębiorstwa,
• być uwrażliwieni na sprawy społeczne i ekologiczne,
• zrozumieć, że już dzisiaj sukcesy osiągają firmy, które nie tylko starają się być
najlepsze w marketingu, technologii, redukcji kosztów i oferowaniu najlepszych jakościowo produktów, ale i w przejawianiu właściwej troski o interes
społeczny”.
Przyrost wartości jako cel końcowy jest więc rezultatem realizacji wielu celów pośrednich, które zmieniają się w kolejnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego
w każdym okresie w zależności od warunków funkcjonowania zbiór celów pośrednich
jest zróżnicowany. Niezmienny zostaje natomiast cel końcowy.
Koncentracja zarządów przedsiębiorstw na przyroście wartości zaangażowanego
kapitału wiąże się z koniecznością zapewnienia stopy zwrotu z kapitału, adekwatnej
do ponoszonego ryzyka gospodarczego. Wraz ze wzrostem ryzyka inwestorzy oczekują wyższej stopy zwrotu, która umożliwi uzyskanie dodatkowej premii za zwiększone
ryzyko. Inwestorzy coraz częściej oczekują jednak, by premia ta uzyskiwana była z inwestycji społecznie odpowiedzialnych, czyli z przedsiębiorstw przestrzegających zasad
społecznej odpowiedzialności biznesu.338 Wysoka stopa zwrotu z działalności prowadzonej w sposób społecznie odpowiedzialny nie tylko umożliwia kontynuowanie działalności gospodarczej, lecz ułatwia pozyskiwanie nowych kapitałów niezbędnych do
rozwoju. Rośnie zainteresowanie rynku kapitałowego akcjami lub obligacjami takich
przedsiębiorstw.339
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest koncepcją nową. W tej kwestii
swoje przekonania wyrażał już A. Smith, według którego zamiarem przedsiębiorM. Bernat, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Warszawa 2009,
s. 30.
336
M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Warszawa 1997, s. 114.
337
K. Bareja, A. Wachowiak, Próba identyfikacji i systematyki ryzyka związanego z działalnością
gospodarczą, w: Karmańska A. (red), Ryzyko w rachunkowości, 2008, s. 83.
338
M. Czerwonka, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Warszawa 2013, s. 58.
339
A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Pennsylvania 2005, s. 364.
335
112
cy nie jest promocja interesu publicznego, ale zapewnienie sobie i swojej rodzinie
korzyści ekonomicznych. W tym nastawieniu, mogłoby się wydawać egoistycznym, „jest on prowadzony przez niewidzialną rękę i przyczynia się do powstania
takiego efektu, który nie był częścią jego zamiarów. Przez dążenie do osiągnięcia
własnych interesów przyczynia się często do promowania interesów społeczeństwa bardziej efektywnie niż wtedy, gdy rzeczywiście chce te interesy promować” .
4.1.2. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Każdej działalności gospodarczej towarzyszy ryzyko. Jest ono zagrożeniem związanym z możliwością: osiągnięcia korzyści niższych od oczekiwanych, nie osiągnięcia
żadnych korzyści lub poniesienia straty. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje tego
ryzyka, a mianowicie ryzyko operacyjne i finansowe.
Ryzyko operacyjne nazywane inaczej ryzykiem wytwórcy można zdefiniować jako
prawdopodobieństwo niezrealizowania celów przedsiębiorstwa na skutek zmiany warunków rynkowych. Oznacza ono niepewność co do rezultatów prowadzonej działalności. Jego poziom zależy od możliwości aktywnego wpływania na wielkość sprzedaży,
ceny i koszty przedsiębiorstwa. Te zaś zależą w dużej mierze od struktury majątku (im
wyższy udział majątku trwałego, tym na ogół wyższe ryzyko operacyjne) wyposażenia
technicznego przedsiębiorstwa (jego elastyczności i możliwości przestawienia na inną
produkcję), postawy kierownictwa i pracowników (ich skłonności do wprowadzania
innowacji i zmian), nasilenia konkurencji (liczby konkurentów, ich pozycji rynkowej,
stosowanych metod walki konkurencyjnej, barier wejścia na rynek nowych podmiotów gospodarczych, itp.), stabilności gospodarki krajowej i światowej (w przypadku
przedsiębiorstw o wysokim udziale eksportu lub importu). Poziom tego ryzyka oraz
możliwości jego ograniczenia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem są zróżnicowane w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej
Ryzyko finansowe związane jest ze strukturą źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa. Zależy ono od poziomu zadłużenia (rośnie w miarę wzrostu udziału kapitałów obcych), stóp procentowych (wyższe stopy oprocentowania kapitałów obcych
zwiększają ryzyko finansowe podobnie jak możliwość zmiany ich wysokości w okresie umowy kredytowej), warunków korzystania z kapitałów obcych (krótsze terminy
kredytowania oraz możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej przez kredytodawców bez ważnych powodów zwiększają ryzyko finansowe). Im wyższe zadłużenie, tym
wyższe koszty jego obsługi. Przedsiębiorstwo musi w umówionych terminach spłacać dług oraz płacić związane z nim odsetki. Niedotrzymywanie terminów powoduje
wzrost zadłużenia z tytułu karnych odsetek. Ponadto, wierzyciele mogą zerwać umowę
i zażądać natychmiastowego zwrotu długu. Może to stać się przyczyną niewypłacalności przedsiębiorstwa i konieczności ogłoszenia upadłości.
Te dwa rodzaje ryzyka wzajemnie się przenikają. Dążenie do zmniejszenia poziomu ryzyka gospodarczego, jakie powinno charakteryzować menedżerów wymaga unikania łączenia ze sobą dwóch wysokich rodzajów ryzyka: operacyjnego i finansowego.
Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które funkcjonują w warunkach wysokiego ryzyka
operacyjnego powinny ograniczać swoje zadłużenie. Natomiast przedsiębiorstwa o ni113
skim ryzyku operacyjnym mogą w większym stopniu korzystać z kapitałów obcych
i realizować z tego tytułu określone korzyści.
Poziom ryzyka gospodarczego zmienia się w czasie. Na ogół jest niższy w fazie dobrej koniunktury gospodarczej, wyższy zaś w okresach stagnacji i recesji gospodarczej.
W każdych jednak warunkach świadomość ryzyka i konieczności jego minimalizacji
musi towarzyszyć przedsiębiorcom i menedżerom. Dlatego w swojej działalności powinni tworzyć warunki umożliwiające ograniczenie ryzyka. Jest to możliwe poprzez
tworzenie rezerw na pokrycie ewentualnych strat nietrafionych decyzji, korzystanie
z usług ubezpieczycieli (np. ubezpieczenie przed skutkami zdarzeń losowych), wykorzystywanie opinii ekspertów przy podejmowaniu decyzji trudnych, o długofalowych
konsekwencjach.
Ryzyko działalności gospodarczej związane jest bezpośrednio z efektywnością
ekonomiczną. Na ogół wyższej efektywności towarzyszy wyższe ryzyko. Można powiedzieć, że poziom efektywności jest pochodną poziomu ryzyka. Zarządzanie przedsiębiorstwem jest swego rodzaju grą między efektywnością a ryzykiem, jaką prowadzi
zarząd przedsiębiorstwa. Chcąc osiągnąć wyższą efektywność przedsiębiorstwo musi
inwestować, wprowadzać nowe produkty, zdobywać nowe rynki zbytu, dążyć do zdobycia przodującej pozycji na rynku, w większym zakresie korzystać z kapitałów obcych. Wszystkie te działania zwiększają ryzyko, lecz równocześnie dają szansę na osiągnięcie większego zysku i szybszy wzrost wartości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa
działające mniej ekspansywnie, wykazujące dużą ostrożność w inwestowaniu i korzystaniu z kapitałów obcych na ogół mniej ryzykują, lecz równocześnie wykazują niższą
efektywność. Niższa efektywność jest ceną za większe bezpieczeństwo, zaś wyższa efektywność jest opłacona zwiększonym ryzykiem. W zależności od skłonności do ryzyka
zarządzający stosują jedną z dwóch strategii: maksymalizacji efektywności przy danym
poziomie ryzyka lub minimalizacji ryzyka przy danym poziomie efektywności. Racjonalizacja decyzji finansowych polega na dążeniu do zachowania rozsądnej równowagi
między ryzykiem a efektywnością ekonomiczną.
4.1.3. Rola finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne odpowiednie zasoby rzeczowe i finansowe. Zasoby te są ze sobą powiązane. Dzięki odpowiednim zasobom finansowym przedsiębiorstwa realizują inwestycje, których rezultatem są określone zasoby
rzeczowe. Te ostatnie wykorzystywane są w procesach wytwarzania produktów i usług,
ze sprzedaży których pochodzą wpływy pieniężne. Wyniki finansowe przedsiębiorstw
zależą nie tylko od jakości i nowoczesności wyposażenia technicznego i chłonności
rynków zbytu, lecz również od sposobu gospodarowania zasobami pieniężnymi.
Procesy finansowe, podobnie jak procesy rzeczowe, nie mogą przebiegać żywiołowo, lecz muszą być odpowiednio planowane i kontrolowane. Oznacza to konieczność
świadomego sterowania tymi procesami. Procesy te podporządkowane są kryteriom
racjonalnego gospodarowania. Podobnie jak procesy rzeczowe wpływają na poziom
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw i dlatego muszą być we właściwy sposób
zarządzane.
114
Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem spełniają dwie funkcje: bierną i czynną.
Funkcja bierna finansów związana jest z wyrażaniem skutków podejmowanych decyzji gospodarczych w miernikach pieniężnych. Mierniki te umożliwiają agregowanie
nakładów i wyników realizowanych decyzji i dokonywanie ocen prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki nim następuje powiązanie między celami przedsiębiorstw
a ich zasobami. Porównywanie planów finansowych z ich wykonaniem umożliwia
analizę i kontrolę realizacji wyznaczanych celów oraz bieżącą ingerencję w przebieg
procesów gospodarczych zapobiegającą powstawaniu lub minimalizującą skutki niepożądanych odchyleń.
Czynna funkcja finansów związana z decyzjami dotyczącymi pozyskiwania i wykorzystania zasobów finansowych przedsiębiorstw. Od ich poziomu zależą kierunki
i tempo rozwoju firm. Niedobór środków finansowych uniemożliwia nie tylko realizację długookresowych planów rozwojowych, lecz również może być przyczyną upadłości podmiotów gospodarczych. Dlatego w decyzjach tych istotnego znaczenia nabierają
takie zagadnienia jak: źródła kapitału i ich struktura, sposób zaangażowania posiadanych kapitałów oraz związane z nim ryzyko.
Zarządzanie finansami polega z jednej strony na podejmowaniu takich decyzji, by
osiągnąć najkorzystniejszą relację między spodziewanymi efektami, a koniecznym do
zaangażowania kapitałem, z drugiej zaś na zapewnieniu niezbędnych środków pieniężnych koniecznych do zachowania bieżącej płynności finansowej. Efekty zarządzania finansami znajdują odzwierciedlenie w kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jego
zdolności do terminowego wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań, zdolności do
finansowania swojego rozwoju.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw wiąże się z realizacją trzech grup procesów: nabywania zasobów, ich przetwarzania w produkty lub usługi oraz sprzedażą rezultatów
pracy. Procesom tym towarzyszą zjawiska finansowe. Powołanie przedsiębiorstwa
i rozpoczęcie przez nie działalności gospodarczej wymaga zgromadzenia określonego
kapitał w formie rzeczowej lub pieniężnej. Kapitał pieniężny jest niezbędny do zakupu
określonych aktywów materialnych umożliwiających produkcję i sprzedaż, która jest
najważniejszym procesem w organizacjach gospodarczych. Jest ona bowiem źródłem
wpływów pieniężnych i zwrotu równowartości zużytych zasobów. Dzięki nim można
odtworzyć zużyte zasoby materialne, pokryć wydatki związane z obsługą kapitałów obcych oraz zrealizować nadwyżkę ekonomiczną. Ta ostatnia jest wynagrodzeniem dla
właścicieli za zaangażowany kapitał. Dodatnia nadwyżka ekonomiczna po opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest zyskiem netto, który może być przeznaczony między innymi na dywidendę lub na powiększenie kapitałów własnych przedsiębiorstwa.
Ujemna nadwyżka finansowa (strata) powoduje uszczuplenie kapitałów własnych
przedsiębiorstwa. Jest stratą właścicieli.
Określona sprzedaż może być zrealizowana przy różnym poziomie zaangażowanych kapitałów. Im więcej kapitałów potrzeba do zrealizowania danej sprzedaży, tym
niższa jest ich efektywność. Minimalizacja kapitałów niezbędnych do realizacji możliwej sprzedaży jest jednym z istotnych zadań zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
115
Zadaniem służb finansowych przedsiębiorstw jest bieżąca kontrola relacji między
wpływami a wydatkowaniem środków pieniężnych. Chodzi o to, by nie zabrakło środków na realizację terminowych płatności. Niewypłacalność jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Jest przyczyną upadłości większości przedsiębiorstw. Okresowa strata
nie musi stanowić zagrożenia, jeżeli podmiot posiada wystarczający zasób środków
pieniężnych lub bieżący ich dopływ niezbędny do zachowania płynności finansowej.
W sytuacji braku środków finansowych paradoksalnie zysk może być dodatkową przyczyną upadłości. Zysk bowiem rodzi zobowiązanie podatkowe. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności może powstać dodatkowy obowiązek płatniczy
pogłębiający niedobór środków pieniężnych. Dlatego dobre zarządzanie finansami jest
warunkiem koniecznym nie tylko dla rozwoju przedsiębiorstwa, lecz również dla jego
obecności na rynku (trwania).
4.2.Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
Finansowe skutki zarządzania przedsiębiorstwami znajdują odzwierciedlenie
w sprawozdaniu finansowym, które jest „podstawowym produktem rachunkowości finansowej, a zarazem głównym celem jej funkcjonowania, jako systemu informacyjnego”.340 Pełne sprawozdanie składa się z 5 elementów, a mianowicie: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym
oraz informacji dodatkowej.341 Bilans zawiera określony zbiór informacji o majątku
przedsiębiorstwa i źródłach jego finansowania. Rachunek zysków i strat jest informacją
o korzyściach ekonomicznych uzyskanych przez przedsiębiorstwo w roku sprawozdawczym. Zawiera zestawienie przychodów i kosztów. Rachunek przepływów pieniężnych
informuje o stanie i ruchu środków pieniężnych w roku obrotowym. Zestawienie zmian
w kapitale własnym obejmuje informacje o tym, jak zmieniły się poszczególne pozycje
kapitału własnego przedsiębiorstwa. Informacja dodatkowa zawiera istotne dodatkowe
dane i objaśnienia umożliwiające lepsze poznanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
oraz przyczyn, które spowodowały jej zmianę. Odzwierciedla ono dokonania „...kierownictwa jednostki, wywiązywania się z roli zarządczej, ochrony i przysparzania majątku,
wypracowywania zysków, dbałości o interesy pracowników, rzetelności wobec kontrahentów i klientów, regulacji zobowiązań wobec kredytodawców, terminowego i rzetelnego rozliczania się z organami publiczno-prawnymi”.342
Sposób prezentacji danych liczbowych zamieszczanych w sprawozdaniu finansowym nie jest dowolny, lecz ściśle określony przez przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowości, Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Struktura sprawozdania finansowego pozwala na
J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Warszawa 2005, s. 50.
W przedsiębiorstwach małych, których sprawozdania finansowe nie podlegają obligatoryjnemu badaniu przez biegłych rewidentów sprawozdanie może być ograniczone tylko do bilansu, rachunku zysków
i strat i informacji dodatkowej (Ustawa o rachunkowości z dania 29 września 2004 r., z późniejszymi zmianami, art. 45).
342 I. Olchowicz, A. Tłaczała , Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych
standardów, Warszawa 2008, s. 22.
340
341
116
ocenę przedsiębiorstwa z trzech punktów widzenia, czy jak to ujmuje J. Ostaszewski,
spojrzeć na nie przez „okular zbudowany z trzech soczewek”.343 Poszczególne soczewki
nazwane zostały gestią majątkową, ekonomiczną i finansową.
Gestia majątkowa związana jest ze strukturą aktywów oraz źródłami ich finansowania. Aktywa stanowią zestawienie zasobów materialnych i finansowych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. W pasywach znajduje się natomiast informacja o strukturze
kapitałów zaangażowanych w majątku. Uzupełnieniem do tych informacji jest sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych podmiotów gospodarczych.
Informacje podawane w wymienianych sprawozdaniach pozwalają na ocenę dynamiki i struktury aktywów oraz struktury źródeł ich finansowania. Aktywa działa się
na dwie grupy: trwałe i obrotowe. Te pierwsze angażują kapitał przez okres dłuższy od
jednego roku, przez co spowalniają jego krążenie. Nadmierny, w stosunku do rzeczywistych potrzeb, zasób tego majątku negatywnie wpływa na efektywność pracy przedsiębiorstwa. Aktywa obrotowe zużywają się w jednym cyklu gospodarczym i zazwyczaj
angażują kapitał przez okres krótszy od jednego roku. Aktywa z jednej strony tworzą
potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa, z drugiej zaś są źródłem kosztów. Kosztotwórczy charakter aktywów wynika z faktu, że ich posiadanie związane jest z określonymi
wydatkami. Są one ponoszone niezależnie od stopnia gospodarczego ich zaangażowania. Do wydatków tych zalicza się: m.in. podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia majątkowego, koszty konserwacji i napraw, ewentualne koszty czynszu, koszty
odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na ich sfinansowanie itp. Dla kondycji
finansowej przedsiębiorstw nie jest więc obojętnie jakie posiadają aktywa oraz w jakim
stopniu są one zagospodarowane. W przypadku ich nadmiaru lub źle ukształtowanej
struktury powstają koszty zbędne, nazywane często kosztami niegospodarności, które
obniżają wynik finansowy i niekorzystnie wpływają na poziom efektywności. Równocześnie rośnie ryzyko operacyjne.
W majątku zaangażowany jest kapitał, który dzieli się na własny i obcy. Kapitał własny stanowi stabilne źródło finansowania aktywów, natomiast kapitały obce nazywane
zobowiązaniami użyczane są przedsiębiorstwom na określony czas, po upływie którego
muszą być bezwarunkowo zwrócone. Oznacza to, że ich udział w finansowaniu majątku
wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Poziom tego ryzyka zależy od ich udziału w kapitałach ogółem oraz od okresu użyczenia. Ze względu na długość tego okresu rozróżnia się
kapitał obcy (zobowiązania) długookresowy, którego okres spłaty jest dłuższy od jednego roku i kapitał obcy (zobowiązania) krótkoterminowy, który powinien być zwrócony przed upływem roku. Kapitał własny i zobowiązania długookresowe tworzą kapitały
stałe, które w pierwszej kolejności finansują aktywa trwałe. Nadwyżka kapitałów stałych
nad majątkiem trwałym nazywana jest kapitałem pracującym, finansującym majątek
obrotowy.
Wielkość i struktura majątku mają wpływ na zapotrzebowanie na kapitał oraz
szybkość jego krążenia. Powinny być one dostosowane do rodzaju i skali prowadzonej
działalności gospodarczej. Jest oczywiste, że wielkość i struktura aktywów będą inne
w piekarni, inne w szpitalu, a jeszcze inne w fabryce obuwia, czy w sklepie. W każ343
J. Ostaszewski, Finanse, Warszawa 2013, s. 237.
117
dym jednak przypadku powinny być tak ukształtowane by sprzyjały optymalnemu ich
wykorzystaniu. W przeciwnym wypadku kapitał zaangażowany w aktywach będzie
krążył wolniej niż wynika to z warunków technicznych, organizacyjnych i rynkowych.
Znajduje to odzwierciedlenie w niewykorzystanej zdolności produkcyjnej, rosnących
zapasach i należnościach itp. Wzrost aktywów często idzie w parze z rosnącym zadłużeniem i wzrostem kosztów jego obsługi. Chociaż samo zadłużenie może być skutkiem prowadzonej przez przedsiębiorstwo polityki finansowej i samo w sobie nie jest
niczym nagannym, to w warunkach niepełnego wykorzystania posiadanych zasobów
prowadzi do niepotrzebnego wzrostu ryzyka finansowego oraz spadku efektywności
finansowej. Dlatego wieloaspektowa analiza struktury majątkowo-kapitałowej jest niezbędna do oceny równowagi ekonomicznej przedsiębiorstw (gestia ekonomiczna).
Zachowanie tej równowagi wymaga prowadzenia działalności gospodarczej
w sposób umożliwiający jej opłacalność. Źródłem informacji o niej jest rachunek
zysków i strat. Jest on zestawieniem przychodów netto i kosztów w okresie sprawozdawczym. Rachunek wyników może być sporządzany w dwóch wariantach:
kalkulacyjnym i porównawczym. W wariancie kalkulacyjnym koszty prezentowane są według miejsc, tj. na podstawie tzw. układu kalkulacyjnego. W układzie tym
koszty dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie to takie, które
można dokładnie przyporządkować do konkretnego wyrobu (usługi). Koszty pośrednie natomiast mogą dotyczyć kilku lub wszystkich wyrobów (usług), ale nie
mogą być precyzyjnie do nich przyporządkowane. Wariant kalkulacyjny umożliwia prezentację pełnej struktury wyniku finansowego, obejmującej: wynik brutto ze
sprzedaży, wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, wynik z działalności gospodarczej, wynik brutto i wynik netto.
Wynik brutto ze sprzedaży jest nadwyżką przychodów ze sprzedaży netto (produktów, usług, towarów i materiałów) nad kosztami ich wytworzenia lub zakupu. Z wyniku tego w pierwszej kolejności trzeba pokryć koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży. Pomniejszają one wynik ze sprzedaży. Porównanie wyniku brutto na sprzedaży
z wynikiem na sprzedaży pozwala na ocenę kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.
Koszty zarządzania i sprzedaży to koszty nieprodukcyjne. Wprawdzie są one konieczne, lecz ich poziom powinien być dostosowany do rozmiarów prowadzonej działalności i wynikających z nich możliwości. Uzupełniający charakter mają pozostałe
przychody i pozostałe koszty operacyjne. Pozostałe przychody powstają w rezultacie
sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych i nieruchomości inwestycyjnych, otrzymanych kar, odszkodowań, odzyskanych należności wcześniej uznanych za stracone itp. Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze
sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, przekazane darowizny, zapłacone kary,
grzywny, koszty postępowań spornych, koszty zaniechanej produkcji itp.344 Wynik ze
sprzedaży skorygowany o pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne tworzy
wynik z działalności operacyjnej. Kolejna część rachunku zysków i strat dotyczy dziaBardziej szczegółowy wykaz pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych podano np.
w pracy: J. Pfaff, Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Warszawa 2011, s. 427.
344
118
łalności finansowej. Związana jest ona z dokonywaniem różnorakich operacji finansowych polegających na przenoszeniu praw własności lub uprawnień w zakresie krajowych bądź zagranicznych środków pieniężnych (kredyty, pożyczki, obrót dewizowy),
papierów wartościowych i inwestowaniu własnych kapitałów w działalność innych
podmiotów gospodarczych.345 Obejmuje przychody i koszty związane z pozyskiwaniem kapitałów i inwestowaniem wolnych środków finansowych. Składają się na nie
takie pozycje jak: dywidendy i udziały w zyskach innych przedsiębiorstw, odsetki od
depozytów, kredytów i pożyczek, różnice kursowe itp.
Wynik z działalności operacyjnej skorygowany o przychody i koszty finansowe
tworzy wynik z działalności gospodarczej. Wynik ten podlega korekcie z tytułu zysków
i strat nadzwyczajnych, czyli skutków zdarzeń nieprzewidywalnych. Rezultatem tej
korekty jest wynik finansowy brutto. Jeżeli jest wartością dodatnią (suma przychodów
przewyższa sumę kosztów) to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatek naliczany jest od dochodu. Dochód do opodatkowania obejmuje wynik brutto
powiększony o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w świetle prawa podatkowego oraz pomniejszone o przychody nie uwzględniane przy naliczaniu
podatku.346 W przedsiębiorstwach państwowych i JSSP obowiązuje wpłata 15% zysku
brutto do budżetu państwa. Uwzględniana jest ona w innym obciążeniu wyniku. Wynik brutto pomniejszony o podatek dochodowy oraz inne obciążenia wyniku stanowi zysk netto, pozostający do dyspozycji właścicieli. Jest ona formą wynagrodzenia dla
nich z tytułu wniesionego do przedsiębiorstwa kapitału.
Istotną rolę w ocenie równowagi finansowej przedsiębiorstw pełni gestia finansowa.
Związana jest ona z tzw. płynnością finansową, czyli z ich zdolnością do terminowego
regulowania zobowiązań. Źródłem informacji do takiej oceny jest przede wszystkim
rachunek przepływów pieniężnych. Na jego podstawie można ocenić źródła wpływów
i wydatków w okresie sprawozdawczym, przyczyny zmian w stanie środków pieniężnych, racjonalność gospodarowania tymi środkami. Znajdują w nim odzwierciedlenie
wszystkie zdarzenia gospodarcze, powodujące określone zmiany w zasobach środków
pieniężnych przedsiębiorstwa. Jak podkreśla W. Gos, przepływy pieniężne są miarą
twardą i obiektywną, gdyż ich wynik nie jest zniekształcony przez instrumenty polityki
finansowej i jest zawsze taki sam niezależnie od osoby, która je ocenia.347
Rachunek ten podzielony jest na trzy części: przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej, przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i przepływy z działalności finansowej. Przypływy z działalności operacyjnej ilustrują zmiany w zasobach
gotówkowych przedsiębiorstwa związane z realizacja działalności podstawowej. Przez
działalność inwestycyjną rozumie się procesy nabywania i sprzedaży składników majątku trwałego oraz inwestycje krótkoterminowe nie związane z ekwiwalentami środków pieniężnych. Działalność finansowa dotyczy zmian zachodzących w kapitałach
własnych i obcych, czyli procesów związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania
Por. B. Micherda, Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2005, s. 207.
Szerzej na temat przychodów i kosztów nie uwzględnianych przy naliczaniu podatku dochodowego patrz: I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Warszawa 2004, s. 173–187.
347
Por. W. Gos, Rachunek przepływów pieniężnych, Warszawa 2011, s. 27.
345
346
119
majątku oraz ich obsługą (spłata kredytów pożyczek, wykup obligacji własnych, płatności odsetek, dywidend, inne wypłaty z zysku netto). Dostarcza on informacji o źródłach wpływów gotówkowych oraz kierunkach wydatkowania pieniędzy. Dzięki temu
można szczegółowo poznać i ocenić gospodarkę zasobami pieniężnymi.
Szczególna rola w tej ocenie przypada przepływom z działalności operacyjnej. Informują one o wydajności gotówkowej działalności podstawowej i tym samym wskazują na możliwości bieżącego i prospektywnego samofinansowania firmy. Każde
przedsiębiorstwo funkcjonuje i rozwija się dzięki zasobom gotówkowym wygospodarowanym dzięki produkcji i sprzedaży produktów i usług. Środki pochodzące z działalności finansowej (z wyjątkiem instytucji finansowych) mają charakter uzupełniający.
Przedsiębiorstwa korzystają z nich okresowo za określoną odpłatnością. Niewydolność
finansowa działalności podstawowej ogranicza również możliwości wspomagania
środkami zewnętrznymi.
Nieco inny charakter ma działalność inwestycyjna, która z finansowego punktu widzenia oznacza przede wszystkim wydatkowanie środków pieniężnych. Ewentualna
nadwyżka gotówki z tej działalności świadczyć może o deinwestycjach, np. wyprzedaży składników majątkowych i ograniczaniu działalności operacyjnej. Sytuacja taka
może mieć miejsce szczególnie wtedy, kiedy przedsiębiorstwo znajduje się na skraju
bankructwa.
4.3. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
Kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa w dużej mierze jest rezultatem poszukiwania przez zarząd odpowiedniego kompromisu między płynnością
a rentownością. Osiąganie tego kompromisu wymaga skoordynowania decyzji finansowych z decyzjami inwestycyjnymi, produkcyjnymi i handlowymi. W przeciwnym
bowiem przypadku przedsiębiorstwo nie będzie mogło realizować swoich celów. Nie
można przecież naiwnie oczekiwać wyższej stopy zwrotu z tytułu wyższego poziomu
ryzyka finansowego. Może się bowiem okazać, że na skutek wydarzeń niekoniecznie
wewnątrz organizacji ekspansja na ryzyko okazała się zbyt duża, a firma nie posiada
odpowiednich narzędzi zarządzania kryzysowego. W wielu takich przypadkach nawarstwianie się elementów niepewności i brak reakcji na nie powoduje poważne problemy finansowe, z bankructwem włącznie.
Po to, by skutecznie planować i sprawnie przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym przedsiębiorstwo powinno na bieżąco przeprowadzać i aktualizować ocenę
sytuacji finansowej. Do tego celu wykorzystuje się najczęściej instrumenty analizy
finansowej, będącej najstarszym narzędziem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Służy ona poznaniu przebiegu procesów finansowych, określania zależności
między nimi oraz oceny ich wpływu na wyniki przedsiębiorstwa.348 Przedmiot i zakres analizy finansowej jest bardzo szeroki, w dużej mierze uzależniony od rodzaju
348
Por. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2005, s. 36-37.
BEP – z ang. Break Even Point: to break even – wychodzić na zero (Collins. Słownik angielsko-polski,
Warszawa 2000, s. 51)
120
przedsiębiorstwa, liczby i szczegółowości dostępnych informacji, czy chociażby potrzeb zleceniodawcy oraz intencji wykonawcy analizy. Na potrzeby niniejszej książki uwagę skoncentrowano na możliwie najwęższym zakresie wskaźników służących
do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
4.3.1. Ocena ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa
Z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa związane są dwie podstawowe kategorie ryzyka: operacyjne i finansowe. Ryzyko operacyjne, jak sama nazwa wskazuje,
związane jest z niepewnością w obszarze działalności podstawowej (operacyjnej)
jednostki. Wiąże się ono z możliwym wzrostem ceny nabycia surowców/towarów,
spadkiem wolumenu sprzedaży, spadkiem ceny sprzedaży, niewywiązywaniem się
kontrahentów w obszarze terminowości dostaw, jakości dostarczonych materiałów,
nieodpowiednią ilością dostarczonych surowców, itp. Ryzyko to można mierzyć
z wykorzystaniem analizy wrażliwości progu rentowności.
Próg rentowności (BEP), inaczej zwany krytycznym poziomem sprzedaży określa wielkość przychodów ze sprzedaży niezbędnych do pełnego pokrycia wszystkich kosztów przedsiębiorstwa.349 Wartość sprzedaży gwarantującą
zwrot poniesionych kosztów można oszacować według następującej formuły:
gdzie:
BEP – próg rentowności,
Kst – koszty stałe związane z eksploatacją przedsięwzięcia,
Smb – stopa marży brutto.350
Kosztami stałymi określa się te koszty, których wysokość praktycznie nie zmienia
się pod wpływem zmiany wielkości produkcji, czy usług. Kosztami zmiennymi natomiast nazywa się tę grupę kosztów, które zmieniają się razem ze zmianą rozmiarów
produkcji, czy usług.
Ryzyko operacyjne, jak wcześniej wspomniano, związane jest z niekorzystnymi zjawiskami w obszarze działalności podstawowej jednostki. Do oceny jego poziomu można wykorzystać analizę wrażliwości progu rentowności. Analiza taka polega na badaniu reakcji progu rentowności na spadek wolumenu sprzedaży, spadek ceny sprzedaży,
wzrost kosztów zmiennych itd.
Do oceny ryzyka operacyjnego można wykorzystać wskaźnik bezpieczeństwa ze
względu na wielkość sprzedaży:
gdzie:
WBq – wskaźnik (margines) bezpieczeństwa ze względu na wielkość sprzedaży,
Psn – przychody ze sprzedaży netto.
349
350
W. Janik, Zarządzanie finansami firmy, Lublin 2002, s. 195.
Stopa marży brutto jest ilorazem marży brutto oraz przychodów netto ze sprzedaży.
121
Powyższy wskaźnik odpowiada na pytanie: o ile procent może obniżyć się
sprzedaż, przy założonym poziome cen i kosztów, aby przedsiębiorstwo nie poniosło straty. Sytuacja jest tym bardziej korzystna, im wyższy poziom tego wskaźnika.
Kolejnym wskaźnikiem służącym do oceny ryzyka operacyjnego jest
wskaźnik bezpieczeństwa ze względu na cenę, który oblicza się następująco:
gdzie:
WBC – wskaźnik (margines) bezpieczeństwa ze względu na cenę,
Zs – zysk ze sprzedaży.
Dzięki temu wskaźnikowi można uzyskać informację o ile procent może obniżyć
się cena, przy założonym poziomie wielkości sprzedaży i kosztów, aby przedsiębiorstwo nie poniosło straty. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym mniejsze ryzyko
związane ze spadkiem ceny sprzedaży.
Do analizy ryzyka operacyjnego można również stosować wskaźnik bezpieczeństwa ze względu koszty zmienne. Oblicza się go w następujący sposób:
gdzie:
WBKZ – wskaźnik (margines) bezpieczeństwa ze względu na koszty zmienne,
Kzm – suma kosztów zmiennych w analizowanym okresie.
Wskaźnik ten informuje o ile procent mogą wzrosnąć koszty zmienne, przy
założonym poziomie wielkości sprzedaży i cen, aby przedsiębiorstwo nie poniosło straty. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym sytuacja firmy jest bardziej
bezpieczna, tym mniejsze jest ryzyko związane ze wzrostem kosztów zmiennych
(np. przy nieprzewidzianym wzroście cen materiałów, energii elektrycznej, itp.).
4.3.2. Ocena ryzyka operacyjnego finansowego przedsiębiorstwa
Ryzyko finansowe natomiast związane jest z kapitałami obcymi. Wyższe ich
zaangażowanie oznacza zazwyczaj wyższy poziom ryzyka finansowego. Zadłużenie z jednej strony zmniejsza bezpieczeństwo finansowe i stwarza ryzyko utraty płynności. Z drugiej strony, dzięki umiejętnemu zadłużeniu podmiot może
zwiększyć rentowność kapitału własnego. Dlatego poziom, struktura i opłacalność zadłużenia wymagają systematycznej oceny.
Do oceny ryzyka finansowego wykorzystuje się wskaźniki, określane na podstawie zestawienia bilansowego oraz rachunku zysków i strat. Jednym z najbardziej znanych wskaźników tej grupy jest wskaźnik kapitału własnego. Oblicza się
go według formuły:
gdzie:
WKW – wskaźnik kapitału własnego
Kw – kapitał własny
Aog – aktywa ogółem (razem).
122
Wskaźnik kapitału własnego informuje o tym, jaka część majątku przedsiębiorstwa finansowana jest kapitałem własnym. Wzrastający poziom wskaźnika świadczy
o zwiększaniu zaangażowania własnych środków w finansowaniu aktywów.
Uzupełnieniem wskaźnika kapitału własnego jest wskaźnik zadłużenia, który
oblicza się następująco:
gdzie:
WZ – wskaźnik zadłużenia
Ko – kapitały obce (zobowiązania).
Wskaźnik zadłużenia informuje, jaka część majątku przedsiębiorstwa finansowana
jest kapitałami obcymi. Wzrastający poziom wskaźnika świadczy o większym zaangażowaniu zadłużenia, czyli wskazuje na wyższy poziom ryzyka finansowego. Dla wskaźnika kapitału własnego i wskaźnika zadłużenia nie ma jednoznacznych wartości wzorcowych. Niekiedy można spotkać stwierdzenie, że dopuszczalny poziom wskaźnika
zadłużenia nie powinien przekraczać 60-70%.351 Trzeba jednak zauważyć, że sama wartość wskaźnika nie informuje o zdolności spółki do obsługi długu. Dwie spółki o tym
samym poziomie zadłużenia mogą różnić się możliwościami w zakresie generowania
zysku i gotówki niezbędnej do spłaty odsetek i rat kapitałowych długu. Zależy to w dużej mierze od rodzaju prowadzonej działalności (branży), jej opłacalności oraz warunków na jakich spółka korzysta z kapitałów obcych. Znając jedynie poziom zadłużenia
możemy tylko stwierdzić, że w miarę jego wzrostu rośnie ryzyko finansowe.
Kolejnym wskaźnikiem wykorzystywanym przy ocenie zadłużenia jest wskaźnik
zadłużenia długoterminowego:
gdzie:
WZdt – wskaźnik zadłużenia długoterminowego
Zdt – zadłużenie długoterminowe.
Wskaźnik ten informuje, jaka część majątku przedsiębiorstwa finansowana
jest kapitałami obcymi o charakterze długoterminowym. Zadłużenie długoterminowe wykorzystywane jest zazwyczaj do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Cechą tej części pasywów jest to, że kapitały te finansują składniki majątkowe przez okres powyżej jednego roku. Dlatego tę część zadłużenia traktuje się
jako stabilne źródła finansowania.
Innym wskaźnikiem struktury kapitału (zadłużenia) jest wskaźnik zadłużenia
kapitału własnego:
gdzie:
D/Kw – wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (relacja dług – kapitał własny).
351
Por. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 1993, s. 89.
123
Informuje on o relacji zadłużenia do kapitałów własnych. Im wyższa wartość
tego wskaźnika, tym relacja ta jest mniej korzystna. Kapitały własne stanowią
pewne zabezpieczenie dla wierzycieli podmiotu. Wysoka wartość tego wskaźnika
jest sygnałem dla wierzycieli o wysokim ryzyku, co na ogół jest równoznaczne
z ograniczeniem dostępności spółki do kolejnych kredytów.
Jak wspomniano wcześniej wskaźniki poziomu zadłużenia nie pozwalają na
ocenę zdolności spółek do jego obsługi. Zadłużenie wiąże się bowiem z koniecznością zapłaty określonej ceny długu (odsetek) oraz zwrotu kapitałów w umówionym terminie. Źródłem pokrycia odsetek jest zysk ze sprzedaży, zaś źródłem
spłaty pożyczonych kapitałów jest zysk po opodatkowaniu i amortyzacja.
Jednym ze wskaźników wykorzystywanym przy ocenie zdolności przedsiębiorstw do obsługi ich zadłużenia jest wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem. Określa się go według formuły:
gdzie:
WPOZ – wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem
Zs – zysk ze sprzedaży
Ok – odsetki od kredytów i pożyczek.
Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu odsetki od kapitałów obcych mogą być
spłacone z zysku ze sprzedaży. Możliwości obsługi zadłużenia rosną w miarę wzrostu
wartości wskaźnika. Przy wartości niższej od jeden zysk ze sprzedaży nie wystarcza na
sfinansowanie odsetek. Zadłużenie staje się przyczyną strat. Przy wartości wskaźnika
równej 1 lub niewiele wyższej istnieje zagrożenie stratą, w przypadku, gdy pojawią się
niekorzystne zjawiska, np. spadek sprzedaży, spadek cen sprzedaży, wzrost cen zaopatrzeniowych itp.
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem nie uwzględnia wszystkich wydatków, związanych z zadłużeniem. Istotne znacznie ma wysokość rat kapitałowych. Nie stanowią
one kosztów uzyskania przychodów, ale narażają przedsiębiorstwo na utratę płynności
finansowej, gdyż zwiększają zapotrzebowanie na środki pieniężne. Dlatego ocenę zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu uzupełnia się o wskaźnik pokrycia obsługi
długu:
gdzie:
WPOD – wskaźnik pokrycia obsługi długu,
R – raty kapitałowe.
Wskaźnik ten informuje o tym w jakim stopniu spółka może pokryć ratę kapitałową zyskiem netto. Wartość wskaźnika na poziomie 1 oznacza, że zysk netto
w pełni pokrywa raty kapitałowe. Wartość niższa od jedności świadczy o niewystarczającym poziomie zysku netto do sfinansowania w danym okresie koniecznej spłaty kapitałów obcych.
124
Poziom ryzyka finansowego może być szacowany na podstawie analizy struktury
majątkowo-kapitałowej. Do najczęściej spotykanych wskaźników, służących do określania poziomu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa należą wskaźniki złotej
reguły bilansowej i finansowej.
Wskaźnik złotej reguły bilansowej, informuje o tym, w jakim stopniu aktywa trwałe finansowane są przez kapitał własny. Jest on określony według formuły:
gdzie:
AT – aktywa trwałe.
Złota reguła bilansowa zachowana jest wówczas, jeżeli całość aktywów trwałych
finansowana jest kapitałem własnym, tzn. kiedy WZRB jest co najmniej równy 1.
Według konserwatywnych założeń, dotyczących kształtowania struktury majątkowo-kapitałowej, spełnienie tej reguły jest podstawą wysokiego poziomu bezpieczeństwa
finansowego spółki. Warto jednak zwrócić uwagę, że finansowanie majątku trwałego
wyłącznie środkami własnymi, może wskazywać na awersję zarządu do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Owszem, w praktyce można spotkać spółki, które są w stanie sfinansować całość niezbędnych nakładów ze środków własnych.
Jednak są to zazwyczaj podmioty działające w warunkach monopolu, bądź oligopolu.
W warunkach wysokiej konkurencji sytuacja taka występuje rzadko, zwłaszcza w przypadku małych i średnich spółek. Tam zazwyczaj, prędzej czy później, pojawia się dylemat związany z wykorzystaniem kapitałów obcych do sfinansowania koniecznych
inwestycji w majątek trwały. Rozstrzygnięcie tego dylematu wymaga zwrócenia uwagi
na konieczność zachowania właściwych relacji między ekonomicznym okresem użyteczności aktywów a długością okresu kredytowania inwestycji. O tym czy relacje te są
ukształtowane poprawnie informuje wskaźnik złotej reguły finansowej.
Wyraża on relacje między kapitałami stałymi (sumą kapitałów własnych i długoterminowych zobowiązań) a aktywami trwałymi i określany jest następującą formułą:
gdzie:
KS – kapitały stałe.
Złota reguła finansowa zachowana jest wówczas, jeżeli całość aktywów trwałych
finansowana jest kapitałami stałymi. Wskaźnik złotej reguły finansowej będzie wówczas przyjmował wartość co najmniej równą 1. Wskaźnik złotej reguły finansowej będzie wówczas przyjmował wartość co najmniej równą 1. W warunkach współczesnej
gospodarki zachowanie złotej reguły finansowej staje się ważniejsze od złotej reguły
bilansowej. Chcąc zachować tę ostatnią, wiele spółek musiałoby opóźniać realizację
inwestycji, zabiegając najpierw o zgromadzenie niezbędnych środków własnych bądź
w drodze zatrzymania zysku netto lub też dodatkowej emisji akcji (udziałów). Mogłoby to wpłynąć negatywnie na ich konkurencyjność i pozycję rynkową. Dlatego polity125
ka finansowa spółek powinna być oparta na dążeniu do zachowania złotej reguły finansowej, a nie złotej reguły bilansowej.
4.3.3. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
Płynność finansowa definiowana jest jako zdolność przedsiębiorstwa do terminowego oraz szybkiego regulowania zobowiązań. Oceny płynności finansowej najczęściej
wykorzystuje się wskaźniki statyczne, oparte na zestawieniu bilansowym. Do wskaźników tej grupy zalicza się wskaźniki płynności:
• bieżącej,
• szybkiej,
• błyskawicznej.
Wskaźniki bieżącej płynności oblicza się w następujący sposób:
gdzie:
CR – wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio),
AO – aktywa obrotowe
ZBkt – zobowiązania krótkoterminowe.
Na podstawie tego wskaźnika dokonuje się oceny, czy przedsiębiorstwo jest zdolne
do spłaty zaciągniętych zobowiązań bieżących. Zgodnie z tradycyjnym podejściem do
zarządzania kapitałem obrotowym, przyjmuje się, że zdolność do terminowego regulowania zobowiązań jest zachowana, jeżeli wartość wskaźnika jest wyższa od 1. Z uwagi
na to, iż część aktywów obrotowych mogą stanowić składniki majątkowe o ograniczonym stopniu płynności, na ogół zakłada się, że w celu zachowania płynności finansowej minimalna wartość tego wskaźnika powinna kształtować się na poziomie od 1,2
do 1,5 w zależności od rodzaju działalności spółki.352
Wskaźnik bieżącej płynności znacząco przekraczający poziom 1,5 często świadczy
o nadmiernym zaangażowaniu kapitału w majątku obrotowym. Taka sytuacja prowadzi do nadmiernego zamrożenia kapitału, które niekorzystnie wpływa na wyniki ekonomiczne jednostki. W oparciu o wieloletnie doświadczenia przyjmuje się, że wartość
wskaźnika bieżącej płynności nie powinna przekraczać poziomu 2–2,5.353
W celu zbadania, czy podmiot byłby w stanie uregulować zobowiązania, w przypadku ich szybkiej wymagalności, konieczne jest oszacowanie wskaźników szybkiej płynności. Podstawowym założeniem przy tworzeniu tej grupy wskaźników jest
uwzględnienie przy ich kalkulacji wyłącznie tych składników majątku obrotowego,
które charakteryzują się wysokim stopniem płynności. Wartość tego wskaźnika oblicza
się według formuły:
352
Warto zauważyć, że w przypadku niższej wartości wskaźnika może zostać zachowana płynność finansowa,
jeżeli terminarz spłaty zobowiązań i terminarz spływu należności będą ze sobą odpowiednio skoordynowane.
353
Trzeba jednak podkreślić, że może się zdarzyć, że nawet przy wysokiej wartości wskaźnika spółka może
mieć kłopoty płatnicze, jeżeli znaczącą część majątku obrotowego stanowiłyby trudno zbywalne zapasy
lub trudno ściągalne należności.
126
gdzie:
QR – wskaźnik szybkiej płynności (Quick Ratio),
AOp – aktywa obrotowe o wysokim stopniu płynności.
Przy obliczaniu wskaźnika QRII, najczęściej wykorzystywanego w praktyce, do
oceny „szybkiej” płynności, w liczniku uwzględnia się inwestycje oraz należności:
gdzie:
QRII – wskaźnik szybkiej płynności II,
Nkt – należności krótkoterminowe.
Przy kalkulacji tego wskaźnika pomija się zapasy, przyjmując założenie, że są
to aktywa obrotowe o niskim stopniu płynności. W odniesieniu do zapasu produktów niezakończonych, czy niektórych rodzajów materiałów, takie stwierdzenie jest zasadne. Jednakże, w przypadku wielu spółek, szybka sprzedaż towarów
oraz produktów gotowych może nie stanowić żadnego problemu. W takiej sytuacji wartość tego wskaźnika byłaby zaniżona.
Przy określaniu wskaźnika QRI, zwanego wskaźnikiem natychmiastowej wypłacalności, wskaźnikiem płynności gotówkowej, czy też wskaźnikiem płynności
błyskawicznej, w liczniku uwzględnia się najbardziej płynne aktywa, czyli środki
pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe:
gdzie:
QRI – wskaźnik szybkiej płynności I,
Ikt – inwestycje krótkoterminowe.
Wskaźnik płynności gotówkowej powinien przyjmować wartości od 0,1 do 0,2.
354
Wymienione wskaźniki należą do grupy tzw. statycznych wskaźników oceny
płynności finansowej. Są one oparte na danych bilansowych, które odzwierciedlają stan majątku obrotowego na ściśle określony moment. Szacując wartości wyżej
omówionych wskaźników, nie uwzględnia się strumieni pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, dzięki którym spłata zadłużenia staje się możliwa.
Dlatego też, w celu pełniejszej oceny płynności finansowej wykorzystuje się tzw.
dynamiczne wskaźniki płynności finansowej, które oparte są na przepływach pieniężnych.
4.3.4. Ocena gospodarowania kapitałem
Ocenę gospodarowania kapitałem można przeprowadzić z wykorzystaniem wskaźników aktywności gospodarczej, inaczej zwanych wskaźnikami produktywności lub
obrotowości. Dzięki analizie aktywności gospodarczej można również uzyskać in354
Por. W. Dębski, Teoretyczne… op. cit., s. 81
127
formację na temat sposobu organizacji gospodarki zapasami oraz siły przetargowej
przedsiębiorstwa w relacjach z kontrahentami.
Na ogół, ocena aktywności sprowadza się do obliczenia i właściwego zinterpretowania dwóch grup wskaźników:
1) obrotowości,
2) rotacji (cykli rotacyjnych).
Wskaźniki obrotowości mogą być obliczane jako relacja wartości sprzedaży do
średniego stanu składnika bilansowego. Informują one o tym, ile obrotów średnio
w badanym okresie wykonał kapitał finansujący konkretne składniki majątkowe, bądź
też, ile jednostek pieniężnych przychodów uzyskano z jednej jednostki pieniężnej kapitału, finansującego dany składnik majątkowy. Wysokie wartości wskaźników obrotowości świadczą o intensywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Modelowy
wskaźnik obrotowości można określić następująco:
gdzie:
Psn – przychody netto ze sprzedaży355
Mśr – średni stan majątku (ogółem, trwałego lub obrotowego).
Analiza aktywności wymaga uwzględnienia zmian, jakie zachodziły w kilku ostatnich okresach sprawozdawczych. Ponadto, ocena poziomu aktywności gospodarczej
spółki wymaga uwzględniania wartości tych wskaźników w spółkach prowadzących
podobną działalność gospodarczą oraz wartości średniobranżowych.
W praktyce bardziej szczegółową analizę aktywności gospodarczej przeprowadza
się w odniesieniu do kapitału obrotowego. Dla każdego elementu tego majątku oblicza
się odrębny wskaźnik posługując się poprzednim wzorem, z tą różnicą, że w mianowniku uwzględnia się za każdym razem średnią wartość innego składnika majątku obrotowego.Dokładniejszych informacji na temat gospodarowania kapitałem obrotowym
można pozyskać z analizy wskaźników (cykli) rotacji. Cykle te określa się jako relację
liczby dni w okresie do wskaźnika obrotowości. Ta grupa wskaźników informuje o długości okresu, podczas którego kapitał jest zamrożony w postaci konkretnych składników majątkowych. Modelową formułę na wskaźniki rotacji można zatem przedstawić
następująco:
gdzie:
RM – cykl rotacji danego składnika majątku obrotowego (ew. zobowiązań bieżących)
w dniach,
OM – wskaźnik obrotowości danego składnika majątku obrotowego (ew. zobowiązań
bieżących),
Ld – liczba dnia w okresie,
Mśr – średni stan danego składnika majątku obrotowego (ew. zobowiązań bieżących),
W przypadku, kiedy udział pozostałych przychodów operacyjnych i/oraz przychodów finansowych
w przychodach ogółem jest wyraźny, przy kalkulacji wskaźników obrotowości można uwzględnić
całość osiąganych przez spółkę przychodów.
355
128
Krótkie cykle rotacyjne zapasów świadczą o intensywnej gospodarce tą częścią majątku obrotowego. Są one zazwyczaj rezultatem niskiego poziomu zapasów materiałowych, częstego ich odnawiania, relatywnie krótkich cykli produkcyjnych oraz szybkiej
sprzedaży wytworzonych produktów. Taka sytuacja sprzyja minimalizacji kosztów posiadania zapasów.
Z kolei cykl rotacyjny należności informuje o tym, po ilu średnio dniach spółka
otrzymuje gotówkę za sprzedane produkty usługi lub towary. Równocześnie informuje
o średnim okresie kredytowania jej odbiorców. Niska wartość tego wskaźnika oznacza
częstsze wpływy, a co za tym idzie, mniejsze problemy z bieżącymi płatnościami.
Wskaźnik rotacji zobowiązań informuje, po ilu średnio dniach w badanym
okresie spółka regulowała zobowiązania bieżące. Długi cykl rotacyjny zobowiązań wobec dostawców jest charakterystyczny dla spółek, które mają dużą siłę
przetargową w relacjach z dostawcami. Długi cykl może również oznaczać problemy spółki z terminowym wywiązywaniem się z podejmowanych zobowiązań.
Dlatego, analizując cykle rotacyjne zobowiązań zwraca się uwagę na to, czy w pasywach spółki nie występują zobowiązania przeterminowane.
Przy analizowaniu cykli rotacyjnych niezwykle ważne wydaje się porównanie
cyklu rotacyjnego należności i zobowiązań. Dzięki temu możliwe staje się określenie, w jakim stopniu spółka jest kredytodawcą, a w jakim kredytobiorcą netto.
Suma długości cykli rotacyjnych zapasów i należności określana jest mianem
cyklu operacyjnego. Cykl ten obejmuje okres jaki upływa od momentu zakupu
materiałów i/lub towarów do momentu odzyskania pieniędzy za sprzedane produkty i/lub towary. Cykl ten jest zatem równy średniemu okresowi zamrożenia
kapitału w majątku obrotowym.
Część tego okresu pokrywa się z okresem korzystania przez spółkę z kredytu kupieckiego dostawców. Dlatego oprócz cyklu operacyjnego istotne znacznie
dla zarządzania majątkiem obrotowym ma cykl konwersji gotówki. Jest on równy
liczbie dni jakie upływają od momentu dokonania przez spółkę zapłaty za materiały i/lub towary do momentu odzyskania pieniędzy za sprzedane produkty,
usługi i towary. Cykl ten jest zatem krótszy od cyklu operacyjnego o okres oczekiwania dostawców na zapłatę za dostarczone do spółki towary i materiały. Cykl
konwersji gotówki jest różnicą między długością cyklu operacyjnego a cyklem rotacji zobowiązań bieżących. Cykl konwersji gotówki określa okres, podczas którego działalność jednostki musi być sfinansowana kapitałami własnymi lub kredytami (pożyczkami).
4.3.5. Ocena rentowności
Podstawą oceny rentowności działalności gospodarczej jest wynik finansowy, który
może być dodatni (zysk) lub ujemny (strata). Jednakże osiąganie zysku nie oznacza, że
działalność spółki można uznać za efektywną. Zysk powinien osiągać określony poziom, by z jednej strony stanowić wystarczającą rekompensatę za ponoszone ryzyko,
zaś z drugiej strony umożliwiać realizację strategicznych celów spółki. Źródłem informacji o wyniku finansowym jest rachunek zysków i strat. Wskaźniki rentowności
129
sprzedaży można szacować przy wykorzystaniu dowolnej kategorii wyniku finansowego. By można było poszczególnym wskaźnikom nadać właściwą treść ekonomiczną konieczne jest zachowanie współmierności licznika i mianownika. Każda kategoria
wyniku finansowego ustalana jest poprzez odjęcie od określonych przychodów właściwej im grupy kosztów. Dlatego obliczając wskaźniki rentowności sprzedaży należy zestawiać dane kategorie wyniku finansowego z odpowiednimi kategoriami przychodów
lub kosztów.
Wskaźniki wykorzystywane w tej analizie podzielić można na trzy grupy:
1. Wskaźniki rentowność obrotu.
2. Wskaźniki rentowności netto.
3. Wskaźniki poziomu kosztów.
Wskaźniki rentowności obrotu są relacją między odpowiednią kategorią wyniku
finansowego, a odpowiadającymi mu przychodami. Informują one o tym, ile groszy
zysku określonej kategorii uzyskano, w danym okresie sprawozdawczym, z jednego
złotego odpowiednich przychodów.
Jeżeli do badania rentowności sprzedaży wykorzystuje się wynik brutto ze sprzedaży, to odnoszony jest on do przychodów ze sprzedaży netto produktów lub usług (jeżeli
jest to wynik brutto na sprzedaży produktów) lub do przychodów ze sprzedaży towarów (jeżeli jest to wynik brutto na sprzedaży towarów) lub też do sumy przychodów ze
sprzedaży netto produktów i towarów (jeżeli jest to wynik brutto na sprzedaży produktów i towarów. Wskaźnik ten oblicza się według poniższej formuły:
gdzie:
Zbs – wynik brutto ze sprzedaży.
Wskaźnik ten informuje, ile groszy zysku brutto ze sprzedaży otrzymano
z jednego złotego przychodów ze sprzedaży. Opłacalność sprzedaży produktów,
usług lub towarów wzrasta wraz ze wzrostem wartości wskaźnika.
Wskaźniki rentowności obrotu oparte na wyniku z działalności gospodarczej
informują o opłacalności całej działalności jaką prowadziła spółka w okresie sprawozdawczym. W praktyce mogą wystąpić sytuacje, kiedy przy dodatnim wyniku na
sprzedaży będzie ujemny wynik na działalności operacyjnej lub na działalności gospodarczej. Mogą być one rezultatem wysokich kosztów obsługi kapitałów obcych
lub też np. sprzedaży aktywów poniżej ich wartości księgowej. Mogą zdarzyć się
również sytuacje odmienne. Przy stracie na sprzedaży spółka może osiągnąć wysoki dodatni wynik na działalności operacyjnej lub na działalności gospodarczej. Takie sytuacje wymagają zbadania przyczyn powstałych rozbieżności. Pozostała działalność operacyjna, jak również działalność finansowa w spółkach produkcyjnych
i usługowych (handlowych) mają charakter uzupełniający. Zdarzenia, które przyczyniają się do powstania przychodów i kosztów tych działalności często występują
okazjonalnie. Dlatego dla oceny rentowności najważniejsze znaczenie ma rentow-
130
ność sprzedaży. Jest to bowiem informacja o opłacalności działalności podstawowej
spółki, dla prowadzenia której została ona powołana i dzięki której trwa i się rozwija.
Oceniając rentowność sprzedaży zazwyczaj analizuje się zmianę wartości tych
wskaźników w czasie. Cennych informacji dostarczyć może również analiza przestrzenna, czyli porównanie z innymi spółkami lub wartościami średniobranżowymi. Trzeba jednak nadmienić, że rentowność sprzedaży, a w szczególności wysoki
jej poziom lub wzrost nie jest celem spółki. Rentowność ta to tylko jeden z czynników kształtujących rentowność kapitałów. Niejednokrotnie może się okazać, że
w celu zwiększenia rentowności kapitałów opłaca się obniżyć rentowność sprzedaży (np. poprzez obniżenie ceny), by zwiększyć więcej niż proporcjonalnie wielkość sprzedaży (obrót).
Udziałowcy oraz akcjonariusze, którzy zaangażowali własne środki w konkretne przedsięwzięcie oczekują z tego tytułu określonej stopy korzyści. Stopę tę
określa się:
gdzie:
Zn – zysk netto
Cwśr – średni stan kapitału własnego.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego informuje, ile groszy zysku netto
w danym okresie sprawozdawczym otrzymano z jednego złotego kapitału własnego. Wysoka wartość ROE świadczy o wysokiej stopie zwrotu z zaangażowanego
przez udziałowców/akcjonariuszy kapitału. Należy jednak zwrócić uwagę, że przy
interpretacji tego wskaźnika konieczne jest uwzględnienie wysokości oczekiwanej
stopy zwrotu z kapitału własnego. W skrajnych przypadkach, kiedy dostarczyciele
kapitału wyznaczają wysoką premię za ryzyko inwestycyjne, obiektywnie wysoka
wartość ROE może nie być satysfakcjonująca dla udziałowców/akcjonariuszy. Porównanie zrealizowanej stopy zwrotu z kapitału własnego ze stopą zwrotu oczekiwaną pozwala na ocenę, czy zysk zrealizowany przez spółkę stanowi odpowiednią
rekompensatę z tytułu ponoszonego przez właścicieli ryzyka.
Struktura kapitału spółek staje się coraz bardziej zróżnicowana. Wiele firm
wykorzystuje kapitały obce nie tylko z powodu niedoboru środków własnych,
ale przede wszystkim po to, by osiągnąć korzyści z tytułu zaangażowania obcych
źródeł finansowania. Kapitały obce o charakterze odsetkowym, pomimo konieczności systematycznej ich spłaty mogą korzystnie oddziaływać na rentowność kapitału własnego, a wymierne koszty z nimi związane, czyli odsetki, przez to, że
zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Tworzą one w ten sposób tzw. tarczę (osłonę)
podatkową, która sprawia, że wydatki z tytułu płatności podatkowych są niższe.
Dlatego, przy szacowaniu stopy zwrotu z aktywów ogółem (kapitałów ogółem)
uwzględnia się również skutki tarczy podatkowej. Wskaźnik rentowności kapitału
131
ogółem oblicza się korygując zysk netto o odsetki od kredytów i pożyczek oraz
przeterminowanych zobowiązań, pomniejszone o stawkę podatku dochodowego:
gdzie:
o – odsetki od kredytów i pożyczek oraz przeterminowanych zobowiązań,
T – stopa podatku dochodowego,
Cośr – średni stan kapitału ogółem.
Rentowność kapitału ogółem informuje, ile groszy wyniku operacyjnego netto uzyskano w danym okresie sprawozdawczym z jednego złotego kapitału zaangażowanego
w majątek przedsiębiorstwa. Porównanie wartości wskaźników ROE i ROA pozwala na
ocenę opłacalności zadłużenia spółki. Informuje o tym efekt dźwigni finansowej, który
jest różnicą między ROE i ROA.
Efekt dźwigni finansowej informuje, o ile punktów procentowych zmieniła się rentowność kapitału własnego na skutek zaangażowania kapitałów obcych. Dodatni efekt
dźwigni finansowej świadczy o korzystnym wpływie zadłużenia na rentowność kapitałów własnych i informuje o tym, o ile punktów procentowych wzrosła rentowność kapitałów własnych na skutek zadłużenia. Ujemny efekt jest natomiast charakterystyczny
dla spółek, które nie potrafią efektywnie wykorzystywać zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Takie spółki powinny ograniczać zadłużenie lub też poszukiwać korzystniejszych sposobów zaangażowania kapitałów, którymi dysponują.
4.4. Rodzaje przedsiębiorstw i przykłady oceny ich sytuacji finansowej
4.4.1.Rodzaje przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa można klasyfikować według różnych kryteriów. Jednym z nich
jest liczba zatrudnionych. Zgodnie z tym kryterium rozróżnia się mikroprzedsiębiorstwa (do 9 zatrudnionych), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 50 zatrudnionych), przedsiębiorstwa średnie zatrudniające do 250 osób i przedsiębiorstwa duże
(powyżej 250 zatrudnionych). W Polsce mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią
ok. 99% ogółu podmiotów gospodarczych. Uwzględniając kryterium rodzaju prowadzonej działalności, najwięcej, bo blisko 29% zajmuje się handlem i naprawą
pojazdów samochodowych. Najwyższą jednak wartość sprzedaży, stanowiącą 40%
całości przychodów polskich przedsiębiorstw, realizują jednostki z sektora przemysłowego, których liczebność stanowi ok. 10% ogółu podmiotów. Biorąc pod uwagę
formę prawną, działalność gospodarcza prowadzona jest najczęściej przez osoby fizyczne. Zdecydowanie rzadziej podmiot realizuje działalność jako osoba prawna(por. tabela 4.1).
132
Tabela 4.1. Liczba przedsiębiorstw według form prawnych i klas wielkości w 2012 r.
Lp.
I.
1.
2.
3.
Liczba przedsiębiorstw
ogółem
małe
w tym mikro
średnie
duże
ogółem
osoby fizyczne osoby prawne
1 794 943
1 643 288
151 655
1 776 258
1 640 896
135 362
1 719 187
1 612 900
106 287
15 484
2 290
13 194
3 201
102
3 099
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 23.
Łączne przychody ogółem wypracowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce w 2012 r. ukształtowały się na poziomie 3.764 mld zł. Blisko 20%
z nich wypracowały osoby fizyczne. Pozostałą część (80%) wygospodarowano
w firmach funkcjonujących jako osoby prawne. Z punktu widzenia rodzaju prowadzonej działalności najwyższe przychody są udziałem przedsiębiorstw przemysłowych (40%) oraz handlowych (36%). W tych podmiotach pracowało również
najwięcej osób (31% w przemyśle oraz 25% w handlu i naprawach). Warto również podkreślić, że poziom wynagrodzeń polskich pracowników jest różny w zależności od sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa. Jest on dodatnio skorelowany z wielkością organizacji. Jest to istotne z punktu widzenia planowania rozwoju
oraz oceny wydajności pracy.
Najwyższymi przychodami przypadającymi na jednego zatrudnionego odznaczają się przedsiębiorstwa przemysłowe (ponad 8 mln zł). Dla porównania można
podać, iż przeciętne przychody na pracownika liczone dla wszystkich podmiotów
funkcjonujących w Polsce według danych z 2012 r. kształtowały się na poziomie
421 tys. zł.
Intersująco prezentuje się rentowność polskich przedsiębiorstw. Najkorzystniejszą relacją ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów do osiągniętych
przychodów odznaczają się (według danych z 2011 r.) podmioty prowadzące
związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Najniższa rentowność jest
natomiast udziałem firm zajmujących się kulturą i rekreacją oraz handlem i naprawami pojazdów samochodowych. Zróżnicowanie rentowności sprzedaży jest
również widoczne w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstw. Wyraźnie korzystniejszą rentownością odznaczają się mikro i małe przedsiębiorstwa. Na pokrycie
kosztów ogółem przeznaczają one (według danych z 2011 r.) ok. 90% przychodów, podczas gdy firmy średnie i duże – ponad 95%.356
Mimo, że w biuletynach statystycznych oraz różnego rodzaju opracowaniach
nie brakuje danych liczbowych i opisowych prezentujących kondycję finansową
przedsiębiorstw, warto zwrócić uwagę, że pomiar podstawowych kategorii finansowych bez uwzględnienia specyfiki funkcjonowania poszczególnych jednostek,
może nie dać miarodajnych wyników. Warto zatem bliżej przyjrzeć się specyfice
356
Por. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014,
s. 22-29.
133
oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw różniących się pod względem wielkości, modelu zarządzania i formy organizacyjno-prawnej.
Najpopularniejszym sposobem na prowadzenie biznesu jest indywidualna
działalność gospodarcza. Podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie tego typu działalności jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.357
Innym kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw może być liczba właścicieli. Rozróżnia się wówczas przedsiębiorstwa indywidualne (jeden właściciel) i zrzeszeniowe (większa liczba współwłaścicieli). Do tej grupy przedsiębiorstw zalicza się m.in.
spółki, fundacje, spółdzielnie, stowarzyszenia. Dominującą grupą podmiotów są
jednak spółki. Do często występujących w obrocie gospodarczym spółek należy
spółka cywilna. Umowę takiej spółki regulują przepisy kodeksu cywilnego. Warto
podkreślić, że Kodeks spółek handlowych zobowiązuje wspólników do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną w sytuacji, kiedy przychody netto w każdym
z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość 800 tys. euro.358 W spółce cywilnej nie ma określonego minimalnego wkładu, a każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki majątkiem osobistym. Ponadto, każdy ze wspólników
ma prawo reprezentować spółkę oraz zaciągać zobowiązania.
Zyskującą na popularności grupą spółek są spółki prawa handlowego, które
można podzielić można na:
1. Spółki osobowe.
2. Spółki kapitałowe.
Do grona spółek osobowych zalicza się spółki:
• Jawną,
• Partnerską
• Komandytową,
• Komandytowo-akcyjną.
Spółka jawna jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności. W spółce
tej każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Każdy ze wspólników
ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, za które nie otrzymuje wynagrodzenia. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy wspólnik ma prawo do równego
udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na
rodzaj i wartość wkładu.
Spółka partnerska jest organizacją utworzoną przez wspólników (osoby fizyczne) w celu wykonywania wolnego zawodu. Może być ona zawiązana w celu
wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Do wolnych zawodów możliwych do wykonywania w tego typu organizacji zalicza się zawody: adwokata,
aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doPor. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ((Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Por. art. 26 & 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr. 94
z późm. zm)
357
358
134
radcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii,
notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Ten typ działalności jest o tyle
korzystny, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce oraz w związku z działaniami podjętymi przez osoby, będące pod
kierownictwem innych partnerów. W organizacji tej każdy partner ma prawo reprezentować spółkę.
W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona
do wysokości sumy komandytowej. Prawo reprezentowania spółki na zewnątrz
posiada komplementariusz, komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie
jako pełnomocnik. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia
spraw spółki, chyba że umowa stanowi inaczej. Uczestnictwo w zyskach jest zazwyczaj proporcjonalne do wysokości wniesionego wkładu.
W spółce komandytowo-akcyjnej wobec wierzycieli za jej zobowiązania co
najmniej jeden wspólnik odpowiada w sposób nieograniczony (komplementariusz), a co najmniej jednej jest akcjonariuszem. Cechą charakterystyczną tej formy prawnej jest określona minimalna wielkości kapitału zakładowego w kwocie
50 tys. zł. Akcjonariusz tej spółki nie odpowiada za jej zobowiązania. Spółkę reprezentują komplementariusze. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie
jako pełnomocnik. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia
spraw spółki. W tego typu formie prawnej można ustanowić radę nadzorczą.
Jedną z grup przedsiębiorców stanowią spółki kapitałowe. Ich charakterystyczną cechą jest to, że relacje między współwłaścicielami tych spółek oparte są
na powiązaniach kapitałowych. Prawa i obowiązki współwłaścicieli zależą od wysokości wniesionego kapitału. Z tytułu wniesionego kapitału właściciele mają prawo do udziału w zyskach osiąganych przez te spółki. Do tej grupy należą spółki
akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W Polsce funkcjonowanie spółek akcyjnych reguluje ustawa z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna może być zawiązana przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, z wyjątkiem jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Spółka ta może być założona w dowolnym celu dozwolonym
przez prawo. Jednakże w przypadku spółek prowadzących działalność gospodarczą
powinny to być cele o charakterze zarobkowym. Kapitał zakładowy, nazywany kapitałem akcyjnym spółki nie może być niższy od 100 000 zł.359 K.s.h. nie określa
górnej granicy tego kapitału, jednakże granica taka może być określona w statucie
spółki. Kapitał ten dzieli się na „n” akcji o równej wartości nominalnej. Akcje są
niepodzielne. Mogą być jednak przedmiotem współwłasności. Wartość nominalna
jednej akcji nie może być niższa od 1 grosza. Większość akcji spółek akcyjnych to
akcje na okaziciela. Dlatego też spółki akcyjne są zazwyczaj podmiotami o wysokim
359
Zgodnie z nowelizacją ustawy KSH, obowiązującą od dnia 8 stycznia 2009.
135
stopniu anonimowości, co ma wpływ na sposób zarządzania nimi. Akcje mogą być
przedmiotem nieograniczonego obrotu, z wyjątkiem akcji imiennych, których obrót może być ograniczony, lecz nie zabroniony.360
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są przewidziane do prowadzenia
działalności gospodarczej w małych bądź średnich rozmiarach. Ten rodzaj działalności umożliwia ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania
spółki do wysokości wniesionych udziałów, z pewnymi wyjątkami.361 Ponadto,
założenie i funkcjonowanie spółek z o.o. jest mniej sformalizowane niż w przypadku spółek akcyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że wspólnicy mają większą
swobodę w kształtowaniu zasad funkcjonowania spółki.
Podobnie jak spółki akcyjne, spółki z o.o. mogą być założone przez jedną lub wiele
osób prawnych (z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o.) lub fizycznych do realizacji
celów nie zabronionych prawem. Wynika z tego, że spółki z o.o. nie muszą realizować
celów gospodarczych i wtedy nie są przedsiębiorcami. Minimalna wysokość kapitału
podstawowego (kapitału udziałowego) spółki wynosi 5 000 zł.362 Wysokość jednego
udziału nie może być niższa od 50 zł. Udziały w spółkach z o.o. nie mają cech papierów
wartościowych i w związku z tym nie stanowią przedmiotu obrotu na rynku papierów
wartościowych. Mogą być natomiast zbywane w obrocie pozagiełdowym. Pewne ograniczenia w zakresie zbycia udziałów mogą być przewidziane w umowie spółki.363
W spółkach kapitałowych, szczególnie dużych rozmiarów, wypracowany zysk netto ma większe znaczenie niż w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Bierze to się stąd,
że w niewielkich jednostkach stosowany jest zazwyczaj tzw. model klasyczny zarządzania. W modelu tym, zarówno właściciel, pełniący równocześnie funkcję zarządcy,
jak i organy wykonawcze, umiejscowione są wewnątrz przedsiębiorstwa. Taki schemat
z jednej strony umożliwia znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania organizacji,
z drugiej jednak strony sprawia, że zarządca, zamiast koncentrować swoją uwagę na
procesie decyzyjnym, zmuszony jest poświęcać mnóstwo cennego czasu na wykonywanie czynności bezpośrednio produkcyjnych. Model menedżerski natomiast charakteryzuje się tym, że właściciele umiejscowieni są na zewnątrz organizacji. Wewnątrz
znajduje się zarząd oraz organy wykonawcze.364 Taki podział zadań oznacza, że właściciele spółek kapitałowych będą oczekiwali określonej dywidendy. Odmiennie może
wyglądać to zjawisko w mikro przedsiębiorstwach, gdzie właściciel zaangażowany w
działalność podstawową pobiera z tego tytułu określone korzyści ujęte w kosztach
działalności operacyjnej. Korzyściami tymi mogą być m.in. wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne, wykorzystanie majątku firmowego również do celów prywatnych,
ryczałty za posiedzenia zarządu itp. Chcąc zatem maksymalizować zysk mikro, czy
mały przedsiębiorca będzie działał niejako wbrew swoim interesom zaewidencjonowanym w kosztach bieżącej działalności, powodujących obniżenie wyniku księgowego.
Por. Kidyba A., Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2006, s. 439.
Ibidem, s. 323.
362
Zgodnie z nowelizacją ustawy KSH, obowiązującą od dnia 8 stycznia 2009.
363
Por: K.s.h., art. 182.
364
Por. A. Paździor, Przedsiębiorczość. Jak pozyskać kapitał, Lublin 2011, s. 31.
360
361
136
Z uwagi na odmienną specyfikę funkcjonowania dużych spółek kapitałowych
oraz mikro i małych przedsiębiorstw ocena kondycji finansowej oraz zarządzanie
finansami podmiotów wymaga nieco innego spojrzenia na procesy zachodzące
w tych jednostkach.
4.4.2. Ocena sytuacji finansowej spółek publicznych
Dla przedsiębiorstw większych rozmiarów, funkcjonujących jako spółki akcyjne, okazją do dynamicznego rozwoju może być debiut akcji na giełdzie papierów wartościowych. Takie przedsiębiorstwa należą do grupy spółek publicznych.
Bycie spółką publiczną nie tylko umożliwia pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, lecz również zwiększa wiarygodność firmy w oczach kontrahentów
oraz powoduje, że spółka staje się bardziej medialna (efekt marketingowy). Wiążą
się z tym kosztowne obowiązki informacyjne. Jednakże w większości przypadków
są one nieporównywalnie niższe niż korzyści wynikające z upublicznienia akcji.
Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest
ok. 450 spółek o łącznej kapitalizacji 842 mld zł. Wśród nich znajduje się blisko
50 spółek zagranicznych. Spółki notowane na GPW w Warszawie są zróżnicowane pod względem wielkości. Największe wchodzą w skład indeksu WIG20 – dwudziestu największych i najpłynniejszych spółek). Średnie spółki należą do indeksu
mWIG40. Małe natomiast wchodzą w skład indeksu sWIG80. Nie są to jednak
kryteria podziału adekwatne do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Wystarczy nadmienić, że wartość rynkowa pakietu akcji spółki o najwyższej kapitalizacji wynosi ponad 1 mld zł, zaś o najniższej ponad 26 mln zł.365
Ocena sytuacji finansowej spółek giełdowych wymaga, poza oszacowaniem
tradycyjnych wskaźników, przeanalizowania tzw. wskaźników rynku kapitałowego. Zaliczyć można do nich m.in. wskaźniki: C/WK (Cena/Wartość Księgowa)
oraz C/Z (Cena/Zysk). Wskaźnik C/WK oblicza się według następującej formuły:
gdzie:
CA – cena akcji,
WKNA – wartość księgowa na akcję.
Wskaźnik ten informuje o relacji między wartością rynkową (kapitalizacji
rynkowej), a wartością księgową (kapitałem własnym) spółki. Wysoka wartość
tego wskaźnika świadczy o korzystnym postrzeganiu przez inwestorów perspektyw rozwojowych firmy. Niski poziom tego wskaźnika może natomiast wskazywać na problemy przedsiębiorstwa z osiąganiem satysfakcjonującego poziomu
zysku. Wskaźnik C/Z określa liczbę lat obrachunkowych, w ciągu których zysk
przypadający na jedną akcję pokryję cenę jej zakupu, przy założeniu, że spóła będzie w przyszłości przynosić zyski, prościej ujmując za ile lat zwróci się inwesty365
http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe?isin=PL9999999979&ph_tresc_glowna_start=show#portfel (stan z 14.03.2014 r.).
137
cja w akcje. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższa wycena spółki przez rynek.
Wskaźnik ten oblicza się według formuły:366
gdzie:
ZNA – zysk na akcję.
Ocena kondycji finansowej i sytuacji rynkowej spółek publicznych, z pozoru
nie różni się od metodyki oceny dla przedsiębiorstw mniejszych rozmiarów. Poza
możliwością oszacowania wskaźników rynkowych oraz bezkorekcyjnego zastosowania kilku modeli zagrożenia upadłością (tam, gdzie należy podać wskaźnik
uwzględniający wartość rynkową kapitału własnego), ocena kondycji niektórych
spółek kapitałowych wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na sposób prezentacji danych finansowych. Niemal wszystkie spółki publiczne i coraz więcej innych
spółek kapitałowych sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Oznacza to, że struktura poszczególnych elementów sprawozdania może różnić się od
tych, które można zaobserwować w sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z UoR.
Dotyczy to w szczególności prezentacji kapitałów obcych, które w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej (bilans wg MSSF) podzielone są dwie części: zobowiązania
długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe. W bilanse sporządzonym wg
załącznika nr 1 do UoR kapitały obce dzielone są na cztery grupy: rezerwy na
zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe,
rozliczenia międzyokresowe. Taka różnica w prezentacji nie oznacza, że w międzynarodowych standardach zamieszcza się nie wszystkie elementy kapitałów
obcych (poza ujemną wartością firmy, której nie prezentuje się w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, tylko ujmuje w sprawozdaniu z całkowitych dochodów).367
Różnica polega na klasyfikacji kapitałów obcych. Zobowiązania długoterminowe
wg MSSF obejmują po prostu wszystkie kapitały obce o charakterze długoterminowym, tj. rezerwy długoterminowe, zobowiązania długoterminowe wg UoR
oraz rozliczenia międzyokresowe długoterminowe. Analogicznie wygląda kwestia
ujęcia zobowiązań krótkoterminowych.
Kolejną istotną różnicą w prezentacji elementów sprawozdania finansowego
wg UoR i MSSF jest konstrukcja rachunku wyników, w terminologii międzynarodowych standardów, określanego mianem sprawozdania z całkowitych dochodów. W sprawozdaniu tym nie wyodrębnia się pozostałej działalności operacyjnej. Pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne ujmuje się natomiast obok
kosztów sprzedaży i kosztów zarządu. Z tego względu w sprawozdaniu z całkowitych dochodów nie ewidencjonuje się wyniku ze sprzedaży.
Na podstawie przytoczonych głównych różnic w prezentacji sprawozdania finansowego wg UoR i MSSF można stwierdzić, że ocenę kondycji finansowej spółG. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i praktyce, Warszawa 2009, s. 227.
Por. MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, w: „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, IASCF, Warszawa 2004, s. 359.
366
367
138
ki kapitałowej prowadzącej sprawozdawczość w świetle międzynarodowych standardów należy przeprowadzać z pełną świadomością rozbieżności w prezentacji
poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Oznacza to, że wartości
wzorcowe niektórych wskaźników powszechnie stosowanych w Polsce na potrzeby krajowych standardów sprawozdawczości nie mogą być traktowane jako
wyrocznia dla spółek bazujących na MSSF. Sytuacja ta sprawia, że w analizie porównawczej (tzw. benchmarku) spółek analityk powinien zastosować niezbędne
korekty mające na celu uwiarygodnienie otrzymanych wyników.
4.4.3. Ocena sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstw
Specyfika funkcjonowania małych, a w szczególności mikroprzedsiębiorstw
jest odmienna od prowadzenia biznesu formie spółki akcyjnej.368 Przedsiębiorstwa te różnią się m.in. modelami zarządzania, wymogami sprawozdawczymi,
formami opodatkowania, czy chociażby zasięgiem terytorialnym działalności. To
wszystko sprawia, że ocenę kondycji finansowej mikrofirm należy przeprowadzać
nieco odmiennie niż w przypadku dużych podmiotów. W przedsiębiorstwach,
które nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych ocena sytuacji
finansowej sprowadza się zazwyczaj do analizy książki przychodów i rozchodów
w kontekście analizy rentowności sprzedaży. W małych przedsiębiorstwach sporządzających sprawozdania finansowe należy zwracać uwagę na kwestie interpretacji wskaźników. Dla przykładu, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności
polegającą na zaangażowaniu właścicieli w działalność operacyjną, za satysfakcjonujący można uznać wskaźnik rentowności kapitału własnego na poziomie poniżej stopy zwrotu z instrumentów wolnych od ryzyka. W dużych jednostkach,
gdzie właściciel nie angażuje się bezpośrednio w proces zarządczy i wykonawczy,
docelowy wskaźnik ROE powinien być na wyraźnie wyższym poziomie. Podobne
rozbieżności w ocenie kondycji finansowej małych i dużych podmiotów zaobserwować można także w przypadku oceny rentowności sprzedaży.
Specyficznego podejścia wymaga również pomiar efektywności prowadzonej
działalności. Efektywność tę można mierzyć nie tylko wskaźnikami rentowności, ale chociażby stosując mierniki kreacji wartości. Najpopularniejszym z nich
Należy tutaj podkreślić, że z punktu widzenia Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i uregulowań zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych mikroprzedsiębiorstwo może mieć charakter spółki kapitałowej, w tym spółki akcyjnej. Prowadzenie działalności w niewielkim rozmiarze w tej formie byłoby
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Prowadzenie spółki kapitałowej wymaga prowadzenia
pełnej sprawozdawczości, a sam proces założenia działalności jest kosztowny. Dlatego w praktyce mikro
i małe przedsiębiorstwa prowadzone są najczęściej jako indywidulana działalność gospodarcza, spółka cywilna lub jako osobowa spółka prawa handlowego (najczęściej jawna).
368
139
jest ekonomiczna wartość dodana (EVA – Economic Value Added), którą można
oszacować według następującej formuły:369
gdzie:
NOPAT’ – [Net Operating Profit After Taxes] skorygowany zysk operacyjny po
opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
WACC – średni ważony koszt kapitału,
IC’ – skorygowana wartość zainwestowanego kapitału.
EVA jest koncepcją opartą na odpowiednim połączeniu czynników organizacyjnych i finansowych. Przy jej szacowaniu wychodzi się z założenia, że wzrost
efektywności pracy spółki znajdujący odzwierciedlenie we wzroście wartości nie
jest możliwy bez systematycznego doskonalenia organizacji i zarządzania.
Aby oszacować EVA należy m.in. wyznaczyć średni ważony koszt kapitału, będący
graniczną oczekiwaną stopą zwrotu z kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie.
Nie jest to proste w przypadku mikroprzedsiębiorstwa. Znane metody wyznaczania
kosztu kapitału tworzone były przede wszystkim dla dużych podmiotów notowanych
na giełdzie (model CAPM). Inne modele odznaczają się natomiast bądź wysoką pracochłonnością, bądź wyjątkowo wysoką dozą subiektywizmu, co nierzadko zniekształca pomiar efektywności prowadzonej działalności.370
Zdarzają się sytuacje, kiedy na podstawie analizy tradycyjnych mierników
efektywności nie można dokonać w pełni wiarygodnej oceny sytuacji finansowej.
Specyfika przedsiębiorstw niewielkich rozmiarów każe z dystansem podchodzić
do kwestii zysku jako miernika efektywności ich działalności. W tego typu przedsiębiorstwach, właściciele są zaangażowani w proces działalności podstawowej
organizacji. Z uwagi na to, osiągają oni korzyści, uwzględnione w kosztach operacyjnych. Istotny jest zatem nie sam wynik księgowy, ale zysk operacyjny skorygowany o korzyści „pozawynikowe”, uzyskiwane przez właścicieli mikroprzedsiębiorstw. Tylko w ten sposób można odpowiedzieć na pytanie, czy osiągnięty
przez przedsiębiorstwo zysk rekompensuje ryzyko związane z zaangażowaniem
w podmiot kapitału, czyli, czy firma osiąga nie tylko zysk księgowy, ale i ekonomiczny.371
Opracowanie własne na podstawie: A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez
długoterminowe decyzje finansowe, P, Warszawa-Rzeszów 2007, s. 32.
370
A. Paździor, Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe nr 637, Ekonomiczne Problemy Usług nr 62”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011,
s. 127.
371
Por. A. Paździor, Dylematy związane z wyznaczaniem zysku ekonomicznego w mikroprzedsiębiorstwach – studium przypadku, „Zeszyty Naukowe nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług nr 51”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 490–494.
369
140
5. Finanse gospodarstw domowych (K. Gałązka)
5.1.Istota i specyfika funkcjonowania gospodarstwa domowego
W każdej gospodarce rynkowej występują dwa główne podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Gospodarstwo domowe jest konsumentem oraz właścicielem zasobów (środków), przedsiębiorstwo zaś odgrywa
rolę producenta i użytkownika. Gospodarstwo domowe stanowiące najmniejszy
podmiot funkcjonujący na rynku jest najczęściej przedstawiane, jako uczestnik
działający po stronie popytowej. Jedną z głównych funkcji gospodarstwa domowego jest zatem konsumpcja rozumiana jako zaspokojenie indywidualnych
i zbiorowych potrzeb. Konsumpcjonizm z kolei kreuje popyt na dobra i usługi,
który wydaje się być nieograniczony.372 Jak słusznie zauważa Cz. Bywalec gospodarstwo domowe jako przedmiot badań niemal zawsze pozostawało na drugim
planie. Do gospodarstw domowych nawiązuje się wówczas, gdy pojawia się ono
jako partner rożnych instytucji w gospodarce.373
5.1.1. Gospodarstwo domowe – pojęcie i istota
Podejmując problematykę działalności ekonomicznej gospodarstw domowych, należy rozpocząć od wyjaśnienia istoty tego podmiotu oraz dokładniej
określić jego miejsce we współczesnym życiu gospodarczym. W literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęcono rozważaniom na temat pojęcia gospodarstwa
domowego, w ujęciu zarówno socjologicznym jak i ekonomicznym, definiując
istotę, zakres działania oraz pełnione funkcje.374
W większości przytoczonych definicji (por. tabela 5.1.) podkreślane są takie
cechy gospodarstw domowych jak: wspólnota zamieszkania, budżet gospodarstwa domowego i wspólne finansowanie jego działalności czy wreszcie wspólne
zaspokojenie potrzeb zarówno całego gospodarstwa jak i poszczególnych jego
członków.
Główny Urząd Statystyczny oprócz definicji ekonomicznej stosowanej we
wszystkich dotychczasowych spisach ludności i mieszkań szczegółowo ukazuje,
jakie osoby zalicza się do składu gospodarstwa domowego, a jakie nie.
Do gospodarstwa domowego zalicza się:375
1.Osoby mieszkające razem w gospodarstwie domowym i wspólnie utrzymujące się, przebywające bądź zamierzające przebywać w gospodarstwie domowym
przez okres co najmniej roku;
2.Osoby nieobecne w gospodarstwie domowym z racji pracy zawodowej, jeśli
dochody z pracy tych osób przekazywane są rodzinie na utrzymanie;
E. Bogacka-Kisiel, Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, Opole 2011,
s. 9–10.
373
Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa 2009, s. 8.
374
K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, Warszawa 2010, s. 15.
375
Główny Urząd Statystyczny. Departament warunków życia. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych; Warszawa 2011, s. 30–32.
372
141
3. Osoby nieobecne w gospodarstwie domowym, w wieku do 15 lat włącznie, pobierające naukę poza miejscem zamieszkania, mieszkające w internatach lub
w domach prywatnych;
4. Osoby nieobecne w gospodarstwie domowym w okresie badania, przebywające w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w domach opieki lub szpitalach,
jeżeli ich rzeczywisty i/lub zamierzony okres pobytu poza gospodarstwem domowym jest krótszy niż rok.
Tabela 5.1. Wybrane definicje gospodarstw domowych
Autor / źródło
Treść definicji
Główny Urząd Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób spoStatystyczny
krewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem
i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym
mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne
jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe
gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby
mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach.376
K. Żelazna,
Gospodarstwo domowe jako społecznoekonomiczny system zdeI. Kowalczuk terminowany przez swoją strukturę osobową i materialną.377
K. Gutkowska, Gospodarstwo domowe definiowane jest jako baza ekonomiczna
I. Ozimek,
jednostki lub grupy osób, które są ze sobą powiązane więzami roW. Laskowski dzinnymi lub innego rodzaju, i przez właściwy sobie obszar gospodarowania mają bezpośredni związek z konsumpcją.378
T. Pałaszewska- Gospodarstwo domowe jest wszechstronną mikrojednostką go-Reindl
spodarującą, która wytwarza dochód, dokonuje jego podziału na
różne cele, produkuje dobra, świadczy usługi oraz organizuje procesy konsumpcji.379
W. Michna
Gospodarstwo domowe tworzą trzy człony: osobowa część gospodarstwa domowego, przychody i rozchody oraz wszelka działalność gospodarcza.380
376
http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-176.htm. Przedstawiona definicja
gospodarstwa domowego jest oparta na kryterium wspólnego gospodarowania dochodami, bez
względu na źródło pochodzenia tych dochodów. Jest to tzw. definicja ekonomiczna, stosowana
w wszystkich dotychczasowych spisach ludności i mieszkań.
377
Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji, Warszawa 2002, s. 27.
378
K. Gutkowska, I. Ozimek, W. Laskowski, Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa 2001, s. 18.
379
T. Pałaszewska-Reindl (red.), Polskie gospodarstwa domowe życie codzienne w kryzysie, Warszawa,
1986, s. 11
380
W. Michna, Wiejskie gospodarstwo domowe, Warszawa 1989 s. 29.
142
M. Piekut
B. Świecka
Bliskie terminowi gospodarstwa domowego jest pojęcie rodziny,
choć znaczna część literatury nie utożsamia gospodarstwa domowego z rodziną. Według W. Michny gospodarstwo domowe stanowi najczęściej część rodziny razem mieszkającej i utrzymującej się
oraz posiadającej wspólny budżet i majątek rodzinny.381
Gospodarstwo domowe to zespół osób mieszkających razem i wspólnie
i utrzymujących się.
Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący. Gospodarowanie w tym przypadku oznacza sposób podejmowania decyzji
ekonomicznych, ich realizacji, zarządzania, kierowania gospodarstwem jako całości.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się jednostkę konsumpcyjną, której warunkiem istnienia jest praca zarobkowa przynajmniej
jednego z członków lub inne źródło dochodów.
Gospodarstwo domowe jako podmiot systemu finansowego. Jego
cechą jest możliwość współtworzenia pieniądza oraz możliwość
przepływu strumieni pieniężnych pomiędzy innymi gospodarstwami domowymi i niefinansowymi podmiotami gospodarczymi.382
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw
domowych, Warszawa 2009, s. 8; E Bogacka-Kisiel, Usługi finansowe w zarządzaniu finansami
gospodarstw domowych, Opole 2011, s. 9–10
Do gospodarstwa domowego nie zalicza się:383
1. Osób nieobecnych w gospodarstwie domowym, w wieku powyżej 15 lat, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania, mieszkających w internatach,
domach akademickich lub w domach prywatnych;
2. Osób przebywających w zakładzie karnym;
3.Osób nieobecnych w gospodarstwie domowym w okresie badania, przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w domach opieki lub w szpitalach, jeżeli ich rzeczywisty lub zamierzony okres pobytu poza gospodarstwem domowym jest dłuższy niż rok;
4.Osób przebywających w gospodarstwie domowym w okresie badania (gości),
obecnych w gospodarstwie domowym lub zamierzających w nim przebywać
przez okres krótszy niż rok;
5. Lokatorów, w tym uczniów i studentów na stancji (z wyjątkiem sytuacji, gdy są
oni traktowani przez badane gospodarstwo domowe jako członkowie gospodarstwa);
M. Piekut, Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Warszawa 2006, s. 5
B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałania, Warszawa 2009, s. 21
383
Główny Urząd Statystyczny. Departament warunków życia. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych; Warszawa 2011, s. 33.
381
382
143
6.Osób wynajmujących pokój lub lóżko, na okres pracy w danej miejscowości
(dotyczy to np.: takich prac jak melioracje, pomiar gruntów, wyrąb lasów, budowa);
7. Osób mieszkających wspólnie z gospodarstwem domowym, zatrudnionych przez to gospodarstwo, np.: pomocy domowych, robotników rolnych, uczniów i praktykantów w zawodzie.
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w końcu marca 2011r. w Polsce istniało prawie 14 000 tys. (13 572 tys.) gospodarstw domowych. Jest to liczba o blisko
235 tys. (1,8%) większa niż w 2002 roku. Liczba gospodarstw domowych w miastach wynosiła 9 150 tys. i zwiększyła się o 186 tys. (2, 1%), zaś na wsi 4 422 tys.
i wzrosła o 49 tys. (1,1%) – w porównaniu do 2002 roku. Jak wynika z przedstawionych danych liczba gospodarstw domowych w miastach jest ponad dwa razy większa niż na wsi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w miastach mieszka więcej
ludności niż na wsi oraz, że gospodarstwa w miastach są zdecydowanie mniejsze
(por. tabela 5.2.).384
1.
2.
3.
Wieś Miasta Ogółem
Lp.
Wyszczególnienie
Tabela 5.2.Gospodarstwa domowe i ludność w latach 2002 i 2011
Gospodarstwa
domowe
2002
2011
w tysiącach
rok
2002
=100%
Ludność
w gospodarstwach
domowych
2002
2011
w tysiącach
13 337 13 572 101,8% 37 812
rok
2002
=100%
Przeciętna liczba
osób
w gospodarstwie
domowym
2002
2011
38 291 101,3%
2,84
2,82
8 965
9 150 102,1% 23 268
23 240
99,9%
2,60
2,54
4 372
4 422 101,1% 14 544
15 051 103,5%
3,33
3,40
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań
Demograficznych i Rynku Pracy. Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności
i mieszkań 2011, styczeń 2013
W latach 2002–2011 nieznacznemu zmniejszeniu uległa średnia liczba osób
w gospodarstwach domowych – do poziomu 2,82 w 2011r. (w 2002 roku średnia
ta wynosiła 2,84 osoby). Nadal utrzymuje się tendencja zmniejszania wielkości
gospodarstw domowych mieszkających na obszarach miejskich – średnia wynosi
Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, styczeń 2013, s. 1–2.
384
144
2,54 osoby (w 2002r. wynosiła 2,6), z kolei na obszarach wiejskich proces ten został zahamowany – średnia liczba osób na gospodarstwo zwiększyła się do poziomu 3,4 wobec 3,33 w roku 2002.
Gospodarstwa domowe są podstawowymi podmiotami w gospodarce rynkowej. W Polsce to one narzucają popyt na dane dobra konsumpcyjne. Stanowią
również siłę roboczą, ponieważ pracując otrzymują dochody, a zatem mogą funkcjonować kupując żywność, oraz inne dobra i usługi. Gospodarstwa domowe są
najważniejszymi konsumentami na rynku.
5.1.2.Klasyfikacja gospodarstw domowych
Badania społeczne dostarczają wielu danych o gospodarstwach domowych, jednak każde gospodarstwo jest nie tylko odrębnością, ale i swego rodzaju indywidualnością. Aby możliwe było szersze poznanie naukowe gospodarstw domowych konieczne jest ich grupowanie.385 Zbiory gospodarstw domowych można grupować
uwzględniając takie cechy, jak: dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie, liczba osób w gospodarstwie domowym, wiek oraz poziom wykształcenia
głowy gospodarstwa, źródło utrzymania, typ biologiczny rodziny, płeć głowy gospodarstwa, miejsce lokalizacji itp.386
W praktyce statystyki gospodarczej oraz społecznej Polski najczęściej stosowaną
klasyfikacją gospodarstw domowych jest ich podział według typu społeczno-gospodarczego. Opierając się na tym kryterium, wyodrębnia się:387
• Gospodarstwa pracowników, których głównym źródłem utrzymania jest dochód
z pracy najemnej.
• Gospodarstwa rolników, których głównym źródłem utrzymania jest dochód
z użytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie.
• Gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek.
• Gospodarstwa emerytów i rencistów.
• Gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł, którymi są dochody
niezarobkowe inne niż emerytura lub renta, a szczególnie zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia społeczne, darowizny, alimenty, dochody z tytułu własności
i wynajmu nieruchomości.
Najliczniejszą grupę w Polsce stanowią gospodarstwa pracowników, których głównym źródłem utrzymania jest dochód z pracy najemnej. Jak informuje GUS jest to
średnio 49% ogólnej liczby gospodarstw domowych objętych badaniem (por. tabela
5.3.). W dalszej kolejności dosyć liczne są gospodarstwa emerytów – nieco ponad 28%.
Natomiast gospodarstwa osób utrzymujących się z niezależnych źródeł zyskały najmniejszą popularność wśród Polaków.
385
M. Piekut, Polskie gospodarstw domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego
użytkowania, Warszawa 2008, s. 8.
386
K. Gutkowska, I. Ozimek, W. Laskowski, Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa 2001, s. 23.
387
Budżety gospodarstw domowych w 2007 roku, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008, s. 9.
145
Tabela 5.3.Gospodarstwa domowe wg. typu społeczno–gospodarczego
Lp.
Wyszczególnienie Jed.
1
Liczba wszystkich
gospodarstw
domowych w Polsce*
3
4
5
6
7
8
Gospodarstwa
2
Liczba gospodarstw
domowych
objętych badaniem
pracowników
rolników
osób
pracujących
na własny
rachunek
emerytów
rencistów
osób
utrzymujących
się z niezależnych źródeł
szt.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
13 545 491 13 585 436 13 572 000 13 590 883
37 302
37 412
37 375
37 427
%
0,3
0,3
0,3
0,3
%
%
48,90
5,33
49,29
5,10
49,53
4,98
48,79
4,92
%
6,85
7,10
6,91
6,92
%
%
28,07
7,07
27,89
6,69
27,90
6,66
28,27
6,84
%
3,77
3,92
4,02
4,26
szt.
* Liczba wszystkich gospodarstw domowych w Polsce została obliczona na podstawie informacji zawartej w Rocznikach Statystycznych Rzeczpospolitej Polskiej – badaniem w każdym
z okresów objęto około 0,3% ogólnej liczby gospodarstw domowych w Polsce.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej
2010,2011,2012
Biorąc pod uwagę fazę rozwojową gospodarstw domowych rozróżnia się następujące typy: gospodarstwo samotnej i młodej osoby, gospodarstwo młodego bezdzietnego małżeństwa, gospodarstwo młodego małżeństwa z dzieckiem albo kilkoma dziećmi, gospodarstwo małżeństwa w wieku 30 do 45 lat, których dzieci są
w wieku szkolnym, gospodarstwo małżeństwa w wieku średnim, czyli 46 do 60 lat
z dorastającymi dziećmi, które powoli usamodzielniają się, gospodarstwo małżeństwa w starszym wieku, kiedy ich dzieci są już w pełni usamodzielnione i wyprowadziły się z domu rodzinnego oraz gospodarstwo samotnej starszej osoby, która
owdowiała.388 Gospodarstwa domowe można klasyfikować wg różnych kryteriów.
Jednym z najprostszych kryteriów podziału jest liczba osób.
Ze względu na liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wyróżnia się:389
• Gospodarstwa jednoosobowe.
• Gospodarstwa wieloosobowe.
388
389
http://www.megavox.com.pl/Typy_gospodarstw_domowych.php
Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych… op.cit., s.20–23.
146
Podstawą klasyfikacji może stać się również miejsce zamieszkania większości członków gospodarstwa. Zatem ze względu na miejsce zamieszkania wyróżnia się :
• Gospodarstwa miejskie.
• Gospodarstwa wiejskie.
Ze względu na typ relacji zewnętrznych, to znaczy powiązań pomiędzy członkami gospodarstwa wyróżniono:
• Gospodarstwa jednoosobowe.
• Gospodarstwa rodzinne.
• Gospodarstwa rodzinne z innymi osobami.
• Gospodarstwa nierodzinne.
Ze względu na kryterium pokolenia
• Gospodarstwa rodzinne jednopokoleniowe.
• Gospodarstwa rodzinne dwupokoleniowe.
• Gospodarstwa rodzinne trzy – i więcej pokoleniowe.
Ze względu na czas trwania gospodarstwa.
• Gospodarstwa domowe nowo założone.
• Gospodarstwa domowe średnioletnie.
• Gospodarstwa domowe zasiedziałe.
Ze względu na wykształcenie członków gospodarstwa
• Gospodarstwa o niskim poziomie wykształcenia.
• Gospodarstwa o średnim poziomie wykształcenia.
• Gospodarstwa o wysokim poziomie wykształcenia.
• Gospodarstwa o bardzo wysokim poziomie wykształcenia.
Podsumowując kryteriów klasyfikacji gospodarstw domowych jest wiele, jednak jak słusznie zauważa Cz. Bywalec wyżej wymienione klasyfikacje nie wyczerpują całej gamy możliwych klasyfikacji gospodarstw domowych. W wyniku rozszerzenia pola badawczego poprzez uwzględnienie innych dyscyplin, na przykład
socjologii czy psychologii można by wskazać jeszcze dodatkowe kryteria klasyfikacji – np. według stylu życia, zapatrywań politycznych czy wyznania.390
5.1.3. Funkcje gospodarstwa domowego
Gospodarstwa domowe jako wieloosobowe bądź jednoosobowe jednostki gospodarcze, działające w sferze konsumpcji są wyodrębnionymi ekonomicznie samodzielnymi mikro podmiotami. Z wcześniej podjętej próby usystematyzowania
definicji gospodarstw domowych jednoznacznie wynika, iż jest to między innymi
dobrowolny związek ludzi wspólnie zamieszkujących i podejmujących decyzje finansowe dotyczące sposobu zarobkowania i wydawania zarobionych pieniędzy.
Gospodarstwa domowe pełnią wiele istotnych funkcji w gospodarce:391
• sprzedają albo wynajmują przedsiębiorstwom i rządowi czynniki produkcji – pracę
i kapitał, a w zamian otrzymują dochody za ich wykorzystanie;
• płacą podatki rządowi i otrzymują od niego różne świadczenia;
390
391
Ibidem, s.23.
http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=21&pageId=608.
147
• to co im pozostanie (tzw. dochód do dyspozycji) umożliwia zakupy dóbr od firm,
część dochodu, której gospodarstwa domowe nie zużyją w danym okresie, stanowią
ich oszczędności.
Wewnątrz gospodarstwach domowych realizuje się kilka ważnych funkcji. Są
to przede wszystkim funkcje: ekonomiczna oraz społeczna. Ponadto na funkcję
ekonomiczną składają się funkcja: produkcyjna oraz konsumpcyjna. Funkcja
produkcyjna to wytwarzanie dóbr oraz usług, a funkcja konsumpcyjna to wydatkowanie dochodów, jak również spożycie wytworzonych dóbr oraz usług, które mają na celu zaspokojenie potrzeb wszystkich członków rodziny. Na funkcję
społeczną składają się następujące funkcje: oświatowa, funkcja ochrony zdrowia,
funkcja wychowawcza oraz funkcja reprodukcyjna (Rys.5.1).
Rysunek 5.1. Funkcje gospodarstw domowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/
EconomicsEntryDetails?entryId=21&pageId=608
Ogólnie najważniejszym celem gospodarstwa domowego, jest zaspokojenie indywidualnych oraz wspólnych członków rodziny zamieszkującej w jednym mieszkaniu. Ponadto na dane gospodarstwo domowe ma wpływ otoczenie, które się w około
mieszkania i rodziny znajduje. Wyróżnia się trzy takie otoczenia. Są to otoczenie geograficzne, otoczenia gospodarcze oraz otoczenie społeczno-kulturowe.
W literaturze przedmiotu, funkcja konsumpcyjna gospodarstw domowych
często utożsamiana jest z funkcją wytwórczo-zaopatrzeniową. Wówczas przez tę
funkcję należy rozumieć wytwarzanie w ramach gospodarstwa domowego określonych przedmiotów konsumpcji, nabywanie ich na rynku albo też pozyskiwanie
w inny sposób ( Rys.5.2.)
Wzajemne przenikanie się na co dzień funkcji wytwórcz-zaopatrzeniowej oraz
konsumpcyjnej gospodarstwa domowego upoważnia do zastosowania powstałego pod koniec XX wieku pojęcia presumpcji. Prosumpcja bowiem oznacza taką
148
działalność człowieka (ludzi), w której splatają się ze sobą czynności o charakterze wytwórczym oraz czynności o charakterze konsumpcyjnym.392
Rysunek 5.2.Funkcja konsumpcyjna gospodarstwa domowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw
domowych, wyd. PWN, Warszawa 2009, s. 18 -19
Podsumowując można stwierdzić, iż konsumpcja w gospodarstwach domowych
uwarunkowana jest splotem czynników o różnym charakterze. Każdy czynnik
wnosi pewien wkład w wyjaśnianie zmienności zachowań członków gospodarstw
lub w inny sposób wpływa na konsumpcję. Jak podkreśla M. Jeżewska-Zychowicz
proces postępowania człowieka w wielu sferach jego życia jest warunkowany różnorodnymi czynnikami, które stanowią zintegrowany i wzajemnie na siebie oddziałujący system.393
5.2.Sprawozdawczość i analiza finansowa gospodarstw domowych
5.2.1. Istota i cel analizy ekonomicznej i finansowej gospodarstw domowych
Analiza ekonomiczna to analiza, która odnosi się do działalności gospodarczej.
Przedmiotem badania są zjawiska i procesy które występują w skali całej gospodarki.
Dotyczy to zarówno gospodarki danego kraju, jak i elementów występujących na rynku (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, pojedyncze osoby).
Ze względu na badany przedmiot wyróżnić można następujące rodzaje analiz:
1.Analiza makroekonomiczna – przedmiotem jest gospodarka całego kraju. Może być
to też gospodarka globalna, może dotyczyć takich zjawisk jak bezrobocie, wzrost lub
spadek PKB.
2. Analiza mikroekonomiczna – przedmiotem są podmioty gospodarujące (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, pojedyncze osoby).
392
393
Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, op.cit., s. 150–155.
M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, SGGW, Warszawa 2007, s. 53
149
3. Analiza finansowa – to ta, której wielkości ekonomiczne wyrażone są w pieniądzach.
4.Analiza techniczno-ekonomiczna – przedmiotem są wszystkie wielkości ekonomiczne wyrażone rzeczowo (por. rys. 5.3).
Rysunek 5.3. Podział analizy ekonomicznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dudycz T, Wrzosek S, Analiza finansowa: Problemy
metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,
Wrocław 2000
Jak słusznie zauważa Cz. Bywalec oba wymienione człony analizy są ze sobą ściśle powiązane. Większość zjawisk ekonomicznych ma jednocześnie wymiar rzeczowy oraz finansowy, a rozdzielenie od siebie tych wymiarów mogłoby prowadzić do błędnych wyników.
Dlatego też często używa się terminu złożonego analiza ekonomiczno-finansowa.
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego koncentruje się na zasobach majątkowych oraz budżetach (rachunkach przychodów i wydatków). Stanowią one
główne źródło informacji o sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Dzięki ich
wnikliwemu rozpatrzeniu możliwe staje się poznanie sytuacji majątkowej i finansowej,
a także efektywności działania tych mikro przedsiębiorstw.
Podsumowując, głównym celem analizy ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych jest poznanie struktury badanego obiektu i mechanizmów jego funkcjonowania. Można wyróżnić także cel praktyczny – uzyskana wiedza w wyniku dokonanej analizy powinna posłużyć do dobrego, racjonalnego zarządzania badanym gospodarstwem
domowym. W wyniku przeprowadzonych badań budżetów gospodarstw domowych,
ponad połowa badanych podmiotów oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną (57%). Najlepiej oceniały swoją sytuację materialną (przeciętnie lub raczej dobrze)
gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek oraz gospodarstwa domowe
rolników. (por. tabela 5.4) Zdecydowanie najgorzej oceniały swoją sytuację materialną
(raczej źle lub źle) gospodarstwa rencistów (por. tabela 5.4.).394
Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Sytuacja gospodarstw
domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, maj 2013, s. 21.
394
150
Tabela 5.4.Subiektywna ocena sytuacji ekonomiczno finansowej gospodarstw
domowych wg. grup społeczno–ekonomicznych
rencistów
emerytów
emerytów i rencistów
razem
pracujących na
własny rachunek
rolników
pracowników
ogółem
Lp.
Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe, w tym:
% gospodarstw domowych oceniających swoją sytuację materialną jako
3.
4.
5.
6.
Przeciętna
Raczej zła
Zła
Razem:
2,0
20,3
56,6
14,5
6,5
100,0
2,4
22,9
58,4
12,1
4,2
100,0
0,8
20,4
65,4
10,3
3,0
100,0
5,0
36,9
50,7
5,4
2,1
100,0
1,0
14,9
57,8
18,6
7,7
100,0
1,1
16,6
59,8
16,6
5,9
100,0
0,5
8,3
50,0
26,3
14,9
100,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych
i Warunków Życia. Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów
gospodarstw domowych, maj 2013, s. 21
Tabela 5.5.Subiektywna ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej
gospodarstw domowych wg. miejsca zamieszkania
Lp.
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bardzo dobra
Raczej dobra
Przeciętna
Raczej zła
Zła
Razem:
Miasto
Wieś
% gospodarstw domowych oceniających swoją
sytuację materialną jako
2,5
1,0
22,1
16,8
55,1
59,8
13,6
16,2
6,7
6,2
100
100
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań
Społecznych i Warunków Życia. Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników
badania budżetów gospodarstw domowych, maj 2013, s. 22
Zróżnicowanie ocen zależne jest również od miejsca zamieszkania gospodarstw
domowych. Gorzej oceniają swoją sytuację materialną gospodarstwa mieszkające na
wsi, niż mieszkańcy miast. Gospodarstwa miejskie w nieco ponad 55% wskazują na
przeciętną sytuację materialną, a 22% raczej dobrą. Natomiast w gospodarstwach wiej-
151
skich prawie 60% respondentów uznaję swoją sytuację materialną za przeciętną, natomiast 16% wskazuje na sytuację raczej dobrą jak też raczej złą (por. tabela 5.5).395
5.2.2. Hierarchia potrzeb finansowych w zależności od typu gospodarstw domowych
Popyt gospodarstw domowych zależy przede wszystkim od dochodów tego gospodarstwa, czyli jakim budżetem ono dysponuje. Badania nad reakcjami popytu na
zmiany dochodów oraz nad budżetami domowymi pozwoliły określić kolejność oraz
rozmiary wydatków przeznaczonych przez konsumentów na zakup określonych dóbr
i usług. Najpierw zaspokajane są potrzeby podstawowe, a spośród nich potrzeby żywnościowe. Potrzeby te w społeczeństwach lub grupach społecznych ubogich, mających
niskie dochody, pochłaniają dominującą część dochodu. Dopiero po zaspokojeniu
potrzeb podstawowych pozostała część dochodu może być przeznaczona na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, stosownie do gustów i preferencji poszczególnych
konsumentów. Prawidłowość ta, zaobserwowana i opisana w XIX wieku przez E.Engla, zwana od jego nazwiska prawem Engla, jest formułowana w następujący sposób:
w społeczeństwach o niskim dochodzie podstawowe miejsce w budżetach rodzin zajmują wydatki na żywność. W miarę wzrostu dochodów udział wydatków na żywność
w całości wydatków maleje, natomiast rośnie udział wydatków na dobra trwałego
użytku, a następnie na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu w zakresie kultury, rozrywki, wypoczynku, ochrony zdrowia itp.
O tym, na którym szczeblu hierarchii potrzeb finansowych znajdzie się gospodarstwo domowe, decyduje przede wszystkim poziom zamożności, a także jego świadomość ekonomiczna. Stanowi ona zbiór zasobów wiedzy, jaką posiadają poszczególne
podmioty w zakresie ogólnej ekonomii oraz odnośnie do własnej działalności ekonomicznej. Poziom świadomości ekonomicznej uwarunkowany jest natomiast wieloma
czynnikami, m.in.: poziomem i rodzajem wykształcenia czy statusem ekonomicznym.396
5.2.3. Bilans gospodarstw domowych
Gospodarstwo domowe jest podmiotem nieprowadzącym działalności komercyjnej, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw, działającym w celu powiększania
zysków. W standardowej, neoklasycznej ekonomii przyjęło się zakładać, że w gospodarstwie domowym odbywa się konsumpcja, której celem jest powiększanie
korzyści, satysfakcji czerpanych z faktu konsumowania coraz większych ilości
dóbr. Można więc twierdzić, że takie narzędzia analizy ekonomicznej, jak bilans
i rachunek wyników, stosowane w przedsiębiorstwach, nie mają zastosowania
w gospodarstwie domowym. Rozwój badań nad gospodarstwem domowym obalił to twierdzenie.397
Bilans będący podstawowym elementem sprawozdań finansowych podmiotu
gospodarującego, jest statycznym zestawieniem składników majątku (aktywów)
Ibidem, s. 22.
B. Świecka, Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Warszawa 2008,
s. 92–105.
397
http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/112/bilans_gospodarstwa_domowego.html
395
396
152
i źródeł ich finansowania (pasywów) dokonanym na konkretny dzień. W odniesieniu do gospodarstwa domowego przez bilans będziemy rozumieli zestawienie
składników jego majątku (rzeczowego i finansowego), zobowiązań i wartości netto gospodarstwa, będącej różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
W skład majątku gospodarstwa wchodzą aktywa, rozumiane jako składniki
rzeczowe – niepłynne, wśród których można wyróżnić: nieruchomości i ruchomości, czy dobra trwałego użytku. Do aktywów płynnych gospodarstw domowych zalicza się środki występujące w gotówce lub na kontach bankowych, środki
zgromadzone w postaci jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub
w innych instrumentach finansowych. (por. tabela 5.6.) Źródłem finansowania
aktywów są dochody członków gospodarstw domowych oraz zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek zaciągnięte nie tylko w instytucjach bankowych, ale
także w instytucjach para bankowych czy od osób fizycznych (najczęściej członków rodziny). Wybory o zaciągnięciu kredytu muszą uwzględniać różne skutki.
Są to krótkookresowe skutki konsumpcyjne, jeżeli kredyt jest przeznaczony na
cele konsumpcyjne. Jeżeli jednak kredyt zainwestujemy, na przykład w edukację lub w zwyżkujące w dłuższym okresie aktywa nieruchome, ruchome, papiery
wartościowe, to bilanse będą w następnych okresach miały coraz większą sumę.
Warto wiec, aby gospodarstwa domowe na bieżąco i dla celów inwestycyjnych,
sporządzały swoje ograniczenie dochodowe.
Odejmując od wartości majątku sumę jego wszystkich zobowiązań otrzymuje
się wartość netto gospodarstwa domowego, która może świadczyć o jego finansowej (majątkowej) pozycji. Wartość ta z reguły jest wielkością dodatnią , jednak
dla niektórych gospodarstw domowych, których konsumpcja przewyższa poziom
uzyskiwanych dochodów, może przybierać wartość ujemną.
Istota finansów gospodarstw domowych sprowadza się do procesów i zjawisk
związanych z pozyskiwaniem środków pieniężnych, ich gromadzeniem i podziałem pomiędzy konsumpcję, inwestycję i oszczędności oraz wydatkowaniem tych
środków na różne cele.398
Podobnie jak w analizie finansowej przedsiębiorstw, tak w odniesieniu do gospodarstw domowych można także wyróżnić kapitały stałe, na które składają się
kapitały własne oraz kapitały obce długoterminowe. Aktywa i pasywa są ściśle ze
sobą powiązane, stanowią wzajemne odbicie, a więc równoważą się. Oznacza to,
że globalne sumy aktywów są równe globalnym sumom pasywów.
Bilans gospodarstwa domowego stanowi podstawę analizy i oceny jego sytuacji majątkowej, to jest identyfikacji wielkości zasobów majątkowych, rozpoznania ich struktury i określenia kierunku i tempa zmian tego majątku. Wielkość
majątku świadczy o randze ekonomicznej gospodarstwa domowego o jego zamożności, a w konsekwencji o jego możliwościach nabywczych na rynkach konsumpcyjnych oraz kapitałowych. Im zasobniejsze gospodarstwo tym zazwyczaj
większy jest jego potencjał nabywczy, ma ono większe możliwości uzyskania kredytu bądź zaciągnięcia pożyczki.
398
D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Warszawa 2007, s. 17.
153
Tabela 5.6.Przykładowy wzór bilansu gospodarstwa domowego
Aktywa
Pasywa
A. Majątek trwały
I. Rzeczowy majątek trwały
a) Trwałe dobra produkcyjne – pralki, lodówki, ro-boty kuchenne itp.
b) Trwałe dobra konsumpcyjne – nieruchomości wykorzystywane na cele
konsumpcyjne, meble, samochody, biżuteria użytkowa, dzieła sztuki itp.
II. Wartości niematerialne i prawne
a) Wartości niematerialne – poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe
b) Wartości prawne – prawa autorskie,
licencje, koncesje, patenty itp.
III.Inwestycje i należności długoterminowe
a) Inwestycje długoterminowe – zbiory numizma-tyczne, nieruchomości, pa papiery
wartościowe nabyte w celu uzyskania
korzyści z przyrostu ich wartości itp.
b) Należności długoterminowe – długoterminowe pożyczki, lokaty w bankach itp.
B. Majątek obrotowy
I. Nietrwałe dobra materialne wielokrotnego użytku
a) Odzież i obuwie
b) Artykuły gospodarstwa domowego
niezaliczo-ne do majątku trwałego
c) Zasoby książkowe
d) Sprzęt sportowo – rekreacyjny
e) Inne np. rośliny, zwierzęta
II. Inwestycje i należności krótkoterminowe
a) Lokaty i depozyty na rachunkach
bankowych awista oraz lokatach
krótkoterminowych (do 1 roku)
b) Krótkoterminowe papiery wartościowe – obli-gacje, bony, czeki, weksle
c) Gotówka – limity wypłat kart kredytowych
III.Dobra nietrwałe jednorazowego użytku
a) Zapasy dóbr – zapasy produktów żywnościo-wych, kosmetyków, lekarstw
(zużycie następuje w jednorazowym
akcie produkcji bądź konsumpcji)
b) Zapasy dóbr, które użytkowane są
wielokrotnie , ale za każdym razem zużywana jest ich część.
A. Kapitał własny
I. Kapitał rodzinny - równowartość zasobów
pozyskanych przez gospodarstwo lub je-go
członków w drodze darowizn, spad-ków oraz
oszczędności z poprzednich okresów (starszych
niż 1 rok)
II. Zasoby finansowe pozyskane przez członków gospodarstwa domowego w wyniku bieżącej aktywności gospodarczej lub specjalnych
uprawnień
a) Zyski kapitałowe
b) Wynagrodzenia za pracę
c) Transfery socjalne
d) Inne dochody
Suma aktywów
Suma pasywów
B. Kapitał obcy
I. Zobowiązania długoterminowe
a) Długoterminowe kredyty budowlane i mieszka-niowe
b) Inne długoterminowe kredyty bankowe
c) Długoterminowe pożyczki od instytucji
niefi-nansowych oraz osób fizycznych
II. Zobowiązania krótkoterminowe
a) Krótkoterminowe kredyty bankowe (kon-sumpcyjne)
b) Zobowiązania z tytułu zakupów na raty
c) Zobowiązania wobec urzędów skarbowych, instytucji ubezpieczeniowych
oraz admini-stracji publicznej
d) Krótkoterminowe zobowiązania wobec osób fizycznych
e) Inne zobowiązania
Źródło: Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009, s.40 – 41.
154
Analizę bilansu majątkowego gospodarstwa domowego prowadzić można, podobnie jak w wypadku przedsiębiorstwa w dwóch układach:399
• układzie pionowym (wertykalnym) – osobno aktywa i osobno pasywa;
• układzie poziomym (horyzontalnym) – przez porównania odpowiednich składników aktywów ze składnikami pasywów.
Badanie bilansu w układzie pionowym pozwala na rozpoznanie struktury jego aktywów i pasywów. W badaniach aktywów gospodarstwa domowego szczególną przydatność mają takie wskaźniki ekonomiczno-finansowe jak:400
1)Udział majątku trwałego w całym majątku gospodarstwa domowego.
2)Udział majątku obrotowego w całym majątku gospodarstwa domowego.
3)Relacja (stosunek) majątku obrotowego do majątku trwałego gospodarstwa domowego.
4)Udział poszczególnych rodzajów majątku trwałego oraz obrotowego w majątku gospodarstwa domowego.
Dokonując natomiast analizy kapitałów szczególną przydatność w ich analizie mają:401
1)Udział kapitału własnego w kapitale całkowitym gospodarstwa domowego.
2)Udział zobowiązań w kapitale całkowitym gospodarstwa domowego.
3)Relacja zobowiązań do kapitału własnego gospodarstwa domowego.
4)Udział zobowiązań długoterminowych w kapitale całkowitym gospodarstwa domowego.
5)Udział zobowiązań krótkoterminowych w kapitale całkowitym gospodarstwa domowego.
Obok powyższych analiz znaczne pogłębienie wiedzy o sytuacji ekonomicznej gospodarstwa dostarcza analiza kapitałowo – majątkowa. Jej wyniki stają się pomocne
w podejmowaniu decyzji zarówno przez samo gospodarstwo domowe, jak i przez instytucje powiązane tj. banki czy sklepy. Wspomniane relacje pasywa – aktywa można
wyrazić przede wszystkim za pomocą poniższych wskaźników:402
1)Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym = kapitał własny/majątek
trwały.
2)Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym = kapitał stały/majątek
trwały.
3)Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałami obcymi krótkoterminowymi =
zobowiązania krótkoterminowe / majątek obrotowy.
4)Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi = środki pieniężne / zobowiązania
krótkoterminowe (bieżące).
Wszystkie powyższe wskaźniki nie wyczerpują całej gamy miar, które dałoby się
wykorzystać w analizie bilansu majątkowego gospodarstwa domowego. Można by
także poddać analizie, wzorem bilansu przedsiębiorstw jeszcze inne wskaźniki. Trzeba
jednak zaznaczyć, że daleko idące upodobnienie analizy bilansu majątkowego gospoCz. Bywalec, Ekonomika… op.cit, s.42.
Ibidem, s. 42.
401
Ibidem, s. 43.
402
H. Zalewski, Polityka strategiczna w zarządzaniu finansami firmy, Gdańsk 1999, s. 59–68.
399
400
155
darstwa domowego do analizy przedsiębiorstwa nie jest zasadne. Wynika to nie tylko
z odmienności natury aktywów i pasywów tych podmiotów, ale przede wszystkim ze
znacznych różnic ich funkcji celu.403
5.3. Zarządzanie budżetem domowym
Istota finansów gospodarstw domowych sprowadza się do procesów i zjawisk związanych z pozyskaniem środków pieniężnych. Jak wskazuje B. Świecka oraz K. Jajuga są to
także zjawiska związane z gromadzeniem środków i ich podziałem pomiędzy konsumpcję, inwestycje i oszczędności oraz wydatkowaniem na różne cele.404 Finanse i ich stan
mają ogromne znaczenie, gdyż stanowią wyznacznik jakości i poziomu życia danej rodziny. Instrumentem pozwalającym na uszeregowanie, hierarchizację wydatków i dochodów
jest budżet. Stanowi on plan finansowy sporządzany na pewien okres czasu – a przypadku gospodarstw domowych jest to zazwyczaj jeden miesiąc. Jednym z głównych celów
tworzenia budżetów jest analiza wielkości i struktury dochodów i wydatków. Posiadanie
budżetu pozwala na wyznaczenie celu finansowego zadań, które gospodarstwo pragnie realizować. Zatem stanowi fundamentalny element planowania finansowego.405
W polskiej praktyce statystycznej w odniesieniu do badań gospodarstw domowych
w życiu codziennym budżet gospodarstwa domowego utożsamiany jest z budżetem rodzinnym. Budżet ten zgodnie z terminologią stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny stanowi pewne usystematyzowanie pieniężnych i niepieniężnych przychodów oraz
rozchodów gospodarstwa domowego w określonym przedziale czasu.406 Reprezentowana w dalszych częściach rozdziału konstrukcja budżetu gospodarstwa domowego oparta
jest na terminologii oraz systematyce przychodów i rozchodów stosowanej przez Główny
Urząd Statystyczny.
Zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów, a w konsekwencji i wydatków jest silnie skorelowane z określonymi uwarunkowaniami społeczno-ekonomiczno-demograficznymi poszczególnych gospodarstw domowych.407 Głównymi
czynnikami decydującymi o tej różnicy jest przede wszystkim przynależność do
grupy społeczno-ekonomicznej, rodzaj aktywności zawodowej, poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, skład osobowy, czy wiek członków gospodarstwa domowego.
W 2009 roku w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę w Polsce kształtował się na poziomie około 1114 zł i był
niży o 14,71% od dochodu z roku 2012. (por. tabela 5.7) Tempo wzrostu dochodu rozCz. Bywalec, Ekonomika… op.cit, s.44.
Por: B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Warszawa 2009, s.64; K. Jajuga, Elementy
nauki o finansach, Warszawa 2007, s.16.
405
E. Bogacka-Kisiel, Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, Opole 2011, s.11–15.
406
Budżety gospodarstw domowych w 2007 roku. GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa,
2008, s.13.
407
A. Kowalska, Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych i ich uwarunkowania, „Polityka Społeczna” nr 4, 2002.
403
404
156
porządzalnego w latach 2009–2012 było podobne, nie odznaczało się dużym zróżnicowaniem o czym świadczy współczynnik zmienności na poziomie 0,203.
Tabela 5.7. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
Lp. Wyszczególnienie
1
Ogółem w zł
2009
2010
2011
2012
zł
zł
zł
zł
1114,49
1192,82
1226,95 1278,43
Dynamika w %
107,03 102,86%
104,20
107,03
2
z pracy najemnej
593,73
636,56
667,03
685,77
3
z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie
43,07
50,32
44,61
52,84
4
z pracy na własny rachunek
101,37
109,26
109,01
108,46
5
ze świadczeń społecznych
322,51
337,03
348,86
369,24
Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL – Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.
stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=183201&p_token=0.8742671811635814 (stan
z 26.02.2014 r.).
Tabela 5.8.Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę
Lp.
1
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
zł
zł
zł
zł
Ogółem w zł
956,68
991,44 1015,12 1050,78
Dynamika w %
103,63
102,39
103,51
2
towary i usługi konsumpcyjne
913,86
945,80
971,83 1005,19
3
żywność i napoje bezalkoholowe
240,08
246,14
254,13
263,85
4
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
26,06
26,94
27,41
28,46
5
odzież i obuwie
49,93
52,35
51,77
51,69
6
użytkowanie mieszkania i nośniki energii
188,03
199,88
210,34
213,77
7
wyposażenie mieszkania i prowadzenie
gospodarstwa domowego
51,51
51,19
49,05
50,35
8
zdrowie
47,90
47,42
50,41
52,68
9
transport
92,74
94,78
97,03
102,92
10
łączność
43,47
43,43
42,59
41,90
11
rekreacja i kultura
76,35
79,80
81,81
85,55
12
edukacja
11,44
12,75
12,48
12,41
13
restauracje i hotele
20,72
22,93
24,82
29,25
14
inne towary i usługi
50,33
51,63
52,31
54,26
103,63
Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL – Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.
stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=183201&p_token=0.8742671811635814 (stan
z 26.02.2014 r.).
157
Z danych zamieszczonych w tabeli 5.7 wynika że dochód na 1 osobę wykazywał tendencję przyrostową (średnio około 5% rocznie). Na końcu analizowanego
okresu wydatki kształtowały się na poziomie blisko 1 051 zł i były w stosunku do
roku 2009 wyższe o 9,8%. (por. tabela 5.8). Tempo wzrostu dochodów i wydatków w badanych latach 2009–2012 było podobne – około 3 – 5%.
Podsumowując analiza lat 2009–2012 w zakresie dochodów ludności gospodarstw domowych wskazuje na wzrost przeciętnych dochodów. Tempo wzrostu
dochodów w badanych latach w Polsce można uznać za umiarkowane. Generowało jednak wzrost wydatków, ssa zwłaszcza spożycia dóbr i usług konsumpcyjnych oraz akumulacji i finalnie przekładało się na wzrost dobrobytu gospodarstw
domowych w wymiarze czysto ekonomicznym.
158
Literatura
Augystyniak-Górna T., Sektor finansów publicznych, Biuro Analiz Sejmowych,
Warszawa 2011.
Bareja K., Wachowiak A., Próba identyfikacji i systematyki ryzyka związanego z działalnością gospodarczą, w: Karmańska A. (red), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warsyawa 2008.
Bednarczyk J. L., Bukowski S., Misala J., Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
Bednarczyk T. H., Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost
gospodarczy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
Bernat M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania UW, Warszawa 2009.
Bień W., Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003.
Bitner M., Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego – analiza prawno-porównawcza, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 1–2.
Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
Bogacka Kisiel E., Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw
domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
Bojańczyk M., Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami, Difin, Warszawa 2010, s. 134.
Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Wyd. 2, TNOiK, Toruń 2005.
Borowski K., Bankowość inwestycyjna, [w:] Współczesna bankowość, Zaleska
M. (red.), Difin, Warszawa 2007.
Brzeziński B, i in., Prawo finansowe, C.H.Beck, Warszawa 1996.
Brzeziński B, i in. Prawo finansowe. 3, C.H.Beck, Warszawa 2000.
Brzeziński B.(red.), Prawo finansów publicznych, Dom Organizatora, Toruń 2010.
Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009.
Capiga M., Bankowość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice 2008.
Capiga M., Harasim J., Szustak G., Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
Chrisholm A.M., Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
Ciak J., Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu,
Warszawa 2011.
Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe
decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości oraz Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa–Rzeszów 2007.
159
Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Czerwonka M., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013.
Denek E. i in., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, WSiP, Warszawa 2006.
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN,
Warszawa 2007.
Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
PWN, Warszawa 2005.
Dmowski A., Sarnowski, Prokopowicz J.D., Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa 2005.
Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.
Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa 2007.
Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN, Warszawa
2005.
Dyduch A., Mendys K., Podstawy finansów, AGH, Kraków 2007.
Dziawgo D., Rynek finansowy. Istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, wyd. WIG-Press,
Warszawa 2000.
Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1998.
Felis P, Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2010.
Flejterski S., Metodologia finansów, PWE, Warszawa, 2007.
Frendzel M., Pochodne instrumenty finansowe – zarys problemu, „Monitor
Rachunkowości i Finansów”, 2002.
Friedman M., Kapitalizm i wolność, Warszawa 1997.
Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe – teoria i praktyka, Fundacja
Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
Gajewski K., Transakcje swap w globalnych przepływach finansowych, [w:] Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, Przybylska-Kapuścińska W.,
(red.), NBP, Warszawa 2012.
Gajl N., Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1992.
Gajoch H., Rachunkowość budżetowa 2005, C.H.Beck, Warszawa 2005.
Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin,
Warszawa 2009.
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawca Ars
boni et aequi, Poznań 1995.
Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa 2011.
Gospodarowicz A., (red.), Innowacje w operacjach bankowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
Górski M., Architektura systemu finansowego gospodarki, WWZ, Warszawa 2005.
Gropelli A. A., Nikbaht E., Wstęp do finansów, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
160
Grzywacz J. (red.), Finanse przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2013.
Grzywacz J., Podstawy bankowości. System bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Difin, Warszawa 2006.
Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006.
Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji
w polskich gospodarstwach domowych. SGGW, Warszawa 2001.
Iwanicz-Drozdowska M. i in., Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, Wyd. Poltext, Warszawa 2013.
Iwin-Garzyńska J. (red.), Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia,
Difin, Warszawa 2013.
Jabłońska-Bonca J., Wstęp do nauk prawnych, Ars Boni Et Augui, Poznań.
Jajuga K, Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe,
ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2004.
Janik W., Paździor A., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Politechnika Lubelska, Lublin 2011.
Janik W., Zarządzanie finansami firmy, WSPA, Lublin 2002.
Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje,
polityka, Poltext, Warszawa 2002.
Jeżewska-Zychowicz M, Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania,
SGGW, Warszawa 2007.
Karmańska A., Michalski T., Śliwiński A., Ubezpieczenia gospodarcze.
Ryzyko i metodologia oceny, [w:] Michalski T. (red.), C.H. Beck, Warszawa
2004.
Kaźmierczak A., Polityka pieniężna, PWN, Warszawa 2008.
Kaźmierczak K., Pieniądz i bank w kapitalizmie, PWN, Warszawa, 1993.
Kidyba A., Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2006.
Koch R., Słownik zarządzania i finansów, The Financial Times, WPSB, Kraków 1999.
Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin,
Warszawa 2011.
Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka,
ODDK, Gdańsk 2002.
Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, PWN, Warszawa 2007.
Kosikowski C, Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom
wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Kowalska A., Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych i ich uwarunkowania, „Polityka Społeczna” nr 4, 2002.
Kozuń-Cieślak G., Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2008.
Krasiński P., Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw,
Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006.
Krasowska-Walczak G., Finanse publiczne, WSB Poznań 1996.
161
Krawiec F., Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie,
struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2007.
Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera
i Bankowca, Warszawa 2002.
Lachiewicz W. (red.), Klasyfikacja budżetowa 2013, C.H.Beck, Warszawa 2013.
Liberadzki M., Palimąka A., Bankowość hipoteczna, [w:] Współczesna bankowość, Zaleska M. (red.), Difin, Warszawa 2007.
Majchrzycka Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Lexis Nexis,
Warszawa 2011.
Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, PWN, wyd. 2 zm.,
Warszawa 1996.
Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2006.
Małecki P., System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań
w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2010.
Marecki K, Podstawy finansów, PWE, Warszawa 2008.
Maśloch G., Sierak J. (red.) Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne,
PWN, Warszawa 2005.
Michna W., Wiejskie gospodarstwo domowe. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa, 1989.
Miedziak S., Bankowość i podstawy rynku finansowego – wykłady i ćwiczenia,
Difin, Warszawa 2003.
Mikołajczyk O., Bank centralny i banki komercyjne, [w:] Finanse, Ostaszewski J.
(red.), Difin, Warszawa 2013.
Morawska H., Truszkowski J., Finansowe instrumenty pochodne. Ryzyko,
wycena i strategie, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.
Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.
Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Temida 2,
Białystok 2011.
Niesiobędzka M, Reprezentacje społeczne zjawisk ekonomicznych, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2005.
Nojszewska E, Podstawy ekonomii, WSiP , Warszawa 2005.
Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2004.
Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych
i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008.
Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2004.
Osiatyński J., Finanse Publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.
Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2013.
162
Ostaszewski J., Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2003.
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
Pałaszewska-Reindl T. (red.), Polskie gospodarstwa domowe życie codzienne w kryzysie., IWZZ, Warszawa, 1986.
Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Paździor A., Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich
przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe nr 637, Ekonomiczne Problemy
Usług nr 62”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
Paździor A., Dylematy związane z wyznaczaniem zysku ekonomicznego w mikroprzedsiębiorstwach – studium przypadku, „Zeszyty Naukowe nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług nr 51”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
Paździor A., Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata,
Difin, Warszawa 2013.
Paździor A., Przedsiębiorczość. Jak pozyskać kapitał, Politechnika Lubelska,
Lublin 2011.
Pfaff J., Messner Z., Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF,
PWN, Warszawa 2011.
Piekut M. Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych.
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Warszawa, 2006.
Piekut M., Polskie gospodarstw domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
SGGW, Warszawa 2008.
Podstawka M.(red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.
Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Rynek papierów wartościowych w Polsce – wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2005.
Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
Samuelson P. A., Nordhous W.D., Ekonomia, t.1, PWN, Warszawa 2003.
Sczczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1993.
Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Pennsylvania State University, An Electronic Classics Series Publications, Pennsylvania 2005.
163
Smithson C.W. i in., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2000.
Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2010.
Stacharska-Targosz J. (red.), Bankowość korporacyjna i inwestycyjna,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2003.
Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych, PWN, Warszawa 2010.
Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE,
Warszawa 2004.
Strąk T., Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin,
Warszawa 2012.
Stroiński R.T., Przedsiębiorstwo, charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i polskim, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego, PWE,
Warszawa 2013.
Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2007.
Szyburska-Walczak G., Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012.
Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
Śliwiński A., Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca,
Warszawa 1998.
Świecka B., Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna
i społeczna, Difin, Warszawa 2008.
Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki –
przeciwdziałania, Difin, Warszawa 2009.
Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
Tomaszewski T., Heger Ł., Pieniądz i system pieniężny, Warszawa 2010.
Turyna J., Rachunkowość finansowa, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2005.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, por. https://www.ufg.pl/web/guest/misja-funduszu;jsessionid= E5246F4F20DA95F09D12B612717C5205, (stan z:
12.04.2014 r.).
Uryga J., Magielski W., Zaciągamy kredyt, „Rachunkowość” 2006, nr 10.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. 1997 Nr
140 poz. 938 z późn. zm.
Wajszczuk J. J., Międzynarodowe środowisko finansowe, Key Text Sp. z o.o.,
Warszawa 2005.
Waliszewski K., Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
Włodarczyk C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym,
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 1996.
164
Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Kantor
Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2005.
Wypych M., Finanse i instrument finansowe, Absolwent, Łódź 1997.
Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
Zalewski H., Polityka strategiczna w zarządzaniu finansami firmy, ODDiK,
Gdańsk 1999.
Zarzecki J. (red.), Finanse, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,
Białystok 2003.
Ziółkowska W., Finanse publiczne teoria i zastosowanie, WSB, Poznań, 2002.
Zubik M., Budżet Państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2001.
Żebruń A., Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin,
Warszawa 2010.
Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji, SGGW,
Warszawa 2002.
165
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards