Zarządzanie w ochronie zdrowia

advertisement
Finanse i Zarządzanie
w Ochronie Zdrowia
Wybory ścieżki kształcenia
na rok akademicki 2015/2016
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
oraz
Wydział Ekonomii
Wspólnie prezentują unikatowy kierunek studiów:
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Oferta dydaktyczna
Studia Pierwszego Stopnia
Czas trwania studiów – 6 semestrów
Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180
ECTS
Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30
ECTS
Zakres oferty dydaktycznej:
Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6).
Przedmioty specjalnościowe (semestr 4 – 6).
Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6).
MOŻLIWOŚCI WYBORU OFERTY DYDAKTYCZNEJ
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI
WŁASNA ŚCIEŻKA
EDUKACJI
Wybór przedmiotów
specjalnościowych
Swobodny dobór
przedmiotów
EFEKT
EFEKT
Ukończony kierunek z
określeniem
specjalności
ukończony kierunek
bez specjalności
UWAGA
UWAGA!
Każdy Plan i Program Studiów wymaga
zrealizowania
Efektów Kształcenia określonych Uchwałami
Senatu Uczelni oraz Uchwałami Rady
Wydziału
Finansów i Ubezpieczeń
Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów
kształcenia
(nawet przy uzyskaniu 180 ECTS)
skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu
dyplomowego!
Plany i Programy Nauczania
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI
Rozkład wg. ECTS
ECTS
I
II
III
IV
V
VI
124
30
30
30
18
10
7
Przedmioty specjalnościowe
28
-
-
-
4
13
11
Przedmioty do wyboru
18
-
-
-
6
3
3
Seminarium
10
-
-
-
2
4
4
Oferta
Przedmioty kierunkowe
Praktyka
Razem
UWAGA!
Przedmioty
Przedmioty
Przedmioty
Przedmioty
5
180
30
30
do wyboru obejmują:
z innych specjalności
z dodatkowej listy przedmiotów do wyboru
prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES
Student odbywa praktykę po semestrze IV
30
30
30
30
PRZEDMIOTY
W JĘZYKACH
OBCYCH
WŁASNA
ŚCIEŻKA
EDUKACJI
PRZEDMIOTY
do
WYBORU
ŚCIEŻKA
SPECJALNOŚCI
Finanse i zarządzanie w ochronie
zdrowia
OFEROWANE SPECJALNOŚCI
 Finanse ochrony zdrowia
 Zarządzanie w ochronie zdrowia
 Gospodarowanie zasobami jednostki ochrony
zdrowia
Finanse i zarządzanie w ochronie
zdrowia
Finanse ochrony zdrowia
Katedra Finansów
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Finanse ochrony zdrowia
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Metody podejmowania decyzji
1
finansowych
4
4
30
30
Gospodarka finansowa instytucji
2
ochrony zdrowia
5
4
30
30
Kalkulacja cen i kosztów w jednostkach
3
ochrony zdrowia
5
4
30
30
4 Rachunkowość w ochronie zdrowia
5
5
30
30
5 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
6
4
30
30
6 Procedury zamówień publicznych
6
3
15
30
7 System podatkowy
6
4
30
30
28
195
210
Lp.
Nazwa przedmiotu
∑
wykładu
ćwiczeń
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Finanse ochrony zdrowia
Specjalność finanse ochrony zdrowia ma za zadanie
przygotować przyszłych pracowników administracji, menedżerów
zarówno publicznych, jak niepublicznych jednostek ochrony
zdrowia do skutecznego podejmowania decyzji finansowych oraz
sprawnego efektywnego prowadzenia ich gospodarki finansowej.
Wymaga to między innymi umiejętności w zakresie:
 posługiwania się podstawowymi narzędziami podejmowania
decyzji finansowych,
 analizowania warunków działania,
 rachunkowości jednostek ochrony zdrowia,
 oceny ryzyka podejmowanych działań,
 kalkulacji cen i kosztów,
 wiedzy na temat procedur zamówień publicznych oraz
obciążeń podatkowych.
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Finanse ochrony zdrowia
Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwent będzie przygotowany do podejmowania
pracy w publicznych
i prywatnych podmiotach świadczących usługi
ochrony zdrowia na samodzielnych stanowiskach
związanych
z gospodarowaniem zasobami finansowymi.
Finanse i zarządzanie w ochronie
zdrowia
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Katedra Przedsiębiorczości
i Zarządzania Innowacyjnego
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Controlling w jednostce ochrony
1
zdrowia
4
4
30
30
2 Zarządzanie projektami
5
5
30
30
3 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
5
4
30
30
4 Rynek usług medycznych
5
4
30
30
5 Zarządzanie zasobami ludzkimi
6
4
30
30
6 Organizacja jednostki ochrony zdrowia
6
4
30
30
7 Metody i techniki pracy menedżera
6
3
15
30
28
195
210
Lp.
Nazwa przedmiotu
∑
wykładu
Ćwiczeń
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w ochronie zdrowia
W toku kształcenia studenci otrzymują rozległą wiedzę na
temat procesów, zasad i narzędzi zarządzania w jednostkach
ochrony zdrowia
Przedmioty zorientowane są na:
 przywództwo i doskonalenie umiejętności menedżerskich
 zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu
 controlling na poziomie strategicznym i operacyjnym
 kształtowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej
 praktyczne aspekty procesów zarządzania (wykładowcy
działający w jednostkach ochrony zdrowia oraz realizacja
wizyt studyjnych)
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Specjalność zarządzanie w ochronie zdrowia powinna przygotować kadry do
bieżącego zarządzania strategicznego i operacyjnego, w tym:

zarządzania finansowego
 organizacji od podstaw jednostki ochrony zdrowia (założenie i bieżące jej
funkcjonowanie)
 sprzedaży i marketingu usług jednostki ochrony zdrowia
 monitoringu jakości świadczonych usług zdrowotnych
 negocjacji i zarządzania personelem
 profesjonalnego zarządzania projektami (w aspekcie finansowym i
organizacyjnym)
Finanse i zarządzanie
w ochronie zdrowia
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk
specjalistów z zakresu zarządzania operacyjnego w
ramach wybranych obszarów funkcjonowania jednostek
ochrony zdrowia.
Zdobyta wiedza z zakresu realizacji procesów zarządczych
pozwoli absolwentowi być kompetentnym pracownikiem
wspierającym menedżerów jednostek ochrony zdrowia
oraz w przyszłości aspirować do pełnienia funkcji
kierowniczych.
Finanse i zarządzanie w ochronie
zdrowia
Gospodarowanie zasobami w ochronie
zdrowia
Katedra Rachunkowości
Międzynarodowej
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia
Ilość godzin
Nazwa przedmiotu
Semest
r
Punkt
y
ECTS
wykład
u
ćwicze
ń
1 Gospodarowanie kadrami
4
4
30
30
Ewidencja gospodarcza w małych
2 i średnich przedsiębiorstwach
5
5
30
30
3 Gospodarowanie majątkiem
5
4
30
30
Kalkulacja cen i kosztów w jednostkach ochrony
4 zdrowia
5
4
30
30
5 Analiza finansowa jednostki ochrony zdrowia
6
4
30
30
6 Planowanie i budżetowanie operacyjne
6
4
30
30
7 Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
6
3
15
30
28
195
210
Lp.
∑
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia
Absolwent powinien posiąść wiedzę z zakresu:
 metod planowania i budżetowania w jednostkach
ochrony zdrowia,
 instrumentów doboru i gospodarowania kadrami,
 sporządzania oraz czytania sprawozdań finansowych
i statystycznych sprawozdań branżowych.
Powinien posiadać umiejętności:
 prowadzenia
rachunków
kosztów
dla
celów
sprawozdawczych oraz decyzyjnych,
 ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych,
 prowadzenia
podstawowej
ewidencji
działalności
gospodarczej
małych
i
średnich
podmiotów
gospodarczych.
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia






Perspektywy rozwoju zawodowego
stanowiska operacyjne
wykonawcze
średni szczebel zarządzania
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia
pracy w:
jednostkach ochrony zdrowia,
instytucjach publicznych, w tym samorządowych
samodzielnej działalności gospodarczej
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia
Absolwenci tego bloku tematycznego będą przygotowani do posługiwania się konkretnymi
narzędziami planistycznymi, różnorodnymi rachunkami ekonomicznymi oraz
narzędziami informatycznymi. Będą umieli:
 stosować zasady rachunkowości,
 prowadzić ewidencję podatkową,
 sporządzać sprawozdania finansowe dla celów zarządczych oraz dla zewnętrznych
użytkowników,
 analizować sytuację ekonomiczno-finansową jednostki ochrony zdrowia,
 organizować i przeprowadzać kontrolę i audyt wewnętrzny,
 sporządzać plany i budżety finansowe,
 kalkulować ceny usług zdrowotnych oraz koszty ich świadczenia,
 zarządzać infrastrukturą techniczną jednostki.
Przedmioty do wyboru
Lp
Nazwa przedmiotu
1 Międzynarodowy rynek pracy
Zarządzanie ryzykiem w
2 jednostkach ochrony zdrowia
Punkty
ECTS
3
3
Semestr
zimowy
Semestr
letni
Katedra
Centrum Badań i
Studiów nad Rynkiem
Pracy
15
15
Matematyki
Stosowanej
Procesy ludnościowe w krajach
3 UE - analizy i prognozy
3
15
Metod StatystycznoMatematycznych w
Ekonomii
Rachunkowość podatkowa w
małych
4 i średnich przedsiębiorstwach
3
15
Rachunkowości
Rozliczenia publicznoprywatne jednostek ochrony
5 zdrowia
3
15
Rachunkowości
Przedmioty do wyboru
Lp
Nazwa przedmiotu
Kontraktowanie świadczeń
6 medycznych
Zarządzanie jakością w
7 jednostkach ochrony zdrowia
Zarządzanie infrastrukturą
techniczną w jednostkach
8 ochrony zdrowia
Przedsiębiorczość w sektorze
9 publicznym
Regionalna Polityka ochrony
10 zdrowia ochrony zdrowia
11 Etyka w ochronie zdrowia
Punkty
ECTS
Sem.
zimowy
3
3
3
3
3
3
Sem.
letni
Katedra
15
Przedsiębiorczości
i Zarządzania
Innowacyjnego
15
Przedsiębiorczości
i Zarządzania
Innowacyjnego
15
Przedsiębiorczości
i Zarządzania
Innowacyjnego
15
Przedsiębiorczości
i Zarządzania
Innowacyjnego
15
Polityki Społecznej
i Gospodarczej
15
Zarządzania
Publicznego
i Nauk Społecznych
Opiekun Roku
Beata Lepiarz
tel. 32 257 77 39,
email: [email protected]
pokój 315A
W sprawach wątpliwych można się kontaktować z
Katedrami
odpowiedzialnymi
za
poszczególne
specjalności
Download