FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

advertisement
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
na rok akademicki 2014/2015
Oferta dydaktyczna
Studia Pierwszego Stopnia
• Czas trwania studiów – 6 semestrów
• Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180 ECTS
• Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30 ECTS
•
•
•
•
Zakres oferty dydaktycznej:
Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6) w tym seminarium.
Przedmioty specjalnościowe– specjalnościowe (semestr 4 – 6).
Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6).
REALIZACJA OFERTY DYDAKTYCZNEJ
MOŻLIWOŚCI WYBORU
WŁASNA ŚCIEŻKA
EDUKACJI
(wymagana deklaracja)
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI
(wymagana deklaracja)
Swobodny dobór
przedmiotów
Wybór przedmiotów
specjalnościowych
EFEKT
EFEKT
ukończony kierunek
bez specjalności
Ukończony kierunek
z określeniem specjalności
UWAGA
UWAGA!
Każdy Plan i Program Studiów wymaga zrealizowania
Efektów Kształcenia określonych Uchwałami Senatu Uczelni oraz
Uchwałami Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów kształcenia
(nawet przy uzyskaniu 180 ECTS)
skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego!
Plany i Programy Studiów
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI
ROZKŁAD wg ECTS
OFERTA
ECTS
I
II
III
IV
V
VI
Przedmioty kierunkowe
122
30
30
30
20
8
4
Przedmioty
specjalnościowe
27
-
-
-
4
12
11
Przedmioty do wyboru
16
-
-
-
4
6
6
Seminarium
10
-
-
-
2
4
4
Praktyka
5
-
-
-
-
-
5
180
30
30
30
30
30
30
Razem
UWAGA!
Przedmioty do wyboru obejmują:
•
Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru Wydziału FiU oraz przedmioty z innej specjalności FiU
•
Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru pozostałych Wydziałów
•
Przedmioty prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES
SPECJALNOŚCI KIERUNKU
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NAZWA SPECJALNOŚCI
KATEDRA
Bankowość i Finanse Międzynarodowe
Bankowości i Rynków Finansowych
Doradztwo Finansowe
Finansów
Finanse i Inwestycje
Inwestycji i Nieruchomości oraz Finansów
Finanse i Prawo Zatrudnienia w Biznesie
Prawa
Finanse i Rynek Ubezpieczeń
Rynku Ubezpieczeniowego oraz Finansów
Rachunkowość
Rachunkowości
BANKOWOŚĆ I FINANSE
MIĘDZYNARODOWE
Katedra Bankowości
i Rynków Finansowych
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Rynek instrumentów finansowych
4
4
15/-
30/21
Rachunkowość bankowa
5
4
15/-
15/12
Zarządzanie aktywami i pasywami banku
5
4
30/-
15/21
Bankowość inwestycyjna
5
4
30/-
30/21
Metody inwestowania na rynkach
międzynarodowych
6
4
30/-
30/15
Formy płatności w obrocie krajowym i
międzynarodowym
6
3
15/12
30/12
Prognozowanie w finansach i bankowości
6
4
30/18
30/-
Przedmiot
Ćwiczenia
Wykład
Cel specjalności Bankowość i finanse
międzynarodowe
Przekazanie wiedzy z zakresu:
•
teorii funkcjonowania rynków finansowych (spot i terminowych),
•
roli rynków finansowych w procesie zamiany aktywów podmiotów
gospodarczych,
•
inżynierii finansowej i funkcjonowania rynków instrumentów
pochodnych,
•
strategii hedgingowych, spekulacyjnych i arbitrażowych,
•
bankowej obsługi podmiotów gospodarczych,
•
bankowości inwestycyjnej,
•
przemian
w
bankowości
centralnej
i
roli
państwa
w globalnej gospodarce finansowej.
Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwentom specjalności Bankowość i finanse międzynarodowe
możliwości zatrudnienia dają:
•
instytucje finansowe – banki, niebankowi pośrednicy finansowi
(towarzystwa pożyczkowe, SKOKI), fundusze inwestycyjne, firmy
ubezpieczeniowe,
•
przedsiębiorstwa
niefinansowe
(działy
związane
z inwestycjami finansowymi i współpracą z instytucjami
finansowymi),
Możliwa jest również:
•
praca na własny rachunek – doradztwo finansowe, inwestycje na
rynkach finansowych
DORADZTWO FINANSOWE
Katedra Finansów
Przedmioty specjalnościowe:
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia
St/Nst
Decyzje finansowe gospodarstw domowych
4
4
15/9
30/9
Zarządzanie finansami osobistymi
5
4
15/9
30/12
Ubezpieczanie ryzyka majątkowego
5
4
30/9
30/12
Ubezpieczanie ryzyka osobowego
5
4
30/9
30/12
Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe
6
4
15/6
30/12
Fundusze inwestycyjne i emerytalne
6
3
-/-
30/15
Obciążenia podatkowe gospodarstw
domowych
6
4
30/9
30/9
Przedmiot
Wykład
St/Nst
Cel specjalności Doradztwo finansowe
•
•
•
•
•
Poszerzenie ogólnej wiedzy finansowej, zdobywanej w ramach kształcenia
na przedmiotach kierunkowych o elementy pozwalające na:
interpretację zjawisk ekonomicznych i finansowych pod kątem potrzeb
ekonomicznych i finansowych gospodarstwa domowego,
diagnozowanie i zarządzanie ryzykiem majątkowym, osobowym i ryzykiem
związanych z rynkiem finansowym,
wykorzystanie instrumentów finansowych zgodnie z ich funkcjami w celu
zaspokojeniem potrzeb ekonomicznych i finansowych gospodarstw
domowych,
zastosowanie metod i narzędzi oceny różnego rodzaju instrumentów
finansowych pod kątem ich efektywności i ryzyka,
sporządzanie
kompleksowych
planów
finansowych
gospodarstwa
domowego,
Perspektywy rozwoju zawodowego
Nabyta wiedza i umiejętności po studiach na specjalności Doradztwo
finansowe pozwoli na podjęcie pracy m. in. na stanowiskach
doradcy klienta w każdej instytucji finansowej zajmującej się
dystrybucją instrumentów finansowych, tj. w:
• oddziałach i placówkach partnerskich banków,
• zakładach ubezpieczeń,
• agencjach i multiagencjach ubezpieczeniowych,
• a także innych pośredników finansowych.
FINANSE I INWESTYCJE
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Finansów
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Rachunek wyników
4
4
15/-
15/15
Zarządzanie projektami
5
4
30/-
30/21
Inwestycje sektora publicznego
5
4
15/-
30/21
Strategie inwestowania
5
4
30/-
30/21
Giełdy i transakcje giełdowe
6
4
30/-
30/18
Fundusze inwestycyjne i emerytalne
6
3
-
30/15
System podatkowy
6
4
30/-
30/21
Przedmiot
Ćwiczenia
Wykład
Cel specjalności Finanse i inwestycje
Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu:
•
Zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub finansami samorządu
•
Oceny kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa
•
Ustalania wartość przedsiębiorstwa
•
Oceny opłacalności planowanej inwestycji
•
Zasad podejmowania decyzji operacyjnych (dotyczących bieżącej
działalności) oraz decyzji inwestycyjnych
•
Zasad inwestowania na giełdzie
•
Sposobów zabezpieczania się przedsiębiorstwa przed ryzykiem utraty
kapitału
•
Zasad i możliwości pozyskiwania kapitału niezbędnego do rozwoju
przedsiębiorstwa
•
Wykorzystania
nowoczesnych
technologii
informatycznych
w działalności gospodarczej
Perspektywy rozwoju zawodowego
•
•
•
•
•
Praca na własny rachunek jako doradca inwestycyjny,
Przedsiębiorstwa niefinansowe – jako doradca inwestycyjny,
Zakłady ubezpieczeń,
Banki,
Jednostki samorządu terytorialnego (działy związane z inwestycjami
finansowymi i rzeczowymi),
FINANSE i PRAWO
ZATRUDNIENIA W BIZNESIE
Katedra Prawa
Przedmioty specjalnościowe:
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia
St/Nst
Prawo stosunków pracy
4
4
30/15
30/15
Atypowe formy zatrudnienia i zatrudnienie
niepracownicze
5
4
30/12
30/15
Ochrona pracy i wykroczenia przeciwko
prawom pracownika
5
4
15/-
30/15
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
5
4
30/-
30/15
Instrumenty promocji rozwoju zatrudnienia
6
4
-
30/15
Ochrona danych osobowych i informacji
niejawnych
6
4
30/-
30/15
Systemy płacowe
6
3
15/-
15/15
Przedmiot
Wykład
St/Nst
Cel specjalności
Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie
Przekazanie wiedzy z zakresu:
• pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia,
• ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
• diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy,
• ustalania i naliczania wynagrodzenia za pracę,
• ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
• instrumentów promocji rozwoju zatrudnienia,
• diagnozowania
i
rozwiązywania
konfliktów
powstających
w zakładzie pracy,
• psychologii pracy.
Perspektywy rozwoju zawodowego
•
•
•
•
Po ukończeniu specjalności Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie
Absolwent może ubiegać się o pracę w:
działach personalnych i kadrowych publicznych służb zatrudnienia
oraz podmiotach gospodarczych,
firmach zajmujących się zewnętrzną obsługą kadrowo-płacową (tzw.
outsourcing usług),
firmach doradztwa personalnego,
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą w
zakresie obsługi kadrowo-płacowej podmiotów gospodarczych.
FINANSE I RYNEK UBEZPIECZEŃ
Katedra Rynku
Ubezpieczeniowego
Katedra Finansów
Przedmioty specjalnościowe:
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia
St/Nst
Wykład
St/Nst
Prawo ubezpieczeń
4
4
30/-
15/21
Ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenia zdrowotne
5
4
30/-
30/15
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
5
4
30/-
15/18
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
5
4
30/-
30/21
Rachunkowość ubezpieczeniowa
6
4
15/12
30/9
Fundusze inwestycyjne i emerytalne
6
3
-
30/15
Finanse zakładu ubezpieczeń
6
4
30/-
30/21
Przedmiot
Cel specjalności Finanse i rynek ubezpieczeń
Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu:
• funkcjonowanie i organizacja rynku ubezpieczeń,
• funkcjonowanie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (sfera
zarządzania finansami i aspekty organizacyjne),
• powiązania sektora ubezpieczeń z pozostałymi sektorami systemu
finansowego
(możliwości
zastosowania
ubezpieczeń
w
przedsiębiorstwach i bankowości),
Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwenci specjalności Finanse i rynek ubezpieczeń mogą ubiegać się o pracę
w:
• Zakładach ubezpieczeń i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych,
• Sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego – możliwość ubiegania się
o licencję niezbędną do prowadzenia działalności agencyjnej lub brokerskiej
• Organach związanych z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń (np.. Nadzór
ubezpieczeniowy)
• Instytucje związane z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi
ubezpieczeniami zdrowotnymi
• Przedsiębiorstwach spoza sektora ubezpieczeń – jako osoby odpowiedzialne
za sferę zarządzania ryzykiem i decyzje związane z opracowywaniem
i obsługą programów ubezpieczeń
RACHUNKOWOŚĆ
Katedra
Rachunkowości
Katedra
Rachunkowości
Międzynarodowej
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Rachunek wyników
4
4
15/-
15/15
Rachunkowość małych i średnich
Przedsiębiorców
5
4
30/12
15/9
Sprawozdawczość finansowa
5
4
30/-
30/18
Zastosowanie informatyki
w rachunkowości
5
4
30/12
30/9
Obciążenia podatkowe
Przedsiębiorców
6
4
30/-
30/21
Rachunkowość budżetowa
6
4
30/12
30/9
Rachunkowość w sytuacjach kryzysowych
6
3
-
30/15
Przedmiot
Ćwiczenia
Wykład
Cel specjalności Rachunkowość
Przekazanie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:
• zasad gromadzenia informacji o sytuacji majątkowej
i finansowej podmiotu gospodarczego w systemie kont księgowych,
• zasad ustalania wyniku finansowego,
• rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach,
• zasad sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy,
• wykorzystania narzędzi informatycznych w rachunkowości.
Perspektywy rozwoju zawodowego
Studiowanie na specjalności Rachunkowość umożliwia zdobycie wiedzy
i umiejętności pozwalających na:
• prowadzenie rachunkowości w podmiocie gospodarczym oraz w
biurach rachunkowych, centrach usług finansowych, przy
wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych,
• sporządzanie
sprawozdań
finansowych
w
oparciu
o krajowe regulacje prawne,
• analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu dla różnorodnego
kręgu odbiorców,
Absolwent specjalności może także (po uzyskaniu zezwolenia Ministra
Finansów)
rozpocząć
własną
działalność
gospodarczą
w zakresie:
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
doradztwa podatkowo-finansowego.
Program specjalności Rachunkowość przygotowuje merytorycznie kandydata do
państwowego egzaminu na biegłego rewidenta, doradcę podatkowego,
inwestycyjnego lub maklera.
Przedmioty do wyboru
Punkty
ECTS
Semestr
zimowy
St/nst
Nadzór nad rynkiem finansowym
2
15/9
Bankowości i Rynków Finansowych
Marketing bankowy
2
15/9
Bankowości i Rynków Finansowych
Fundusze poręczeniowe
2
15/9
Bankowości i Rynków Finansowych
Giełdy na światowym rynku finansowym
2
15/9
Bankowości i Rynków Finansowych
e-finanse
2
15/9
Bankowości i Rynków Finansowych
Zamówienia publiczne
2
15/9
Finansów
Podatki lokalne
2
15/9
Finansów
Dyscyplina finansów publicznych
2
Planowanie finansowe
2
Planowanie świadczeń emerytalnych
2
15/9
Finansów
Partnerstwo publiczno-prywatne
2
15/9
Finansów
Sekurytyzacja aktywów
2
15/9
Matematyki Stosowanej
Metody aktuarialne
2
15/9
Matematyki Stosowanej
Finanse strukturalne
2
15/9
Matematyki Stosowanej
Finanse behawioralne
2
Przedmiot
Semestr
letni
St/nst
15/9
15/9
Katedra
Finansów
Finansów
15/9
Matematyki Stosowanej
Przedmioty do wyboru
Przedmiot
Punkty
ECTS
Semestr
zimowy
St/Nst
Semestr
letni
St/Nst
Katedra
Elementy analizy technicznej
2
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Finansowanie inwestycji na rynku
nieruchomości
2
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Organizacja procesu inwestowania
w nieruchomości
2
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Działalność zawodowa w sektorze
nieruchomości
2
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Zarządzanie ryzykiem w działalności
inwestycyjno-budowlanej
2
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa
2
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Psychologia pracy
2
Prawo instrumentów finansowych
2
15/9
Prawa
Prawo reklamy
2
15/9
Prawa
Instytucje Unii Europejskiej
2
15/9
Prawa
Rozwiązywanie sporów zbiorowych
2
15/9
Prawa
Zasady wykładni i stosowania prawa
2
15/9
Prawa
Zatrudnienie cudzoziemców
2
15/9
Prawa
Obrót wierzytelnościami
2
15/9
15/9
Polityki Społecznej i Gospodarczej
Prawa
Przedmioty do wyboru
Punkty
ECTS
Semestr
zimowy
St/Nst
Podstawy audytu wewnętrznego
2
15/9
Rachunkowości
Koszty pracy w rachunkowości
2
15/9
Rachunkowości
Organizacja rachunkowości
2
15/9
Rachunkowości
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości
2
15/9
Rachunkowości
Szkodowość w ubezpieczeniach
2
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
2
15/9
Rynku Ubezpieczeniowego
Dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych
2
15/9
Rynku Ubezpieczeniowego
Funkcjonowanie ubezpieczycieli
w warunkach ryzyka
2
15/9
Rynku Ubezpieczeniowego
WEB 2.0 w praktyce biznesowej
2
15/9
Zakład Informatyki Gospodarczej
Gospodarka elektroniczna
2
15/9
Zakład Informatyki Gospodarczej
Finansowe portale internetowe
2
Przedmiot
Semest
r letni
St/Nst
15/9
15/9
Katedra
Rynku Ubezpieczeniowego
Zakład Informatyki Gospodarczej
Download