Rachunkowość i rewizja finansowa

advertisement
Finanse i Rachunkowość
Wybory ścieżki kształcenia
na rok akademicki 2015/2016
Oferta dydaktyczna
Studia Pierwszego Stopnia
Czas trwania studiów – 6 semestrów
 Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180 ECTS
 Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30 ECTS
Zakres oferty dydaktycznej:
 Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6) w tym seminarium.
 Przedmioty specjalnościowe (semestr 4 – 6).
 Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6).
REALIZACJA OFERTY
DYDAKTYCZNEJ
MOŻLIWOŚCI WYBORU
WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI
(wymagana deklaracja)
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI
(wymagana deklaracja)
Wybór przedmiotów
specjalnościowych
Swobodny dobór
przedmiotów
EFEKT
EFEKT
ukończony kierunek
bez specjalności
Ukończony kierunek
z określeniem specjalności
UWAGA
UWAGA!
Każdy Plan i Program Studiów wymaga zrealizowania
Efektów Kształcenia określonych Uchwałami Senatu Uczelni oraz
Uchwałami Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów kształcenia
(nawet przy uzyskaniu 180 ECTS)
skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego!
Plany i Programy Studiów
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI
ROZKŁAD wg ECTS
OFERTA
ECTS
I
II
III
IV
V
VI
Przedmioty kierunkowe
122
30
30
30
20
8
4
Przedmioty
specjalnościowe
27
-
-
-
4
12
11
Przedmioty do wyboru
16
-
-
-
3
6
6
Seminarium
10
-
-
-
3
4
4
Praktyka
5
-
-
-
-
-
5
180
30
30
30
30
30
30
Razem
UWAGA!
1. Przedmioty do wyboru obejmują:

Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru Wydziału FiU oraz przedmioty z innej specjalności FiU

Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru pozostałych Wydziałów

Przedmioty prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES
2.Student odbywa praktykę po semestrze IV
PRZEDMIOTY
W JĘZYKACH
OBCYCH
WŁASNA
ŚCIEŻKA
EDUKACJI
PRZEDMIOTY
do
WYBORU
ŚCIEŻKA
SPECJALNOŚCI
SPECJALNOŚCI KIERUNKU
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NAZWA SPECJALNOŚCI
KATEDRA
1. Analityk Finansowy
Finansów oraz Bankowości i Rynków Finansowych
2. Bankowość i Finanse Międzynarodowe
Bankowości i Rynków Finansowych
3. Finanse i Inwestycje
Inwestycji i Nieruchomości oraz Finansów
4. Finanse i Prawo Zatrudnienia w Biznesie
Prawa
5. Gospodarowanie Nieruchomościami
Inwestycji i Nieruchomości
6. Inżynieria Finansowa – tylko studia stacjonarne
Matematyki Stosowanej
7. Menedżer Finansowy
Finansów
8. Rachunkowość
Rachunkowości
9. Rachunkowość i Podatki
Rachunkowości oraz Finansów
10. Rachunkowość i Rewizja Finansowa – tylko studia stacjonarne
Rachunkowości
11. Strategie podatkowe
Finansów
12. Ubezpieczenia
Rynku Ubezpieczeniowego oraz Finansów
ANALITYK FINANSOWY
Katedra Finansów
Katedra Bankowości
i Rynków Finansowych
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia S/N
Rynek instrumentów finansowych
4
4
15/-
30/21
Metody i algorytmy optymalizacji
5
4
30/12
15/9
Zaawansowane wykorzystanie arkusza
kalkulacyjnego w finansach
5
4
30/18
15/-
Sprawozdawczość finansowa
5
4
30/-
30/18
Techniczna i fundamentalna analiza instrumentów
finansowych
6
4
15/18
30/-
Analiza i modelowanie ryzyka finansowego
6
3
15/9
30/9
Prognozowanie w finansach i bankowości
6
4
30/18
30/-
Przedmiot
Wykład S/N
Profil Studenta
 Student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania: rynków finansowych,
bankowości, ubezpieczeń i finansów przedsiębiorstw
 W sposób pogłębiony poznaje zagadnienia analizy finansowej i ilościowych
aspektów funkcjonowania podmiotów i rynków finansowych
 Dysponuje biegłą umiejętnością posługiwania się narzędziami informatycznymi
niezbędnymi w efektywnej analizie danych finansowych: arkuszem
kalkulacyjnym, językiem programowania VBA, systemem MATLAB
Program specjalności wypełnia znaczny obszar zagadnień wymaganych przy
ubieganiu się o certyfikaty:
 Maklera,
 Doradcy Inwestycyjnego,
 CFA (Chartered Financial Analyst – CFA Institute),
 PRM (Profesional Risk Manager - PRIMA Institute).
Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
 bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych
podmiotach rynkowego sektora finansowego,
 biurach maklerskich,
 działach analiz finansowych podmiotów
niefinansowych,
 działach controllingu i zarządzania ryzykiem,
 doradztwie finansowym i inwestycyjnym.
BANKOWOŚĆ I FINANSE
MIĘDZYNARODOWE
Katedra Bankowości
i Rynków Finansowych
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia S/N
Rynek instrumentów finansowych
4
4
15/-
30/21
Rachunkowość bankowa
5
4
15/-
15/12
Zarządzanie aktywami i pasywami banku
5
4
30/-
15/21
Bankowość inwestycyjna
5
4
30/-
30/21
Metody inwestowania na rynkach
międzynarodowych
6
4
30/-
30/15
Formy płatności w obrocie krajowym i
międzynarodowym
6
3
15/12
30/12
Prognozowanie w finansach i bankowości
6
4
30/18
30/-
Przedmiot
Wykład S/N
Cel specjalności
Bankowość i finanse międzynarodowe
Przekazanie wiedzy z zakresu:
 teorii funkcjonowania rynków finansowych (spot i terminowych),
 roli rynków finansowych w procesie zamiany aktywów podmiotów
gospodarczych,
 inżynierii finansowej i funkcjonowania rynków instrumentów
pochodnych,
 strategii hedgingowych, spekulacyjnych i arbitrażowych,
 bankowej obsługi podmiotów gospodarczych,
 bankowości inwestycyjnej,
 przemian w bankowości centralnej i roli państwa w globalnej
gospodarce finansowej.
Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwentom specjalności Bankowość i finanse międzynarodowe możliwości
zatrudnienia dają:
 instytucje finansowe – banki, niebankowi pośrednicy finansowi
(towarzystwa pożyczkowe, SKOKI), fundusze inwestycyjne, firmy
ubezpieczeniowe,
 przedsiębiorstwa niefinansowe - (działy związane z inwestycjami
finansowymi i współpracą z instytucjami finansowymi),
Możliwa jest również:
 praca na własny rachunek – doradztwo finansowe, inwestycje na
rynkach finansowych
FINANSE I INWESTYCJE
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Finansów
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia S/N
Rachunek wyników
4
4
15/-
15/15
Zarządzanie projektami
5
4
30/-
30/21
Inwestycje sektora publicznego
5
4
15/-
30/21
Strategie inwestowania
5
4
30/-
30/21
Giełdy i transakcje giełdowe
6
4
30/-
30/18
Fundusze inwestycyjne i emerytalne
6
3
-/-
30/15
System podatkowy
6
4
30/-
30/21
Przedmiot
Wykład S/N
Cel specjalności
Finanse i inwestycje
Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu:









Zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub finansami samorządu
Oceny kondycji finansowej i majątkową przedsiębiorstwa
Ustalania wartość przedsiębiorstwa
Oceny opłacalności planowanej inwestycji
Zasad podejmowania decyzji operacyjnych (dotyczących bieżącej działalności)
oraz decyzji inwestycyjnych
Zasad inwestowania na giełdzie
Sposobów zabezpieczania się przedsiębiorstwa przed ryzykiem utraty kapitału
Zasad i możliwości pozyskiwania kapitału niezbędnego do rozwoju
przedsiębiorstwa
Wykorzystania
nowoczesnych
technologii
informatycznych
w działalności gospodarczej
Perspektywy rozwoju zawodowego





Dyrektor/ manager / analityk ds. finansowych
Dyrektor / manager / analityk ds. inwestycyjnych
Doradca inwestycyjny
Makler
Stanowiska w działach finansowych lub
inwestycyjnych w:
 Przedsiębiorstwach
 Instytucjach ubezpieczeniowych
 Bankach
 Funduszach inwestycyjnych
 Jednostkach samorządu terytorialnego
FINANSE i PRAWO
ZATRUDNIENIA W BIZNESIE
Katedra Prawa
Przedmioty specjalnościowe:
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia
S/N
Prawo stosunków pracy
4
4
30/15
30/15
Atypowe formy zatrudnienia i zatrudnienie
niepracownicze
5
4
30/-
30/21
Ochrona pracy i wykroczenia przeciwko prawom
pracownika
5
4
15/-
30/15
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
5
4
30/-
30/21
Instrumenty promocji rozwoju zatrudnienia
6
4
-
30/15
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
6
4
30/-
30/15
Systemy płacowe
6
3
15/-
15/15
Przedmiot
Wykład
S/N
Cel specjalności
Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie
Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie:
 prawnych aspektów zatrudnienia, w tym: nawiązywania i
rozwiązywania stosunku pracy oraz atypowych form
zatrudnienia, rozstrzygania sporów w zakładzie pracy o
charakterze indywidualnym i zbiorowym;
 finansowych aspektów zatrudniania, w tym: naliczania
wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz
dokonywania rozliczeń z ZUS i urzędami skarbowymi;
 administrowania danymi osobowymi i ochrona informacji
niejawnych ;
 tworzenia dokumentacji i ewidencji kadrowej.
Perspektywy zatrudnienia
Absolwent specjalności Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie może
ubiegać się o pracę w:
 Działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw prywatnych oraz
publicznych służb zatrudnienia;
 Firmach świadczących zewnętrzną obsługę kadrowo-płacową;
 Biurze rachunkowym oraz
 Firmach doradztwa personalnego.
Jako:




specjalista
specjalista
specjalista
specjalista
ds.
ds.
ds.
ds.
polityki kadrowej;
kadr i płac;
zarządzania personelem;
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Może także rozpocząć własną działalność gospodarczą na rynku usług
finansowych, kadrowych i bhp.
GOSPODAROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
Katedra Inwestycji
i Nieruchomości
Przedmioty specjalnościowe:
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia S/N
Wykład S/N
Podstawy gospodarowania nieruchomościami
4
4
15/-
15/15
Strategie inwestowania
5
4
30/-
30/21
Funkcjonowanie rynków nieruchomości
5
4
30/-
30/21
Inwestowanie w nieruchomości
5
4
15/12
30/9
Prawo w gospodarowaniu nieruchomościami
6
3
-
30/15
Wycena nieruchomości
6
4
30/-
30/21
Zarządzanie nieruchomościami
6
4
30/-
30/18
Przedmiot
Cel specjalności
Gospodarowanie nieruchomościami
Absolwent zdobędzie kompetencje niezbędne do zajmowania samodzielnych lub pomocniczych
stanowisk w podmiotach gospodarczych i instytucjach zajmujących się obsługą rynku
nieruchomości oraz organizacjach, które inwestują i zarządzają posiadanymi nieruchomościami.
Studiowanie umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu:

ekonomicznych i prawnych aspektów gospodarowania nieruchomościami,

funkcjonowania rynku nieruchomości, głównie krajowego mieszkaniowego oraz
komercyjnego,

czynności związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, szacowaniem wartości
nieruchomości oraz działalnością deweloperską,

metodyki wyceny i finansowej oceny opłacalności inwestowania w nieruchomości,

strategii inwestowania w instrumenty finansowe oraz nieruchomości,

modeli finansowania inwestycji na rynku nieruchomości.
Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwenci specjalności GN mogą być zatrudnieni w:



przedsiębiorstwach oraz organach administracji państwowej i samorządowej,
gospodarujących majątkiem,
podmiotach realizujących procesy inwestycyjne (biura projektów, biura geodezyjne,
przedsiębiorstwa budowlane, deweloperskie),
firmach świadczących usługi doradcze na rynku nieruchomości.
Możliwość ubiegania się o:


świadectwo kompetencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy
nieruchomości (certyfikat nadawany przez organizacje zawodowe),
uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego (państwowy egzamin po
spełnieniu wymogów określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami).
Zapoczątkowana deregulacja prawna zawodów na rynku nieruchomości stanowi wielkie
wyzwanie i szansę na realizację przedsiębiorczych działań, podejmowanych przez absolwentów!!!
INŻYNIERIA FINANSOWA
tylko studia stacjonarne
Katedra Matematyki
Stosowanej
Przedmioty specjalnościowe:
tylko studia stacjonarne
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Rachunek prawdopodobieństwa
4
4
15
30
Podstawy modelowania w MATLABIE
5
4
45
15
Pochodne instrumenty finansowe
5
4
15
30
Procesy stochastyczne
5
4
30
30
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie
6
4
15
30
Modelowanie ekonometryczne
6
4
15
30
Zastosowanie Excela (VBA)
w inżynierii finansowej
6
3
30
15
Przedmiot
Ćwiczenia S
Wykład S
Cel specjalności
Inżynieria finansowa
Poznanie:
•
•
•
•
•
•
Zasad funkcjonowania rynków finansowych,
Nowoczesnych instrumentów finansowych,
Metod wyceny instrumentów finansowych,
Metod prognozowania,
Analizy portfelowej i fundamentalnej,
Specjalistycznego oprogramowania (MATLAB),
Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę matematyczną, statystyczną
i ekonometryczną
do prowadzenia pracy analitycznej na rynkach
finansowych
Specjalność Inżynieria Finansowa przygotowuje
do egzaminów koniecznych przy uzyskiwaniu certyfikatów:
PRMIA - Professional Risk Manager : www.prmia.org
GARP - Global Association of Risk Professionals: www.garp.com
Perspektywy zatrudnienia
Po ukończeniu specjalności Inżynieria finansowa możliwe jest zatrudnienie w:
•
•
•
•
•
bankach,
Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych,
Domach Maklerskich,
KNF – Komisji Nadzoru Finansowego,
pionie analiz i finansowym firm transportowych, handlowych,
produkcyjnych firmach konsultingowych,
Możliwe do osiągnięcia stanowiska:
 Doradca Inwestycyjny
 Makler
 Analityk w Dziale Kontroli / Controllingu, Planowania, Finansowym, Logistyki,
Departamencie Skarbu, Dealing Room – ie .
Menedżer Finansowy
Katedra Finansów
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia S/N
Wykład S/N
Podstawy decyzji menedżerskich
4
4
15/6
30/12
Decyzje finansowe w jednostkach sektora
finansów publicznych
5
4
30/6
30/12
Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
5
4
30/9
30/12
Podstawy wyceny i zarządzania ryzykiem
w finansach
5
4
15/9
30/12
Benchmarking w systemie informacji
menedżerskiej
6
4
30/9
30/12
Podstawy prawne decyzji menedżerskich
6
3
-/-
30/15
Zaawansowane wykorzystanie arkusza
kalkulacyjnego w finansach
6
4
30/18
15/-
Przedmiot
Cel specjalności
Menedżer Finansowy
Rzetelna wiedza na temat mechanizmów finansowych i zasad podejmowania decyzji finansowych jest
niezbędna do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem i rozwiązywania problemów finansowych w
jednostkach sektora finansów publicznych. Taką wiedzę oferuje specjalność Menedżer finansowy
przygotowana na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Przedmioty realizowane w ramach specjalności
zakładają interdyscyplinarne podejście do zarządzania finansami, prezentując uniwersalne i kompleksowe
rozwiązania problemów finansowych, uwzględniające najnowsze trendy i zjawiska obserwowane w sferze
finansów.
Absolwent specjalności Menedżer finansowy zdobędzie umiejętności i kompetencje niezbędne do:
 analizowania sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych wdrażania nowoczesnych rozwiązań w
zakresie decyzji finansowych
 koordynowania współpracy oraz integracji różnych działów funkcjonalnych z działem finansowym
przedsiębiorstwa
 samodzielnego i kolektywnego podejmowania decyzji finansowych
 opracowywania i prezentowania informacji finansowej, raportów
i sprawozdań. prognoz i planów finansowych
 identyfikowania źródeł i czynników ryzyka w działalności gospodarczej
 monitorowania realizowanych planów finansowych i oceny osiąganych wyników finansowych
 analizowania aspektów prawnych podejmowanych decyzji finansowych
 projektowania strategii finansowej przedsiębiorstwa
 projektowania zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem
Perspektywy rozwoju zawodowego
Specjalność kształci przyszłych menedżerów
finansowych, którzy mogą znaleźć zatrudnienie na
stanowiskach średniego i wyższego szczebla:
 w działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji
finansowych, krajowych i międzynarodowych;
 w działach finansowych jednostek sektora finansów
publicznych (np. gmina, powiat);
 w instytucjach oferujących outsourcing usług
finansowych i zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw;
 w ramach samodzielnie prowadzonej działalności
gospodarczej.
RACHUNKOWOŚĆ
Katedra Rachunkowości
Katedra Rachunkowości
Międzynarodowej
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia S/N
Wykład S/N
Rachunek wyników
4
4
15/-
15/15
Rachunkowość małych i średnich
Przedsiębiorstw
5
4
30/12
15/9
Sprawozdawczość finansowa
5
4
30/-
30/18
Zastosowanie informatyki w rachunkowości
5
4
30/12
30/9
Obciążenia podatkowe Przedsiębiorców
6
4
30/-
30/21
Rachunkowość budżetowa
6
4
30/12
30/9
Rachunkowość w sytuacjach kryzysowych
6
3
-/-
30/15
Przedmiot
Cel specjalności Rachunkowość
Przekazanie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:





zasad gromadzenia informacji o sytuacji majątkowej
i finansowej podmiotu gospodarczego w systemie kont księgowych,
zasad ustalania wyniku finansowego,
rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach,
zasad sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy,
wykorzystania narzędzi informatycznych w rachunkowości.
Perspektywy rozwoju zawodowego
Studiowanie na specjalności Rachunkowość umożliwia zdobycie wiedzy i
umiejętności pozwalających na:
• prowadzenie rachunkowości w podmiocie gospodarczym oraz
w biurach rachunkowych, centrach usług finansowych, przy
wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych,
• sporządzanie
sprawozdań
finansowych
w
oparciu
o krajowe regulacje prawne,
• analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu dla
różnorodnego kręgu odbiorców,
Program specjalności Rachunkowość przygotowuje merytorycznie kandydata do
państwowego egzaminu na biegłego rewidenta, doradcę podatkowego,
inwestycyjnego lub maklera.
RACHUNKOWOŚĆ I
PODATKI
Katedra Finansów
Katedra Rachunkowości
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia
S/N
Rachunek wyników
4
4
15/-
15/15
Sprawozdawczość finansowa
5
4
30/-
30/18
Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności
i podmiotów gospodarczych
5
4
30/-
30/21
Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i
podmiotów gospodarczych
5
4
30/-
30/21
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw z
wykorzystaniem systemów informatycznych
6
3
30/18
15/6
Rachunkowość kosztów pracy
6
4
15/9
15/6
Rozliczenia publicznoprawne w rachunkowości
jednostek gospodarczych
6
4
15/12
15/6
Przedmiot
Wykład
S/N
Cel specjalności
Rachunkowość i podatki
Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie zagadnień
dotyczących:
 systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
 zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów
informacji w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i
średnich podmiotów gospodarczych,
 ustalania i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich podmiotach
gospodarczych,
 praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych.
Perspektywy rozwoju zawodowego
Nabyta wiedza i umiejętności po studiach na specjalności Rachunkowość i
podatki wyposaża w wiedzę i kompetencje niezbędne do zajmowania
pomocniczych i samodzielnych stanowisk w małych i średnich podmiotach
gospodarczych
oraz w pionach finansowo-rachunkowych większych
podmiotów gospodarczych.
Przygotowuje absolwenta do wykonywania w szczególności obowiązków:
 księgowego prowadzącego rachunkowość podatkową małych
i średnich podmiotów gospodarczych,
 samodzielnego księgowego w małych przedsiębiorstwach,
 pracownika służb finansowo-księgowych zajmującego się ewidencją
księgową, ustalaniem i rozliczaniem podatków i innych obciążeń
publicznoprawnych.
Rachunkowość i Rewizja
Finansowa
tylko studia stacjonarne
Katedra Rachunkowości
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia
S/
Podstawy audytu finansowego
4
4
-/-
30
Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności
i podmiotów gospodarczych
5
4
30
30
Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i
podmiotów gospodarczych
5
4
30
30
Sprawozdawczość finansowa
5
4
30
30
Procedury zamknięć rocznych
6
4
15
15
Rachunkowość budżetowa
6
4
30
30
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw z
wykorzystaniem systemów informatycznych
6
3
30
15
Przedmiot
Wykład
S/
Cel specjalności
Rachunkowość i rewizja finansowa
Specjalność „Rachunkowość i rewizja finansowa” jest adresowana do studentów
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń
(kierunek: Finanse i Rachunkowość). Ma na celu przekazanie studentom aktualnej
wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu:
 Rachunkowości finansowej przedsiębiorstw i jednostek budżetowych,,
 Sprawozdawczości finansowej,
 Audytu finansowego,
 Procedur zamknięcia rocznego,
 Opodatkowania jednostek gospodarczych.
Perspektywy zatrudnienia
i rozwoju zawodowego
Absolwent specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa uzyskuje
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy:
 w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowisku samodzielnego
księgowego,
 w jednostkach zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg
rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym,
 w firmach audytorskich w charakterze asystenta biegłego rewidenta,
 prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług
finansowo-księgowych.
Na podstawie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Rachunkowość
i rewizja finansowa absolwent może ubiegać się o zaliczenie
poszczególnych egzaminów przewidzianych w postępowaniu
kwalifikacyjnym uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta.
STRATEGIE PODATKOWE
Katedra Finansów
Przedmioty specjalnościowe
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia
S/N
Wykład
S/N
Polityka fiskalna państwa
4
4
15/-
30/18
Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności i
podmiotów gospodarczych
5
4
30/-
30/21
Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności
i podmiotów gospodarczych
5
4
30/-
30/21
Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu zabezpieczenia
społecznego
5
4
15/-
30/21
Kontrola skarbowa i podatkowa
6
4
30/-
30/18
Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
6
4
30/-
15/18
Rachunkowość kosztów pracy
6
3
15/9
15/6
Przedmiot
Cel specjalności
Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie:
 analizowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
w obszarze systemu podatkowego,
 zasad funkcjonowania podatków bezpośrednich i pośrednich,
 praktycznej wiedzy, która pozwala podejmować optymalne decyzje w
ramach określonych uwarunkowań podatkowych wynikających zarówno
z krajowego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego.
Perspektywy rozwoju zawodowego
Uzyskane umiejętności w ramach oferowanej specjalności pozwalają:
 na rozpoczęcie niezależnej aktywności gospodarczej,
 na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, w jednostkach aparatu
skarbowego, instytucjach finansowych, w tym bankach, w
firmach leasingowych, parabankach;
 przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci
„Strategii podatkowych” mogą podjąć zatrudnienie są
posady: kierownicze w podmiotach gospodarczych, doradcy ds.
polityki podatkowo-finansowej, analityka sytuacji finansowo majątkowej, specjalisty ds. podatków i rachunkowości.
UBEZPIECZENIA
Katedra Rynku
Ubezpieczeniowego
Przedmioty specjalnościowe:
Ilość godzin
Semestr
Punkty
ECTS
Ćwiczenia S/N
Wykład S/N
Działalność ubezpieczeniowa
4
4
30/-
15/18
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
5
4
15/9
30/12
Ubezpieczenia majątkowe
5
4
30/-
15/18
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
5
4
30/-
30/21
Ubezpieczenia osobowe
6
4
30/-
30/18
Finanse ubezpieczeń
6
3
15/-
30/18
Prawo ubezpieczeń
6
4
15/-
30/18
Przedmiot
Student zdobywa wiedzę w zakresie:
 ubezpieczeń majątkowych i osobowych pozyskiwanych przez
konsumentów lub przedsiębiorstwa;
 funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych
i pośrednictwa ubezpieczeniowego;
 finansów i prawa w ubezpieczeniach prywatnych
i społecznych;
 świadczeń ubezpieczeniowych i sposobu ich dochodzenia;
Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w:





zakładach ubezpieczeń;
agencjach ubezpieczeniowych i firmach brokerskich;
organach nadzoru ubezpieczeniowego;
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszu Zdrowia;
przedsiębiorstwach korzystających z ochrony ubezpieczeniowej
(bez znajomości ubezpieczeń trudno funkcjonować finansistom, księgowym
i kadrowym).
Przedmioty do wyboru
Punkty
ECTS
Semestr
zimowy
S/N
Marketing bankowy
3
15/9
Fundusze poręczeniowe
3
15/9
Bankowości i Rynków Finansowych
Obrót wierzytelnościami
3
15/9
Prawa
Zamówienia publiczne
3
15/9
Finansów
Podatki lokalne
3
15/9
Finansów
Dyscyplina finansów publicznych
3
Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa
3
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Finanse samorządowe
3
15/9
Finansów
Partnerstwo publiczno-prywatne
3
15/9
Finansów
Elementy analizy technicznej
3
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Podstawy audytu wewnętrznego
3
15/9
Rachunkowości
Koszty pracy w rachunkowości
3
15/9
Rachunkowości
Organizacja rachunkowości
3
15/9
Rachunkowości
Harmonizacja i standardyzacja rachunkowości
3
15/9
Rachunkowości
Działalność zawodowa w sektorze nieruchomości
3
Przedmiot
Semestr
letni
S/N
Bankowości i Rynków Finansowych
15/9
15/9
Katedra
Finansów
Inwestycji i Nieruchomości
Przedmioty do wyboru
Punkty
ECTS
Semestr
zimowy
S/N
Zarządzanie ryzykiem w działalności
inwestycyjno-budowlanej
3
15/9
Organizacja procesu inwestowania w
nieruchomości
3
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości
3
15/9
Inwestycji i Nieruchomości
Przedmiot
Metody aktuarialne
Semestr
letni
S/N
Katedra
Inwestycji i Nieruchomości
15/9
Matematyki Stosowanej
15/9
Matematyki Stosowanej
Finanse strukturalne
3
Finanse behawioralne
3
15/9
Matematyki Stosowanej
Sekurytyzacja aktywów
3
15/9
Matematyki Stosowanej
Prawo instrumentów finansowych
3
15/9
Prawa
Prawo reklamy
3
15/9
Prawa
Instytucje Unii Europejskiej
3
15/9
Prawa
Gospodarka elektroniczna
3
15/9
Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej
Finansowe portale internetowe
3
Web 2.0 w praktyce biznesowej
3
15/9
Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej
E-finanse
3
15/9
Finansów
Planowanie finansowe
3
15/9
15/9
Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej
Finansów
Przedmioty do wyboru
Punkty
ECTS
Semestr
zimowy
S/N
Nadzór nad rynkiem finansowym
3
15/9
Planowanie świadczeń emerytalnych
3
15/9
Finansów
Psychologia pracy
3
15/9
Prawa
Rozwiazywanie sporów zbiorowych
3
15/9
Prawa
Zasady wykładni i stosowania prawa
3
15/9
Prawa
Zatrudnienie cudzoziemców
3
15/9
Prawa
Giełdy na światowym rynku finansowym
3
15/9
Bankowości i Rynków Finansowych
Rachunek ubezpieczeniowy
3
15/9
Finansów
Inwestycje ubezpieczeniowe
3
15/9
Rynku Ubezpieczeniowego
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
3
15/9
Rynku Ubezpieczeniowego
Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne
3
15/9
Finansów
Rachunkowość w ubezpieczeniach
3
15/9
Matematyki Stosowanej
Odpowiedzialność społeczna biznesu
3
Usługi bankowe w zarządzaniu finansami
3
15/9
Wycena przedsiębiorstwa
3
15/9
Windykacja należności
3
15/9
Finansów
Polityka kredytowa przedsiębiorstw
3
15/9
Finansów
Przedmiot
Semestr
letni
S/N
Katedra
Bankowości i Rynków Finansowych
15/9
Finansów
Opiekun Studiów Stacjonarnych
Beata Lepiarz
tel. 32 257 77 39, email:
[email protected]
pokój 315A
Opiekun Studiów Niestacjonarnych
Joanna Turek-Węcel
tel. 32 257 77 43, email:
[email protected]
pokój 317A
W sprawach wątpliwych można się kontaktować z
Katedrami
odpowiedzialnymi
za
poszczególne
specjalności
Download