najważniejsze przedsięwzięcia w obszarze zzl w firmach

advertisement
INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
dr Anna Jawor-Joniewicz
dr Anna Rogozińska-Pawełczyk
mgr Barbara Sajkiewicz
pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE ZZL
W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH
W XV EDYCJI
KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
10 grudnia 2014 r.
Warszawa
1
SPIS TREŚCI
Ogólne spojrzenie na ZZL w firmach uczestniczących w XV edycji Konkursu Lider ZZL…………………..3
Rozwój………………………………………………………………………………………………………………………………………....5
Kultura organizacyjna i wartości organizacyjne…………………………………………………………………………...10
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)………………………………………………………………………….………12
Zarządzanie zdrowiem………………………………………………………………………………………………………………….16
Zarządzanie kompetencjami…………………………………………………………………………………………………….…..18
Wprowadzanie nowego pracownika do organizacji ……………………………………………………………..………21
Zarządzanie wynikami pracy i SOOP……………………………………………………………………………………………..23
Praca zespołowa………………………………………………………………………………………………………………….…….…26
Komunikacja wewnętrzna…………………………………………………………………………………………………..………..28
Budowanie wizerunku pracodawcy (Employer Branding)……………………………………………………….….…31
Badania satysfakcji pracowników…………………………………………………………………………………………….……33
Zarządzanie różnorodnością………………………………………………………………………………………………….……...36
Zakończenie - Korzyści dla firm wynikające ze stosowania dobrych praktyk ZZL….……………..…….…..38
Wykresy ……………………………………………………………………………………………………………………………….……...39
2
OGÓLNE SPOJRZENIE NA ZZL W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH
W XV EDYCJI KONKURSU LIDER ZZL
W 2014 r. miała miejsce jubileuszowa, XV edycja Konkursu Lider Zarządzania
Zasobami Ludzkimi. Analiza informacji pozyskanych w trakcie postępowania
konkursowego wskazuje, iż rok 2014 przyniósł znaczną intensyfikację działań
podejmowanych przez firmy na rzecz rozwoju funkcji personalnej. Obok tendencji
zarysowujących się we wcześniejszych latach, jak np. wzmocnienie pozycji działów
zzl w przedsiębiorstwach czy dbanie o stały rozwój kompetencji pojawiają się trendy
nowe, mające szanse na upowszechnienie, jak np. podejmowanie działań z zakresu
employer brandingu czy zarządzania różnorodnością.
Na przestrzeni ostatnich edycji organizatorzy Konkursu stwierdzają rosnącą
popularność poniżej wymienionych praktyk:
a) Wzmacnianie strategicznej roli zzl w firmach,
b) Dostosowywanie korporacyjnych praktyk zzl do polskich uwarunkowań,
c) Zapewnienie pracownikom możliwości stałego rozwoju,
d) Doskonalenie zarządzania wynikami,
e) Przebudowa kultury organizacyjnej,
f) Wprowadzenie rozwiązań outplacementowych,
g) Udrożnienie kanałów komunikacyjnych,
h) Rozwój pracy zespołowej,
i) Dbanie o zdrowie pracowników,
j) Popularyzacja employer brandingu,
k) Popularyzacja zarządzania różnorodnością.
Znaczna część zaprezentowanych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi wdrażana
jest w przedsiębiorstwach prywatnych. Nie oznacza to jednak, że firmy państwowe
oraz organy administracji publicznej nie podejmują działań służących doskonaleniu
3
funkcji personalnej.
W XV edycji konkursu w grupie przedsiębiorstw państwowych szczególnie duży
nacisk kładziono na:
a) Zwiększenie spójności systemu zarządzania zasobami ludzkimi – zarządy firm
dbały o szersze powiązanie różnych obszarów zzl (np. ocenianie, wynagradzanie,
awanse) w jeden spójny system. Służyło temu m.in. dopracowanie lub redefinicja
celów strategii zzl oraz kryteriów oceny wyników pracy.
b) Dbałość o zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników – osiągniecie
tego celu było możliwe nie tylko dzięki szerszemu zastosowaniu instrumentów
motywowania, ale także poprzez dążenie do poprawy atmosfery pracy w firmach
uczestniczących w Liderze ZZL.
Dyrektorzy personalni twierdzą, że dynamiczny rozwój firm pociąga za sobą
konieczność realizacji szeregu projektów i inicjatyw w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi, których celem jest przygotowanie pracowników do podejmowania nowych
wyzwań – w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku i rosnących oczekiwań
klientów, ale także do zmian zachodzących w organizacji i jej kulturze.
4
ROZWÓJ
Jak co roku, większość firm, które przystąpiły do XV edycji konkursu Lider
Zarządzania Zasobami Ludzkimi zabiegała o stały rozwój swoich pracowników.
Wśród stosowanych rozwiązań znalazły się zarówno działania skierowane do
potencjalnych zatrudnionych w organizacjach, ogółu zatrudnionych, jak i do
wybranych grup pracowników.
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane rozwiązania z zakresu rozwoju zasobów
ludzkich podejmowane przez uczestników XV edycji konkursu.
Inicjatywy skierowane do wszystkich pracowników:
Ustawiczny rozwój pracowników
Jedna z organizacji biorąca udział w XV konkursie Lider Zarządzania Zasobami
Ludzkimi utworzyła program budowania świadomości rozwojowej pracowników oraz
budowania osobistej odpowiedzialności za swój rozwój i karierę. Hasło nawiązywało
do podejścia do rozwoju w firmie, gdzie odpowiedzialność za rozwój spoczywa przede
wszystkim na pracowniku, a rolą przełożonego i firmy jest wspieranie pracownika w
rozwoju osobistym i jego kariery (przez dostępne procesy i narzędzia rozwojowe)
Celem programu było zachęcenie pracowników do ustawicznego rozwoju oraz wzięcia
odpowiedzialności za świadome budowanie własnej kariery.
W skład programu wchodzą elementy związane z ogólnym szkoleniem na temat
polityki oraz narzędzi rozwojowych dostępnych w firmie, szkolenia warsztatowego na
temat rozwoju osobistego z udziałem zewnętrznego konsultanta. Program rozwojowy
wyposażony jest także w zestaw informacyjny w postaci ogólnego informatora i
szczegółowego
przewodnika
przygotowującego
do
rozmowy
rozwojowej
z
przełożonym.
Utworzenie Centrów lub Akademii Szkoleniowych
Programy rozwojowe utworzenie przez kilku uczestników konkursu z myślą o
wszystkich pracownikach firm to różnego rodzaju Centra lub Akademie szkoleniowe
oferujące przede wszystkim szkolenia produktowe, procesowe i jakościowe a także
5
szkolenia z kompetencji miękkich i szkolenia językowe. Ich celem jest rozwój lub
uzupełnianie wiedzy na temat procesów, zasad i standardów pracy aby zapewnić
wzrost efektywności wykonywanej pracy, lepsze rozumienie potrzeb organizacji oraz
budowanie kultury współpracy i wymiany doświadczeń. Szkolenia z tego zakresu
dedykowane są wszystkim pracownikom i stanowią odpowiedź na wymagania
klientów i organizacji, promując kulturę dzielenia się wiedzą. Działania szkoleniowe
prowadzone w ramach Akademii lub Centrów szkoleniowych mają na celu szeroko
pojęty rozwój kompetencji w kluczowych obszarach i procesach, między innymi
poprzez identyfikację i transfer wiedzy ekspertów, poprzez różne ofensywy
szkoleniowe, tworzenie centrów kompetencji lub organizację konsultacji z ekspertami
w danych dziedzinach.
Umożliwienie dostępu do szkoleń e-learningowych i nowoczesnych programów
edukacyjnych
Uruchomienie przez jedną z firm nowoczesnej platformy e-learningowej umożliwiło
jej załodze dostęp do kilkudziesięciu szkoleń m.in. ogólnorozwojowych, z zakresu
zarządzania
projektami
oraz
doskonalenia
umiejętności
obsługi
programów
komputerowych. Menedżerom dedykowano kursy kierowania ludźmi, organizacji
pracy oraz podnoszenia innowacyjności. Najbardziej doświadczeni członkowie kadry
zarządzającej mogą wziąć udział w dedykowanym im programie, ukierunkowanym na
doskonalenie umiejętności przywódczych. Platforma internetowa umożliwia także
wszystkim pracownikom możliwość jej użytkowania i dalszego aktualizowania swoich
umiejętności oraz doświadczenia.
Rozwój kompetencji eksperckich
W jednej z firm uczestniczących w konkursie zaimplementowano ścieżki eskperckie,
które pomagają pracownikom budować ich kariery poprzez wyznaczanie i osiąganie
celów, które odpowiadają ich kompetencjom, wiedzy i doświadczeniu. Wszystkim
pracownikom oferowana jest możliwość rozwoju i szkoleń oraz możliwość wyboru
własnej ścieżki kariery, która pomoże im rozwijać się i pracować jako ekspert lub jako
menedżer zespołu. Celem programu jest przygotowanie ekspertów i ich dopasowanie
do potrzeb biznesowych oraz planowanie ich dalszego rozwoju w firmie.
6
Rozwój kompetencji technicznych
W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników komórek
technicznych, w jednej z firm, powstał program zakładający rozwój kompetencji
funkcyjnych, społecznych, branżowych i osobistych. Jest on działaniem rozwoju
długofalowego, zakładającego przeszkolenie wszystkich pracowników komórek
technicznych w ramach organizacji.
Inicjatywy skierowane do menedżerów
Szkolenia dla ogółu menedżerów
W ramach projektu
skierowanego do
kadry zarządzającej jednej z firm
przystępujących do konkursu przewidziano obok tradycyjnych szkoleń, także inne
działania rozwojowe ukierunkowane na umocnienie pożądanego stylu kierowania
powiązanego z systemem wartości firmowych. Wyzwania przywódcze stają się
pożądanymi kompetencjami, których
firma wymaga od liderów, którzy z jednej
strony jako eksperci merytoryczni posiadają doświadczenie i wiedzę z zarządzanego
obszaru, z drugiej strony rozumieją potrzebę ciągłych - nie zawsze możliwych do
zaplanowania - zmian. W dużej mierze skoncentrowano się na rozwoju elastyczności,
czyli zdolności do szybkiego modyfikowania strategii, relokacji zasobów i szybkiego
modelowania struktur, procesów, procedur aby sprawnie reagować na zmian rynku. W
realizację projektu zaangażowani są Liderzy Strategiczni, Wyższa Kadra Menedżerska
oraz Kadra Operacyjna.
Programy rozwojowe powiązane z planami sukcesji
a) W związku z pojawiającą się potrzebą utrzymania ciągłości zrządzania jedna z
firm biorąca udział w Konkursie zorganizowała autorski program zapewniający
następców (sukcesorów) na
stanowiska w firmie, które są związane z
kluczowymi obszarami działalności oraz dostępem do unikalnej wiedzy i
technologii. Program podzielony został na 3 zasadnicze etapy: nominacja,
diagnoza i rozwój. Program dedykowany jest do wszystkich osób biorących
udział w procesie, przy czym firma zakłada, iż osoby o niewystarczającym
potencjale menadżerskim stworzą pulę Ekspertów Wewnętrznych, którzy będą
7
rozwijani w obszarze kompetencji branżowych i trenerskich, by móc finalnie
stać się ambasadorami „organizacji uczącej się”. Z kolei dla osób, u których
zidentyfikowany zostanie potencjał menadżerski, przewidziany jest dwuletni
plan rozwoju pod opieką osobistego mentora. W ramach realizacji programu
istnieje w firmie współpraca ze wszystkimi służbami personalnymi oddziałów,
Dyrektorami Generalnymi oraz Zarządem firmy. Taka formuła daje możliwość
zachowania ciągłości obsady kadrowej na stanowiskach kluczowych z punktu
widzenia firmy. Cechą charakterystyczną programu jest oparcie go na rekrutacji
wewnętrznej oraz aktywna partycypacja obecnej kadry kierowniczej. Pozwala
to na transfer wiedzy i przygotowanie sukcesorów do efektywnej realizacji
zadań na docelowych stanowiskach.
Inicjatywy szkoleniowe skierowane do potencjalnych pracowników:
a) Są to serie unikalnych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów
wewnętrznych na wybranych uczelniach. Celem programu jest edukacja
potencjalnych
pracowników
oraz
pokazywanie
najlepszych
praktyk
stosowanych w firmach. Poprzez te spotkania prezentowane są także różne
aspekty z działalności firm oraz wzmacnianie wizerunku firmy eksperckiej.
b)
Innym programem prowadzonym przez firmie biorącą udział w konkursie jest
współpraca z wybranymi kołami naukowymi przy wsparciu pracowników
naukowych szkoły wyższej. W ramach tego projektu realizowane są szkolenia z
konkretnych zagadnień, studenci uczestniczą też w dniach otwartych. W
ramach finału organizowany jest również konkurs wiedzy podczas którego
uczestniczy mierzą się z pytaniami na temat firmy organizującej program oraz z
pytaniami z obszarów poznanych w trakcie szkoleń. Najlepsi studenci, którzy
wykazali się największą wiedzą odbywają sześciomiesięczne płatne staże w
siedzibie firmy organizatora.
c) Kolejnym programem skierowanym do studentów aktywnie działających w
środowisku akademickim i interesujących się dziedziną w której działa firma
jest wybieranie spośród studentów reprezentantów firmy, którzy stają się
8
łącznikiem organizacji ze światem studenckim. Osoba, która zostanie
reprezentantem ma możliwość poznania firmy i sposobu działania na
międzynarodowym rynku oraz może rozwinąć swoje umiejętności poprzez
współdziałanie
w
zakresie
budowania
wizerunku
firmy.
Ponadto
reprezentantom oferowane są m.in. płatne praktyki letnie organizowane w kilku
działach firmy, kartę multisport oraz bilet okresowy komunikacji miejskiej,
merytoryczne wsparcie przy tworzeniu i wdrażaniu indywidualnych planów
działania oraz udział w warsztatach i szkoleniach dopasowanych do potrzeb
reprezentantów.
9
KULTURA ORGANIZACYJNA I WARTOŚCI ORGANIZACYJNE
W badanych firmach bardzo duży nacisk kładzie się na kompleksowe podejście do
zarządzania kapitałem ludzkim, łączące misję, kulturę i wartości organizacyjne.
Jedną z firm uczestniczących w Konkursie była organizacja stawiająca przed sobą cel
określenia pożądanej docelowej kultury organizacyjnej i wartości organizacyjnej
poprzez stworzenie takiego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się dobrze,
a ich wartości są podzielane przez pozostałych pracowników i współpracowników
przy jednoczesnym dostarczaniu celów biznesowych. Wprowadzany projekt miał
także na celu wzmocnienie wśród pracowników kompetencji i postaw sprzyjających
osiąganiu celów strategicznych firmy. Cele biznesowe, stawiane do tej pory głównie
menedżerom oraz wybranym grupom są teraz kaskadowane w dół organizacji do
wszystkich pracowników, dzięki czemu także wśród pracowników z niższych szczebli
organizacji budowane jest poczucie współodpowiedzialności za wyniki firmy jako
całości. Realizacja projektu ściśle wiązała się z partycypacyjnym podejściem i
zaangażowaniem wszystkich pracowników, począwszy od najniższych stanowisk w
strukturze, we wszystkie kwestie mające istotny wpływ na funkcjonowanie firmy.
Dlatego postanowiono zaprosić do wypowiedzenia się nt. docelowej kultury
organizacyjnej i wartości organizacyjnych wszystkich pracowników i menedżerów
firmy, wierząc, że mają najlepszą wiedzę o tym, jaka powinna być kultura firmy oraz
jakie wartości powinny ją prezentować. W rezultacie zorganizowano anonimowe
badanie ankietowe, w którym pracownicy wypowiadali się na temat ich zdaniem
pożądanej docelowej kultury organizacyjnej oraz wartości organizacyjnych. Ankiety
można było wypełniać zarówno on-line, jak i w wersji papierowej. Wyniki ankiety
zostały
zaprezentowane
wybranym
przedstawicielom
pracowników
i
kadry
menedżerskiej na warsztatach. Celem warsztatów było dodatkowo wypracowanie
propozycji zestawu docelowych wartości organizacyjnych. Po zakończeniu wszystkich
spotkań wyniki badania oraz zagregowane prace grup warsztatowych zostały
przedstawione Zarządowi, który zdecydował o wyborze ostatecznych wartości firmy.
Następnie do każdej z wartości została dopisana definicja służąca uwspólnieniu ich
10
rozumienia. Ostatecznie wspólnie wybrano pięć wartości, którymi wszyscy
pracownicy firmy będą wyznaczać swoją pracę oraz którymi będą komunikować się
na
zewnątrz.
Zaangażowanie
pracowników,
oraz
kierowników
w
projekt
zaowocowało stworzeniem swoistych drogowskazów, które stanowią wsparcie w
osiąganiu wspólnych celów. Zdefiniowanie wspólnych wartości pomogło także
uwspólnić rozumienie i sposób komunikacji kluczowych elementów kultury
organizacyjnej. Natomiast wprowadzenie standardów wyznaczania i rozliczania celów
biznesowych pozwoliły zaangażować pracowników w realizację wspólnego celu i
pobudzić ich do wzięcia odpowiedzialności za wyniki całej organizacji. Wszystkie
działania przygotowują pracowników do podejmowania nowych wyzwań i do zmian
zachodzących w organizacji, a przez to do rozwoju i umacniania pozycji firmy na
rynku.
11
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOSC BIZNESU (CSR)
Przedsięwzięcia z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu były bardzo
popularne wśród uczestników XV edycji Konkurs Lider ZZL. Powoli takie działania
stają się standardem w najlepszych organizacjach.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest w firmach realizowana w wielu wymiarach.
Jedna z firm nagrodzonych za działania w tym obszarze podejmowała inicjatywy w
ramach:
• Etyki biznesu - Odpowiedzialność Zarządu - Zarząd jest patronem działań CSR
w firmie, opracowano, przyjęto założenia w zakresie CSR na poziomie
korporacyjnym;
• Działalności charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej;
• Edukacji - Kontakt i współpraca z uczelniami, kształtowanie sylwetki
przyszłego absolwenta oraz promowanie studentów poprzez staże, praktyki,
stypendia;
• Działań na rzecz pracowników - Pomoc finansowa i rzeczowa dla pracowników
w trudnej sytuacji
materialnej, zatrudnianie osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności i dostosowanie stanowisk pracy do ich potrzeb, edukacja
prawna w firmie, rekreacja dla pracowników: możliwość bezpłatnego
korzystania z basenów, piłka siatkowa, fitness, siłownia);
• Działań dla środowiska naturalnego - Zarządzanie odpadami i wykorzystywanie
odpadów - Wysoce rozwinięta świadomość pracowników na temat ochrony
środowiska i ekologii, pozwala na skuteczną segregację odpadów na terenie
zakładu. Firma dostarcza odpady jako surowiec wtórny – bezpośrednio do firm
zajmujących się przetwórstwem odpadów lub tez jako surowiec do produkcji
paliw alternatywnych. W konsekwencji żaden z odpadów nie trafia na
wysypiska odpadów.
12
Kolejnym przedsięwzięciem zaimplementowanym przez jedną z firm biorącej
udział w Konkursie jest projekt stworzenia strategii CSR, która opiera się na trzech
filarach:
• Zaangażowaniu społecznym oscylującym wokół wspierania społeczności, w
których firma posiada swoje biura oraz inspirowaniu pracowników do aktywnej
postawy wobec problemów społecznych.
• Środowisku poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu, jaki firma może
wywierać na środowisko w obszarach zużycia energii, wody oraz użycia i
marnotrawienia papieru, a tym samym zmniejszenie zbędnych kosztów.
• Różnorodność dzięki wspieraniu długoterminowego zatrudnienia i rozwoju
pracowników.
Wzbogacanie
wewnętrznej
kultury
firmy
opartej
na
różnorodności jako wartości organizacyjnej.
W ramach przyjętej strategii realizowane są różnorodne programy dedykowane
powyższym obszarom. Do najbardziej interesujących należy program, który jest
odpowiedzią na wiele oddolnych inicjatyw pracowników firmy, którzy regularnie
zwracają uwagę na istotne problemy społeczne w swoim otoczeniu. Polega na on
na angażowaniu się pracowników firmy w działalność wolontariacką na rzecz
rozwiązywania ważnych dla nich i ich otoczenia kwestii społecznych. Jednocześnie
firma przekazuje wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne pracownikom,
którzy zgłoszą najlepsze projekty społeczne. Dzięki temu każdy ma możliwość
osobistego
zaangażowania
się
w
działania
prospołeczne.
Najwięcej
podejmowanych inicjatyw dotyczyło prowadzenia różnego typu warsztatów
rozwojowych – od artystycznych, przez językowe i rozwijające kompetencje
komunikacyjne do sportowych, jednocześnie znaczna część projektów miała na
celu także odnowienie pomieszczeń, poprawę warunków funkcjonowania
organizacji czy grupy, były tez projekty sportowe i integracyjne. Jednocześnie
największą grupę odbiorców stanowiły dzieci i młodzież, dalej seniorzy i
zwierzaki.
Innym programem przyjętym w ramach strategii CSR jest projekt, którego celem
jest zbudowanie modelu zatrudnienia osób niewidomych w firmie. Tworzenie
13
warunków efektywnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aby mogły
wykorzystywać swój zawodowy potencjał i rozwijać ścieżkę kariery, a
jednocześnie przynosić firmie korzyści, jest zjawiskiem rzadkim. Wymaga to z
jednej strony dobrego przygotowania otoczenia do współpracy z osobami
niepełnosprawnymi poprzez podnoszenie świadomości pracowników firmy, a z
drugiej
przygotowania
do
pracy
samych
osób
niepełnosprawnych
z
uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz adekwatnej do nich adaptacji
miejsc
pracy.
Docelowo
zbudowano
model
zatrudnienia
osób
z
niepełnosprawnością wzroku, a tym samym firma wyszła naprzeciw potrzebom
społecznym i promowała aktywność zawodową wśród tej grupy osób.
Innym ciekawym projektem jest oferowanie przez firmę wsparcia przyszłym
rodzicom (pracownikom firmy) w zakresie informowania ich przyszłych rodziców
odnośnie praw i obowiązków w tak ważnym momencie, aktywizacja kobiet
przebywających na zwolnieniu macierzyńkim do powrotu do pracy, dostarczenie
wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych przyszłej mamie oraz edukowanie
kierownictwa w zakresie prawa i niezbędnych informacji związanych z urlopami
macierzyńskimi / tacierzyńskimi oraz każdym aspektem związanym z prawem
pracy. Program jest więc dedykowany nie tylko (przyszłym) mamom, które są
zatrudnione w firmie, ale także tatom oraz przełożonym.
Wśród najważniejszych przedsięwzięć znalazł się także outplacement (program
wspierający aktywność zawodową osób odchodzących z firmy), którym objęci
zostali pracownicy odchodzący z firmy na skutek zmian organizacyjnych. Dzięki
temu programowi pracownicy odchodzący z firmy w ramach zwolnień grupowych
oprócz odprawy, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy, otrzymują także
wsparcie w efektywnym zaplanowaniu i realizowaniu dalszego rozwoju
zawodowego na wewnętrznym oraz zewnętrznym rynku pracy.
Program jest realizowany dwuetapowo:
14
Etap I - realizowany jest wewnętrznie jeszcze podczas zatrudnienia uczestnika w
Orange Polska. Ma on na celu przygotowanie pracownika do zmiany roli
zawodowej, a także wykorzystanie możliwości wewnętrznego rynku pracy.
Odbywa
się
on
poprzez
warsztaty grupowe
i
spotkania
indywidualne
przygotowujące do planowania dalszej kariery zawodowej,
Etap II - realizowany we współpracy z firmami zewnętrznymi po rozwiązaniu
stosunku pracy. Etap ten polega na indywidualnej pracy z konsultantem nad
określaniem swojego potencjału, przy jednoczesnym poznawaniu lokalnego rynku
pracy, aktywnym poszukiwaniu i docieraniu do aktualnych ofert pracy.
Program w całości finansuje firma.
15
ZARZĄDZANIE ZDROWIEM
Coraz więcej firm bardzo dużą wagę przykłada do działań prozdrowotnych i
wspierających zdrowie pracowników. Przedsiębiorstwa oferują wiele dodatkowych
badań i aktywności wspierających zdrowie pracowników. Widzą w tym źródło
sukcesu, bowiem zdrowi pracownicy są zmotywowani do pracy i odnoszą sukcesy, a
firma może być postrzegana jako najlepszy pracodawca.
Głównym celem prozdrowotnych praktyk jest wprowadzenie w tym zakresie
wypracowanie i realizacja aktywności wspierających zdrowie pracowników,
zagwarantowanie spójności działań w obszarze zarządzania zdrowiem, bieżąca
wymiana informacji dotycząca działań realizowanych w poszczególnych komórkach
organizacyjnych. Rezultatem em tych działań jest obniżenie absencji chorobowej,
poprawa warunków pracy oraz zachowanie w jak najlepszej kondycji psychofizycznej
naszych pracowników.
Przykładami prozdrowotnych praktyk są badania dodatkowe oferowane wszystkim
pracownikom, których celem było monitorowanie stanu zdrowia (załogi oraz
jednostek), profilaktyka chorób cywilizacyjnych, wczesna diagnostyka a także
podnoszenie świadomości zdrowotnej. to kompleksowy przegląd zdrowotny
pozwalający zapobiegać chorobom. Badania prozdrowotne obejmują szeroki zakres
badań diagnostycznych zakończonych poradą lekarską oraz wydaniem konkretnych
zaleceń (schemat poniżej określa zakres badania). Innymi profilaktycznymi
programami jest dbanie o prawidłową wagę ciała przy współpracy specjalisty
dietetyka. W ramach programu codziennie dostarczane są zdrowe posiłki w
zakładowej kantynie. Jest to rodzaj programu, który pozwoli monitorować stan
zdrowia załogi i lepiej dopasowywać aktywności prozdrowotne do stanu zdrowia oraz
potrzeb pracowników. Opiera się ona na założeniach popartych wczesną diagnozą
sytuacji w firmie oraz na eksperckiej wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii
zarządzania zdrowiem.
Inną inicjatywą podejmowaną przez firmy biorące udział w Konkursie to promowanie
działalności sportowej, charytatywnej i kulturalnej pracowników, dzięki czemu
16
wspierane jest ich zdrowie psychiczne oraz dobra kondycja fizyczna. Prowadzone są w
tym zakresie kampanie informacyjne na temat uzależnień. Na terenie firm działają
zakładowe drużyny sportowe oraz zespoły miłośników i hobbystów.
Kolejną cenną praktyką w obszarze zarządzania zdrowiem jest dopasowanie
warunków pracy do warunków pogodowych. Dzięki odpowiednio dobranej i
dystrybuowanej odzieży roboczej, a także ciągłej poprawie warunków środowiska
pracy na halach produkcyjnych inicjuje się działania profilaktycznie przeciwko
chorobom
układu
oddechowego
(np.
przeziębienia)
oraz
wspierane
jest
bezpieczeństwo pracy pracowników.
W ramach realizowania polityki prozdrowotnej jedna z nagrodzonych w konkursie
firm
stara
się
indywidualnie
dopasować
stanowiska
do
pracowników
z
przeciwskazaniami zdrowotnymi powracających po długich nieobecnościach, a także
umożliwia im konsultacje z fizjoterapeutą w miejscu pracy. Zostały zbadane te
stanowiska pracy, na których w trakcie prac analizowane były postawy ciała w jakich
wykonywana jest praca, siły z jakimi pracownicy oddziaływają na przyrządy
sterownicze, narzędzia i części, ręczne przemieszczanie materiałów oraz obciążenie
kończyn górnych. W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia jakiegokolwiek
ryzyka podejmowane są działania optymalizacyjne mające na celu doprowadzenie
stanowiska do odpowiedniego stanu. Na terenie zakładu znajduje się również
ambulatorium, w którym pracownicy mogą bezpłatnie skorzystać z usług medycznych
oraz porad lekarzy specjalistów.
Poprzez kompleksowe zarządzanie zdrowiem w naszym zakładzie przyczyniamy się
do wzrostu zadowolenia z pracy naszych pracowników w ramach obszaru
strategicznego Atrakcyjny pracodawca.
17
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2013 roku był projekt
opracowania planu rozwoju kwalifikacji pracowników pod kątem tworzenia nowych
technologii, budowy nowej fabryki przy zapewnieniu ciągłości procesu pozyskiwania
nowych pracowników poprzez kształcenie zawodowe. Celem projektu było stworzenie
kompleksowego rozwiązania pozwalającego opracować model kompetencyjny, a także
ukształtowanie usystematyzowanego i spójnego podejścia do problemu identyfikacji
kompetencji na różnych poziomach. Konieczność wdrożenia modelu zarządzania
zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach wynikała z potrzeby uporządkowania
istniejących procedur rekrutacji i selekcji pracowników, dokonywania ocen
okresowych, planowania indywidualnych ścieżek kariery, a także zmniejszenia dużej
fluktuacji kadr. Dodatkowo stworzony model kompetencyjny jest narzędziem
pomocnym w zakresie prowadzenia polityki szkoleniowej.
Plan rozwoju kwalifikacji pracowników zakładał opracowanie programu stopniowego
podnoszenia kwalifikacji: „Off the Job”, „Near the Job”, pozwalających na
samodzielne wykonywanie nowych zadań, aż do oceny jakości wykonywanych przez
pracownika zadań „On the Job”, opracowanie szkoleń dotyczących przekazywania
wiedzy oraz programu o charakterze informacyjno – motywacyjnym. Szkolenia
przygotowujące do przekazywania wiedzy mają za zadanie wykreować trenerów
wewnętrznych, do zadań których należeć będzie krótkoterminowe fachowe wdrożenie
pracowników na poszczególnych obszarach, przekazywanie istotnych informacji
dotyczących nowych części i procesów, ocena kwalifikacji pracowników na podstawie
listy wymaganych kompetencji orz przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom
w trakcie szkolenia i po jego realizacji.
Na każdym z etapów procesu szkoleniowego uczestnicy szkoleń podlegają ocenie. Po
szkoleniach „Off the Job” pracownik może wykonywać określone zadania z pomocą
trenera i z odpowiednią jakością. Na kolejnym etapie, „Near the Job”, wymagane
zadania pracownicy powinni wykonać samodzielnie, nadal z dbałością o jakość.
Ostatni etap oceny dotyczy pracy wykonywanej samodzielnie, w określonym czasie i z
18
odpowiednią jakością i oznacza ona pełne wykwalifikowanie pracownika do
wykonywania zadań przy produkcji. Aby umożliwić trenerom wewnętrznym realizację
tych zadań, zaprojektowano dla nich trening przekazywania wiedzy fachowej, który
proponuje ujednoliconą systematykę szkoleń prowadzonych dla pracowników oraz
podkreśla te elementy komunikacji, które wpływają na skuteczne przekazywanie
wiedzy fachowej, konstruktywną informację zwrotną oraz rzetelną ocenę poziomu
wyszkolenia pracowników.
Kolejnym etapem realizacji planu rozwoju kompetencji pracowniczych jest rozwój
kwalifikacji pracowników pod kątem powstania nowej fabryki. Etap ten zakładał
wyłonienie interdyscyplinarnego zespołu ds. rozwoju kompetencji, stworzenie
koncepcji szkoleń modułowych, programów rozwoju dla grup docelowych oraz
powstania programu wdrożeniowego dla nowych pracowników.
Wyłoniony interdyscyplinarny zespół pracował nad planem rozwoju kwalifikacji,
opracowanym dla poszczególnych grup docelowych oraz wszystkich pracowników
projektu nowej fabryki. Celem było takie wykwalifikowanie pracowników,
pracowników, aby byli przygotowani na nowe zadania i w konsekwencji zapewnili
płynny rozruch nowych produktów. Ponadto zadaniem zespołu projektowego było
zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających zdobywanie kwalifikacji przez
pracowników.
Aby
kwalifikacje
pracowników
odpowiadały
aktualnemu
zapotrzebowaniu, została stworzona koncepcja szkoleń modułowych, która była
każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb. Interdyscyplinarny zespół
wraz z reprezentantami poszczególnych działów fachowych dalej opracowywali dla
każdej grupy docelowej program rozwoju, który składał się ze szkoleń fachowych,
ponadfachowych oraz praktyki na miejscu pracy. Przy zatrudnieniu nowego
pracownika bądź w przypadku przejmowania nowych obowiązków zaplanowany był
program wdrożeniowy, który składał się z kilku elementów. Pierwsza część to
szkolenie wdrożeniowe dające pogląd na temat podstawowych zasad panujących w
przedsiębiorstwie. Zawiera również tematy związane z ochroną środowiska oraz
jakością. Kolejnymi ważnymi modułami dla poszczególnych grup pracowników są np.
szkolenie dotyczące treningu koncernowego systemu produkcyjnego i trening
czynności podstawowych. Na końcu programu wdrożeniowego znajdują się szkolenia
19
techniczne i fachowe. Program zbudowany został w taki sposób, aby pracownicy po
każdej części teoretycznej mogli sprawdzić swoje umiejętności na stanowisku pracy.
Wdrożony plan rozwoju kwalifikacji pomaga zidentyfikować i zmierzyć umiejętności
pracowników w odniesieniu do wymaganych kompetencji w danej roli oraz w
odniesieniu do poziomu zaszeregowania oraz jakie umiejętności są wymagane, aby
dany pracownik mógł się dalej w organizacji rozwijać.
20
WPROWADZANIE NOWEGO PRACOWNIKA DO ORGANIZACJI
Proces wprowadzania nowych osób na stanowiska pracy jest procesem bardzo
ważnym, wymagającym determinacji i silnego wsparcia organizacyjnego oraz
uświadamiającego ze strony działu HR.
Ustrukturyzowany i interaktywny program onboardingowy – wprowadzający nowych
pracowników – proponuje jedna z firm biorąca udział w Konkursie. Proces wdrażania
i adaptacji nowych pracowników jest zintegrowany z wymogami nowej strategii oraz z
zapotrzebowaniem generacji Y i Z.
Obecnie pierwsze 2-3 dni pracownik przechodzi przez cykl interaktywnych szkoleń
(warsztatów) – w ten sposób pracownicy nabywają wiedzę na temat firmy (wartości,
możliwości rozwoju oraz w sprawie organizacyjnych aspektów – administracyjnych).
W ramach onboardingu zaangażowani są managerowie najwyższego szczebla, gdyż
prowadzą część dotycząca strategii firmy.
Innym bardzo ważnym przedsięwzięciem wdrożonym w firmie uczestniczącej w
Konkursie było wprowadzenie nowego podejścia do procesu rekrutacyjnego.
Głównym celem tej działalności było zwiększenie efektywności procesu oraz
poprawienie jakości odczuwalnej przez potencjalnych pracowników.
W tym celu zespół rekrutacyjny został podzielony na dwa podzespoły: zespół
związany z rekrutacją studentów i absolwentów szkół wyższych oraz na zespół
związany z rekrutacją specjalistów.
Największe zmiany zaszły w procesie realizowanym przez zespół związany z
rekrutacją studentów i absolwentów szkół wyższych. Kandydaci przechodzą przez
testy online (językowe i analityczne) oraz telefoniczny wywiad HR. Wybrani w ten
sposób kandydaci są zapraszani na Assessment Center, który jest oparty o 3 elementy:
a. Powitanie kandydatów – prezentowane są dwa filmy związane z wartościami
oraz krótkie przywitanie dyrektora.
b. Przeprowadzenie testów –
wachlarz różnorodnych testów pozwala lepiej
poznać umiejętności kandydata
21
c. Wywiad z potencjalnym przełożonym
Zaraz po Assessment Center wydawana jest decyzja o zatrudnieniu danego kandydata.
W ten sposób proces jest efektywniejszy oraz szybszy – przez co kandydaci nie są
zmuszeni wyczekiwać długie tygodnie na odpowiedź, gdyż co do zasady otrzymują ją
najpóźniej do trzech dni roboczych.
W
przypadku
zespołu
rekrutującego
ekspertów
podejście
jest
bardziej
zindywidualizowane. Tu każdy rekruter jest odpowiedzialny za proces od początku do
końca. Tym samym rozpoczyna proces od spotkania z menedżerem zatrudniającym,
aby jak najdokładniej zrozumieć profil kandydata. W pierwszej kolejności rozpoczyna
poszukiwania wewnętrzne. Dopiero jeżeli nie znajdzie się odpowiedniego kandydata
wewnątrz rozpoczyna poszukiwania poza firmą. Proces jest o tyle sprawny, gdyż
współpraca na linii rekruter – menedżer przebiega sprawniej, a decyzja o zatrudnieniu
jest również podejmowana najszybciej jak to możliwe.
22
ZARZĄDZANIE WYNIKAMI PRACY I SOOP
Firmy uczestniczące w Konkursie doceniają zarządzanie wynikami pracy, które
wiążą z systemami okresowych ocen pracowniczych. Widzą w tym sposób na
podnoszenie
efektywności
działania.
Wypracowanie
i
wdrożenie
systemu
zarządzania przez cele (MBO) i kaskadowania w dół celów biznesowych
wpływających na realizację strategii firmy – w tym w szczególności dla stanowisk
nieobjętych do tej pory planowaniem celów,
zaangażowanie pracowników w
realizację wspólnego celu sprzyja sytuacji, kiedy pracownicy biorą odpowiedzialność
za wyniki organizacji jako całości.
W procesie zarządzania wynikami pracy z jednej strony firma określa i realizuje
swoje cele, a z drugiej określa na ile pracownicy się do osiągania tych celów
przyczyniają. System zarządzania wynikami pracy identyfikuje więc pracowników,
którzy wpływają na rozwój organizacji i są za to nagradzani. Natomiast dla
pracowników, którzy odbiegają od oczekiwań firma opracowuje plany poprawy.
Kilka firm prezentowało takie rozwiązania jako jedne z najważniejszych
przedsięwzięć. Proces zarządzania wynikami pracy rozpoczynał się zwykle od
wyznaczenia celów zakładowych (przez dyrektora zakładu) na początku roku, a
potem następowało kaskadowanie tych celów do poszczególnych komórek
organizacyjnych i poszczególnych pracowników. Jedna z nagrodzonych firm łączy to
z planowaniem szkoleń, które mają pomóc w efektywnej pracy. Podsumowanie
realizacji celów i postawy pracowników ma miejsce dwa razy do roku podczas
spotkania pracownika z jego bezpośrednim przełożonym. Wyniki z indywidualnych
ocen okresowych przenoszone są na dwuwymiarowy wykres, który w sposób
wizualny podsumowuje wyniki pracy i postawy pracowników w sposób
umożliwiający ocenę komórki organizacyjnej. Oceny wszystkich pracowników
biurowych omawiane są podczas jednodniowego panelu, w którym biorą udział
dyrektorzy ze wszystkich działów. Dzięki temu uzyskuje się wszechstronne
spojrzenie klientów wewnętrznych i wspólnie weryfikuje się oceny.
23
Ocena pracownika po panelu dyskusyjnym decyduje o wysokości premii uznaniowej
przyznawanej po każdej ocenie (dwa razy w roku) oraz ma wpływ na podwyżkę
wynagrodzenia (raz w roku).
Następnie, ocena przenoszona jest do planu rozwoju i sukcesji (weryfikowanego
konsekwentnie z oceną raz na pół roku).
Na tej podstawie dla najlepszych pracowników powstają indywidualne plany
rozwoju, a dla najsłabszych – indywidualne plany poprawy. Postępy pracowników
mierzone są na przestrzeni pół roku, tak żeby konsekwentnie mieścić się w cyklu
procesu zarządzania wynikami pracy. Pod koniec grudnia następuje podsumowanie
całego roku i wyznaczenie nowych celów zakładowych i indywidualnych oraz
planów szkoleń. W ten sposób otwiera się kolejny cykl zarządzania wynikami pracy.
Dla pracowników produkcyjnych ocena realizacji celów bieżących jest dokonywana
w cyklu miesięcznym i na tej podstawie pracownicy produkcyjni otrzymują premię.
Pracownicy produkcyjni dodatkowo mają wyznaczane cele indywidualne w zakresie
bezpieczeństwa, dyscypliny pracy, udoskonalania, porządku i rozwoju oraz plan
szkoleń. Podsumowanie realizacji tych celów i postawy pracowników ma miejsce
dwa razy do roku (pod koniec czerwca i pod koniec grudnia) podczas spotkania
pracownika z jego bezpośrednim przełożonym. Wyniki z indywidualnych ocen
okresowych przenoszone są do systemu wagowo-punktowego, który wyłania
najlepszych i najsłabszych pracowników.
Jednym z istotnych elementów systemów ocen jest możliwość podsumowania działań
pracownika i uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej jego pracy. Nie mniej ważna
jest możliwość dokonania samooceny i przedstawienia jej przełożonemu, co stwarza
okazję do przekazania szefowi swojego punktu widzenia na temat postrzegania przez
pracownika swojej pracy i umiejętności, osiągnięć, inicjatyw i pomysłów. W firmach
konkursowych najczęściej standardem jest już zakończenie procesu oceny określeniem
planu rozwoju pracownika. Taka wymiana informacji jest pomocna dla określenia
kierunku rozwoju zawodowego pracownika w firmie i ma charakter motywacyjny.
Coraz częściej systemy ocen pracowniczych oparte są na profilach kompetencyjnych.
24
Jest to wyraz coraz szerszego wykorzystania kompetencji w systemach zarządzania
zasobami ludzkimi.
Wyniki systemów ocen oraz dane w nich zawarte na bieżąco firmy wykorzystują w
różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. w zakresie opracowywania
planów rozwoju pracowników, promowania i nagradzania utalentowanych i
wyróżniających się pracowników, awansów, planowania sukcesji kadry kierowniczej,
a także (najczęściej) premiowania i wynagradzania. Nie zawsze ocena pracowników
przekłada się na wynagrodzenia lub premie. W niektórych firmach celowo kończy się
proces na określeniu celów rozwojowych.
25
PRACA ZESPOŁOWA
Jeden z laureatów Konkursu jako ważne ubiegłoroczne przedsięwzięcie
wprowadzenie
uznaje
pracy zespołowej. Jest to forma organizacji pracy, którą cechuje
współpraca, udzielanie sobie pomocy oraz współodpowiedzialność za wyniki pracy.
Cechą zasadniczą pracy zespołowej jest powiązanie celów zespołu ze strategią
przedsiębiorstwa oraz umożliwienie pracownikom wykorzystania swojej wiedzy i
doświadczenia w codziennej pracy.
Firma zaobserwowała następujące korzyści z wprowadzenia pracy zespołowej:
• transfer
wiedzy
Pracownicy
-
posiadają
wiedzę,
kwalifikacje
oraz
doświadczenie z różnych obszarów. Wymieniając się poglądami uczą się od
siebie nawzajem i nabywają nowych umiejętności.
• osiąganie wyższych celów – Pracownicy dysponują większą skutecznością i siłą
przebicia. Dzięki współpracy osiągają lepsze wyniki w zespole i przyczyniają
się do rozwoju naszego przedsiębiorstwa.
• współdecydowanie
i
współodpowiedzialność
-
Wykorzystując
swoje
doświadczenie i angażując się w wypracowanie rozwiązań pracownicy mają
bezpośredni wpływ na procesy przebiegające na naszych stanowiskach pracy.
• lepsza komunikacja - Pracownicy wymieniają się informacjami na temat
aktualnego przebiegu naszej pracy w trakcie spotkań zespołu z bezpośrednim (
lider, kierownik). W ten sposób są w stanie szybko reagować na pojawiające się
odchylenia od celów.
Dodatkowo firma wzbogaciła i wsparła zastosowane rozwiązanie nowym
instrumentem wynagrodzeniowym – wprowadziła premię zespołową, której
konstrukcja pozwala na powiązanie wynagrodzeń zespołu z realizacją celów
przedsiębiorstwa. Jest to wymierny wyraz świadomości, że tylko dzięki
zaangażowaniu całej załogi organizacja jest w stanie odnieść sukces.
Wysokość premii jest uzależniona od efektów pracy każdego zespołu. Aby
otrzymać premię , zespół musi osiągnąć określone cele:
26
• dla pracowników produkcyjnych jest to spełnienie mierzalnych, indywidualnie
dobranych wskaźników dla danego obszaru,
• pracownicy administracyjni są rozliczani z zadań, które są wynikiem kaskady
celów.
Do pomiaru stopnia realizacji celów i efektywności zespołów opracowano
specjalne narzędzie. Stopień trudności osiągania celów jest monitorowany. Przed
rozpoczęciem każdego roku cele będą weryfikowane pod kątem możliwości ich
realizacji. Następnie wartości będą modyfikowane tak, aby uwzględniały
oczekiwane, ale realne poziomy wzrostu efektywności zespołów. Weryfikacji
celów dokonywać będzie komisja ds. pracy zespołowej w skład, której wchodzą
specjaliści z działów fachowych oraz partnerzy społeczni.
27
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
Firmy dbające o poziom zzl doceniają rolę komunikacji wewnętrznej i dość często
z nią właśnie związane były najważniejsze przedsięwzięcia zgłaszane przez
uczestników. Niektóre działania miały charakter fragmentaryczny, ale niektóre
dotyczyły opracowania strategii komunikacji wewnętrznej. Zawsze nowe
inicjatywy w tej dziedzinie miały na celu lepsze dotarcie do pracowników,
polegające
nie
tylko
na
przekazaniu
informacji,
ale
także
wejście
w żywy dialog z pracownikami.
Wśród działań strategicznych były:
• spotkania zorganizowane dla wszystkich pracowników mające na celu
poznanie strategii firmy na następny rok, cele biznesowe i kierunki działań;
• cykl spotkań o charakterze nieformalnych dyskusji w kameralnym gronie
pracowników firmy z wybranymi senior menedżerami firmy (tematy:
strategia firmy, zagadnienia z danych sektorów firmy, rozwój w firmie);
• wprowadzenie managera ds. komunikacji wewnętrznej dla realizacji
strategii komunikacyjnej oraz odpowiedniego zarządzania przepływem
informacji wewnątrz firmy;
• wprowadzenie wewnętrznej sieci komunikacyjnej, będącej platformą do
wymiany informacji na różne tematy, umożliwiającej dyskusję on-line.
Interesujące były także inicjatywy dotyczące komunikacji konkretnych
zagadnień.
Jeden z uczestników Konkursu w odpowiedzi na potrzeby wynikające z badania
satysfakcji pracowników opracował i wdrożył program Przejrzystej Polityki
Wynagradzania (PPW). System wynagradzania w firmie jest adekwatny do
wartości pracy na danym stanowisku oraz konkurencyjny w stosunku do rynku
pracy. Regularne audyty zewnętrzne i badania porównawcze do innych firm
28
wskazują, że system spełnia te warunki. Problemem było słabe rozumienie jego
założeń wśród pracowników. Program Przejrzystej Polityki Wynagradzania to
program transparentnego komunikowania polityki i systemu wynagradzania.
Zawiera kompletny zestaw narzędzi informacyjnych i edukacyjnych, które
pomogły pracownikom i kadrze kierowniczej lepiej zrozumieć zasady
zarządzania wynagrodzeniami w firmie.
Wdrożenie PPW obejmowało kompleksowy wachlarz działań komunikacyjnych i
szkoleniowych dla menedżerów i pracowników, a przeprowadzone zostało przy
wsparciu zewnętrznego eksperta od komunikacji wynagrodzeń.
W ramach
projektu przeszkolono kadrę kierowniczą wszystkich szczebli (od dyrektora po
brygadzistę), związki zawodowe oraz pracowników z kluczowych elementów
polityki i systemu wynagradzania. Realizując postulat przejrzystości przekazano
pracownikom pisemną informację o zaszeregowaniu danego stanowiska w
systemie wynagradzania oraz widełkach wynagrodzeń na danym stanowisku.
Efekty tak intensywnych działań komunikacyjnych są widoczne. Kolejne badanie
satysfakcji pracowniczej wykazała pozytywną ocenę kategorii Wynagrodzenia i
Świadczenia. Widoczna jest także poprawa
w jakości dyskusji na temat
wynagrodzeń pomiędzy kadrą kierowniczą i HR oraz kadrą i pracownikami.
Łatwiejsze i bardziej rzeczowe są negocjacje płacowe oraz zarządzanie
podwyżkami z punktu widzenia całego systemu wynagrodzeń.
Standard komunikacji wyników badania satysfakcji pracowników
Pracownicy wskazywali obszar dotyczący omawiania wyników badania satysfakcji
jako wymagający doskonalenia. Opracowując środki zaradcze stworzono standard
spotkań
przełożonych
z
pracownikami
przy
udziale
pracownika
działu
personalnego. Spotkania odbywają się na każdym etapie procesu badania
satysfakcji, a przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem i scenariuszem, w
którym umieszczone są najistotniejsze informacje związane z aktualnym etapem
badania. Pracownicy są informowani o wynikach badania, przyjętych przez
29
pracodawcę środkach zaradczych oraz o statusie realizacji tych działań. Podczas
spotkań pracownicy mają okazję do wymiany poglądów.
Dzięki standaryzacji spotkań firma zyskuje pewność, że wszyscy pracownicy mają
taki sam zakres informacji na temat badania satysfakcji. Wyniki takich działań są
widoczne – pracownicy są bardziej zadowoleni z poziomu i zakresu uzyskiwanych
informacji.
Wśród rozwiązań związanych z komunikacją wewnętrzną widoczne były także
działania mające na celu budowanie marki pracowników (Human Branding). Do tej
kategorii
należało
promowanie
i
nagłaśnianie
działalności
charytatywnej
pracowników, ich samorealizacji w społecznym aspekcie; wykorzystanie potencjału
pracowników, ich szczególnych umiejętności i pasji (np. przy tworzeniu filmów,
prezentacji, zdjęć, scenariuszy, tłumaczeń); popularyzowanie pasji pracowników;
nagłaśnianie osiągnięć racjonalizatorskich i sportowych.
30
BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY (EMPLOYER BRANDING)
Część przedsiębiorstw dąży do przebudowania dotychczasowego wizerunku w celu
lepszego dostosowania go do wyzwań stojących przed współczesnym rynkiem pracy.
Dbając o atrakcyjny wizerunek firmy starają się w ten sposób przyciągnąć do siebie
najwartościowszych pracowników. Niektóre organizacje zabiegają o dotarcie z
komunikatami employer brandingowymi do najmłodszych grup kandydatów do pracy,
prowadząc kampanie na uczelniach oraz nawiązując współpracę z biurami karier.
Kluczem do efektywnego budowania wizerunku jest właściwe adresowanie
podejmowanych działań.
Poprawa wizerunku wymaga opracowania strategii employer-brandingowej. Polega
ona na:
• określeniu grup docelowych, do których należy dotrzeć z informacją o nowym
wizerunku organizacji,
• określeniu odpowiednich kanałów komunikacji,
• przypisaniu działań do poszczególnych grup odbiorców,
• stworzeniu materiałów promocyjnych ( ulotki, standy, gadżety, strony kariery,
filmy rekrutacyjne).
Niejednokrotnie firmy podejmują bardzo wiele drobnych działań wizerunkowych
otwartych na adresatów spoza firmy. Są to: otwarte spotkania z ekspertami –
dotyczące określonego tematu łączącego się z kierunkiem działalności organizacji,
szkolenia i organizowanie płatnych lub bezpłatnych staży, organizacja dni otwartych
w firmie.
Specjalne działania skierowane są zwykle do studentów, np.:
• współpraca z wybranymi kołami naukowymi,
• szkolenia dla studentów z konkretnych zagadnień,
31
• Płatne praktyki letnie organizowane firmie
• Merytoryczne wsparcie przy tworzeniu i wdrażaniu indywidualnych planów
działania
• Udział w wydarzeniach firmowych o charakterze integracyjnym
• Warsztaty i szkolenia dopasowane do potrzeb grupy najlepszych studentów.
Znaczenie dla budowy wizerunku organizacji ma dbałość pracodawcy o własnych
pracowników w różnych aspektach. Specjaliści twierdzą, że zadowolony pracownik
jest najlepszym ambasadorem marki. Firmy poza zwyczajowymi działaniami
związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi prowadzą w tym celu wiele
szczególnych programów, np. wspieranie pasji i rozwoju osobistego pracowników.
Przykładem takiego działania może być zaproszenie przez jedną z firm konkursowych
grupy pracowników do udziału w sesji zdjęciowej oraz w filmie, zrealizowanym
specjalnie na potrzeby kampanii. Zdjęcia nie miały typowego, korporacyjnego
charakteru, który kojarzy się z branżą. Pokazywały natomiast pracowników w dwóch
rolach równocześnie - w roli specjalisty i pasjonata, który w swoim prywatnym życiu
realizuje się na różnych polach, jako gitarzysta w zespole rockowym, karateka,
żeglarz, badmintonistka czy amatorka jeździectwa. Udział w sesji był dla
pracowników wyróżnieniem, dodatkową okazją do integracji, a także swego rodzaju
przygodą.
Wielość kierunków działań w ramach kampanii wizerunkowych przynosi skutek w
postaci awansów w rankingach pracodawców (w rankingu Universum Student Survey,
Idealny Pracodawca, Pracodawca Roku, Najbardziej Pożądani Pracodawcy i in.).
Jeden z banków twierdzi, że na sukcesjego kampanii złożyło się kilka elementów. Po
pierwsze, silne zakotwiczenie kampanii w biznesowej strategii organizacji, po drugie,
atrakcyjna i bogata oferta dla młodych talentów, po trzecie, zaangażowanie
pracowników i po czwarte wreszcie, koncepcja, która burzyła dotychczasowe
wyobrażenia na temat bankowców i pracy w bankowości.
32
BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW
Wszystkie firmy uczestniczące w Konkursie prowadzą badania satysfakcji
pracowników. Większość z nich robi to w sposób systematyczny, co najmniej raz w
roku, ale niektóre częściej (zdarza się to rzadko) lub rzadziej (np. co 2 lata, ale także
jest to badanie systematyczne). Wyniki badania stanowią cenne źródło informacji o
odbiorze wprowadzanych przez pracodawcę zasad i rozwiązań. Nagrodzone firmy za
ważne uznają wykorzystanie uzyskanych informacji i w miarę możliwości starają się
wprowadzać zmiany sugerowane i oczekiwane przez załogę.
Przykładami przedsięwzięć będących skutkiem analizy ankiety oceny satysfakcji
pracowników mogą być:
• opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej,
• szereg usprawnień w przestrzeni biurowej (kiosk, możliwość płatności kartą w
barze firmowym, parasolniki, bankomat w budynku, itp.).
• akcja „Przejrzysta Polityka Wynagradzania”.
33
ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ
Większość uczestników XV edycji Konkursu Lider ZZL zgłaszała zarządzanie
różnorodnością w swojej praktyce zzl. Najczęściej miało ono charakter nieformalny,
niezwiązany z przyjętymi sztywnymi procedurami. Podstawowy zakres stosowania
tych praktyk w badanych organizacjach wiąże się z realizacją polityki równych szans
w zatrudnieniu oraz zapobieganiu wystąpienia negatywnych zjawisk w tym obszarze
tj. m.in. dyskryminacji, nierównego traktowania jednej z płci, braku równowagi
pomiędzy życiem osobistym a pracą zawodową.
Kolejnym stopniem zaawansowania podejścia do różnorodności jest monitorowanie i
regulowanie pozycji kobiet w firmie (parytety płci na różnych poziomach zarządzania
przedsiębiorstwem).
Zarządzanie różnorodnością w niektórych firmach polega m.in. na dbaniu o
zapewnienie różnorodności pozyskiwanych kadr za równo pod względem płci jak i
wieku oraz wykształcenia. W procesach rekrutacji a także awansu i rozwoju
kompetencji pracowników decydujące kryterium to kompetencje i potencjał
kandydatów i pracowników. Jednocześnie firmy dbają, aby osoby zrekrutowanie
stanowiły grupę zróżnicowaną ze względu na wiek, płeć, wykształcenie czy też
doświadczenie zawodowe. Potwierdzeniem stosowania takich zasad jest analiza
demograficzna przyjęć.
W niewielu firmach zarządzanie różnorodnością ma pełny wymiar. W jednej z
organizacji funkcjonuje Polityka równego traktowania i zarządzania różnorodnością w
miejscu pracy, która została wprowadzona decyzją zarządu.
Wprowadzenie tej
polityki zobowiązuje do uwzględniania różnego kontekstu życia i funkcjonowania
różnych grup pracowników, do tworzenia rozwiązań i warunków, w których wszyscy
pracownicy mają równy dostęp do miejsc pracy, rozwoju i kariery oraz systemów
wynagrodzeń bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację polityczną,
seksualną, pochodzenie lub wyznanie. Politykę różnorodności realizuje się tam m.in.
poprzez:
34
 stosowanie zakazu dyskryminacji
 tworzenie rozwiązań, które wyrównają szansę na zatrudnienie, rozwój i karierę
itd., osobom, które z różnych względów mają w ww. obszarach mniejsze
szanse.
Polityka ta realizowana jest przede wszystkim w 5 obszarach takich:
1. Wsparcie dla pracowników – rodziców,
2. Tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych,
3. Zachęcanie kobiet do rozwoju kariery zawodowej,
4. Zarządzanie wiekiem,
5. Zarządzanie wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn.
Niektóre z firm prowadzą szkolenia dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli
dotyczące zarządzania pracownikami w różnym wieku. Poruszane są zagadnienia
związane m.in. z potrzebami różnych grup wiekowych oraz – w kontekście
umiejętności zarządzania zespołami – umiejętnym korzystaniem z potencjału różnych
pokoleń.
W
niektórych
przedsiębiorstwach
do
pracy
przyjmowane
są
osoby
z
niepełnosprawnościami. Mocną stroną kultury organizacyjnej jednej z takich firm jest
tworzenie atmosfery akceptowania „odmienności” jako pozytywnej wartości samej w
sobie, realizowanie projektów ukierunkowanych na określone grupy społeczne np.
osoby z niepełnosprawnościami i osoby w wieku 50+.
W przedsiębiorstwach z międzynarodową załogą prowadzono działania pozwalające
poznać kulturową i etniczną różnorodność współpracowników. Podczas tradycyjnego
eventu, w którym udział biorą również managerowie, pracownicy przedstawiają swoje
kraje, filmy, muzykę, gotują tradycyjne potrawy oraz prezentują tradycyjne stroje
ludowe.
Zarządzanie różnorodnością opiera się na wzajemnym szacunku do różnic. Firmy
zaawansowane w tym kierunku działań propagują wiedzę na ten temat wśród
pracowników, a w profil kompetencji menedżerów jedna z nich włączyła „zarządzanie
różnorodnością”.
35
Niektórzy z uczestników Konkursu podpisali Kartę Różnorodności, która wymaga
podjęcia
celowych
działań
promujących
różnorodność.
Różnorodność
jest
raportowana i dyskutowana na regularnych przeglądach kadry zarządzającej. Jedna z
firm mogła się poszczycić posiadaniem Strategii Różnorodności i Inkluzji.
Podsumowując należy stwierdzić, że zarządzanie różnorodnością przyjmuje różne
formy i zakres i nie jest zbyt zaawansowaną praktyką.
36
ZAKOŃCZENIE
KORZYŚCI DLA FIRM WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA DOBRYCH
PRAKTYK ZZL
Przedsiębiorstwa przystępujące do XV edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami
Ludzkimi działają w silnie konkurencyjnym otoczeniu, stają też przed koniecznością
znalezienia odpowiedniej strategii funkcjonowania
i oparcia jej o trudne do
naśladowania atrybuty. Poszukiwanie źródeł przewagi konkurencyjnej kierują na
zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie są bowiem zasobem, który nie poddaje się
kopiowaniu. Zawarty w człowieku kapitał stanowi cechę indywidualną, trudną do
naśladowania. Oczywiście, możliwe jest odwzorowanie przez konkurencję ilościowej
struktury tego kapitału jak: liczba zatrudnionych, struktura zatrudnienia, jednakże
jakościowa struktura zasobów ludzkich jest specyficzna i niepowtarzalna dla każdej
organizacji. Dodatkowo zwraca się uwagę na fakt, iż zasoby ludzkie są jedynymi
twórczymi zasobami, zdolnymi do innowacji i uruchamiającymi pozostałe rodzaje
zasobów. To od ich jakości zależy skuteczność i efektywność wykorzystania zasobów
finansowych, rzeczowych, informacyjnych itp. Pozwala to sformułować wniosek, iż
zasoby ludzkie są ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej a jednocześnie, w
zdecydowanym stopniu decydują o sukcesie firmy.
Poszukując odpowiedzi na pytanie – jakie są korzyści prawidłowego gospodarowania
zasobami ludzkimi, aby przedsiębiorstwo odniosło sukces, zwrócić można uwagę na
trzy perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. Są to [Armstrong, 2011, s. 50]:
– perspektywa uniwersalistyczna – zgodnie z tą perspektywą niektóre praktyki
zarządzania zasobami ludzkimi są lepsze niż inne. Należy więc je upowszechnić we
wszystkich organizacjach. Istnieje przy tym związek pomiędzy stosowaniem
poszczególnych najlepszych praktyk a wynikami firmy,
– perspektywa sytuacyjna – w ramach tego spojrzenia, zarządzanie zasobami ludzkimi
w firmie będzie skuteczne wówczas, gdy będzie spójne z innymi aspektami
37
organizacji. Podstawowym elementem, do którego powinno być ono dopasowane to
strategia firmy,
– perspektywa konfiguracyjna – stanowi podejście holistyczne, w ramach którego
optuje się za łączeniem dobrych praktyk ze specyfiką organizacji i jej strategią.
Literatura
Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.
38
WYKRESY
39
Download