Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji zwierzęcej

advertisement
Kod przedmiotu:
Rok/Semestr: 2012/2013 - letni
Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikowania
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Typ studiów: I st. licencjackie
Rodzaj kursu:
Semestr kursu: 6
Punkty ECTS: 3
Forma kształcenia: wykłady i ćwiczenia – godzin 15/15
Prowadzący: dr inż. Andrzej Dyszewski
Efekty kształcenia
Wiedza
Student po ukończeniu kursu opisuje pojęcia związane z procesem komunikacji, definiuje
bariery porozumiewania się, rozpoznaje sytuacje konfliktowe, klasyfikuje uczestników
rozmowy pod względem trudności percepcji, opisuje uwarunkowania skutecznego
komunikowania podczas rozmowy, rozróżnia sposoby postępowania w przypadku zerwania
porozumienia, określa sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Umiejętności
Student konstruuje model informacji, przygotowuje harmonogram procesu tworzenia grupy,
używa umiejętności interpersonalnych w pokonywaniu trudności wynikłych podczas procesu
komunikacji, proponuje strategie rozwiązywania konfliktów.
Kompetencje społeczne (postawy)
Student po zakończeniu kursu wspiera proces doskonalenia zawodowego, organizuje proces
tworzenia się grupy, jako czynnika zmiany zachowań, planuje sposoby komunikowania się
grupy z otoczeniem, animuje sposoby radzenia sobie z trudnymi rozmówcami, podejmuje
wyzwania związane ze strategią rozwiązywania sytuacji konfliktowych, akceptuje etyczne
aspekty w procesie komunikowania się.
Wymagania wstępne: przedmiotu humanistyczne
Treści kształcenia
Teorie zmian zachowań, komunikowanie masowe, w grupie, umiejętność porozumiewania
się, bariery porozumiewania się, fazy przywracania porozumiewania oraz zarządzanie
konfliktem.
Literatura przedmiotu:
Boland H:. (1995) Podstawy komunikowania w doradztwie, CDiEwR, Poznań.
Nęcki Z.: (1992) Komunikowanie interpersonalne. Ossolineum, Wrocław.
Stach R., Gumiak L. (1995) Szkoła liderów społeczności wiejskiej, Kraków.
Metody oceny: obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny, minimalny zasób
wiedzy - 60%
Tematy wykładów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Komunikowanie jako działanie społeczne
Uwarunkowania skutecznego komunikowania podczas rozmowy
Rozmowa jako celowo przygotowane komunikowanie
Komunikowanie w grupie
Komunikowanie masowe
Umiejętność porozumiewania się
Liczba
godzin
1
2
2
2
2
1
7. Postępowanie w przypadku zerwania porozumienia
8. Radzenie sobie z trudnymi ludźmi
9. Umiejętność postępowania w sytuacji konfliktowej (zarządzanie konfliktem)
Tematyka ćwiczeń
1. Czteroskładnikowy model informacji, informacja zwrotna – Feedback.
2. Podstawowe pojęcia w psychologii zachowań, teorie zmian zachowań.
3. Charakterystyka grupy, proces tworzenia grupy, grupa jako czynnik zmiany
zachowania, kierowanie grupą.
4. Umiejętności interpersonalne.
5. Bariery porozumiewania się.
6. Definicja trudnych ludzi, rodzaje trudnych ludzi i sposoby radzenia sobie z nimi.
7. Definicja konfliktu, analiza konfliktu, strategie rozwiązywania konfliktów.
8. Zasady porozumiewania się przy rozwiązywaniu problemu konfliktowego.
9. Mediacje.
10. Zaliczenie przedmiotu.
1
2
2
Liczba
godzin
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
Download