Kierunek specjalność Zarządzanie i Marketing

advertisement
WYDZIAŁ ZRZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ
Katedra
Kierownik
Katedry
Nazwa
przedmiotu
Imię i Nazwisko
osoby
odpowiedzialnej
za przedmiot
Liczba godzin
wykładów i
ćwiczeń
Liczba punków
ECTS
Założenia i cele
przedmiotu
Kierunek specjalność Zarządzanie i Marketing
Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek
Zachowania organizacyjne – III rok sem 5 - studia stacjonarne
dr Dorota Pawlik
Ćwiczenia - 15 godzin
Celem zajęć z „Zachowań organizacyjnych” jest zapoznanie studentów z podstawowymi
pojęciami komunikacji społecznej. „Zachowania organizacyjne” mają na celu nabycie zasad
efektywnego komunikowania. Celem ćwiczeń jest analiza poszczególnych zagadnień
omawianych wcześniej na ćwiczeniach
Metody podające: pogadanka, wykład informacyjny, objaśnienia
Metody problemowe: ćwiczenia problemowe, nauczanie problemowe
Metody eksponujące: film,
Forma i warunki Zaliczenie na stopień
zaliczenia
przedmiotu
Treści
Nie ma
programowe
wykładów
Treści
Człowiek w społeczności (komponenty więzi społecznej); kulturowe podstawy życia
programowe
społecznego; instytucje i organizacje społeczne; mechanizmy kontroli społecznej; osobowość
ćwiczeń
i rola społeczna; komunikacja społeczna; typy komunikowania społecznego w organizacji;
zasady efektywnego komunikowania społecznego; public relations jako kształtowanie
reputacji organizacji; public relations jako forma komunikowania masowego; wpływ nowych
technologii na komunikowanie społeczne; komunikowanie międzykulturowe; podstawy
komunikacji niewerbalnej. Człowiek jako istota społeczna; zjawisko więzi społecznej; wzory
zachowań społecznych (wzory akomodacji i wzory opozycji); komponenty osobowości
społecznej; zasady efektywnego komunikowania ; komunikacje i postawy społeczne ; środki
ekspresji w komunikacji społecznej; znaczenie języka w zarządzaniu i komunikowaniu
społecznym; różnorodność kulturowa i jej znaczenie w komunikacji społecznej; nowe
technologie w komunikowaniu społecznym; język ciała – aspekty teoretyczne komunikacji
pozawerbalnej; język ciała - warsztaty.
Metody
dydaktyczne
Literatura
podstawowa i
uzupełniająca
1. S. Kosiński, Socjologia ogólna, Warszawa 1984.
2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.
3. R. Dyoniziak, Społeczeństwo w procesie zmian, Kraków 1992.
4. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.
5. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
SYLLABUS
ZAWCHOWANIA ORGANIZACYJNE - - studia niestacjonarne
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Katedra
Kierownik
Katedry
Nazwa
przedmiotu
Imię i Nazwisko
osoby
odpowiedzialnej
za przedmiot
Liczba godzin
wykładów i
ćwiczeń
Liczba punków
ECTS
Założenia i cele
przedmiotu
Metody
dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu
Treści
programowe
wykładów
Treści
programowe
ćwiczeń
Literatura
podstawowa i
uzupełniająca
Kierunek specjalność Zarządzanie i Marketing
Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek
Zachowania organizacyjne – III rok sem 5 - studia niestacjonarne
dr Dorota Pawlik,
Ćwiczenia - 18 godzin
Celem zajęć z „Zachowań organizacyjnych” jest zapoznanie studentów z podstawowymi
pojęciami komunikacji społecznej. „Zachowania organizacyjne” mają na celu nabycie zasad
efektywnego komunikowania. Celem ćwiczeń jest analiza poszczególnych zagadnień
omawianych wcześniej na ćwiczeniach
Zaliczenie na stopień
Nie ma
Człowiek w społeczności (komponenty więzi społecznej); kulturowe podstawy życia
społecznego; instytucje i organizacje społeczne; mechanizmy kontroli społecznej; osobowość
i rola społeczna; komunikacja społeczna; typy komunikowania społecznego w organizacji;
zasady efektywnego komunikowania społecznego; public relations jako kształtowanie
reputacji organizacji; public relations jako forma komunikowania masowego; wpływ nowych
technologii na komunikowanie społeczne; komunikowanie międzykulturowe; podstawy
komunikacji niewerbalnej. Człowiek jako istota społeczna; zjawisko więzi społecznej; wzory
zachowań społecznych (wzory akomodacji i wzory opozycji); komponenty osobowości
społecznej; zasady efektywnego komunikowania ; komunikacje i postawy społeczne ; środki
ekspresji w komunikacji społecznej; znaczenie języka w zarządzaniu i komunikowaniu
społecznym; różnorodność kulturowa i jej znaczenie w komunikacji społecznej; nowe
technologie w komunikowaniu społecznym; język ciała – aspekty teoretyczne komunikacji
pozawerbalnej; język ciała - warsztaty.
1. S. Kosiński, Socjologia ogólna, Warszawa 1984.
2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.
3. R. Dyoniziak, Społeczeństwo w procesie zmian, Kraków 1992.
4. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.
5. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
Wzór sylabusa dla przedmiotów obligatoryjnych
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Kierunek specjalność Zarządzanie i Marketing
Studia I stopnia
Katedra
Nazwa przedmiotu
Imię i Nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
przedmiot
Imię i Nazwisko
osoby lub osób
prowadzących
przedmiot.
Wymagania wstępne
do studiowania
poszczególnych
zakresów wiedzy
Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Zachowania organizacyjne - III rok sem. 5
Dr Dorota Pawlik
Dr Dorota Pawlik, Dr Joanna Daniluk
Studia stacjonarne
wykłady - 30 godzin
Liczba godzin
wykłady/ćwiczenia
Liczba Punktów ECTS
Założenia i cele
przedmiotu
Metody dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Treści programowe
wykładów
Studia niestacjonarne
Ćwiczenia - 15 godzin
Celem zajęć z „Zachowań organizacyjnych” jest zapoznanie studentów z
podstawowymi pojęciami komunikacji społecznej. „Zachowania organizacyjne” mają
na celu nabycie zasad efektywnego komunikowania. Celem ćwiczeń jest analiza
poszczególnych zagadnień omawianych wcześniej na ćwiczeniach
Metody podające: pogadanka, wykład informacyjny, objaśnienia
Metody problemowe: wykład problemowy, nauczanie problemowe
Metody eksponujące: film,
Zaliczenie na stopień
Człowiek w społeczności (komponenty więzi społecznej); kulturowe podstawy
życia społecznego; instytucje i organizacje społeczne; mechanizmy kontroli
społecznej; osobowość i rola społeczna; komunikacja
społeczna; typy
komunikowania społecznego w organizacji; zasady efektywnego komunikowania
społecznego; public relations jako kształtowanie reputacji organizacji; public
relations jako forma komunikowania masowego; wpływ nowych technologii na
komunikowanie społeczne; komunikowanie międzykulturowe; podstawy komunikacji
niewerbalnej. Człowiek jako istota społeczna; zjawisko więzi społecznej; wzory
zachowań społecznych
(wzory akomodacji i wzory opozycji); komponenty
osobowości społecznej; zasady efektywnego komunikowania ; komunikacje i postawy
społeczne ; środki ekspresji w komunikacji społecznej; znaczenie języka w
zarządzaniu i komunikowaniu społecznym; różnorodność kulturowa i jej znaczenie w
komunikacji społecznej; nowe technologie w komunikowaniu społecznym; język
ciała – aspekty teoretyczne komunikacji pozawerbalnej; język ciała - warsztaty.
Treści programowe
ćwiczeń
Literatura
podstawowa i
uzupełniająca
1. S. Kosiński, Socjologia ogólna, Warszawa 1984.
2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.
3. R. Dyoniziak, Społeczeństwo w procesie zmian, Kraków 1992.
4. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.
5. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
Wzór sylabusa dla przedmiotów obligatoryjnych
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Kierunek specjalność Zarządzanie i Marketing
Studia I stopnia
Katedra
Nazwa przedmiotu
Imię i Nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
przedmiot
Imię i Nazwisko
osoby lub osób
prowadzących
przedmiot.
Wymagania wstępne
do studiowania
poszczególnych
zakresów wiedzy
Liczba godzin
wykłady/ćwiczenia
Liczba Punktów ECTS
Założenia i cele
przedmiotu
Metody dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Treści programowe
wykładów
Treści programowe
ćwiczeń
Literatura
podstawowa i
uzupełniająca
Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Zachowania organizacyjne - III rok sem. 5
Dr Dorota Pawlik
Dr Dorota Pawlik, Dr Joanna Daniluk
Studia stacjonarne
Ćwiczenia - 30 godzin
Studia niestacjonarne
Ćwiczenia - 15 godzin
Celem zajęć z „Zachowań organizacyjnych” jest zapoznanie studentów z
podstawowymi pojęciami komunikacji społecznej. „Zachowania organizacyjne” mają
na celu nabycie zasad efektywnego komunikowania. Celem ćwiczeń jest analiza
poszczególnych zagadnień omawianych wcześniej na ćwiczeniach
Metody podające: pogadanka, wykład informacyjny, objaśnienia
Metody problemowe: wykład problemowy, nauczanie problemowe
Metody eksponujące: film,
Zaliczenie na stopień
Człowiek w społeczności (komponenty więzi społecznej); kulturowe podstawy życia
społecznego; instytucje i organizacje społeczne; mechanizmy kontroli społecznej;
osobowość i rola społeczna; komunikacja
społeczna; typy komunikowania
społecznego w organizacji; zasady efektywnego komunikowania społecznego; public
relations jako kształtowanie reputacji organizacji; public relations jako forma
komunikowania masowego; wpływ nowych technologii na komunikowanie
społeczne; komunikowanie międzykulturowe; podstawy komunikacji niewerbalnej.
Człowiek jako istota społeczna; zjawisko więzi społecznej; wzory zachowań
społecznych (wzory akomodacji i wzory opozycji); komponenty osobowości
społecznej; zasady efektywnego komunikowania ; komunikacje i postawy społeczne ;
środki ekspresji w komunikacji społecznej; znaczenie języka w zarządzaniu i
komunikowaniu społecznym; różnorodność kulturowa i jej znaczenie w komunikacji
społecznej; nowe technologie w komunikowaniu społecznym; język ciała – aspekty
teoretyczne komunikacji pozawerbalnej; język ciała - warsztaty.
1. S. Kosiński, Socjologia ogólna, Warszawa 1984.
2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.
3. R. Dyoniziak, Społeczeństwo w procesie zmian, Kraków 1992.
4. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.
5. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
Download