Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka

advertisement
Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku
szkolnym 2014/2015 /egzamin ustny/ w Zespole Szkół Zawodowych nr 1
i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie
Nr
tematu
LITERATURA
Temat
1.
Przestrzeń labiryntu i jej funkcje w dziele literackim. Omów
zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
2.
Przedstaw funkcję maski i kostiumu historycznego w kreacji
bohaterów literackich różnych epok.
3.
Od dziennikarstwa do literatury. Przedstaw temat, analizując
dokonania pisarskie wybranego autora (np. Ryszarda Kapuścińskiego,
Hanny Krall), który rozpoczynał swą twórczą działalność na terenie
dziennikarstwa, a następnie podejmował formy i gatunki
korespondujące z gatunkami literackimi.
4.
Na podstawie analizy wybranych przykładów, omów topos labiryntu i
jego funkcje w dziele literackim
5.
Godność ludzka – wysławiana, respektowana, naruszona, utracona,
podeptana... Przedstaw to zagadnienie, odwołując się do wybranych
przykładów literatury dawnej i współczesnej.
6.
Literatura o ludzkiej samotności. Dokonaj analizy problemu,
odwołując się do wybranych utworów różnych pisarzy.
7.
Literatura wobec doświadczeń totalitarnych. Omów temat, odwołując
się do analizy wybranych utworów pisarzy polskich i obcych.
8.
Biblijne i mitologiczne inspiracje w twórczości Zbigniewa Herberta.
Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory poety.
9.
Polemiki, spory, prowokacje czyli starcia pokoleń literackich. Omów
zagadnienie na podstawie analizy wybranych tekstów.
10.
Groteska jako środek wyrazu artystycznego w dramacie XX wieku.
Omów temat na podstawie wybranych utworów.
11.
Przedstaw kreacje Żydów w prozie i poezji polskiej. Odwołaj się do
wybranych przykładów literackich.
12.
Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw temat, analizując
wybrane utwory literatury polskiej i obcej.
13.
Norwid - poeta chrześcijański. Analizując wybrane liryki poety,
uzasadnij słuszność tej tezy.
14. Dokument i parabola jako dwa sposoby mówienia o współczesności.
Uwagi i
zalecenia
OKE
Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych tekstów
literackich.
Analizując wybrane utwory wyjaśnij, w jaki sposób do konwencji
15. bohatera romantycznego nawiązują kreacje bohaterów kolejnych
epok.
16.
Dokonując analizy wybranych utworów literackich, przedstaw różne
sposoby funkcjonowania motywu „vanitas".
17.
Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i
cele tego zjawiska, analizując wybrane przykłady.
18.
Dialog twórców literatury z filozofią. Scharakteryzuj problem,
analizując wybrane dzieła literackie różnych epok. .
Współistnienie awangardy i tradycji w literaturze dwudziestolecia.
19. Scharakteryzuj zagadnienie, dokonując analizy wybranych dzieł
literackich.
20.
Różne sposoby ujęcia motywu szczęścia w literaturze wielu epok.
Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.
21.
Parabola jako metoda objaśniania świata. Zaprezentuj tę konwencję,
odwołując się do analizy wybranych dzieł literackich. .
22.
Groteska jako metoda demaskowania rzeczywistości. Przedstaw
temat, analizując wybrane utwory literatury XX wieku.
23.
Dokonując analizy utworów literackich wybranych epok, przedstaw
ukazane w nich zbiorowe portrety społeczeństwa polskiego
Przenikanie się świata realnego z nadprzyrodzonym. Przedstaw
24. funkcje tego zabiegu artystycznego, analizując wybrane utwory
literackie.
25.
Przedstaw różne kreacje zbuntowanych kobiet w wybranych utworach
literackich.
Rewizja narodowych mitów w wybranych utworach literackich.
26. Zaprezentuj temat na podstawie analizy wybranych dzieł literatury XX
wieku.
27.
Epistolografia romantyczna jako źródło wiedzy o autorze i epoce.
Zaprezentuj temat na podstawie analizy wybranych przykładów.
Toposy baśniowe i ich kontynuacje literackie. Omów zagadnienie na
wybranych przykładach, zastanawiając się nad konsekwencjami
28.
zastosowania wzorców baśniowych w sferze wartościowania osób i
zjawisk przedstawionych w utworach.
29.
Omów funkcjonowanie toposu świata- teatru na podstawie analizy
wybranych dzieł literackich różnych epok.
Polski dwór - od sielanki do parodii. Przedstaw sposoby
30. funkcjonowania tego motywu w literaturze na podstawie wybranych
przykładów.
Sposoby przedstawiania i funkcje pejzażu w polskiej literaturze XIX i
31. pierwszej połowy XX wieku. Omów problem na podstawie analizy
wybranej prozy narracyjnej /np. powieść, opowiadanie, reportaż/.
32.
Funkcje i sposoby heroizacji bohaterów. Omów zjawisko, analizując
wybrane utwory literackie.
33.
Obraz świata w poezji Nowej Fali. Omów sposób jego ujęcia,
odwołując się do wybranych wierszy.
34.
Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł jako klucze do interpretacji dzieła
literackiego. Omów na wybranych przykładach.
35.
Motywy średniowieczne w literaturze fantasy. Omów problem na
wybranych przykładach.
36.
Motyw teatru świata w literaturze. Omów sposoby funkcjonowania
motywu, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
37.
Narrator wobec świata przedstawionego. Omów jego funkcje w dziele
literackim, odwołując się do wybranych utworów z XIX i XX wieku.
Dylematy moralne człowieka współczesnego. Dokonaj analizy
38. problemu, odwołując się do wybranych utworów poetów i pisarzy XX
oraz XXI wieku.
39.
Mity romantyczne i ich współczesne interpretacje. Omów zagadnienie
na przykładach z literatury.
40.
Artysta jako bohater literacki. Omów temat na wybranych
przykładach utworów różnych epok
Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Odwołując się do
41. wybranych utworów, przedstaw sposoby kreowania portretów i określ
ich funkcje.
42.
Polska pieśń narodowa. Odwołując się do wybranych przykładów,
omów jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu.
43.
Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i
współczesnej. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
44.
Poetycki obraz zagubienia człowieka - dekadenta. Omów na
wybranych przykładach literackich przełomu XIX i XX.
45.
Scharakteryzuj i porównaj obrazy mieszczaństwa w wybranych
utworach XIX i XX wieku.
46.
Rosja w oczach pisarzy - porównaj sposoby mówienia o państwie i
społeczeństwie na podstawie dzieł wybranych autorów.
47.
Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do
biografii i twórczości wybranych autorów.
Różne sposoby wykorzystywania struktury baśniowej w literaturze
XX wieku. Omów temat , dokonując interpretacji wybranych utworów
48.
(np. „Alchemik" P. Coelho, „Mały Książę" A. Saint-Exupery'ego, „Sto
lat samotności" G. G. Marqueza).
49.
Rzeczy w świecie człowieka. Literacki obraz przedmiotów i ich
funkcje. Omów na wybranych przykładach.
Twórczość wybranego poety współczesnego jako gra z tradycją i
50. kulturą współczesną. Omów problem, dokonując analizy wybranych
tekstów literackich.
Don Kichot – postać komiczna czy tragiczna? Jego rola i
naśladownictwo we współczesnym świecie. Omów temat na
51. wybranych przykładach literackich.
52. Doświadczenia Holocaustu. Pisarskie świadectwa z obu stron muru.
Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.
53.
Nr
tematu
Twórcy literatury faktu XX wieku jako kronikarze czasów
nieludzkich. Przedstaw temat, analizując utwory różnych pisarzy.
KORESPONDENCJA SZTUK
Temat
1.
Socrealizm - kierunek w sztuce i literaturze. Scharakteryzuj
wyznaczniki kierunku, analizując wybrany materiał literacki i
plastyczny.
2.
Wizja świata w wybranych dziełach średniowiecz
. Omów temat, dokonując analizy wybranych dzieł literackich,
plastycznych i architektonicznych.
3.
Dokonując analizy wybranych dzieł, porównaj sposoby prezentacji
scen batalistycznych w literaturze i malarstwie wybranych epok.
4.
Synkretyzm sztuk we współczesnym teatrze. Omów zagadnienie,
dokonując analizy wybranych spektakli teatralnych.
5.
Teatr telewizji - jego swoiste właściwości, możliwości, upodobania
repertuarowe. Omów temat, dokonując analizy wybranych
inscenizacji.
6.
Scharakteryzuj funkcje snu i widzenia w wybranych dziełach
literackich, plastycznych i filmowych.
7.
Tendencje do ozdobności i ekspresji w literaturze i sztuce barokowej.
Omów zjawisko, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.
8.
Fantastyka i realizm jako dwie metody opisywania świata w
malarstwie i literaturze. Scharakteryzuj zagadnienie, analizując
wybrane teksty kultury.
9.
Zaprezentuj różne ujęcia ogrodu w literaturze i sztuce, odwołując się
do wybranych przykładów.
10.
Historia narodu polskiego źródłem inspiracji dla teksów kultury.
Przedstaw różne ujęcia tematu na podstawie analizy wybranych dzieł.
11. Koncepcje bohaterstwa w literaturze i filmie XX wieku . Omów
Uwagi i
zalecenia
OKE
złożoność problemu, analizując wybrane dzieła.
12.
Powstanie warszawskie w literaturze i filmie. Przedstaw temat na
podstawie analizy wybranych przykładów.
13.
Dramat człowieka uwikłanego w historię. Przedstaw temat, analizując
różne teksty kultury .
14.
Brzydota w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat,
dokonując analizy wybranych tekstów kultury.
15.
Przedstaw i porównaj obrazy prowincji obecne w wybranych tekstach
literackich i sztuce na podstawie ich analizy.
Współistnienie awangardy i tradycji w literaturze i sztuce.
16. Scharakteryzuj zagadnienie, dokonując analizy wybranych dzieł
kultury.
17. Omów sposoby nawiązywania do biblijnej Księgi Genesis w
literaturze i malarstwie różnych epok.
18. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów sposoby jego
przestawiania w wybranych epokach.
19. Porównaj wizerunek powstańca w literaturze i malarstwie, odwołując
się do dzieł okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.
Stereotypowy i niestereotypowy obraz Żyda w polskiej kulturze..
20. Omów problem, wykorzystując dzieła literackie i malarskie XIX
wieku.
21. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury.
Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
22. Sposób przedstawienia i funkcja postaci fantastycznych w dziele
literackim i filmie. Rozważ na wybranych przykładach.
23. Najsłynniejsze adaptacje teatralne i filmowe III cz. „Dziadów" Adama
Mickiewicza. Porównaj i oceń wybrane dzieła.
Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze, filmie i
24. fotografii. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów
kultury.
25. Przedstaw sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i
sztuce polskiej. Wybierz przykłady z różnych epok.
26. Porównaj motywy i symbole pojawiające się w twórczości literackiej i
grafice Brunona Schulza.
27. Totalitaryzm w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj
sposoby przedstawiania tematu w wybranych tekstach kultury.
Kara jako konsekwencja zbrodni. Omów zagadnienie, zwracając
28. uwagę na sposób jego ujęcia w wybranych utworach literackich i
filmie.
29. Od Adama do Batmana. Ukaż różnorodne kreacje mężczyzn w
literaturze i innych tekstach kultury.
30. Opowiadania J. Iwaszkiewicza w filmach Andrzeja Wajdy. Omów
walory artystyczne wybranych ekranizacji.
Nr
tematu
JĘZYK
Temat
1.
Retoryczność w piśmiennictwie epok dawnych. Omów zagadnienie,
dokonując analizy wybranego materiału.
2.
Język a płeć - perspektywy historycznoliterackie, lingwistyczne,
feministyczne. Przedstaw własną próbę rozumienia tematu, odwołując
się do podbudowanej lekturą analizy zebranych przez siebie co
najmniej dziesięciu zróżnicowanych stylowo przykładów
pochodzących z tekstów dawniejszych i współczesnych.
3.
Troska o język narodowy dawniej i dziś. Omów rolę języka jako
jednego z czynników integrujących wspólnotę etniczną i stanowiących
podstawę tożsamości narodowej, a także przeanalizuj stan
polszczyzny współczesnej i zachodzące w niej zmiany.
4.
Sposoby pisania o przyrodzie. Analizując wybrane teksty literackie,
określ ich funkcje i scharakteryzuj język opisów.
5.
Na podstawie analizy języka wybranych powieści historycznych
omów zjawisko stylizacji archaicznej.
6.
Analizując wybrany materiał literacki i teksty języka codziennego,
omów zjawisko komizmu językowego.
7.
Omów funkcję indywidualizacji języka, dokonując analizy wybranych
utworów literackich.
8.
Dokonując analizy wybranych przykładów, scharakteryzuj rodzaje
twórczości literackiej i publicystycznej wykorzystujące impresywną
funkcję języka.
9.
Dokonując analizy współczesnych fraszek, określ funkcje
występujących w nich homonimów.
10.
Funkcje językowe w tworzeniu groteskowych i satyrycznych obrazów
świata. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
11.
Język utworów Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec
tradycji. Omów zagadnienie, dokonując analizy wybranych
przykładów.
12.
Zanalizuj wybrane kazania Jana Pawła II , uwzględniając zastosowane
zasady retoryki.
13.
Eksperymenty językowe w polskiej poezji powojennej. Omów
zjawisko, odwołując się do analizy wybranych przykładów.
Uwagi i
zalecenia
OKE
14.
Dokonując analizy wybranych przykładów, omów zjawisko stylizacji
gwarowej i jej funkcje w literaturze.
15.
Omów funkcje stylizacji biblijnej, odwołując się do analizy utworów
literackich różnych epok.
16.
Omów zjawisko nowomowy, dokonując analizy wybranych utworów
literatury polskiej.
17.
Neologizmy w utworach literackich. Omów zjawisko, odwołując się
do analizy wybranych przykładów.
18.
Źródła żartu językowego. Omów zjawisko, odwołując się do analizy
wybranych przykładów.
19.
Aluzja, parodia i pastisz. Scharakteryzuj te typy stylizacji językowej,
analizując wybrane przykłady.
20.
Przedstaw istotę aluzji literackiej jako zjawiska stylistycznego (na
wybranych przykładach).
21.
Funkcje komizmu językowego w wybranych utworach dawnych i
współczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych
tekstów.
22.
Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń,
jak ma się tytuł artykułu do jego treści
23.
Na wybranych przykładach przedstaw cechy języka komentatorów
wydarzeń sportowych.
24.
Budowa i funkcja neologizmów w wybranych utworach dwu polskich
poetów (np.Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Mirona
Białoszewskiego). Zanalizuj temat, odnosząc się do wybranych
tekstów literackich
Download