ZESTAW PYTAŃ NA USTNY EGZAMIN SEMESTRALNY Z CHEMII

advertisement
ZESTAW PYTAŃ NA USTNY EGZAMIN SEMESTRALNY Z CHEMII
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
opracowanie: mgr Iwona Kałędkowska-Szajerka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 1
1. Zdefiniuj pojęcia: minerały, skały. Wymień rodzaje skał wapiennych i ich zastosowania.
2. W jakim celu dodajemy do benzyn antydetonatory? Jakie znasz antydetonatory?
3. Omów doświadczenie: Wykrywanie glukozy – próba Trommera. Zapisz reakcję chemiczną.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 2
1. Omów doświadczenie: Wykrywanie węglanu wapnia. Zapisz reakcję chemiczną.
2. W jakim celu w układach wydechowych pojazdów stasujemy katalizatory?
3. Co to są witaminy? Dokonaj ich podziału.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 3
1. Omów doświadczenie: Termiczny rozkład (prażenie) wapieni. Zapisz reakcję chemiczną.
2. Do czego wykorzystujemy proces reformingu?
3. Jaką rolę pełnią w organizmie sole mineralne? Dokonaj podziału pierwiastków występujących w solach
mineralnych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 4
1. Omów doświadczenie: Gaszenie wapna. Zapisz reakcję chemiczną. Jakie właściwości ma wapno gaszone?
2. Jakie znasz źródła energii? Dokonaj ich podziału.
3. Omów przebieg fermentacji alkoholowej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 5
1. Jak nazywa się podstawowy składnik skał gipsowych? Omów rodzaje skał gipsowych i ich zastosowanie.
2. W jaki sposób mogą spalać się paliwa kopalne? Zapisz reakcje chemiczne.
3. Omów przebieg fermentacji octowej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 6
1. Co to są hydraty? Omów tworzenie nazw hydratów i zapis ich wzorów na przykładzie gipsu.
2. Od czego zależy zjawisko globalnego ocieplenia i jakie są jego skutki?
3. Omów przebieg procesu gnicia i butwienia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 7
1. Omów doświadczenie: Termiczny rozkład (prażenie) gipsu. Zapisz reakcję chemiczną.
2. W jaki sposób powstają kwaśne opady? Zapisz reakcje chemiczne.
3. Wymień i krótko scharakteryzuj najbardziej znane sposoby konserwacji żywności.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 8
1. Jak otrzymać zaprawę gipsową? Zapisz reakcję chemiczną.
2. Omów alternatywne źródła energii.
3. Dokonaj podziału i krótkiej charakterystyki dodatków do żywności.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 9
1. Jaki pierwiastek i w jakiej postaci jest składnikiem kwarcu? Omów odmiany kwarcu i ich zastosowanie.
2. Omów doświadczenie: Reakcja zmydlania tłuszczu. Zapisz reakcję chemiczną.
3. Co to jest lek i substancja lecznicza?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 10
1. Omów strukturę i właściwości szkła.
2. Omów doświadczenie: Reakcja zobojętniania kwasu stearynowego. Zapisz reakcję chemiczną.
3. Dokonaj podziału substancji leczniczych ze względu na efekt działania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 11
1. Przedstaw proces produkcji szkła krzemianowego.
2. Co to są mydła? Dokonaj ich podziału ze względu na stan skupienia i rozpuszczalność w wodzie oraz omów
ich zastosowania.
3. Dokonaj podziału substancji leczniczych ze względu na sposób otrzymywania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 12
1. Od czego zależy barwa szkła?
2. Omów budowę cząsteczki wody jako związku polarnego. Co to są siły spójności i napięcie powierzchniowe?
3. Co to jest dawka? Jakie są rodzaje dawek?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 13
1. Omów rodzaje szkła i jego zastosowania.
2. Dokonaj podziału substancji ze względu na zdolność łączenia się z wodą.
3. Podaj przyczyny, objawy i skutki alkoholizmu i nikotynizmu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 14
1. Scharakteryzuj glinę, ceramikę, cement, beton i zaprawę wapienną jako materiały budowlane.
2. Co to są substancje powierzchniowo czynne? Narysuj i opisz schemat ich budowy.
3. Podaj przyczyny, objawy i skutki narkomanii i lekomanii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 15
1. Zdefiniuj pojęcie gleby.
2. Wyjaśnij pojęcia: twarda woda, kamień kotłowy. Jak dokonać zmiękczenia wody?
3. Jakie czynniki warunkują działanie substancji leczniczej?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 16
1. Omów doświadczenie: Badanie właściwości sorpcyjnych gleby.
2. Wyjaśnij pojęcia: emulsja, emulgator.
3. Czym są polimery i z czego się składają?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 17
1. Jakie znasz rodzaje nawozów sztucznych? Dlaczego ich używamy?
2. Jakie znasz typy emulsji? Narysuj i opisz ich schematy, podaj przykłady.
3. Jakie znasz rodzaje polimerów? Podaj przykłady.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 18
1. Co to jest degradacja i rekultywacja gleby? Jakie znasz sposoby rekultywacji?
2. Jakie substancje zawierają kosmetyki? Od czego zależy ich obecność w poszczególnych kosmetykach?
3. Wyjaśnij pojęcia: termoplasty i duroplasty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 19
1. Scharakteryzuj gaz ziemny i ropę naftową jako podstawowe paliwa kopalne.
2. Podaj zasady systemu INCI obowiązujące producentów kosmetyków.
3. Wymień kilka polimerów i ich zastosowania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 20
1. Omów odmiany węgla kopalnego występujące w przyrodzie.
2. Scharakteryzuj rodzaje środków powierzchniowo czynnych i podaj przykłady.
3. Do czego służy opakowanie? Z czego może być wykonane?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 21
1. Co to jest alotropia? Omów alotropowe odmiany węgla i ich zastosowania.
2. Jakie znasz rodzaje środków czystości do mycia szkła i naczyń w zmywarkach?
3. Wymień kilka rodzajów opakowań i ich zastosowania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 22
1. Omów doświadczenie: Destylacja frakcjonowana ropy naftowej. Podaj zastosowania jej produktów.
2. Jakie znasz rodzaje środków czystości do udrożniania rur i czyszczenia powierzchni metali?
3. Jak zagospodarowujemy odpady?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 23
1. Omów doświadczenie: Sucha destylacja (piroliza) węgla kamiennego. Podaj zastosowania jej produktów.
2. Co to jest eutrofizacja? Czym jest spowodowana?
3. Dokonaj podziału włókien.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 24
1. Jaki jest skład i właściwości benzyny?
2. Jak freony wpływają na powstawanie dziury ozonowej?
3. Omów doświadczenie: Odróżnianie włókien naturalnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 25
1. Jakie znasz rodzaje benzyn? Podaj ich zastosowania.
2. Dokonaj podziału składników odżywczych.
3. Omów doświadczenie: Odróżnianie jedwabiu sztucznego od naturalnego.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 26
1. Do czego wykorzystujemy proces krakingu?
2. W jaki sposób wykrywamy białka, skrobię i tłuszcze?
3. Omów wytwarzanie i wykorzystanie włókien sztucznych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZESTAW 27
1. Jaką właściwość benzyny określa liczba oktanowa?
2. Co to jest akroleina i kiedy powstaje?
3. Omów wytwarzanie i wykorzystanie włókien syntetycznych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download