doc

advertisement
LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ
EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
MAJ 2016
Literatura
Literackie portrety Sarmatów w twórczości pisarzy polskich.
Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu na wybranych przykładach.
Historia determinuje losy bohaterów literackich. Rozważ na przykładzie wybranych dzieł.
Przemiana
wewnętrzna
jako
motyw
określający
bohatera
literackiego.
Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
5. Stosunek człowieka do śmierci w literaturze różnych epok.
6. Literackie portrety kobiet w literaturze romantyzmu, pozytywizmu i modernizmu.
7. Człowiek wobec przeciwności losu. Omów problem w oparciu o wybrane przykłady
z literatury współczesnej.
8. Małżeństwo literackie od św. Aleksego po Ziembiewiczów.
9. Konflikt starych i młodych to odwieczny problem, a może zasada w ewolucji świata? Jak
zapatrują się na to pisarze i ich bohaterowie?
10. „Zaiste okolica była malownicza…” Omów sposoby ukazywania przyrody oraz ich
funkcje na przykładzie wybranych utworów.
11. Trud wierności sobie. Słowa te uczyń mottem rozważań o postawach wybranych
bohaterów literackich.
12. Motyw winy i kary w literaturze.
13. Arkadia i realizm. Przedstaw dwa obrazy wsi polskiej w wybranych utworach literackich.
14. Zjawy, duchy, sny, wizje – ich różnorodne funkcje w dziele literackim. Omów
na wybranych przykładach.
15. Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Odwołaj się
do wybranych utworów.
16. Bunt i pokora jako przykład zachowań człowieka wobec Boga.
17. Przyjaźń jako wartość. Omów temat na podstawie różnych dzieł literatury.
18. Różne oblicza miłości. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.
19. Oblicza samotności. Omów, jak odczuwają ten stan wybrani bohaterowie literaccy,
odwołując się do wybranych dzieł.
20. Pisarze o przemocy wobec drugiego człowieka. Analizując problem, odwołaj się
do wybranych utworów.
21. Odwołując się do wybranych utworów, udowodnij, że literatura demaskuje ciemną stronę
człowieka.
22. Literatura piękna jako przewodnik po wielkich miastach europejskich. Omów zagadnienie
w oparciu o wybrane lektury.
23. Literackie parabole, czyli utwory, które opowiadając historie, podejmują ważne treści
uniwersalne. Omów problem w oparciu o utwory różnych epok.
24. Indywidualiści w literaturze, czyli bohaterowie sprzeciwiający się ogółowi. Przedstaw
sylwetki wybranych postaci.
1.
2.
3.
4.
25. Jak trudno być innym. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
26. Bohaterowie literaccy w obliczu trudnych życiowych wyborów. Omów zagadnienie w
oparciu o utwory z różnych epok.
27. Kobieta uległa i kobieta niezależna. Przedstaw sylwetki wybranych bohaterek utworów
literackich różnych epok.
28. Świat zawładnięty żądzą pieniądza. Omów zagadnienie materializmu, odwołując się do
wybranych utworów literackich.
29. Motyw kłamstwa usprawiedliwionego i takiego, którego nie można usprawiedliwić.
Omów problem w oparciu o wybrane lektury.
30. Sposoby kreowania postaci księży w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych przykładów.
31. Córki – bohaterki literatury pięknej. Zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady
literackie.
32. Marzenie jako czynnik determinujący działania człowieka. Omów zagadnienie, analizując
wybrane utwory.
33. Motyw tańca i wesela. Porównaj ich funkcjonowanie, analizując wybrane dzieła
literackie.
34. Różnorodne portrety domów rodzinnych w literaturze. Scharakteryzuj je na podstawie
wybranych dzieł.
35. Współczesna literatura dla kobiet i o kobietach. Omów jej cechy, odwołując się
do wybranych przykładów.
36. Różnorodne kreacje Matki Boskiej w literaturze. Omów zagadnienie w oparciu
o analizę wybranych przykładów.
37. Sacrum i profanum w literaturze. Zaprezentuj rozmaite rozumienia tych zjawisk,
analizując teksty z wybranych epok literackich.
38. Różnorodne portrety żon w literaturze. Zaprezentuj je, analizując wybrane utwory.
39. Biblia jako źródło tematów literackich. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych
utworów .
40. Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
41. Ojcowie i dzieci. Zaprezentuj motyw miłości ojcowskiej, odwołując się do wybranych
utworów.
42. Niepogodzeni ze światem. Zaprezentuj na wybranych przykładach, jak literatura
wypowiada się o człowieku zbuntowanym, zagubiony, wyobcowanym.
43. Metamorfoza bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
44. Przyroda jako tło wydarzeń literackich. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje
opisów przyrody w utworach.
Korespondencja sztuk
45. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie różnych epok.
46. Różne oblicza przyrody w literaturze i malarstwie różnych epok.
47. Powstanie styczniowe w prozie i malarstwie.
48. Epatowanie brzydotą w literaturze i malarstwie. Omów zjawisko, wykorzystując analizę
wybranych dzieł.
49. Portret dziecka w literaturze i malarstwie co najmniej dwóch wybranych epok.
50. Podróże do przeszłości wybranych pisarzy i bohaterów. Zilustruj temat, odwołując się do
wybranych dzieł literackich i filmowych
51. „Wrastanie w dzieło sztuki oznacza zarazem wzrastanie poza siebie” (Gadamer). Piękne
i mądre dzieła sztuki, np. pisarskiej, filmowej, muzycznej, które pomogły Ci pogłębić
wiedzę o sobie i świecie.
52. Holocaust w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
53. Mitologia jako punkt wyjścia do rozważań nad sprawami życia w literaturze
i malarstwie różnych epok.
54. Portret ojca w literaturze i filmie wybranych epok.
55. Różne oblicza katastrofy w dziełach literackich i w sztuce wybranych epok.
56. Obraz II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane
dzieła.
57. Matka – szczęśliwa, dumna, bezsilna, cierpiąca. Przedstaw różne portrety matek
pojawiające się w literaturze i filmie.
58. Przedstaw młodych bohaterów literackich i filmowych, którzy próbują odnaleźć własną
drogę w życiu.
59. Motyw pierwszej miłości w literaturze i filmie. Opowiedz, jak intensywne jest to
doświadczenie, odwołując się do wybranych dzieł.
60. Różne oblicza diabła. Przedstaw je, opierając się na wybranych tekstach kultury.
61. Wieś w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Zanalizuj i porównaj wybrane teksty
kultury.
62. Portrety Sarmatów w literaturze i sztuce baroku. Porównaj je, odwołując się do
wybranych dzieł.
63. Funkcjonowanie motywu raju w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych tekstów kultury.
64. Motyw snu w sztuce. Przestaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł
literackich i plastycznych.
65. Literaccy i filmowi podróżnicy. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
66. Obraz świata Orientu zawarty w literaturze i malarstwie romantycznym. Przestaw jego
cechy, odwołując się do wybranych dzieł epoki.
67. Autoportret w literaturze i malarstwie. Porównaj przykłady, reprezentujące różne
konwencje i funkcje.
68. Bohaterowie ,,Przedwiośnia” S. Żeromskiego i ekranizacji w reżyserii F. Bajona.
Dokonaj analizy porównawczej kreacji wybranych postaci.
Nauka o języku
69. Przedstaw, w jaki sposób historia i moda na języki obce wpłynęła na kształtowanie się
współczesnego języka polskiego.
70. Styl biblijny i jego rola w literaturze polskiej.
71. Tak mówią zakochani – przedstaw zagadnienie na przykładach z wybranych utworów.
72. Nowomowa – język propagandy politycznej. Zilustruj na wybranych przykładach.
73. Charakterystyczne cechy wybranej gwary. Dokonaj analizy materiały językowego.
74. Dokonaj analizy języka nagłówków prasowych, wyjaśnij, jaki obraz świata kreują?
75. Język środowisk młodzieżowych – jednolity czy różnorodny? Analiza przykładów.
76. Scharakteryzuj styl publicystyczny, opierając się na tekstach z różnych czasopism.
77. Funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach. Zaprezentuj zjawisko, analizując
język wybranych dzieł.
78. Stałe związki frazeologiczne we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie,
analizując wpływy antyku i Biblii.
79. Scharakteryzuj język wybranego bohatera „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.
80. Język e-maili i sms-ów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
81. Język telewizyjnych wiadomości. Przeanalizuj zjawisko w oparciu o przykłady.
82. Środki stylistyczne w wierszach wybranego poety. Przedstaw zagadnienie w oparciu o
analizę przykładów.
LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ
EGZAMINU MATURALNEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO
DLA TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO
MAJ 2016
LITERATURA
1. Różne sposoby ukazywania obrazu szkoły i postaci nauczycieli w literaturze polskiej.
Scharakteryzuj je, odwołując się wybranej prozy.
2. Motyw matki i jego funkcje w literaturze. Przedstaw problem, odwołując się
do wybranych utworów.
3. Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Omów problem, odwołując się
do wybranych utworów literackich.
4. Topos dziecka. Przedstaw problem, odwołując się do utworów różnych epok.
5. Etos rycerza i spiskowca w utworach literackich. Przedstaw problem, odwołując się do
wybranej literatury.
6. Motyw zemsty i jego funkcje w tekście literackim. Omów problem odwołując się
do wybranych dzieł literackich.
7. Bohaterowie skłóceni ze światem. Omów problem, odwołując się do wybranych
tekstów literackich.
8. Rola uśmiechu, radości i szczęścia w literaturze. Omów problem na wybranych
przykładach.
9. Motyw podróżnika i jego funkcje w tekście literackim.
II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
10. Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Przedstaw różne ujęcia problemu w
literaturze i sztuce.
11. Różne funkcje motywu drogi w dziele artystycznym. Przedstaw je, analizując wybrane
utwory literackie i filmy.
12. Motyw wampira w literaturze i sztuce XX wieku. Omów różne jego funkcje,
odwołując się do wybranych przykładów.
III NAUKA O JĘZYKU
13. Nazwy sklepów, instytucji, kawiarni itp. W Elblągu. Omów ich formy słowotwórcze
oraz oceń poprawność i walory stylistyczne.
14. Pochodzenie nazw miejscowości Twojego regionu. Określ je, odwołując się
do wybranych przykładów.
15. Dokonaj analizy potocznego języka subkultury miejskiej w wybranych utworach
Marka Hłaski.
Download