temat : białka - LOGIM.EDU.GORZOW.PL

advertisement
TEMAT : BUDOWA BIAŁEK
Jak powstaje białko?
Białko jest wynikiem syntezy cząsteczek aminokwasów. W czasie reakcji grupa
karboksylowa jednego aminokwasu reaguje z grupą aminową drugiego. Między
dwoma resztami aminokwasów tworzą się wiązania, zwane wiązaniami peptydowymi
a powstały związek nosi nazwę dipeptydu. ( Patrz schemat poniżej)
Reakcja nie kończy się na reakcji pomiędzy dwoma cząsteczkami. Jak widzimy na
rysunku, cząsteczka dipeptydu na końcach posiada grupę karboksylową i aminową
do których dołączają się kolejne cząsteczki aminokwasów. Tym sposobem
cząsteczka rozrasta się do dużych rozmiarów.
Kolejność ułożenia aminokwasów w łańcuchu jest charakterystyczna dla
danego białka i określa się ją mianem sekwencji aminokwasów lub struktury
pierwszorzędowej białek.
H2N
C
H
H
H
H
CONH
C
H3C
CONH
C
H
CONH
CH3
C
H2C
COOH
SH
Zapis z podaniem rzeczywistych reszt węglowodorowych:
Zapis za pomocą skrótowych nazw aminokwasów:
Gly – Ala – Ala – Cys
Białka w organizmach żywych pełnią wiele zasadniczych funkcji: są katalizatorami
(enzymy), transportują cząsteczki tlenu (hemoglobina), budują mięśnie i odpowiadają
za ich skurcze (aktyna i miozyna), stanowią przeciwciała, przenoszą impulsy
nerwowe, są materiałem budulcowym np. włosów i skóry, a także regulują
metabolizm węglowodanów i tłuszczów.
ZADANIA ?
1. Białka to związki, które powstają w wyniku połączenia :
A. hydroksykwasów
B. aminokwasów
C. alkoholi nienasyconych
2. Wiązanie peptydowe powstaje pomiędzy :
A. grupą karboksylową i karboksylową
B. grupą hydroksylową i aminową
C. grupą karboksylową i aminową
3. Dokończ zdania:
A. Materiałem budulcowym włosów i skóry są ……………..
B. Kolejność ułożenia aminokwasów w łańcuchu peptydowym ( białkowym )
nazywamy……………………
4. Co oznaczają podane niżej skróty ? Rozszyfruj jeden do wyboru ?
Gly – Ala – Ala – Cys
Download