pakiet ii - podtlenek azotu i dwutlenek węgla

advertisement
CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY
1. Niniejszy Formularz (stanowiący treść oferty) należy wypełnić lub sporządzić wg poniższego wzoru (zachowując ilość i kolejność kolumn) - zgodnie z opisem w SIWZ poniżej.
A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.
2. Oferta będzie oceniona z sumy wartości brutto.
3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: CZĘŚĆ V B SIWZ.
4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za i rozładunek), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco
Laboratorium Centralne Zamawiającego (Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
PAKIET I – ŻYWIENIE POZAJELITOWE: ROZTWORY AMINOKWASÓW
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Roztwór aminokwasów 10% z elektrolitami.
Zawartość azotu 16g/l 500 ml
lub roztwór aminokwasów 8,5% bez elektrolitów,
zawartość azotu 13,5 g/l 500 ml
/oferowane podkreślić/
Roztwór aminokwasów bez elektrolitów.
Zawartość azotu 14g/l lub 16,3 g/l 500 ml
/oferowane podkreślić/
Roztwór aminokwasów 8% dla pacjentów z
niewydolnością wątroby.
Zawartość azotu 14g/l lub 12,9 g/l 500 ml
/oferowane podkreślić/
10% roztwór aminokwasów dla wcześniaków,
noworodków i małych dzieci, nie zawierający
kwasu glutaminowego.
Zawartość azotu 15,9g/l lub 14,9 g/l 100 ml
/oferowane podkreślić/
6% roztwór aminokwasów dla wcześniaków,
noworodków i małych dzieci, nie zawierający
kwasu glutaminowego.
Zawartość azotu 9g/l 100 ml
ILOŚĆ
NA
24 MIEŚ.
CENA
JEDNOSTK.
NETTO
W ZŁ
WARTOŚĆ
NETTO
W ZŁ
STAWKA
VAT
WARTOŚĆ BRUTTO
W ZŁ
500
flakonów
60
flakonów
700
flakonów
150
flakonów
10
flakonów
SUMA
WARTOŚCI
NETTO:
SUMA
WARTOŚCI
BRUTTO:
.......................................................................................................
(Podpis osoby uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
NAZWA
NAZWA
HANDLOWA PRODUCENTA
Download