Zagadnienia egzainacyjne (semestr 2)

advertisement
Zagadnienia do egzaminu z języka polskiego
CLIV LO dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie
– semestr II.
1. Wyjaśnij pochodzenie nazwy baroku. Podaj ramy czasowe baroku oraz podział
polskiego baroku.
2. Filozofia epoki baroku.
3. Kontrreformacja i jezuici, Sobór Trydencki i inkwizycja.
4. Tło historyczne baroku europejskiego.
5. Tło historyczne baroku w Polsce.
6. Twórczość J. Donne.
7. Twórczość W. Szekspira.
8. Scharakteryzuj teatr elżbietański i dramat szekspirowski.
9. Wymień cechy dramatu szekspirowskiego oraz zaprezentuj nowożytną koncepcję
tragizmu na przykładzie ,,Makbeta” W. Szekspira.
10. Scharakteryzuj Makbeta i Lady Makbet jako bohaterów dynamicznych.
11. „Hamlet” – problematyka utworu. Charakterystyka bohaterów; hamletyzm.
12. Dokonaj charakterystyki i oceny jednego z głównych bohaterów powieści M.
Cervantesa- Don Kichota lub Sancho Pansy.
13. Zjawisko sarmatyzmu.
14. Opierając się na ,,Pamiętnikach” J. Ch. Paska scharakteryzuj ich bohatera jako
typowego szlachcica Sarmatę.
15. Sztuka baroku – architektura, rzeźba, malarstwo, muzyka; cechy, przykłady.
16. Charakterystyka malarstwa Caravaggia, Rubensa, Rembrandta, Vermeera;
interpretacja wybranych obrazów
17. Teatr w epoce baroku.
18. Barok jako epoka kontrastów.
19. Porównanie renesansowych i barokowych poezji, rzeźby i malarstwa.
20. Skąd wzięła się nazwa epoki oświecenia? Podaj ramy czasowe oświecenia i podział
polskiego oświecenia.
21. Kierunki filozoficzne w oświeceniu.
22. Tło historyczne oświecenia w Europie i Polsce.
23. Na czym polegała odmienność polskiego oświecenia w stosunku do europejskiego?
24. Mecenat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
25. Architektura, malarstwo, rzeźba doby oświecenia.
26. Klasycyzm, rokoko.
27. Sentymentalizm w Europie i Polsce.
28. Analiza i interpretacja wybranych wierszy F. Karpińskiego.
29. Zdobycze kulturalne i społeczne polskiego oświecenia.
30. Przedstaw satyrę jako gatunek (cechy). Zaprezentuj problematykę wybranej satyry
odwołując się do treści utworu.
1
31. Przedstaw dwa modele patriotyzmu ukazane w ,, Hymnie do miłości ojczyzny” I.
Krasickiego oraz ,,Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” J. Wybickiego.
32. Wymień charakterystyczne cechy baroku jako formacji kulturowej.
33. Przedstaw różnorodność nurtów w poezji barokowej; omów jeden z nich.
34. Przedstaw J. A. Morsztyna jako polskiego marinistę
35. Przedstaw motyw śmierci i przemijania w wybranych utworach barokowych.
36. Na przykładzie poezji D. Naborowskiego omów nurt refleksyjny w literaturze baroku.
37. Na przykładzie poezji J.A. Morsztyna wymień cechy poezji barokowej.
38. Na czym polega uniwersalizm problemów egzystencjalnych w dramacie Szekspira
„Makbet”?
39. Na czym polega tragizm Makbeta? Zbierz argumenty, odwołaj się do tekstu dramatu.
40. Przedstaw dwa oblicza sarmatyzmu w literaturze barokowej.
41. Przedstaw krytyczny obraz Sarmaty w literaturze baroku.
42. Dokonaj analizy sonetu J.A. Morsztyna „Do trupa”.
43. Przyczyny niepokojów człowieka w baroku.
44.
45. Wyjaśnij znaczenia pojęć: konceptyzm, antyteza, oksymoron, hiperbolizacja,
paradoks, anafora.
46. Przedstaw barokową realizacje motywu „vanitas”.
47. Scharakteryzuj oświecenie jako formację kulturową.
48. „I śmiech niekiedy może być nauką…” – jak tę myśl wykorzystał Krasicki w swoich
utworach?
49. Przedstaw I. Krasickiego jako obserwatora i krytyka społeczeństwa polskiego XVIII
wieku.
50. Omów egzystencjalną zadumę nad człowiekiem i światem w „Bajkach” I. Krasickiego
51. Krytyka wad ludzkich w bajkach I. Krasickiego.
52. Walka o odnowę moralną społeczeństwa. Omów na wybranych przykładach z
oświecenia.
53. Na czym polegał dydaktyzm utworów doby oświecenia? Odwołaj się do wybranych
utworów.
54. Przedstaw gatunki literackie charakterystyczne dla oświecenia, wskaż ich
charakterystyczne cechy.
55. Podaj przykłady utworów i uzasadnij ich dydaktyczny charakter.
56. Kim był człowiek oświecony?
57. Największe postaci oświecenia w Europie.
58. Preromantyzm w Europie – Anglia, Niemcy.
59. Okres Sturm und Drang w Niemczech.
60. Zastanów się, dlaczego Werter popełnił samobójstwo.
61. Czym dla bohatera powieści Goethego jest miłość?
62. Werteryzm, problematyka powieści Goethego, charakterystyka bohaterów.
63. „Cierpienia młodego Wertera” jako powieść epistolarna.
2
Download