Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr V Poniższa

advertisement
Praca kontrolna z biologii
LO dla dorosłych
semestr V
Poniższa praca składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania
za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie zadań można otrzymać maksymalnie 50 punktów.
Zadanie1. (0-1)
Dokonaj funkcjonalnego podziału neuronów.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………....................
Zadanie 2. (0-2)
Poniżej przedstawiono fragment tabeli kodu genetycznego.
a) Na podstawie fragmentu tabeli kodu genetycznego uzasadnij, że twierdzenie: Kod genetyczny jest
zdegenerowany, jest prawdziwe.
…………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………..................
b) Podaj kolejność aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym, jeśli nić matrycowa ma sekwencję:
3’ - AGGAGCACAATG – 5’
…………………………………………………………………………………………………...................
Zadanie 3. (0-3)
Schemat przedstawia pewien proces.
Źródło: Teraz matura BIOLOGIA (wyd.: Nowa Era)
a) Podaj nazwę procesu przedstawionego na schemacie oraz nazwy miejsc, w którym zachodzi on
w komórce eukariotycznej.
…………………………………………………………………………………………………..............
b) Określ, jaką rolę odgrywa w tym procesie polimeraza RNA.
…………………………………………………………………………………………………...............
c) Podaj, do której nici DNA – matrycowej czy kodującej – jest komplementarny produkt
przedstawionego procesu, czyli RNA.
…………………………………………………………………………………………………..............
Zadanie 4. (0-5)
Głównym procesem prowadzącym do powstania wrażeń wzrokowych jest pochłanianie kwantów światła
przez barwniki wzrokowe – rodopsynę i jodopsynę – znajdujące się w komórkach receptorowych oka.
a) Podaj nazwy komórek receptorowych oka.
………………………………………………………………………………………………….......
b) Podaj nazwę elementu gałki ocznej utworzonego przez komórki receptorowe.
………………………………………………………………………………………………….......
c) Określ funkcję rodopsyny w mechanizmie pobudzania komórek receptorowych oka.
………………………………………………………………………………………………….........
d) Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa soczewka w regulowaniu ostrości widzenia.
…………………………………………………………………………………………………...............
e) Podaj nazwę choroby oczu spowodowanej zmętnieniem soczewki.
…………………………………………………………………………………………………..............
Zadanie 5. (0-6)
Pod względem funkcjonalnym układ nerwowy dzieli się na somatyczny i autonomiczny (AUN). W obrębie
autonomicznego układu nerwowego wyróżnia się część współczulną i przywspółczulną.
a) Określ różnice pomiędzy układem somatycznym a układem autonomicznym dotyczące pochodzenia
odbieranych bodźców i zależności działania od woli.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
b) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując odpowiednie reakcje efektorów na pobudzenie przez część
współczulną i przywspółczulną AUN.
Efektor
Reakcja na pobudzenie przez
część współczulną
Reakcja na pobudzenie przez część
przywspółczulną
Źrenica oka
Serce
Tchawica i oskrzela
Żołądek
c) Wyjaśnij na czym polega antagonizm czynnościowy AUN.
…………………………………………………………………………………………………..........
d) Określ rolę części współczulnej AUN w reakcji organizmu na stresory.
…………………………………………………………………………………………………........
Zadanie 6. (0-1)
Schemat przedstawia spermatogenezę.
1. spermatogonium
2. spermatocyt I rzędu
3. dwa spermatocyty II rzędu
4. cztery spermatydy
5. cztery dojrzałe plemniki
Na podstawie schematu określ, które komórki mają diploidalną liczbę chromosomów, a które –
haploidalną liczbę chromosomów.
Komórki mające haploidalną liczbę chromosomów ……………………………………………
Komórki mające diploidalną liczbę chromosomów ……………………………………………
Zadanie 7. (0-5)
Podczas cyklu miesiączkowego zachodzi szereg zmian zarówno w jajnikach, jak i w błonie śluzowej macicy.
Zmiany te są regulowane przez hormony płciowe jajników oraz hormony gonadotropowe przysadki. Schemat
przedstawia zmiany zachodzące w obrębie błony śluzowej macicy.
Źródło: Teraz matura BIOLOGIA (wyd.: Nowa Era)
a) Podaj nazwy faz oznaczonych na schemacie numerami I-IV:
Faza I
…………………….
Faza II …………………….
Faza III …………………….
Faza IV …………………….
b) Wymień stadia zmian zachodzących w jajniku podczas cyklu miesiączkowego.
…………………………………………………………………………………………………...
c) Spośród podanych hormonów wybierz te hormony jajnika i hormony przysadki, które mają wpływ
na zmiany zachodzące w błonie śluzowej macicy w fazie II.
FSH, progesteron, LH, estrogen
Hormon jajnika
……………………………………………………………
Hormon przysadki ……………………………………………………………
Zadanie 8. (0-3)
Układ rozrodczy żeński produkuje komórki płciowe, jest również miejscem , w którym następuje zapłodnienie
oraz rozwój zarodka i płodu.
a) Uzupełnij schemat, wpisując nazwy elementów żeńskiego układu rozrodczego.
Układ rozrodczy żeński
narządy płciowe zewnętrzne
narządy płciowe wewnętrzne
……………………………………
………………………………
……………………………………
………………………………
……………………………………
………………………………
……………………………………
………………………………
b) Podaj inną funkcję jajników niż wytwarzanie komórek płciowych.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 9. (0-6)
Ilustracja przedstawia aparat ochronny oka.
Źródło: Biologia na czasie 2 (wyd. Nowa Era)
a) Podaj nazwy elementów oznaczonych na ilustracji numerami 1-3.
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
b) Opisz funkcje brwi i rzęs.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) Wyjaśnij, dlaczego osoby zakatarzone często łzawią.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
d) Podaj trzy funkcje fizjologiczne łez.
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
Zadanie 10. (0-4)
Ilustracja przedstawia budowę ucha.
Źródło: Biologia na czasie 2 (wyd. Nowa Era)
a) Podaj nazwy struktur oznaczonych na ilustracji numerami 1-3.
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
b) Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa okienko owalne.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
c) Opisz funkcje błony bębenkowej i trąbki słuchowej.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 11. (0-4)
Wyjaśnij pojęcia: hormony, endokrynologia, gruczoł dokrewny, neurohormony.
hormony…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
endokrynologia…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
gruczoł dokrewny ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..........
neurohormony…………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 12. (0-2)
Podaj nazwę głównego hormonu szyszynki i scharakteryzuj jego działanie.
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 13. (0-2)
Przedstaw klasyfikację hormonów, przyjmując za główne kryterium ich budowę chemiczną.
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 14. (0-2)
Żółta barwa nasion grochu (B) jest dominująca, a barwa zielona (b) jest recesywna. Sprawdź, czy
osobnik o żółtej barwie nasion jest heterozygotą, jeżeli całe jego potomstwo otrzymane w wyniku
krzyżówki testowej ma nasiona żółte.
Odp.:
Zadanie 15. (0-4)
Skrzyżowano rośliny grochu o czerwonych kwiatach i żółtych nasionach z roślinami o białych
kwiatach i zielonych nasionach. W pokoleniu F1 wszystkie rośliny miały czerwone kwiaty i żółte
nasiona. Rośliny z pokolenia F1 skrzyżowano z podwójnymi homozygotami recesywnymi i uzyskano
400 roślin potomnych.
a) Określ, który kolor kwiatów oraz nasion grochu jest cechą dominującą, a który – cechą recesywną.
A. Czerwony kolor kwiatów – cecha ………………..
2. Biały kolor kwiatów – cecha …………………….
3. Żółty kolor nasion – cecha ……………………
4. Zielony kolor nasion – cecha …………………
b) Określ u ilu osobników z pokolenia F2 można spodziewać się czerwonych kwiatów i żółtych nasion.
Odp.: ………………………………………………………………………………………...
PUNKTACJA: 0-19 pkt – niedostateczny, 20 – 25 pkt – dopuszczający, 26 – 37 pkt – dostateczny, 38- 47
pkt – dobry, 48 – 50 pkt – bardzo dobry
Download