oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń o których

advertisement
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ
O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 KODEKSU CYWILNEGO 1)
Ja niżej podpisany (a) …………………………………………………………..……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko przedstawiciela firmy ubiegającej się o zezwolenie na usunięcie zieleni)
legitymujący (a) się………………………………….…………………………………………………………………………….……………………….…
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazw organu wydającego)
zamieszkały (a)…………..……………………………………………..………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania/ siedziba – kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, mieszkania)
oświadczam, że posiadam prawo własności urządzenia, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
(Dz.U 2014, poz. 121 ze zmianami), położonego na działce/działkach nr ………………………………………………………
w obrębie……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Właścicielem terenu jest: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U.1997r. Nr 88 poz.553 ze zm.),
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
……………………………………………..………………
(miejscowość, data )
1)
2)
……………………………………………
(podpis)
Dotyczy wyłącznie właścicieli linii energetycznych, gazociągów, ciepłociągów, wodociągów, kanalizacji sanitarnej
i innych urządzeń przesyłowych
Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych
Download