od słowa do teatru

advertisement
od słowa do teatru
warsztaty teatralne dla instruktorów i nauczycieli
Limanowa, 28 lutego - 2 marca 2014 r.
KARTA ZGŁOSZENIA
IMIĘ
NAZWISKO
data i miejsce urodzenia
telefon kontaktowy
telefon komórkowy
e-mail:
INSTYTUCJA DELEGUJĄCA:
gmina
powiat
DANE DO FAKTURY!
PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI
kod
miejscowość
nr
ulica
NIP INSTYTUCJI
OŚWIADCZENIE:
 potwierdzam swój udział w warsztatach teatralnych od słowa do teatru i informuję, że kwota w wysokości ……………….


(słownie………………………………………………………………….………) została przekazana na konto MCK
SOKÓŁ
upoważniam MCK SOKÓŁ w Nowy Sączu do wystawienia faktury bez naszego podpisu
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie
danych osobowych; D. Ust. Nr. 133, poz.883).
………………………………
/miejscowość, data/
………………………………
/podpis uczestnika/
Download