mi*dzynarodowa konferencja naukowa PRACA WSPARCIEM W OSI

advertisement
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
PRACA WSPARCIEM W OSIĄGNIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ
Karta
zgłoszenia
udziału
Imię i nazwisko,
tytuł/stopień naukowy
Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT
Nazwa instytucji
delegującej lub
uczestnika
NIP i adres instytucji
delegującej lub prywatny
uczestnika
Dane kontaktowe
Adres do korespondencji
Numer telefonu
E-mail
Tytuł artykułu
Tytuł artykułu w języku angielskim

Abstrakt (maks. 200 słów) + słowa kluczowe
Abstrakt (maks. 200 słów) + słowa kluczowe w języku angielskim
Upoważniam Akademię Ignatianum w Krakowie do wystawienia faktury VAT za udział w konferencji bez mojego podpisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji „Praca wsparciem w
osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej” zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Download