Zarządzenie Nr 2 - Urząd Miasta Zduńska Wola

advertisement
Załącznik do Uchwały
Nr XX/237/08
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Załącznik
do Zarządzenia Nr ……..
Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
z dnia ………
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, zwany dalej „Domem Kultury”, jest
samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), aktu o jego utworzeniu oraz Statutu
Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
§ 2. Regulamin organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb
pracy i zasady działania Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
§ 3. 1. Podstawowe zadania realizowane przez Dom Kultury:
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;
gromadzenie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
organizowanie przedsięwzięć promujących dorobek kulturalny Miasta Zduńska Wola
w kraju i zagranicą;
6) współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi.
2. Zadania wymienione w ust.1 Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez
organizowanie:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych;
2) zespołowego uczestnictwa w kulturze;
3) różnorodnych form aktywności i edukacji kulturalnej;
4) imprez turystycznych, kulturalnych i promocyjnych.
1)
2)
3)
4)
5)
Rozdział 2.
Struktura organizacyjna.
§ 4. 1. W skład struktury organizacyjnej Domu Kultury wchodzą:
1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
dyrektor;
główny księgowy;
Dział Artystyczno – Kulturalny;
Dział Organizacji Imprez i Promocji Kultury;
Dział Administracyjno – Finansowy;
Filia Domu Kultury na Osiedlu Karsznice w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 5/7.
2. Strukturę organizacyjną Domu Kultury określa schemat organizacyjny, stanowiący
załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Domem Kultury kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
4. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
5. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zduńska Wola.
6. Głównego księgowego, kierowników działów oraz pozostałych pracowników
zatrudnia i zwalnia dyrektor.
7. Wszyscy pracownicy Domu Kultury otrzymują zakresy czynności i obowiązków
służbowych, za wykonywanie których są odpowiedzialni przed bezpośrednim przełożonym.
8. Pracownicy, którym powierzony został majątek Domu Kultury podpisują
oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.
Rozdział 3.
Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora Domu Kultury.
§ 5. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:
1) majątek i stan powierzonej mu placówki;
2) racjonalną i oszczędną gospodarkę środkami finansowymi;
3) stan organizacyjny placówki;
4) stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) dyscyplinę pracy.
2. Dyrektor podejmuje decyzje w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych
i osobowych, a w szczególności:
1) nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę;
2) doboru i szkolenia kadr;
3) zasad wynagradzania pracowników;
4) przyznawania nagród i premii;
5) stosowania kar regulaminowych za naruszenie dyscypliny pracy.
3. Dyrektor dokonuje szczegółowego podziału zadań i obowiązków pomiędzy
poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska oraz sprawuje nadzór nad
całokształtem zadań Domu Kultury.
Rozdział 4.
Zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego Domu Kultury.
§ 6.1. Główny księgowy nadzoruje prawidłowość i terminowość pracy Działu
Administracyjno – Finansowego w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości Domu Kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) gospodarki finansowej Domu Kultury, zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym
prawidłowej realizacji dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) rachuby płac;
4) realizacji obowiązków podatnika i płatnika podatków oraz zobowiązań wobec ZUS;
5) sporządzania sprawozdań finansowych i innych;
2
6) opracowywania analiz ekonomiczno – finansowych, kalkulacji, wniosków kredytowych
i projektów planów (w tym biznesplanów i planów finansowych).
2. Główny księgowy dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym.
3. Główny księgowy dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Główny księgowy wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi.
5. Główny księgowy przygotowuje decyzje w sprawach finansowych i koordynuje ich
realizację.
6. Główny księgowy proponuje optymalne metody i sposoby pozyskiwania dochodów
i wydatkowania środków pieniężnych.
7. Główny księgowy dokonuje wstępnego rachunku ekonomicznego podejmowanych
działań.
8. Główny księgowy informuje dyrektora o stanie majątku, rachunkowości i finansów.
Rozdział 5.
Zakres działalności działów Domu Kultury.
§ 7.1. Zakres zadań Działu Artystyczno – Kulturalnego:
1) opracowywanie rocznych planów działalności programowej Domu Kultury;
2) organizowanie kół zainteresowań i amatorskich zespołów artystycznych ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży;
3) prezentacja osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do
Domu Kultury;
4) zgłaszanie dzieci z kół zainteresowań i amatorskich zespołów artystycznych Domu
Kultury do udziału we wszelkiego rodzaju konkursach o zasięgu wojewódzkim
i
ogólnopolskim;
5) współpraca z działającymi na terenie Miasta placówkami oświatowymi
i
wychowawczymi w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury;
6) prowadzenie występów teatralnych i estradowych, festiwali i imprez okolicznościowych,
wystaw, konkursów itp.;
7) obsługa imprez własnych i zleconych w zakresie prac elektrycznych i nagłaśniających;
8) prowadzenie nauki języków obcych, kursów tanecznych, wokalnych itp.;
9) wykonywanie prac plastycznych i informacyjnych na imprezy organizowane przez Dom
Kultury oraz imprezy zlecone;
10) opieka nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego.
2. Zakres zadań Działu Organizacji Imprez i Promocji Kultury:
1) sporządzanie i realizowanie planów pracy;
2) prowadzenie impresariatu artystycznego oraz organizowanie imprez artystycznych,
rozrywkowych i kulturalnych;
3) organizowanie różnorodnych form aktywności kulturalnej;
4) organizowanie wystaw plastycznych, spektakli, koncertów;
5) dokumentowanie działalności kulturalnej placówki (dziennik placówki, księga
pamiątkowa itp.);
6) organizowanie przedsięwzięć promujących kulturę w kraju i zagranicą;
7) opracowywanie wydawnictw informacyjnych o zespołach artystycznych;
8) drukowanie okolicznościowych zaproszeń, plakatów itp., druków związanych
z
podejmowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi;
9) wykonywanie prac z zakresu grafiki komputerowej;
10) sieciowa obsługa stron internetowych Domu Kultury.
3
3. Zakres zadań Działu Administracyjno – Finansowego:
prowadzenie akt osobowych;
prowadzenie pełnej dokumentacji kancelaryjnej;
prowadzenie rachunkowości Domu Kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
prowadzenie gospodarki finansowej Domu Kultury, zgodnie z obowiązującymi zasadami,
w tym:
a) prawidłowa realizacja dyspozycji środkami pieniężnymi,
b) obsługa finansowa i kasowa;
5) prowadzenie rachuby płac;
6) realizacja obowiązków podatnika i płatnika podatków oraz zobowiązań wobec ZUS;
7) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych;
8) opracowywanie analiz ekonomiczno – finansowych, kalkulacji, wniosków kredytowych i
projektów planów (w tym biznesplanów i planów finansowych);
9) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i bhp;
10) prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali;
11) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń elektronicznych, oświetleniowych,
instalacji elektrycznej oraz ich konserwacja i naprawa;
12) zabezpieczenie Domu Kultury w materiały kancelaryjne, środki czystości i sprzęt
gospodarczy;
13) zabezpieczenie potrzeb administracyjno – gospodarczych oraz personelu gospodarczo
– technicznego w czasie przygotowań i trwania imprez;
14) wykonywanie prac konserwacyjno – gospodarczych polegających na naprawach sprzętu
gospodarczego, przedmiotów nietrwałych i urządzeń sanitarno – kanalizacyjnych;
15) utrzymywanie estetyki i czystości w budynkach i na terenie posesji;
16) obsługa, konserwacja, drobne naprawy sprzętu komputerowego.
4. Zakres zadań kierownika Filii Domu Kultury:
1) planowanie działalności Filii Domu Kultury z uwzględnieniem specyfiki lokalnego
środowiska;
2) tworzenie społecznego zaplecza Filii Domu Kultury w formie klubów i kół
zainteresowań;
3) prowadzenie działalności upowszechnieniowej oraz grup i zespołów zainteresowań;
4) pozyskiwanie do współpracy placówek kulturalnych, oświatowo – wychowawczych,
fundacji, stowarzyszeń regionalnych i twórczych, samorządów gminnych oraz osób
prawnych i fizycznych mogących służyć pomocą przy realizacji zadań Domu Kultury;
5) prowadzenie drobnych remontów i konserwacji obiektu;
6) nadzorowanie majątku Filii Domu Kultury oraz sprzętu p/poż;
7) prowadzenie działań promujących działalność Filii Domu Kultury;
8) prowadzenie dokumentacji merytorycznej Filii Domu Kultury.
1)
2)
3)
4)
Rozdział 6.
Postanowienia ogólne.
§ 8. 1. Regulamin i schemat organizacyjny, regulamin pracy, regulamin
wynagradzania i instrukcja obiegu dokumentów, są dokumentami stanowiącymi o zasadach
prowadzenia działalności Domu Kultury.
2. Zmiany w niniejszym regulaminie i schemacie organizacyjnym mogą być
dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
4
5
Download