opis stanowiska pracy pracownika

advertisement
OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
KSIĘGOWY
Stanowisko
1.
2.
3.
Główny Księgowy
Lokalizacja w strukturze
organizacyjnej
Krótka charakterystyka i cel pracy
4. Zakres obowiązków
4.1 Podstawowe
↓
księgowy
Praca na tym stanowisku obejmuje całość prac
związanych z wykonywaniem czynności księgowych
polegających na przygotowaniu dokumentów do pozycji
dowodów księgowych, księgowaniu w urządzeniach
księgowych w celu pozyskania danych do
sprawozdawczości budżetowej.
-
-
-
dokonywaniem zapisów księgowych w
urządzeniach księgowych (syntetycznie i
szczegółowo)
przygotowywaniem dokumentów – dowodów
księgowych do księgowania i dokonywanie
kontroli wstępnej pod względem formalno –
rachunkowym
księgowanie dokumentów na kartotekach
kosztów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej
księgowanie pozabilansowe dokumentów
mających wymiar finansowy.
przygotowanie poleceń przelewów w Mini
Banku
4.2 Nieregularne
-
-
-
W czasie nieobecności kasjera:
pobieranie gotówki z banku
wypłata świadczeń społecznych klientom
MGOPS oraz prowadzenie rozliczeń
gotówkowych z pracownikami
rozliczenia bieżące kasy i sporządzanie
Raportów kasowych
prowadzenie kadr i płac dla pracowników
(zastępstwo w czasie nieobecności pracownika
ds. płac i kadr)
uczestnictwo w pracach komisji
inwentaryzacyjnej
4.3 Zakres uprawnień
Księgowanie dowodów księgowych w urządzeniach
księgowych wg zawartych dyspozycji
4.4 Znajomość przepisów prawa

-
5.
Przełożeni
ustawa o finansach publicznych oraz akty
wykonawcze Ministra Finansów
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości
Kierownik, Zastępca Kierownika, Główny Księgowy
6. Relacje do innych pracowników
6.1 Zastępstwa aktywne
6.2 Zastępstwa pasywne
-
pracownik księgowości
pracownik ds. kadr i płac

pracownik księgowości

6.3 Współpraca z innymi podmiotami
7.
8.
Maszyny, narzędzia, materiały
Warunki pracy
ze wszystkimi sekcjami ośrodka pomocy
społecznej
- z bankiem
- z innymi instytucjami w zakresie wykonywania
swoich obowiązków
fax, ksero, komputer, drukarka
Praca umysłowa, zadania do wykonania w większości
powtarzające się, uzależnione od potrzeb. Stanowisko
pracy przyjazne, odpowiednie wyposażenie w sprzęt
biurowy, komputerowy, środki łączności.
-
Download