Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

advertisement
O G Ł O S Z E N I E 05/2012/FK
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko
Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:















dekretowanie dowodów księgowych w zakresie działalności statutowej i gospodarczej - faktur sprzedaży
i zakupów, wyciągów bankowych, not księgowych, list płac, delegacji służbowych i pozostałych, zgodnie
z obowiązującym zakładowym planem kont,
rejestracja oraz księgowanie w informatycznym systemie F-K zadekretowanych dowodów księgowych,
bieżące uzgadnianie salda dziennego środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
bieżąca analiza i uzgadnianie sald kont rozrachunków z oddziałami regionalnymi KRUS oraz z innymi
kontrahentami,
dochodzenie należności FS i współpraca z innymi komórkami Biura w tym zakresie,
sporządzanie informacji o przychodach i kosztach Funduszu Składkowego dotyczącej obliczenia podatku
dochodowego od osób prawnych za okresy miesięczne i za okres roczny,
miesięczne ustalanie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji
CIT – 8, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
kwartalne ustalanie wyniku finansowego nieruchomości inwestycyjnych Funduszu Składkowego,
prowadzenie bieżących uzgodnień w zakresie rozliczania podatku VAT,
współpraca z komórką organizacyjną ds. pracowniczych w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowniczych
i umów cywilnoprawnych oraz wdrażania programu kadrowo-płacowego;
prowadzenie zestawienia wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
oraz Rady Nadzorczej FS,
sporządzanie bilansu wraz z załącznikami oraz sprawozdania rachunek zysków i strat,
dokonywanie na koniec roku wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasadami zawartymi w polityce
rachunkowości Funduszu Składkowego,
przygotowywanie materiałów i dokumentów na potrzeby audytu i kontroli oraz zewnętrznych organów kontroli,
przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz pism do urzędów i kontrahentów.
Wykształcenie: wyższe z zakresu finansów i rachunkowość lub ekonomii.
Wymagania konieczne:







2- letni staż pracy w księgowości,
ugruntowana wiedza z zakresu rachunkowości, oraz podstawowa z zakresu kadr i płac,
znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku VAT i ustawy
o rachunkowości,
umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna),
odpowiedzialność i systematyczność,
umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu,
Wymagania pożądane:



doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości (umiejętności nabyte w biurze rachunkowym)
praktyczna umiejętność obsługi programu do prowadzenia pełnej księgowości i kadrowo-płacowego;
komunikatywność, wysoka kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:





CV i list motywacyjny
kopia dowodu osobistego
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 02 sierpnia 2012 r.,
na adres: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Żurawia 32/34, 09-515 Warszawa,( III piętro) z dopiskiem na kopercie (rekrutacja 05/2012/FK)
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do Funduszu Składkowego).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów.
Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy
od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22-629 70 96
Download