Główny Księgowy w ZSP NR 3 w Krotoszynie

advertisement
OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie
poszukuje kandydata na stanowisko:
główny księgowy
Wymiar etatu: 1 etat
Wymagania konieczne dla kandydatów
- wykształcenie wyższe staż 3 lata lub średnie staż 6 lat zgodnie z ustawą o finansach
publicznych
- wskazane doświadczenie 2 lata stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach
sektora publicznego
- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne służbowe
- osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
- obywatelstwo polskie
Wymagania dodatkowe:
- znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu zamówię publicznych,
ubezpieczeń społecznych z zakresu rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości
budżetowej
- zdolność do interpretacji i stosowania prawa
- umiejętność do pracy w zespole
- obsługa komputera oraz znajomość programów księgowych
- znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego
Wymagane dokumenty :
- list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie + zdjęcie
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje ( kserokopie świadectw , dyplomów,
zaświadczenia o ukończeniu kursów, seminariów itp. )
- posiadane kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o odbyciu stażu uprawnień zawodowych
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić
charakter działalności
- oświadczenie że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa : przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne
służbowe
Główne zadania:
-
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
opracowywanie propozycji planu finansowego
opracowywanie harmonogramów finansowych Zarządu wg obowiązujących zasad
kontrola operacji finansowych pod względem zgodności z planem finansowym
rozliczenie inwentaryzacji
prowadzenie analizy syntetycznej i analitycznej kosztów
kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalno rachunkowym
prowadzenie dokumentacji księgowej
sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych wynikających z obowiązujących
przepisów
prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych
nadzór finansowy nad zamówieniami publicznymi
opracowywanie i aktualizacja procedur polityki rachunkowości
Osoba ta ponosi odpowiedzialność w szczególności za:
- prowadzenie rachunkowości jednostki
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
- wstępną kontrolę operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
- kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych
- należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych
- przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości
pieniężnej
- terminowe i właściwe sporządzanie sprawozdań finansowych
Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie na ulicy
Transportowej 1 pokój nr 1-2 w terminie do 23 sierpnia 2007r.
Skrócony opis sprawy
1. Dokumenty należy składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze
www.pzdkrotoszyn.pl
2. Na kopercie należy umieścić informację: „Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego
księgowego ” w PZD w Krotoszynie
3. Nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny,
4. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze,
upowszechnia się listy kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne
5. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru jeśli nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata. Informację upowszechnia się na stronie internetowej www.pzdkrotoszyn.pl
i na tablicy informacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie.
Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Pan Krzysztof Jelinowski – dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg tel. 062-722-65-31. W godzinach od 7 ºº - 8ºº i 14 ºº - 15 ºº w dni
robocze
Krotoszyn dnia 06.08.2007 r.
Dyrektor P.Z.D. Krotoszyn - mgr Krzysztof Jelinowski
Download