Konkurs na stanowisko G*ównego Ksi*gowego Zespo*u Szkó* Nr 1

advertisement
Nowe Miasto, dn. 28. 01. 2015r.
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 28 stycznia 2015 roku
Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze.
I.
Stanowisko pracy:
stanowisko: specjalista ds. księgowości budżetowej w Zespole Szkół im. Integracji
Europejskiej w Nowym Mieście
miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście,
ul. Ciechanowska 15, 09- 120 Nowe Miasto
wymiar czasu pracy : pełny etat
rodzaj umowy : umowa o pracę
II.
Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej roczną praktykę w księgowości,
b) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków pracownik specjalisty ds. księgowości budżetowej,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
znajomość przepisów podatkowych,
znajomość przepisów płacowych,
znajomość przepisów ZUS i PFRON,
znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Word, MS Excel, MS
Windows, Budżet, Kadry i Płace, Płatnik,
9. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole,
10. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w
realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia,
11. doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych.
IV. Zadania wykonywane na stanowisku.
Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
prowadzenie rachunkowości jednostki,
prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS,
sporządzanie list płac,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
6. dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
7. sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki,
8. prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku Zespołu Szkół im. Integracji
Europejskiej w Nowym Mieście,
9. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości
funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości
potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
10. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,
11. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
12. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów
wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji specjalisty ds.
księgowości budżetowej.
1.
2.
3.
4.
5.
V. Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
list motywacyjny,
życiorys- curriculum vitae,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
kwestionariusz osobowy,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne
przestępstwo skarbowe, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego
Rejestru Karnego,
9. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zmianami),
10. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku- specjalista ds. księgowości budżetowej.
VI. Informacje dodatkowe.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych wynosił 0,02%.
VII.
Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu
Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście ul. Ciechanowska 15 osobiście lub za
pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 09 lutego 2015r. z dopiskiem: "
Nabór na stanowisko urzędnicze- specjalista ds. księgowości budżetowej w Zespole Szkół im.
Integracji Europejskiej w Nowym Mieście ". O terminie konkursu kandydaci, którzy spełniają
wymagania będą powiadomieni telefonicznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz kwestionariusz osobowy
powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Formularz kwestionariusza kandydata oraz ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście opublikowany jest
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto:
www.bipnowemiasto.win.pl oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Integracji
Europejskiej w Nowym Mieście: www.nowemiasto.edu.pl
Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą
rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udziela sekretarz szkoły tel. (23) 6614009
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.
Dyrektor
Zespołu Szkół
im. Integracji Europejskiej
w Nowym Mieście
Edyta Ewa Jakubowska
Download