Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych

advertisement
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-1-
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
W BURSIE SZKÓŁ POMATURALNYCH W OPOLU
Postanowienia ogólne
§1
1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
w Bursie Szkół Pomaturalnych w Opolu.
2. Instrukcja została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121 poz. 591)
§ 2
1. Sprawy nie objęte niniejszą instrukcją zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami
wewnętrznymi.
Postanowienia szczegółowe
§1
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być wyłącznie prawidłowe
dokumenty.
1. Pojęciem dokumentu określa się każdy dokument świadczący o zaistniałych lub
zmierzających czynnościach lub stwierdzający pewien stan rzeczy. W odróżnieniu od
ogólnych dokumentów dokumentami księgowymi nazywamy tę część odpowiednio
opracowanych dokumentów, które mają charakter zdarzeń gospodarczych i podlegają
ewidencji księgowej.
Dokumenty te są podstawowym uzasadnieniem zapisów księgowych dokonywanych
w sposób prawidłowy zapewniający:
a) rzetelne sprawdzenie i terminowe przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej,
wyniku finansowego oraz rentowności jednostki,
b) stworzenie podstaw zarządzania, kontroli i badania działalności gospodarczej, szczególnie
z punktu widzenia legalności i celowości dokonanych operacji gospodarczych,
c) stworzenie podstaw do dochodzenia praw i udowadniania dopełnienia obowiązków.
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-2-
§ 2
Zgodnie z art. 20, 21, 22, w księgach rachunkowych winny być wprowadzone
wszystkie operacje gospodarcze występujące w dany miesiącu. Zapisów w księgach dokonuje
się na podstawie:
1. dowodów pierwotnych „źródłowych."
a) własnych - wystawionych przez własne komórki organizacyjne,
b) obcych - otrzymanych od kontrahentów (oryginały),
c) własnych wewnętrznych - wystawionych dla innych komórek wewnątrz jednostki,
d) własnych
zewnętrznych
-
wystawionych
dla
kontrahentów
(przekazywane
w oryginale).
2. dowodów księgowych zbiorczych - wystawionych przez jednostkę, służących do
dokonania łącznych zapisów zbiorów dowodów (dotyczy to operacji występujących
masowo) np. dotyczących rozchodu materiałów z magazynu,
3. dowodów korygujących poprzednie zapisy - faktury i rachunki, polecenia księgowania,
4. dowodów rozliczeniowych ujmujących już dokonane zapisy według nowych kryteriów
klasyfikacyjnych.
§ 3
Zgodnie z powołaną ustawą (art. 20, 21, 22) za prawidłowy uważa się dowód
księgowy:
1. stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej winien być :
a) rzetelny, czyli zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, które
dokumentują, czytelny, wolny od wymazywań i przeróbek,
b) kompletny,
c) wolny od błędów rachunkowych,
d) zawierający co najmniej:
-
określenie rodzaju dowodu,
-
określenie stron (nazwy, adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej,
-
opis operacji, określenie jej wartości i ilości, jeżeli operacja jest wymieniona
w jednostkach naturalnych,
-
datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także
sporządzenia dowodu,
-
podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od które j przyjęto
składniki majątkowe,
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-
-3-
stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez
wskazanie miesiąca księgowania oraz - o ile nie wynika to z techniki
dokonywania z wpisów - sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z
podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
Warunkiem zakwalifikowania dowodu do ujęcia w ewidencji księgowej winno być uprzednie
jego sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez właściwe
komórki określone w dalszej części instrukcji.
§4
1. Dowody księgowe sporządza się w języku polskim. Może być również
sporządzony w języku obcym jeżeli dotyczy operacji gospodarczych z kontrahentem
zagranicznym.
2. Dokumenty księgowe winny być sporządzone w sposób staranny, czytelny
i trwały (długopisem, atramentem, pismem maszynowym, komputerowym).
3. Podpisy na dowodach księgowych składa się odręcznie - atramentem, długopisem.
4. Dowód wystawiony w walutach obcych powinien zawierać przeliczenie ich wartości
na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia
operacji gospodarczej. Przeliczenie to winno być zamieszczone bezpośrednio na
dowodzie, oprócz przypadków gdzie system przetwarzania danych zapewnia
automatyczne przeliczanie walut obcych na walutę polską, a przeliczenie jest
potwierdzone odpowiednim wydrukiem.
5. Jeżeli dowód jest sporządzony w języku obcym ta na żądanie organów kontroli
lub biegłego rewidenta-jego treść winna być wiarygodnie przetłumaczona na język
polski. Zatem dowody wystawione w języku obcym przechodzące od
kontrahentów zagranicznych nie muszą być generalnie tłumaczone na język polski
jeżeli ich treść jest zrozumiała dla kierownictwa jednostki.
§5
Korygowanie błędów w dowodach i urządzeniach księgowych.
Art. 22 ustawy stanowi, iż generalną zasadą jest iż w dokumentach księgowych
niedopuszczalne jest:
a) dokonywanie poprawek przez wymazywanie i przerabianie danych,
b) stosowanie czerwono-czarnego storna.
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-4-
1. Stwierdzone w dowodach nieprawidłowości merytoryczne powinny być uwidocznione
w dowodzie lub załączniku do niego - jest to tryb ogólnie przyjęty.
2. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować
jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego
sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem.
3. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawione przez czytelne skreślenie
błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb,
wpisanie poprawki i złożenia podpisu osoby do tego upoważnionej.
4. Jeżeli jedną operację gospodarczą dokumentuje się kilku dokumentami lub kilku
egzemplarzami jednego dokumentu; kierownik jednostki ustala sposób postępowania
i wskazuje, które z tych dokumentów stanowi podstawę zapisu w księgach rachunkowych.
Zasady te mają zastosowanie wyłącznie do dowodów księgowych, dla których nie został
ustalony przepisami szczegółowymi zakaz dokonywania jakichkolwiek poprawek oraz nie
stosuje się ich do dowodów obcych, które mogą być poprawiane jedynie przez
wystawiającego.
5. Błędne zapisy w księgach rachunkowych można sprostować zgodnie z Art. 25 ustawy:
-
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, umieszczeniem daty i podpisu osoby dokonującej poprawki;
poprawki takie muszą być dokonane we wszystkich księgach rachunkowych i nie
mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca lub
-
przez wprowadzenie do ksiąg dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów.
Możne nastąpić tylko zapisem dodatnim albo ujemnym (niedozwolone storno czarnoczerwone).
6. W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg rachunkowych
przy użyciu komputera, korekty mogą być przeprowadzane tylko przy pomocy dowodów
korygujących (PK - polecenie księgowania).
7. Zakupy rzeczowych składników majątku mogą być udokumentowane wyłącznie fakturami
VAT lub rachunkami.
8. Nie stanowią podstawy księgowania zakupy dokumentowane paragonami, dowodami
wpłat dl kasy itp. dokumentami.
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
§6
1. Za dowody księgowe uważa się również:
-
zestawienia dowodów księgowych przygotowanych do zaksięgowania zapisem
zbiorczym (dowody zbiorcze),
-
polecenie księgowania „PK",
-
protokoły zdawczo-odbiorcze.
2. Zestawienia dowodów księgowych powinny:
-
składać się co najmniej z określenia jednostki wystawiającej, nazwy zestawienia, daty
lub okresu, którego dotyczą objęte nim dowody kwot do księgowania, daty
wystawienia oraz podpisu osoby sporządzającej,
-
obejmować dowody wyrażające operacje gospodarcze dokonane wyłącznie w jednym
okresie sprawozdawczym lub jego części,
-
zapewniać sprawdzalne powiązanie ujętych w nich kwot z dowodami, na których
podstawie zostały sporządzone.
3. Polecenia księgowania sporządzane są:
- w celu dokonania zapisu księgowego nie wyrażającego faktu dokonania operacji
gospodarczej np. przeniesienia kosztów, otwarcia i zamknięcia ksiąg, korekty błędnych
zapisów (storn).
4. Protokoły zdawczo-odbiorcze mają zastosowanie przy przekazywaniu rzeczowych
składników majątku jednostki.
§7
Dowody księgowe dotyczące wypłat
Za podstawę dokonania wypłaty służą dowody uzasadniające dokonanie wydatków
a mianowicie:
1. faktury
2. rachunki kosztów podróży
3. listy płatnicze
4. wnioski o wypłatę zaliczek
5. decyzje wewnętrzne
-5-
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-6-
1. Faktury
Wszystkie faktury, rachunki, noty, nakazy płatnicze otrzymane za pośrednictwem poczty
przyjmuje sekretariat i po sprawdzeniu przez dyrektora rejestruje w dzienniku podawczy.
Najpóźniej w dniu następnym przekazuje do odpowiedniej komórki, która zamawiała dostawy
lub usługi celem sprawdzenia pod względem merytorycznym. Sprawdzenie dowodów pod
względem merytorycznym polega na zbadaniu zgodności z planem. ustaleniu prawdziwości ich
danych, celowości, gospodarności i zgodności z obowiązującymi przepisami.
Dokonanie sprawdzenia pod względem merytorycznym powinno być stwierdzone na dowodzie
przez umieszczenie klauzuli „sprawdzono pod względem merytorycznym dnia " i podpisem
przez upoważnionych do tego pracowników (załącznik nr 1 do instrukcji obiegu dowodów
księgowych).
Na dowodach stanowiących podstawę dokonania wydatku za wykonane roboty, usługi lub
dostarczone towary, pracownik upoważniony do odbioru - umieszcza potwierdzenie wykonania
i przyjęcia roboty, usługi lub towaru.
W przypadku, gdy faktura (rachunek) dotyczy dostawy materiałów, magazynier dołącza do
faktury wypełniony formularz „magazyn przyjmie'".
Jeżeli otrzymany materiał przekazuje się do bezpośredniego zużycia, należy dokonać
odpowiedniej adnotacji o zużyciu.
Zakupy książek, pomocy naukowych i dydaktycznych są wpisywane do książek inwentarzowych
prowadzonych przez kierowników poszczególnych zespołów. Kierownik zespołu na rachunku
zamieszcza adnotację „wpisano do księgi inwentarzowej pod poz..." i podpisuje. Nie dotyczy to
książek, broszur, przeznaczonych do podręcznego użytku. Pracownik, który dokonuje takiego
zakupu zamieszcza na rachunku adnotację „do podręcznego użytku" i podpisuje.
Faktury upływające do poszczególnych komórek po sprawdzeniu pod względem
merytorycznym są przekazywane do komórki księgowości celem sprawdzenia pod
względem formalno-rachunkowym. Komórki merytoryczne zobowiązane są do dokonania
sprawdzenia rachunków i przekazania ich do księgowości w ciągu 2 dni od daty wpływu,
Winni opóźnienia zapłaty będą obciążani odsetkami za zwłokę.
Sprawdzenie dowodów pod względem formalno-rachunkowym polega na ustaleniu, że dowody
zostały wystawione w sposób technicznie prawidłowy, zawierający wszystkie elementy
prawidłowego dowodu oraz, że ich dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych.
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-7-
Dokonanie sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym powinno być stwierdzone
na dowodzie przez zamieszczenie przez pracownika klauzuli „Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym dnia " i podpis.
Faktury po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
uzupełniane w klasyfikację budżetową są zatwierdzane do wypłaty przez dyrektora i głównego
księgowego, a następnie przekazane do kasy. Kasjer po wypłaceniu należności na dowodzie
stanowiącym podstawę do wypłaty zamieszcza klauzulę „wypłacono gotówką, czekiem Nr ..."
i podpisuje. Klauzula powinna być umieszczona w takim miejscu dowodu, aby nie mogła być
usunięta przez obcięcie części dowodu. Dowody stanowiące podstawę do zapłaty przelewem,
inkasem lub czekiem rozrachunkowym winny mieć zamieszczoną klauzulę „Zapłacono
przelewem". Polecenie przelewów i czeki rozrachunkowe wystawia kasjer, a podpisywane są
przez dyrektora i głównego księgowego.
2. Rachunki kosztów podróży
Podstawę wyjazdu służbowego stanowi prawidłowo wystawione polecenie wyjazdu.
O potrzebie i celowości wyjazdu służbowego decyduje dyrektor jednostki i jego zastępcy
(załącznik nr t do instrukcji obiegu dokumentów księgowych).
Polecenie wyjazdu służbowego powinno zawierać:
a)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe udającego się w podróż służbową
b) nazwę miejscowości i instytucji do której pracownik jest kierowany
c)
cel podróży służbowej
d) czas trwania delegacji
e)
dokładne określenie środka lokomocji
f)
podpis i stanowisko służbowe osoby zlecającej wyjazd służbowy.
Ewidencję wydanych poleceń służbowych prowadzi sekretariat odrębnie dla każdego roku.
Rachunek kosztów podróży delegowany przedkłada do rozliczenia w ciągu 7 dni po zakończeniu
podróży służbowej. Rozliczenie kosztów podróży przez nauczycieli- (doradców a także terminy
wypłat rachunków kosztów podróży reguluje odrębne zarządzenie dyrektora.
Pracownik księgowości sprawdza rachunki kosztów podróży pod względem formalnorachunkowym i sporządza zbiorcze listy wypłat kosztów podróży. Listy wypłat kosztów podróży
zatwierdza do wypłaty dyrektor i główny księgowy. Po dokonaniu wypłaty kasjer umieszcza
i podpisuje na liście a także na załączonych do listy poleceniach wyjazdu służbowo klauzulę
„wypłacono gotówką, czekiem Nr ....".
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-8-
3. Wnioski o wypłatę zaliczek
Zaliczki do rozliczenia mogą być wypłacane pracownikom na koszty podróży służbowych oraz
na pokrycie wydatków administracyjno-gospodarczych.
Na koszty podróży zaliczki wypłaca się na podstawie wniosku o zaliczkę dolny odcinek
polecenia wyjazdu służbowego), na pokrycie wydatków gospodarczych zaliczkę wypłaca się na
podstawie wniosku o udzielenie zaliczki (druk znormalizowany). Wniosek ten powinien
zawierać: imię i nazwisko pracownika pobierającego zaliczkę, kwotę, cel na jaki ma być
przeznaczona, termin rozliczenia. Termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni po dokonaniu
transakcji (czynności) lub powrotu z podróży służbowej. Merytorycznego sprawdzenia oraz
zatwierdzenia do wypłaty dokonuje dyrektor lub jego zastępca odpowiedzialny za dany
powierzony odcinek pracy (załącznik nr 1 do instrukcji obiegu dokumentów księgowych) oraz
główny księgowy. Zaliczki stałe powinny być rozliczane lub zwrócone w całości po upływie ich
ważności bądź przed ustaniem stosunku służbowego, a w każdym razie końcem roku
budżetowego.
Wszelkie wypłaty dokonane z zaliczek do rozliczenia powinny być udokumentowane
oryginalnymi fakturami (rachunkami) zaopatrzonymi w pieczęć jednostki wystawiającej „zapłacono gotówką".
Rozliczenie zaliczki powinno być dokonane przy pomocy formularza „rozliczenie zaliczki".
Dowody opłacone z pobranych zaliczek podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzeniu i kasowaniu wg zasad podanych wyżej (patrz
faktury).
Resztę niewydatkowanej zaliczki zaliczkobiorca wpłaca do kasy za pokwitowaniem
z kwitariusza przychodowego K-103.
Jeżeli kwota z rozliczenia jest wyższa do pobranej zaliczki - następuje wypłata różnicy.
4. Listy płatnicze
Dokumentami
stanowiącymi
podstawę
do
sporządzenia
list
wypłat
wynagrodzeń
pracowniczych oraz zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego są:
-
kopie pism angażujących i umów o pracę oraz karty wynagrodzeń,
-
oświadczenia pracownicze wraz z wszystkimi załącznikami zgodnie z obowiązującymi
przepisami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - do wypłaty zasiłku chorobowego.
-
zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy - do wypłaty zasiłku chorobowego,
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-9-
a) Umowy o pracę z pracownikami działalności podstawowej, administracji i obsługi sporządza
specjalista ds. osobowych i przedkłada dyrektorowi do podpisu.
Po podpisaniu umowy przez dyrektora i pracownika, jeden egzemplarz powinien być
dostarczony komórce księgowości w dniu spisania umowy z nowoprzyjętym pracownikiem,
najpóźniej do dnia 20-go każdego miesiąca.
Zmiany do listy płac (wykazy: godzin nadliczbowych, dodatków, zastępstw, itp.)
pracowników administracji i obsługi sporządzają kierownicy poszczególnych komórek
organizacyjnych i po zatwierdzeniu przez dyrektora przekazują w terminie do 5-go każdego
miesiąca do księgowości.
Wnioski premiowe pracowników administracji i obsługi sporządzają kierownicy komórek
organizacyjnych w terminie do 23-go każdego miesiąca i przekazują specjaliście do spraw
osobowych. Wypłata premii dla pracowników administracyjno-obsługowych następuje na
podstawie w/w wniosku zatwierdzonego przez dyrektora w terminie ustalonym dla wypłaty
wynagrodzeń.
Wypłata wynagrodzeń dokonywana jest płatnikom wyznaczonych na piśmie przez
dyrektora. Płatnicy zobowiązani są do rozliczenia się z pobranej gotówki w ciągu dwóch
dni, natomiast w przypadku nie wypłacenia wszystkich wynagrodzeń - w ciągu 7 dni,
przedkładają równocześnie kasjerowi wszystkie listy płatnicze. Po tym terminie kasjer
odprowadza wszystkie niewypłacone wynagrodzenia pracownicze na rachunek sum
depozytowych..
b) Oświadczenia stanowiące podstawę dokonania wypłat zasiłku rodzinnego wypełnia
własnoręcznie pracownik starający się o te świadczenia i doręcza pracownikowi
księgowości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
c) Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy specjalista ds. osobowych
odnotowuje w liście obecności i przekazuje do księgowości w celu obliczenia
należności za czas niezdolności do pracy. Specjalista ds. wynagrodzeń sporządza listy wypłat
zasiłków chorobowych a kwoty należne za czas niezdolności do pracy potrąca
z wynagrodzeń poszczególnych pracowników poprzez listy płac.
d) Umowy-zlecania lub umowy o dzieło zawierane na wykonanie prac sporządzają kierownicy
komórek organizacyjnych oraz kierownicy naukowi poszczególnych form doskonalenia.
Wyżej wymienione umowy podpisuje dyrektor w powierzonym zakresie działania jako
zleceniodawcy oraz zleceniobiorca. Przed dokonaniem wypłaty za wykonane prace
zleceniodawca, kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik naukowy kursu
zobowiązany jest stwierdzić datą i podpisem wykonanie i przyjęcie usług.
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-10-
W odniesieniu do umów zlecenia lub umów o dzieło z pracownikami dydaktycznymi,
specjalista do spraw organizacji pracy dydaktycznej potwierdza zgodność godzin pracy
wynikających z umowy z dziennikiem zajęć.
Umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z rachunkami za wykonaną pracę lub wykazem
przepracowanych godzin dydaktycznych są przekazywane do działu księgowości w terminach
do 5-go i 15-go każdego miesiąca.
Ustala się terminy wypłat wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń lub umów
o dzieło na dzień 10 i 20 każdego miesiąca.
1. Listy płac sporządza komórka płac na podstawie odpowiednio sporządzonych przez
odpowiedzialnych za ten odcinek pracowników zakładu i sprawdzonych dowodów
źródłowych.
2. Listy płac powinny zawierać co najmniej następujące dane:
1) okres, za jaki obliczono wynagrodzenie,
2) łączną sumę do wypłaty,
3) nazwisko i imię pracownika,
4) sumę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia brutto, z rozbiciem na
poszczególne składniki funduszu płac,
5) sumę wynagrodzeń netto,
6) sumę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły,
7) sumę zasiłku rodzinnego,
8) sumę ewentualnych dodatków przejściowych i stałych (dodatek funkcyjny),
9) pokwitowanie odbioru wynagrodzenia - data i podpis.
3. Zgodnie z ustaleniami układu zbiorowego pracy, w listach płac dopuszczalne jest
dokonywanie następujących potrąceń:
1) należności egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych,
2) czynszu za lokal mieszkalny udostępniony przez zakład pracy.
Inne potrącenia mogą być dokonywane wyłącznie za wyrażoną na piśmie zgodą
pracownika.
4. Listy płac nie mogą zawierać żadnych poprawek.
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-11-
5. Listy płac powinny być podpisane przez:
1) osobę sporządzającą,
2) osobę sprawdzającą,
3) głównego księgowego,
4) dyrektora.
6. Listy płac, po podpisaniu przez wyżej wymienione osoby zostają przekazane do kasy w celu
dokonania wypłaty..
§8
Zasady rozliczania rozmów telefonicznych
Rachunki za rozmowy telefoniczne sprawdza pracownik sekretariatu. Każdy użytkownik
numeru telefonicznego otrzymuje wydruk komputerowy rozmów telefonicznych za dany miesiąc
na którym opisuje wszystkie rozmowy służbowe i prywatne. Pracownik sekretariatu sporządza
zestawienie rozmów prywatnych, pobiera należności za te rozmowy, następnie dokonuje wpłaty
do kasy.
§9
Rzeczowe składniki majątku
Wszelkie operacje w zakresie środków trwałych powinny być udokumentowane przy
pomocy faktur, protokołów przyjęcia, przekazania, likwidacji itp. Dla udokumentowania obrotu
tymi środkami należy stosować powszechnego użytku.
Dowody przyjęcia środków trwałych z zewnątrz i wydania na zewnątrz powinny być
podpisane przez kierowników i głównych księgowych jednostek przekazujących
i przyjmujących.
Dowody stanowiące udokumentowania przychodu lub rozchodu kierowane są do
pracownika komórki gospodarczej odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji środków
trwałych, który po uzyskaniu akceptacji przez dyrektora i głównego księgowego dokonuje
przychodu lub rozchodu w książce inwentarzowej.
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-12-
Protokół „OT” - dot. nieodpłatnego przyjęcia środka trwałego (3 egz.). Po potwierdzeniu
otrzymania przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę składnikami rzeczowymi,
zaakceptowaniu przyjęcia przez dyrektora i głównego księgowego (strona przyjmująca)
wpisywany jest przez tego pracownika do księgi inwentarzowej, przy czym jeden egz. odsyła do
jednostki przekazującej, jeden egz. przekazuje do komórki księgowości, jeden egz. zatrzymuje w swoich
aktach.
Protokół „PT" - sporządza się w celu udokumentowania przekazania środka trwałego do
innej jednostki. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden egz.pozostawia
u siebie pracownik odpowiedzialny za gospodarkę środkami rzeczowymi a dwa egz. wysyła do
jednostki otrzymującej środki trwałe. Protokół „PT" podpisują: pracownik odpowiedzialny za
gospodarkę środkami rzeczowymi, główny księgowy i dyrektor. Jednostka otrzymująca środki
trwałe potwierdza odbiór na 2 egz., z których jeden zostawia u siebie drugie przesyła jednostce
przekazującej. Na tej podstawie komórka księgowości wyksięgowuje dany przedmiot
z ewidencji księgowej.
Protokół likwidacji „LT" - sporządza się w celu udokumentowania rozchodu środka
trwałego z powodu zużycia, zniszczenia, braku zastosowania, kradzieży, zagubienia itp. Protokół
ten powinien zawierać adnotację komisji, co zrobiono ze zniszczonymi środkami rzeczowymi,
czy przekazano do magazynu materiały uzyskane z rozbiórki itp. Komisja likwidacyjna
powoływana jest przez dyrektora jednostki.
Protokół likwidacji sporządza się w 2 egz. Jeden egz. otrzymuje pracownik
odpowiedzialny za gospodarkę środkami rzeczowymi, drugi egz. otrzymuje komórka
księgowości celem wyksięgowania z ewidencji danego środka trwałego. Protokoły likwidacji
zatwierdza kierownik jednostki.
§ 10
Gospodarka materiałowa
Zakupy materiałów do magazynu odbywają się na podstawie faktur rachunków.
Do każdej faktury magazynier obowiązany jest sporządzić „Magazyn przyjmie" w dwóch
egzemplarzach, z których jeden zatrzymuje u siebie do zaewidencjonowania w kartotece
ilościowej, drugi przekazuje pracownikowi komórki księgowości prowadzącemu kartotekę
ilościowo-wartościową. Dowód ten powinien mieć kolejny numer i podpis przyjmującego.
Podstawą dokonania rozchodu materiału z magazynu jest formularz „Magazyn wyda"
sporządzony jak wyżej w 2 egz., posiadający kolejny numer, podpis osoby zlecającej wydanie,
wydającej i odbierającej.
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-13-
Pracownik odpowiedzialny za gospodarkę materiałową opisuje rachunki dotyczące
zakupu materiałów wydanych do bezpośredniego zużycia zamieszczając klauzulę potwierdzenia
odbioru tych materiałów ze wskazaniem celu oraz sposobu zużycia.
Rozliczenie miesięczne zużycia paliwa do samochodów sporządzają pracownicy
poszczególnych komórek organizacyjnych i po zatwierdzeniu przez dyrektora przekazują do
księgowości w terminie do 2-go dnia następnego miesiąca.
§ 11
Pozostałe zagadnienia
Wszelkie dokumenty dotyczące operacji gospodarczych powinny być objęte ewidencją
księgową. Zapisy w ewidencji księgowej powinny być kompletne i dokonywane bieżąco
w porządku chronologicznym. Zapisy w księgach rachunkowych uważa się za kompletne, jeżeli
wszystkie operacje gospodarcze w danym okresie sprawozdawczym zostały ujęte w księgach
rachunkowych tego okresu.
Dowód stanowiący podstawę księgowania - po zadekretowaniu, otrzymuje kolejny
numer, pod którym został zaksięgowany.
Oddzielnie układa się o przestrzega kolejności numeracji: list płac wynagrodzeń ze
stosunku pracy oraz zasiłków z tytułu choroby, macierzyńskiego itp., list płac za prace zlecone.
Ustala się terminy wypłat wynagrodzeń pracowniczych na dzień ostatni roboczy każdego
miesiąca i dzień pierwszy roboczy każdego miesiąca. Pozostałych wypłat dokonuje się
w terminie do 10-go następnego miesiąca.
Arkusze spisów z natury i zestawienie różnic inwentaryzacyjnych należy przechowywać
w teczkach oznaczonych jakiego roku i jakich składników majątkowych dotyczą.
Terminy przechowania poszczególnych dowodów księgowych normuje Ustaw z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591).
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W BSP
-14-
Załącznik nr 1
do instrukcji obiegu
dokumentów księgowych
Niniejszym podaje się do wiadomości wykaz osób upoważnionych do
podpisywania dowodów kasowych oraz wzór ich podpisów:
a) pod względem merytorycznym:
- dowody księgowe dotyczące
działalności dydaktycznej
oraz listy płac podpisuje
dyrektor mgr Stanisław Kłodziński
- dowody księgowe dotyczące
spraw administracyjno- gospodarczych
podpisuje dyrektor mgr Stanisław Kłodziński
..................................................
b) pod względem formalno-rachunkowym:
Główny Księgowy Maria Zygmund
.................................................
c) osoby zatwierdzające dowody księgowe do zapłaty:
dyrektor mgr Stanisław Kłodziński
..................................................
Download