Regulamin konkursu wiedzy społeczno

advertisement
Regulamin
KONKURSU WIEDZY EKONOMICZNEJ
„MŁODY MENEDŻER 2016”
na Wydziale Zarządzania
w WSFiZ w Białymstoku, Filia w Ełku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku, zwanej dalej
Uczelnią, organizuje się konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod
nazwą: Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „MŁODY MENEDŻER 2016”, zwany dalej
Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku.
§2
1.
Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału
Zarządzania, w skład której wchodzą:
Przewodniczący:
dr Magdalena Katarzyna Gąsowska
Członkowie:
mgr Anna Grabarczyk
mgr Elżbieta Bonniecka
Magdalena Kowalewska
mgr Anna Kuklińska
Sekretarz:
3. Siedzibą
Komisji
Konkursowej
jest
siedziba
Uczelni,
mieszcząca
się
przy
ul. Grunwaldzkiej 1, 19-300 Ełk.
4. Komisja Konkursowa prowadzi dokumentację Konkursu, a w szczególności:
1) dokumentację dotyczącą organizacji Konkursu w roku akademickim 2015/2016;
2) dokumentację w sprawie powołania Komisji Konkursowej;
3) protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej;
4) listę pytań konkursowych;
5) listę uczestników Konkursu;
6) listę laureatów Konkursu.
1
§3
Głównym sponsorem nagród jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Rozdział II
Cele konkursu
§4
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz motywowanie młodzieży
do zainteresowania zjawiskami i procesami społecznymi oraz ekonomicznymi.
Podstawowy przedmiot Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu mikroekonomii,
zarządzania i marketingu, finansów oraz przedsiębiorczości.
Rozdział III
Uczestnicy
§5
W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazialnych: liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz techników, którzy dobrowolnie
zadeklarują swój udział.
Rozdział IV
Zasady konkursu
§6
1.
Konkurs odbywa się w siedzibie Uczelni, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk w dniu
17 marca 2016 roku.
2.
Informacja o terminie przeprowadzenia Konkursu podawana jest do wiadomości
publicznej minimum na 2 tygodnie przed planowanym terminem jego przeprowadzenia.
Zaproszenia
do
udziału
w
Konkursie
wysyłane
są
do
dyrektorów
szkół
ponadgimnazjalnych pocztą, wywieszane są na terenie uczelni oraz, w miarę możliwości,
nagłaśniane w środkach masowego przekazu.
Rozdział V
Warunki uczestnictwa
§7
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
1) zapoznania się z Regulaminem Konkursu i pisemną akceptacją jego postanowień;
2
2) pisemnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu;
Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926, z póź. zmianami).
3) wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go na adres:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1
19-300 Ełk
4) nadesłania zgłoszenia do dnia 11 marca 2016 r.
Rozdział VI
Tryb oceny prac
§8
1. Laureatów Konkursu wyłania się na podstawie wyników testu.
2. Test przygotowuje Komisja Konkursowa. Test składa się z 50 pytań. Maksymalny czas na
wypełnienie testu wynosi 60 minut.
3. Test wypełniany jest przez uczestników anonimowo. Swoje dane osobowe uczestnicy
zaznaczają na osobnym formularzu – karcie uczestnictwa, który oddają w zaklejonej
kopercie w obecności członków Komisji Konkursowej przed rozdaniem testu. Test należy
oznaczyć symbolem widniejącym w karcie uczestnictwa. Uczestnicy otrzymują test
w kopercie. Na kopercie należy wpisać symbol widniejący w karcie uczestnictwa, który
również jest oznaczony na karcie odpowiedzi. Koperty z testem otwierane są w momencie
rozpoczęcia odliczania czasu wypełniania pytań. Po 60 minutach test wraz z kartą
odpowiedzi należy włożyć do koperty i oddać członkom Komisji Konkursowej.
4. Uczestnicy zaznaczają odpowiedzi w karcie odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź
na pytanie testowe uczestnik otrzymuje 1 punkt. Odpowiedzi na pytania otwarte
wpisywane są do testu. Za prawidłową odpowiedź na pytanie otwarte uczestnik otrzymuje
3 punkty.
5. Po sprawdzeniu testów Komisja Konkursowa odtajnia dane osobowe uczestników
i sporządza protokół.
6. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione w postaci pisemnego protokołu i podane do
wiadomości na stronie internetowej Uczelni www.wsfiz.edu.pl oraz za pośrednictwem
dyrekcji szkół, najpóźniej następnego dnia po przeprowadzeniu Konkursu.
3
7. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku w terminie podanym do publicznej
wiadomości wraz z wynikami Konkursu.
Rozdział VII
Nagrody
§9
1.
Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w Konkursie
i gadżety reklamowe.
2.
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody nadane przez Wyższą Szkołę Finansów
i Zarządzania w Białymstoku.
3.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapewnia laureatom trzech
pierwszych miejsc następujące nagrody:
1) za zajęcie I miejsca – możliwość podjęcia nauki na kierunku Zarządzanie w WSFiZ
w Filii w Ełku bez opłaty czesnego za I rok studiów (100% ulgi w czesnym);
2) za zajęcie II miejsca – pomniejszenie czesnego za I rok studiów na kierunku
Zarządzanie w WSFiZ w Filii w Ełku o 50% (50% ulgi w czesnym);
3) za zajęcie III miejsca - pomniejszenie czesnego za I rok studiów na kierunku
Zarządzanie w WSFiZ w Filii w Ełku o 30% (30% ulgi w czesnym).
4.
Ponadto laureaci otrzymają nagrody książkowe i listy gratulacyjne wysyłane do
dyrektorów ich szkół.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§10
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez
stronę www.wsfiz.edu.pl oraz bezpośrednio u Organizatora.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
§12
Organizator zastrzega sobie Prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
§13
Osobą do kontaktu jest:
mgr Anna Kuklińska, tel. 087 621 80 97 lub e-mail: [email protected]
4
Download