Firmowy PM

advertisement
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Główne problemy funkcjonowania
podmiotów leczniczych
- spółek samorządowych
Andrzej Bujnowski
Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o.
Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku
Gołuchów, październik 2009 r.
Realizacja celów i zadań samorządowych
Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
Rozwijanie nowych obszarów usług zdrowotnych
Podnoszenie jakości (ISO, akredytacja)
Działalność bez długów pomimo ograniczonych środków
Realizacja zadań zabezpieczenia kryzysowego, OC
Zabezpieczenie potrzeb armii RP
Utrzymanie stanowisk pracy,
Zgromadzenie niezbędnego kapitału

Terminowa realizacja zobowiązań wobec pracowników i
kontrahentów

Realizacja celów i zadań samorządowych
Podnoszenie standardu pobytu i leczenia pacjentów

Poprawa warunków pracy

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Promocja zdrowia, festyny zdrowotne, programy
profilaktyczne finansowane nie tylko ze środków publicznych

Realizacja inwestycji z własnych środków finansowych

Zwiększenie sprawności działania

Gwarancja pełnej kontroli samorządu

Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego samorządu

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Obciążenie samorządów



Powiat Ełcki – spłata zadłużenia SP ZOZ
ok. 11 mln zł ( kredyt komercyjny)
Gmina Miasto Ełk – dokończenie budowy
szpitala (inwestycja centralna) w zakresie
umożliwiającym opuszczenie starego obiektu –
ok. 14 mln zł (kredyt komercyjny)
Dokapitalizowanie spółki poprzez aport oraz
wkład pieniężny z przeznaczeniem na zadania
związane z rozwojem spółki
OSZCZĘDNOŚCI DLA SKARBU PAŃSTWA
min. 45.000.000 zł !!!
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Co nas boli ?


CIT – brak zwolnienia przedmiotowego (np. zadania inwestycyjne,
odtworzeniowe, remontowe) lub zwolnienia podmiotowego
VAT – brak dostatecznie przecyzyjnej definicji do zastosowania
zwolnienia,
- brak możliwości istotnych odliczeń,
- żywienie jako usługa bezpośrednio związana z ratowaniem lub
zachowaniem zdrowia (firmy kateringowe podniosą ceny w
sytuacji zakwalifikowania usługi jako zwolnionej z VAT)

Przyszłe obowiązkowe obciążenia kosztowe (np. wzrost
minimalnego wynagrodzenia, wzrost wymogów NFZ – kadra,
sprzęt, autoryzowane naprawy i przeglądy, zakaz tzw.
resterylizacji, ... ) w wielu szpitalach nie znajdą pokrycia w
przychodach z NFZ.
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Co nas boli ?



Uniemożliwianie stosowania elementarnych zasad obrotu
gospodarczego (wykonanie usługi w sytuacji przymusu
ustawowego, wystawienie faktury...)
Wsteczne wtórne zdalne weryfikacje z zablokowaniem możliwości
bieżącego fakturowania bez kontroli dokumentacji medycznej
Skutki kontroli usług po okresie rozliczeniowym (brak możliwości
skompensowania zakwestionowanych usług usługami
ponadlimitowymi, potrącenie z bieżących należności)

Brak jasnej polityki zdrowotnej

Brak stabilizacji w wycenie usług


Brak instytucji promes dla świadczeniodawców w sytuacji
koniecznych wydatków inwestycyjnych
Brak finansowej promocji ze strony NFZ akredytacji lub innych
wskazanych i uznanych systemów jakości
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Co nas boli ?







Zapominanie o tych samorządach, załogach i spółkach, które jako
pierwsze torowały drogę do oczekiwanych obecnie zmian
Zachęty finansowe do przekształceń mogą odwracać uwagę od ich
istoty i wywoływać frustracje u tych którzy nie mogą z nich
skorzystać
Funkcjonujące przepisy o wzroście wynagrodzeń w oderwaniu od
wyników finansowych
Dysproporcje w dostępie do środków unijnych dla szpitali
powiatowych w stosunku do zadań
Brak nowych przepisów wykonawczych do ustawy o dz. Leczn.
Tworzenie warunków do drenowania (w niektórych miejscach) i
tak niewystarczających w systemie środków finansowych
Podnoszenie lub zmiana wymogów dla świadczeniodawców w
trakcie trwania umów zwłaszcza tuż przed składaniem ofert
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
STALE TRZEBA UWAŻAĆ ABY ...
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Spółka komunalna
to sprawdzony sposób
na sprawną i odpowiedzialną realizację
zadań samorządu
w zakresie promocji i ochrony zdrowia .
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards