Zarządzenie Nr 6/2016

advertisement
Zarządzenie Nr 6./2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ełku
Na podstawie § 6 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku nadanego
uchwałą NR LIII/412/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku ( Dz. Urzęd. Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z 2013r.,poz.2278), zmienionym uchwałą Nr XVIII/115/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 30 października
2015r.( Dz. Urzęd. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015r.,poz.4010) i Uchwałą Nr
XXIV/157/2016 z dnia 26 lutego 2016r.
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ełku stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 10/2015r, a mianowicie:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność na podstawie:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( tj. Dz. U. z 2015r.poz.163 z późn. zm.) ,
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015r.poz.114 z późn.
zm.),
- Ustawy z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawionym do alimentów (tj. Dz. U. z
2016r.poz.169),
- Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z
2016r.poz.162),
- Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r. poz.195),
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j Dz. U. z 2015r.
poz.1390),
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t j. Dz. U. z
2015r.poz.332 z późn.zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r.poz.1550 z późn.zm.),
-Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.poz.885 z późn.zm),
- Ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2013r.poz.330 z późn.zm.),
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U z 2015r.poz.2164),
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2014r.poz.1202 z
późn.zm.),
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. z 2016r.poz.23),
- Uchwały Nr X/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Ełku z dnia 26 kwietnia 1990r.w sprawie
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku,
- Uchwały Nr LIII/412/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2013r.w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku zmienionym Uchwałą Nr XVIII/115/2015 z dnia 30
października 2015r. i Uchwałą Nr XXIV/157/2016 z dnia 26 lutego 2016r. ,
- oraz innych obowiązujących aktów prawnych „.
2) w § 3 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„ Kierownik jest koordynatorem świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia
wychowawczego oraz dysponuje środkami finansowymi na ich realizację”.
3) w § 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„ Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego:
- Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego– pracownicy sekcji,
- Sekcja Funduszu Alimentacyjnego- pracownik sekcji, który jest jednocześnie
Kierownikiem Działu”.
4) § 12 otrzymuje nowe brzmienie:
„ KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia
Wychowawczego podlega Kierownikowi GOPS, sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami
działu mający na celu prawidłową realizację zadań , w tym:
1) ustala prawo do świadczenia wychowawczego ,dekretuje wnioski wpływające
bezpośrednio do Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia
Wychowawczego, zwanego działem,
2) nadzoruje oraz prowadzi postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i
świadczenia wychowawczego, a także wydaje w tych sprawach decyzje- na podstawie
upoważnienia Wójta Gminy”.
5) § 13 tytuł otrzymuje brzmienie:
„SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Do zadań pracowników Sekcji Świadczenia Wychowawczego należy:
1) udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach rodzinnych i świadczeniu
wychowawczym wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczenia,
2) przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego i świadczeń
rodzinnych,
3) sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów,
4) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców i członków ich rodzin w
zakresie określonym w ustawie oraz tworzenie bazy danych na podstawie zebranych wniosków,
5) kwalifikowanie wniosków w zależności od rodzaju przyznawanego świadczenia,
6) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz pism, wezwań i informacji z
zakresu przyznanego świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych,
7) przedkładanie projektów decyzji do zatwierdzenia Kierownikowi działu,
8) współpraca z innymi organami i podmiotami w zakresie świadczenia wychowawczego,
9) przygotowywanie list wypłat i przekazów dotyczących świadczenia wychowawczego i
świadczeń rodzinnych,
10) wykonywanie czynności technicznych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego i
świadczeń rodzinnych,
11) prowadzenie właściwych rejestrów,
12) prowadzenie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z wykonania zadań przypisanych sekcji
oraz uzgadnianie jej z Kierownikiem działu,
13) przygotowywanie informacji z realizacji zadań na potrzeby Rady Gminy i Wójta Gminy,
14) wydawanie stosownych zaświadczeń związanych z realizacją świadczenia wychowawczego i
świadczeń rodzinnych,
15) ponoszenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
16) stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
17) wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z wykonywaniem pracy”.
§2
Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią wprowadzonych zmian i przestrzegania
zasad w nim zawartych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kierownik GOPS
Adam Ostrowski
Download