Harmonogram ćwiczeń z fizjologii dla studentów II roku Wydziału

advertisement
Harmonogram ćwiczeń z fizjologii dla studentów II roku
Wydziału Lekarskiego
na rok akademicki 2015/ 2016, semestr zimowy
1. Nerka
01-10-2015, 02-10-2015, 25-01-2016, 27-01-2016
Funkcja nefronu, filtracja kłębuszkowa, transport kanalikowy. Pojęcie klirensu,
badania klirensowe. Mechanizm zagęszczania i rozcieńczania moczu.
Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo zasadowa, funkcje
poszczególnych narządów biorących udział w jej regulacji. Rola nerki
w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Czynność
wewnątrzwydzielnicza nerki.
2. Układ oddechowy I
05-09.10.2015r.
Rola układu oddechowego, wydolność oddechowa. Czynnościowy podział
układu oddechowego: strefy układu oddechowego, rola strefy przewodzenia
(oczyszczanie, ogrzewanie i nawilżanie powietrza, fonacja), fizjologiczna
i anatomiczna przestrzeń martwa, unerwienie dróg oddechowych i wpływ
układu autonomicznego, rodzaje receptorów w drogach oddechowych; funkcje
surfaktantu, powierzchnia wymiany gazowej. Wentylacja płuc: mechanika
oddychania, ruchy oddechowe klatki piersiowej, cykl oddechowy: zmiany
ciśnienia i objętości w drogach oddechowych, pęcherzykach płucnych i jamie
opłucnowej podczas wdechu i wydechu, wentylacja minutowa, liczba oddechów
u dorosłych i dzieci, opór
i podatność, skurcz oskrzeli, reaktywność
i nadreaktywność oskrzeli. Spirometria – objętości i pojemności płuc, wartości
fizjologiczne. Wykonanie badania spirometrycznego i pomiar PEF.
3. Układ oddechowy II
12-16.10.2015r.
Wymiana gazowa : ciśnienia gazów warunkujące wymianę w pęcherzykach
płucnych, prawo Daltona i prawo Henry’ego, przeciek wewnątrzpłucny;
wentylacja daremna i perfuzja daremna. Transport gazów we krwi: transport O2
i CO2 we krwi, hemoglobina: saturacja O2,krzywa dysocjacji hemoglobiny,
wpływ czynników fizycznych i chemicznych na krzywą dysocjacji. Transport
CO2 we krwi, karbaminohemoglobina, wodorowęglany. Regulacja oddychania:
receptory (chemoreceptory, mechanoreceptory), ośrodek oddechowy w pniu
mózgu, ośrodki korowe i podkorowe umożliwiające oddychanie dowolne.
Automatyzm oddychania (napęd oddechowy) – ośrodek pneumotaktyczny
i apneustyczny, chemoreceptory centralne i obwodowe, Wpływ pO2, pCO2 i pH
na ośrodek oddechowy. Gazometria, wpływ hipowentylacji i hiperwentylacji na
gazometrię, interpretacja wyników badania gazometrycznego.
4. Powtórzenie materiału ćwiczeń 1-3
5. Układ krążenia I
19-23.10.2015r.
26.10.-30.10.2015r.
Funkcje układu krążenia, czynnościowy podział układu krążenia. Właściwości
fizjologiczne mięśnia sercowego, potencjał spoczynkowy i czynnościowy
komórek mięśnia sercowego. Automatyzm serca. Przewodzenie stanu czynnego
w mięśniu sercowym. Wpływ jonów wapnia, potasu na czynność serca. Wpływ
częstości i rytmu pobudzeń na czynność serca. Zależność siły skurczu od rytmu
pobudzeń. Prawo serca Starlinga. Regulacja czynności serca. Tropizmy serca.
Zmienność rytmu pracy serca.
6. Układ krążenia II
02-06.11.2015r.
Fizjologia serca, czynność mechaniczna serca, tony serca. Fazy cyklu
sercowego, zmiana ciśnienia w jamach serca podczas tych faz. Pojemność
wyrzutowa i minutowa serca. Praca serca. Elektrokardiografia, odprowadzenia
Ekg, trójkąt Einthowena, mechanizm powstawania załamków Ekg, oś
elektryczna serca, wyliczanie częstości akcji serca na podstawie zapisu EKG.
Osłuchiwanie tonów serca.
7. Układ krążenia III
09-13.11.2015r., 21.12.2015r.
Ciśnienie tętnicze, regulacja ciśnienia tętniczego. MAP- średnie ciśnienie
tętnicze. Tętno i jego cechy. Pomiar ciśnienia tętniczego, badanie tętna,
oscylometria. Próba ortostatyczna- interpretacja wyników.
8. Układ krążenia IV
16-20.11.2015r.
Krążenie krwi w naczyniach, regulacja napięcia naczyń krwionośnych. Krążenie
kapilarne. Krążenie żylne. Krążenie limfatyczne. Specyficzne cechy krążenia
w obszarach naczyniowych : krążenie mózgowe, trzewne, nerkowe, płucne,
w mięśniach szkieletowych, wieńcowe, skórne.
9. Układ krążenia V
23.11-27.11.2015r.
Adaptacja układu krążenia do zmian środowiskowych (wysiłek fizyczny,
mikroklimat gorący, mikroklimat zimny). Zmiany adaptacyjne w układzie
krążenia zachodzące pod wpływem utraty krwi. Próba wysiłkowa.
10. Powtórzenie materiału ćwiczeń 5-9
30.11-04.12.2015r.
11. Układ nerwowy I
07-11.12.2015r.
Czucie i percepcja. Podział receptorów podział czucia. Czucie powierzchowne
i głębokie, drogi nerwowe, lokalizacja korowa. Zmysł słuchu, równowagi,
wzroku, węchu, smaku.
12. Układ nerwowy II
14-18.12.2015r.
Fizjologia rdzenia kręgowego, drogi dośrodkowe, odśrodkowe i własne.
Odruchy rdzeniowe, badanie odruchów. Oddziaływanie ośrodków CUN na
czynność rdzenia kręgowego. Fizjologia rdzenia przedłużonego i mostu.
Czynność układu piramidowego, pozapiramidowego i móżdżku. Ruchy
dowolne. Śródmózgowie. Kora mózgowa. Twór siatkowaty. Sen fizjologiczny.
Czynność bioelektryczna mózgu w czasie snu i czuwania. Fizjologiczne
podstawy uczenia się i zapamiętywania, odruchy warunkowe – wytwarzanie
i hamowanie.
13. Przemiana materii, termoregulacja, fizjologia skóry
22.12.2015r.
04-08.01.2016r.,
Podstawowa przemiana materii. Czynnościowy przyrost przemian. Oznaczanie
podstawowej przemiany materii na podstawie ilości zużytego tlenu. Zasady
prawidłowego odżywiania. Funkcje witamin i minerałów w organizmie
człowieka. Mechanizmy termoregulacji. Rola i czynność skóry jako powierzchni
granicznej między wewnętrznym i zewnętrznym środowiskiem organizmu.
14. Powtórzenie materiału ćwiczeń 11-13
11-15.01.2016r.
15. Odrabianie zaległych ćwiczeń.
18-22.01.2016r.
Download