Przykładowe pytania testowe

advertisement
2014/2015r.
PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE
1. Prawdziwe jest zdanie:
1) struktura pierwszorzędowa białek jest czynnikiem warunkującym strukturę drugo-,
trzecio- i czwartorzędową.
2) wiązania między bocznymi łańcuchami aminoacyli biorą udział w tworzeniu struktury
pierwszorzędowej.
3) grupy funkcyjne rodników aminoacylowych biorą udział w tworzeniu struktur trzecioi czwartorzędowych.
A) tylko 1
B) 1 i 2
C) tylko 3
D) 1 i 3
E.)1, 2 i 3
2. γ -globuliny osocza mają punkt izoelektryczny przy pH od 5,8 do 8,2. Podczas
elektroforezy w buforze pH 4,1 ich cząsteczki:
A) tworzą jony obojnacze
B) poruszają się w stronę katody
C) ulegają wytrąceniu z roztworu
D) nie poruszają się w polu elektrycznym
E) poruszają się w stronę anody
3. W strukturze drugorzędowej białka uczestniczą wiązania:
A) hydrofobowe - między łańcuchami bocznymi np. Glu i Phe
B) wodorowe między atomami H i O znajdującymi się w płaszczyznach wiązań
peptydowych
C) wodorowe - między łańcuchami bocznymi np. Tyr i Lys
D) jonowe - między łańcuchami bocznymi np. His i Ala
4.
A)
B)
C)
D)
Bez obawy uszkodzenia centrum aktywnego enzymu:
zawsze można usunąć jeden aminokwas od N-końca
zawsze można usunąć jeden aminokwas od C-końca
zawsze można usunąć jeden aminokwas z dowolnego końca
czasem można usunąć nawet kilka aminokwasów, ale nie ma na to żadnych reguł
5. Izoenzymy nie różnią się:
A) typem katalizowanej reakcji
B) ruchliwością elektroforetyczną
C) lokalizacją w komórce
D) powinowactwem do substratu i kofaktora
6.
A)
B)
C)
D)
W transporcie atomów wodoru przez błonę mitochondrialną biorą udział:
jabłczan i aminotransferaza alaninowa
jabłczan i fumaraza
glicerolo-3 fosforan i kinaza glicerolowa
fosfodihydroksyaceton i dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa
1
2014/2015r.
7. Reakcja: AH2 + H2O2  A + 2 H2O katalizowana jest przez:
A) oksydazę
C) katalazę
B) dehydrogenazę
D) peroksydazę
8. Reakcję: HOOC-CO-CH2-COOH + NADH+H+  NAD+ + HOOC-CHOH-CH2-COOH
katalizuje:
A) dehydrogenaza szczawiooctanu,
C) hydroksylaza jabłczanowa
B) dehydrogenaza αD) dehydrogenaza jabłczanowa
ketoglutaranowa,
9.
1)
2)
3)
Glutation:
uczestniczy w reakcjach red-ox
bierze udział w aktywnym transporcie aminokwasów do wnętrza komórki
jest γ –glutamylo-metionylo-glicyną
Prawdą jest:
A) 1 i 2,
B) 1 i 3
C) 2 i 3
D) tylko 3
E) 1, 2 i 3
10. Synteza glikogenu następuje poprzez dołączanie:
A) UDPGlc na końcu redukującym glikogenu
B) UDPGlc na końcu nieredukującym glikogen
C) glukozo-1-fosforanu na końcu redukującym glikogenu
D) glukozo-1-fosforanu na końcu nieredukującym glikogenu
11. Przeczytaj poniższe zdania i wskaż zdanie prawidłowe:
1) koenzym Q jest koenzymem reduktazy wchodzącej w skład kompleksu II łańcucha
oddechowego.
2) dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa wprowadza elektrony do łańcucha
transportu elektronów na poziomie ubichinonu.
3) kompleks II łańcucha oddechowego przenosi elektrony z mitochondrialnych
flawoprotein na łańcuch oddechowy.
4) kompleks II łańcucha oddechowego jest pompą H+, napędzana zmianą energii
swobodnej reakcji katalizowanej przez enzymy kompleksu.
A) tylko 1
B) tylko 2
C) tylko 3
D) wszystkie
12. Z niżej wymienionych enzymów w glukoneogenezie nie bierze udziału:
A) fruktozo-1,6-bisfosfataza
B) glukozo-6-fosfataza
C) karboksylaza pirogronianowa
D) fosfoglukomutaza
13. Cykl pentozowy jest szczególnie aktywny:
A) w wątrobie
B) w tkance tłuszczowej
C) w nadnerczach
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
2
2014/2015r.
14. Glukozo-6-fosforan jest kluczowym metabolitem przemiany węglowodanów,
ponieważ:
1) stanowi podstawowy substrat glikolizy
2) jest bezpośrednim prekursorem glukozy wytwarzanej w wątrobie i nerkach na torze
glukoneogenezy
3) powstaje również z galaktozy i fruktozy – jest to droga wprowadzania tych cukrów na
szlak glikolizy
4) jest niezbędny w wytwarzaniu rybozo-5-fosforanu, substratu w syntezie nukleotydów
Prawdziwe są zdania:
A) 2 i 3
B) 1, 2 i 3
C) 1, 2 i 4
D) wszystkie
15. Glukokinaza:
A) występuje we wszystkich tkankach
B) jest hamowana przez glukozo-6-fosforan
C) katalizuje reakcje nieodwracalną
D) fosforyluje glukozę i galaktozę
16. Acetylo-CoA jest wykorzystywany do syntezy:
A) cholesterolu, cytrynianu, pirogronianu
B) pirogronianu, palmitynianu, glukozy
C) acetooctanu, glukozy, bursztynianu
D) cytrynianu, pirogronianu, szczawiooctanu
E) cholesterolu, cytrynianu, acetooctanu
17. Prawdziwe są zdania:
1) aktywność lipazy triacyloglicerolowej nie zależy od poziomu cAMP w adipocytach
2) wolne kwasy tłuszczowe są transportowane we krwi w połączeniu
z albuminami
3) białko wchodzące w skład chylomikronów to apolipoproteina B-48
A. 1 i 2
B. 1 i 3
C. 2 i 3
D. tylko 3
E. wszystkie
18. Z poniższych zdań o -oksydacji kwasów tłuszczowych fałszywe jest:
A) przebiega w matriks mitochondrialnej
B) przebiega przy udziale dehydrogenazy 3-hydroksyacetylo-CoA
C) szybkość jej zależy od szybkości lipolizy i cyklu Krebsa
D) nie może przebiegać w warunkach beztlenowych
19. Woski to:
A) heterogenna grupa związków będących pochodnymi kwasu arachidonowego
B) grupa związków należących do lipidów prostych
C) grupa związków należących do glikolipidów
D) związki będące metabolitem pośrednim w biosyntezie cholesterolu oraz występujące
w tłuszczu pokrywającym wełnę
3
2014/2015r.
20. Aktywność palmitoilotransferazy karnitynowej I (CPT-I):
A) jest hamowana bezpośrednio przez insulinę
B) jest stymulowana przez malonylo-CoA
C) w stanie sytości jest duża
D) w stanie głodzenia jest duża
21. Z podanych zadań o fenyloalaninie wybierz zdanie fałszywe:
A) ulega transaminacji do fenylomleczanu
B) ulega hydroksylacji do tyrozyny
C) jej brak w diecie spowoduje ujemny bilans azotowy w wyniku jej przemiany może
powstać zarówno glukoza jak i ciała ketonowe
D) powstawać z niej mogą: adrenalina, trijodotyronina i melaniny
22. Nieprawdą jest, że toksyczny jon NH4+:
A) jest transportowany z krwią do wątroby głównie jako alanina i glutamina
B) powstaje w wyniku transaminacji aminokwasów
C) powstaje w wyniku dezaminacji związków azotowych w każdej tkance
D) jest wykorzystywany do syntezy mocznika w wątrobie i usuwany pod tą postacią
z moczem
23.
A)
B)
C)
D)
E)
Do syntezy nukleotydów purynowych de novo niezbędne są:
asparaginian i tetrahydrobiopteryna
rybozo-5-P, glutamina i GTP
rybozo-1-P i ATP
THF, NADPH i CO2
ATP, asparaginian i seryna
24. Prawdą jest, że:
A) trypsyna jest aktywatorem wszystkich trzustkowych proteaz
B) aminopeptydaza i karboksypeptydazy A i B są trzustkowymi egzopeptydazami
C) chymptrypsyna jest egzopeptydazą uwalniającą wolne aminokwasy
D) pepsynogen może być aktywowany przez enteropeptydazę
25. Bezpośrednimi donatorami grup aminowych do syntezy mocznika są:
A) glutaminian i karbamoilofosforan
B) ornityna i asparaginian
C) glutaminian i cytrulina
D) karbamoilofosforan i asparaginian
26. Nieprawdą jest, że:
A) bilirubina wolna wykazuje pośredni odczyn van den Bergha
B) bilirubina sprzężona wydalana jest z żółcią
C) w żółtaczce mechanicznej wzrasta w osoczu stężenie bilirubiny wykazującej pośredni
odczyn van den Bergha
D) patologiczny wzrost stężenia bilirubiny wolnej w surowicy obserwuje się
w przypadku żółtaczki fizjologicznej niemowląt
4
2014/2015r.
27. Najważniejszymi przekaźnikami drugiego rzędu (wtórnymi) są:
A) cAMP, GTP, inozytolo-trifosforan
B) diacyloglicerol, Ca2+, inozytolo-trifosforan
C) cGMP, NO, Mg2+
D) ATP, diacyloglicerol, NO
28. Dla którego z wymienionych związków głównym efektem działania jest inhibicja
agregacji płytek krwi:
A) PGI2
B) PGE2
C) COX-1
D) LTA4
29. Wybierz stwierdzenie nieprawdziwe:
A) stałe stężenie zjonizowanej frakcji wapnia w płynie pozakomórkowym jest bardzo
ważne dla normalnego przebiegu procesów fizjologicznych
B) wapń zlokalizowany jest głównie w kościach
C) parathormon nie wpływa na homeostazę wapniową
D) niedobór parathormonu jest przyczyną niedoczynności przytarczyc
30. Transferyna jest:
A) α1-globuliną
B) syntetyzowana przez wątrobę
C) wiązana przez receptory śródkomórkowe
D) transporterem żelaza w układzie krążenia, wiąże 3 mole Fe2+/ mol transferyny
31. Aminokwasem, który ulega acylacji,
podczas reakcji katalizowanej przez
chymotrypsynę jest: ......................................................................................................
32. Fenyloketonuria jest to..................................................................................................
może być spowodowana........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
33. Karboksylaza acetylo-CoA hamowana jest przez ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a aktywowana przez ………………………………………………………………………………………………………..
34. Fosfolipaza A rozkłada lecytynę na:.………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5
2014/2015r.
35. Przemiana 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA w kwas mewalonowy katalizowana
jest przez: …………………………………………………………………………………………………………………
36. Allosterycznym aktywatorem syntetazy karbamoilofosforanowej biorącej udział
w biosyntezie mocznika jest:…………………………………………………………………………………….
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ TESTOWYCH:
1.D, 2.B, 3.B, 4.D, 5.A, 6.D, 7.D, 8.D, 9.A, 10.B, 11.B, 12.D,13.D, 14.C, 15.C, 16.E, 17.C, 18.B,
19.B, 20.D, 21.A, 22.B, 23.B, 24.A, 25.D, 26.C, 27.B, 28.A, 29.C, 30.B.
PRZYKŁADY ZADAŃ
1. Do dwóch probówek, w których było po 5 ml roztworów: białka badanego i wzorcowego,
dodano po 5 ml odczynnika biuretowego. Odczytano wartość ekstynkcji dla próby badanej:
E = 0,23, a dla wzorca E = 0,29. Stężenie roztworu wzorcowego białka wynosiło 2 mg/ml. Ile
mg białka było w badanej próbie?
2. Do zmiareczkowania 12 ml 0,02 molowego roztworu NaOH zużyto 7 ml kwasu siarkowego
(VI). Obliczyć stężenie kwasu.
3. Do 10 ml roztworu HCl o stężeniu 10-2 mol/dm3 dodano 90 ml H2O i wymieszano
otrzymując roztwór II. Z tak otrzymanego roztworu pobrano 0,1 ml i uzupełniono wodą
do 1 ml otrzymując roztwór III. Obliczyć stężenie roztworów II i III.
4. Obliczyć aktywność specyficzną enzymu, jeśli przy dochowaniu warunku [S] >> KM , w ciągu
dwóch godzin, 10 ml roztworu enzymu o stężeniu białka 20 mg% rozłożyło 3 milimole
substratu.
6
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards