PIERWIASTKI BLOKU S - ZADANIA ZADANIE 1. Napisz równanie

advertisement
PIERWIASTKI BLOKU S - ZADANIA
ZADANIE 1.
Napisz równanie reakcji zobojętniania zasady wapniowej kwasem azotowym(V).
Oblicz, ile cm3 0,5-molowego roztworu kwasu azotowego(V) należy użyć do całkowitego zobojętnienia 50
cm3 0,3-molowego roztworu wodorotlenku wapnia (obliczeń dokonaj z dokładnością do 1 cm3).
ZADANIE 2
Do roztworu chlorku sodu o nieznanym stężeniu (roztwór I) dodano 22,00 g stałego NaCl.
Otrzymano 400,00 g roztworu o stężeniu 20% masowych. Oblicz stężenie procentowe roztworu I w
procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
ZADANIE 3
Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaproponuj sposób usunięcia kationów Ba2+ z roztworu
zawierającego jony Ba2+ i Mg2+.
a) Spośród odczynników o podanych niżej wzorach wybierz jeden, który pozwoli usunąć wyłącznie
jony Ba2+, i uzasadnij wybór.
Na2CO3 (aq,) Na2SO4 (aq), Na3PO4 (aq)
b) Zapisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.
ZADANIE 4
Skały wapienne, których głównym składnikiem jest CaCO3, ulegają erozji pod działaniem
wody zawierającej rozpuszczony tlenek węgla(IV). W wyniku tego procesu woda staje się
twarda. Napisz w formie jonowej równanie reakcji głównego składnika skał wapiennych z wodą
zawierającą tlenek węgla(IV).
Informacja do zadania 5. i 6.
Tlenek magnezu ma zastosowanie do produkcji cegieł, którymi wykłada się wnętrza pieców
hutniczych. Związek ten stosuje się również w medycynie jako składnik leków przeciw nadkwasocie
(dolegliwości polegającej na nadmiernym wydzielaniu się w żołądku kwasu solnego).
ZADANIE 5
a) Korzystając z tablicy elektroujemności, oblicz różnicę elektroujemności magnezu i tlenu, a
następnie określ rodzaj wiązania chemicznego w tlenku magnezu.
b) Poniżej wymieniono pięć właściwości fizycznych tlenku magnezu. Spośród nich wybierz i podkreśl
dwie, uzasadniające zastosowanie tego związku do obudowy wnętrz pieców hutniczych.
ma wysoką temperaturę topnienia; ma wysoką temperaturę wrzenia;
jest ciałem stałym; stopiony przewodzi prąd elektryczny; jest białej barwy
ZADANIE 6
a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w żołądku po zażyciu przez osobę
cierpiąca na nadkwasotę leku zawierającego tlenek magnezu.
b) Określ, jaki charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, obojętny) przejawia tlenek magnezu w tej
reakcji.
Download