ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

advertisement
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
Z FIZJOLOGII CZŁOWIEKA
dla studentów
I roku Wydziału Farmaceutycznego KIERUNEK FARMACJA
1. Podstawowe funkcje komórki i jej elementów
wewnętrznych.
2. Właściwości i rola błony komórkowej, transport
przezbłonowy.
3. Funkcje i właściwości elementów komórki mięśniowej.
4. Prąd spoczynkowy i czynnościowy w mięśniach.
5. Mechanizm skurczu mięśnia, sprzężenie
elektromechaniczne.
6. Skurcz dowolny (fizjologiczny) mięśnia, czynniki
wpływające na jego siłę.
7. Rodzaje skurczów mięśni.
8. Klasyfikacja włókien mięśniowych poprzecznie
prążkowanych.
9. Energetyka mięśni, znużenie mięśni.
10. Rola i cechy fizjologiczne mięśni gładkich.
11. Funkcje komórek nerwowych i glejowych.
12. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy.
13. Rodzaje i cechy przewodzenia impulsów we włóknach
nerwowych.
14. Podział czynnościowy, funkcje i plastyczność synaps,
cechy przewodzenia synaptycznego.
15. Receptory, mediatory i modulatory synaptyczne,
potencjały postsynaptyczne.
16. Neurogeneza postnatalna
17. Funkcje rdzenia kręgowego.
18. Cechy reakcji odruchowej, rodzaje i znaczenie
odruchów.
19. Odruchy na rozciąganie.
20. Regulacja napięcia mięśniowego.
21. Odruchy eksteroceptywne.
22. Klasyfikacja czynnościowa i mechanizm pobudzenia
receptorów.
23. Czucie dotyku, ucisku i temperatury.
24. Czucie bólu i jego modulacja.
25. Receptory opioidowe i opioidy wewnętrzne.
26. Funkcje wzgórza.
27. Rola układu siatkowatego pnia mózgu.
28. Czynność rdzenia przedłużonego.
29. Podział czynnościowy i rola móżdżku.
30. Objawy uszkodzenia móżdżku.
31. Funkcje błędnika.
32. Czynność jąder podstawy.
33. Funkcje elementów układu optycznego oka.
34. Mechanizm odbioru, przetwarzania i percepcji
dźwięków.
35. Czucie węchu i smaku.
36. Funkcje nerwów czaszkowych.
37. Rola kory mózgowej w planowaniu i wyzwalaniu
ruchów.
38. Czynność kory czuciowej mózgu.
39. Funkcje okolic kojarzeniowych kory mózgowej, ośrodki
mowy.
40. Rola płatów czołowych.
41. Uczenie się i zapamiętywanie, rodzaje i teorie pamięci.
42. Odruchy warunkowe.
43. Termoregulacja.
44. Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej.
45. Kontrola przyjmowania pokarmów.
46. Regulacja czynności seksualnych i rozrodczych.
47. Funkcja układu limbicznego w reakcjach emocjonalnych
i obronnych.
48. Układy motywacyjne mózgu. Krąg limbicznośródmózgowiowy.
49.
50.
51.
52.
Reakcja stresowa.
Czynność układu współczulnego.
Receptory i mediatory układu współczulnego.
Czynność układu przywspółczulnego.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Receptory i mediatory układu przywspółczulnego.
Rola krwi.
Rodzaje i dziedziczenie grup głównych krwi.
Czynnik Rh. Konflikt serologiczny.
Właściwości i funkcje krwinek czerwonych.
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
Hemoliza krwinek czerwonych.
Właściwości i podstawowe związki hemoglobiny.
Dysocjacja oksyhemoglobiny.
Transport gazów oddechowych we krwi.
Właściwości obronne granulocytów obojętnochłonnych.
Czynność granulocytów zasadochłonnych.
Czynność granulocytów kwasochłonnych.
Odporność – rodzaje, mechanizmy.
Funkcje monocytów. Układ makrofagów tkankowych.
Czynność limfocytów B.
Rodzaje i czynność limfocytów T.
Płytki krwi i ich rola w procesie hemostazy.
Fazy krzepnięcia krwi.
Inhibitory i aktywatory procesu krzepnięcia.
Białka osocza i ich znaczenie.
Właściwości i cechy skurczu mięśnia sercowego.
Potencjały komórek mięśnia sercowego.
Właściwości i funkcja układu bodźco-przewodzącego
serca.
Cykl serca.
Objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca.
Regulacja czynności i adaptacja serca do
zwiększonego wysiłku.
Elektrokardiografia, interpretacja krzywej EKG.
Ciśnienie tętnicze.
Przepływ krwi.
Charakterystyka i znaczenie tętna.
Funkcje krążenia małego.
Różnice fizjologiczne pomiędzy krążeniem dużym i
małym.
Ośrodek sercowy i naczynioruchowy.
Odruchy z baroreceptorów tętniczych.
Odruchy z chemoreceptorów tętniczych.
Odruchy z receptorów serca.
Miejscowa regulacja krążenia.
Hormonalna regulacja krążenia.
Specyfika krążenia mózgowego.
Krążenie nerkowe.
Cechy krążenia wieńcowego.
Funkcje mikrokrążenia
Rola układu chłonnego.
Czynność poszczególnych odcinków układu
oddechowego
98. Mechanika oddychania.
99. Wentylacja i perfuzja płuc. Spirometria.
100. Wymiana gazowa w płucach.
101. Regulacja oddychania.
102. Motoryka przewodu pokarmowego i jej regulacja.
103. Czynność jamy ustnej, gardła i przełyku.
104. Funkcje żołądka.
105. Czynność jelita cienkiego.
106. Działanie hormonów przewodu pokarmowego.
107. Funkcje jelita grubego.
108. Wchłanianie w przewodzie pokarmowym.
109. Regulacja czynności układu pokarmowego.
110. Czynność trzustki.
111. Rola wątroby.
112. Funkcje dróg żółciowych, skład i rola żółci.
113. Czynność poszczególnych części układu moczowego.
114. Filtracja kłębuszkowa.
115. Czynność wewnątrzwydzielnicza nerek.
116. Klirens nerkowy.
117. Wchłanianie i wydzielanie kanalikowe
118. Mechanizm rozcieńczania i zagęszczania moczu.
119. Podwzgórzowa regulacja czynności hormonalnych.
120. Funkcje przysadki.
121. Rola hormonów kory nadnerczy.
122. Czynność gruczołu tarczycowego.
123. Działanie hormonów płciowych męskich.
124. Rola hormonów jajnika.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Download