In Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań

advertisement
-
Dziennik Ustaw Nr 5
Poz. 33
170-
In Tabela
stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
urzędów marszałkowskich
Lp.
Stanowisko
1
.,...
1
Marszałek
2.
Wiceprzewodniczący zarządu
województwa
4
S
6
3
XXI-XXII
10
XX-XXI
9
XIX-XX
XVII-XVIII
8
9
XVI-XVIII
8
XV-XVII
7
4
wojewódzkiego
skarbnik województwa (główny
budżetu województwa)
3
Kategoria Stawka
'zaszeregowa- dodatku
funkcyjnia
nego do
księgowy
Członek zarządu wojewódzkiego
Geodeta województwa
Kierownik wojewódzkiego ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Kierownik oddziału
Wymagane
kwalif1kacje
wykształcenie liczba
lat
pracy
5
6
wyższe
-
6
-
według odrębnych
przepisów
Dziennik Ustaw Nr 5
-
171 -
Poz. 33
IV Tabela
stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyj nych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach wspólnych w urzędach i jednostkach
wymienionych w tabelach I -Dl
Kategońa
Lp..
Stanowisko
zaszeregowania
Stawka
dodatku
funkcyjnego do
1
2
3
4
5
liczba
lat
pracy
6
naczelnik wydziału Uednostki równorzędnej)'),
rzecznik prasowy:
- wjedn. powyżej 100 tys. mieszkańców,
- w pozostałych jednostkach
XVI-XVIII
XV-XVII
6
5
wyższe
5
Radca prawny:
- w jedno powyżej 100 tys. mieszkańców,
- w pozostałych jednostkach
XVI-XVIII
6
XV-XVII
5
3
Kierownik referatu Uednostki równorzędnej)"),
zastępca naczelnika wydziału
XIII-XVI
4
wyższe
4
4
Główny
XII-XVI
5
wyższe
4
5
Zastępca głównego księgowego
XN-XV
2
średnie
4
6
Inspektor' )
XII-XV
-
wyższe
3
7
Starszy specjalista,
starszy infonnatyk
Podinspektor,
infonnatyk
Specjalista
Referent,
kasjer,
XI-XN
-
wyższe
'"
:J
X-XIII
-
wyższe
-
średnie
X-XIII
-
średnie
3
..,
.)
IX-XI
-
średnie
2
VIII-X
-
średnie
-
l
2
8
9
10
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie
Główny księgowy,
specjalista
według odrębnych
przepisów
księgowy
11
Młodszy
referent,
młodszy księgowy
') Pracownikom posiadającym wykształcenie średnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o je~ą kategorię.
-
Dziennik Ustaw Nr 5
172-
Poz. 33
V Tabela
stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych
Lp.
1
1
2
3
4
Stanowisko
2
Kierownik warsztatu,
kierownik stacji obsługi,
kierownik biblioteki
Zastępca kierownika warsztatu,
zastępca kierownika stacji obsługi,
kierownik garażu
starszy bibliotekarz
Zaopatrzeniowiec
Maszynistka klasy mistrzowskiej
kierownik magazynu,
kierownik hali maszyn
dyspozytor taboru samochodowego,
kontroler techniczny
sekretarka
5
6.
Kierownik kancelarii głównej,
kierownik archiwum,
kierownik centrali telefonicznej
starszy magazynier,
bibliotekarz,
intendent,
starsza maszynistka
Archiwista,
magazynier,
starsza telefonistka,
maszynistka,
teletypistka
Kategoria Stawka
zaszeregowa- dodatku
nia
funkcyjnego do
3
4
X-XII
-''"
IX-XI
VIII-XI
2
-
Wymagane
kwalifikacje
wykształcenie liczba
lat
pracy
5
6
średnie
4
średnie
3
średnie
2
2
IX-X
średnie
-
-''"
-
2
VIll-IX
średnie
3
średnie
-
-
VII-:;VIII
-
umieję-
tność
7
Telefonistka
V-VI
-
podstawowe
wykonywania
czynności
-
Dziennik Ustaw Nr 5
Poz.
173-
VI Tabela
stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
obsługi
Lp.
Stanowisko
1
2
1
3
3
4
X-XI
-
Kierowca autobusu
rzemieślnik
2
Kategoria Stawka
zaszeregowa- dodatku
nia
funkcyjnego do
według odrębnych
specjalista
przepisów
zasadnicze
3
według odrębnych
Kierowca samochodu ciężarowego
mechanik samochodowy,
maszynista offsetowy,
kserografista
Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany,
Wymagane
kwalifikacje
wykształcenie liczba
lat
pracy
5
6
przepisów
IX-X
zasadnicze
2
zasadnicze
-
ślusarz-spawacz,
elektryk,
stolarz,
tapicer,
szklarz,
malarz,
introligator,
palacz c.o.
VIII-IX
-
według odrębnych
4
Kierowca samochodu osobowego
VII-VIII
-
5
Operator urządzeń powielających
Robotnik gospodarczy
Portier,
szatniarz,
dozorca,
VI-VIII
V-VII
-
przepisów
podstawowe
podstawowe
-
IV-V
-
podstawowe
-
III-IV
II-IV
-
podstawowe
podstawowe
-
6
7
dźwigowy,
woźny
8.
9.
Sprzątaczka
Goniec
-
-
~,$
Download