REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników Ośrodka

advertisement
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie
z dnia 11 maja 2009 roku
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie
I. Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin wynagradzania zwany dalej „regulaminem” tworzy się na podstawie:
1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21,
poz. 94 z późn. zm.),
2) art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
3) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych z dnia 18 marca 2009 (Dz. U. Nr 50, poz. 398),
§2
Regulamin wynagradzania określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników Ośrodka,
2) szczegółowe warunki wynagradzania w tym maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego,
3) warunki i sposób przyznawania dodatków: funkcyjnego i specjalnego
4) warunki przyznawania i warunki wypłacania nagród innych niż nagroda
jubileuszowa.
§3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy w ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., nr 21,poz. 94 z późn. zm.)
i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę o pracownikach samorządowych z dnia
21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398),
4) Ośrodku – rozumie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie,
5) pracownikach
–
rozumie
się
przez
to
osoby
zatrudnione
1
w Ośrodku na podstawie umowy o pracę,
6) pracodawcy – rozumie się przez to Ośrodek,
7) wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to stawkę osobistego
zaszeregowania, którego wysokość powinna mieścić się pomiędzy
wynagrodzeniem
minimalnym
określonym
w
rozporządzeniu
a
wynagrodzeniem maksymalnym określonym w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu,
8) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym rozumie się przez to miesięczne
najniższe wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w § 2 pkt 2
rozporządzenia.
II. Wymagania kwalifikacyjne
§4
Wymagania kwalifikacyjne pracowników określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy, dotyczące
pracowników samorządowych a w szczególności rozporządzenie .
III. Szczegółowe warunki wynagradzania.
§5
1. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje; wynagrodzenie zasadnicze,
dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, nagroda z funduszu nagród za szczególne
osiągnięcia w pracy zawodowej, na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
2. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje na podstawie odrębnych przepisów
w szczególności:
1) dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w art. 36 ust. 2, art. 37
ust. 1 pkt. 7 i art. 38 ust. 1 ustawy oraz wydanego na jej podstawie
rozporządzenia,
2) nagroda jubileuszowa, na zasadach określonych w art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 1,
pkt. 8 i art. 38 ust. 2 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia,
3) jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu
niezdolności do pracy, na zasadach określonych w art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 1
pkt 9 i 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia,
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie z dnia
12 grudnia 1997r. o dodatkowym rocznym wynagrodzeniu dla pracowników
sfery budżetowej, (Dz. U. nr 160, poz.1080z późn. zm.)
5) dodatek za świadczenie pracy socjalnej w tym przeprowadzanie wywiadów
środowiskowych poza siedzibą jednostki na zasadach określonych w art. 121,
ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r.,
Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
2
6) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na zasadach
określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
7) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej na zasadach określonych w
przepisach prawa pracy,
8) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych
w przepisach prawa pracy,
9) wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta na zasadach określonych w
przepisach prawa pracy,
10) zasady wynagradzania za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą
określają przepisy prawa pracy oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 roku nr 31, poz. 267 z późn. zm.)
3. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie
pobierania po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłku z tytułu niezdolności do pracy
wskutek choroby, jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna. Tryb i zasady
określają przepisy prawa pracy.
§6
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska
oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez
wskazanie kategorii zaszeregowania i kwoty należnej pracownikowi.
3. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
4. Górną granicę wynagrodzenia zasadniczego określa tabela stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
§7
1. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa
na inną osobę.
2. Wypłata wynagrodzenia następuje do 26 dnia każdego miesiąca.
§8
Ustala się:
1. Tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego (zał. Nr 1),
2. Tabelę stawek dodatku funkcyjnego (zał. Nr 2),
3. Tabelę stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych (zał. Nr 3).
3
IV. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.
§9
Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom:
1) na stanowisku głównego księgowego, maksymalnie do 4 stawki dodatku
funkcyjnego, określonej w załączniku nr 2 do regulaminu.
2) upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnych, maksymalnie do 2
stawki dodatku funkcyjnego, określonej w załączniku nr 2 do regulaminu.
§ 10
1. Pracownikowi z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia
dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny.
2. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie dłużej niż na okres wykonywania
zwiększonych obowiązków lub dodatkowych zadań.
3. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się złożoność
dodatkowych zadań lub obowiązków.
4. Dodatek jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w
kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego pracownika.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek może być przyznany w
wysokości wyższej niż określona w ust 4.
6. W przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika kwota dodatku specjalnego
naliczana jest od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
pomniejszonego o wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny za czas
zwolnienia lekarskiego.
7. Wysokość dodatku przyznawana jest w pełnych procentach.
8. Dodatek specjalny przyznaje Kierownik Ośrodka z własnej inicjatywy.
9. Wypłata dodatku specjalnego dokonywana będzie w dniu wypłaty wynagrodzenia
za pracę.
V. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż
nagroda jubileuszowa.
§ 11
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może zostać przyznana
pracownikowi nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i wzorowe
wypełnianie obowiązków.
4
2. Przy przyznawaniu nagród uwzględnia się w szczególności następująca kryteria:
1) przejawianie inicjatywy w pracy,
2) podnoszenie wydajności i jakości pracy,
3) złożoność realizowanych zadań,
4) terminowe wykonywanie zadań,
5) dyspozycyjność i dobra organizacja pracy
6) nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
zgodnie z potrzebami Ośrodka,
7) dbanie o dobro Ośrodka i przejawianie szczególnej troski o jego mienie,
3. Nagrodę przyznaje się w formie pieniężnej.
4. Pracownik, który w danym roku kalendarzowym naruszył w sposób rażący
dyscyplinę pracy, bądź wyrządził zakładowi pracy szkodę ze swej winy może
zostać pozbawiony nagrody.
5. Nagrody dla pracowników mogą być przyznane w dowolnym terminie roku
kalendarzowego a w szczególności z okazji świąt:
1) Rocznicy Konstytucji 3-go Maja,
2) Dnia Niepodległości,
3) Dnia Pracownika Socjalnego.
6. Nagrodę przyznaje Kierownik Ośrodka po zasięgnięciu opinii Głównego
księgowego odpowiedzialnego za środki finansowe.
7. Decyzja Kierownika Ośrodka co do osoby nagradzanej i wysokości przyznanej
nagrody jest ostateczna.
8. Wysokość nagród jest uzależniona od posiadanych środków finansowych i podlega
zróżnicowaniu w zależności od indywidualnych efektów pracy, zaangażowania
pracownika z uwzględnieniem kryteriów określonych w ust. 2
VI. Postanowienia końcowe
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy,
rozporządzenia oraz inne przepisy prawa pracy.
§ 13
Pracodawca w każdym czasie udostępnia regulamin na żądanie pracownika i w razie
potrzeby wyjaśnia jego treść.
§ 14
Żabno, dnia 11 maja 2009r.
5
Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żabnie
Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego:
Kategoria
zaszeregowania
Minimalna kwota
w zł wg rozporządzenia
Maksymalna kwota w zł
miesięcznego
Wynagrodzenia zasadniczego
I
1 100,00
1 600,00
II
1 120,00
1 700,00
III
1 140,00
1 800,00
IV
1 160,00
1 900,00
V
1 180,00
2 000,00
VI
1 200,00
2 200,00
VII
1 220,00
2 400,00
VIII
1 240,00
2 650,00
IX
1 260,00
2 900,00
X
1 280,00
3 000,00
XI
1 300,00
3 100,00
XII
1 350,00
3 200,00
XIII
1 400,00
3 300,00
XIV
1 450,00
3 400,00
XV
1 500,00
3 550,00
XVI
1 550,00
3 700,00
XVII
1 600,00
3 850,00
XVIII
1 650,00
4 000,00
XIX
1 700,00
4 200,00
6
Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żabnie
Tabela stawek dodatku funkcyjnego:
Kategoria
zaszeregowania
maksymalna kwota dodatku funkcyjnego w %
od najniższego wynagrodzenia
I
40
II
60
III
80
IV
100
V
120
VI
140
7
Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żabnie
Tabela stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych:
Lp.
minimalna
kategoria
zaszeregowania
stanowisko
minimalne wymagania
kwalifikacyjne
wykształcenie
oraz
staż pracy
umiejętności
(w latach)
zawodowe
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1.
kierownik jednostki
XIX
2.
główny księgowy
XVI
wyższe2 lub wg
odrębnych
przepisów
wg odrębnych
przepisów
według odrębnych przepisów
Stanowiska urzędnicze
1.
radca prawny
2.
informatyk
IX
3.
starszy specjalista
X
według odrębnych przepisów
4
wyższe 2)
5
średnie 3)
XIII
4.
starszy inspektor
IX
5.
inspektor
IX
6.
samodzielny referent
7.
starszy referent
8.
referent
wyższe 2)
VII
VI
V
5
2)
wyższe
średnie 3)
wyższe 2)
średnie 3)
wyższe 2)
średnie 3)
wyższe 2)
średnie 2)
4
5
2
4
2
4
2
średnie 3)
-
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1.
specjalista pracy socjalnej
2.
starszy pracownik socjalny
3.
4.
pracownik socjalny
aspirant pracy socjalnej
XII
wyższe- wg
odrębnych
przepisów
średnie- dyplom
prac. socjalnego i
specjalizacja I
stopnia w
zawodzie
pracownik
socjalny
wg odrębnych
przepisów
XI
wg odrębnych
przepisów
-
IX
średnie 3)
-
X
dyplom w
zawodzie
-
VII
średnie 3)
-
XIII
7.
8.
opiekunka środowiskowa
opiekun
młodszy opiekun w ośrodku
pomocy społecznej
pomoc administracyjna
9.
robotnik gospodarczy
II
10.
sprzątaczka
I
5.
6.
V
III
podstawowe 4)
średnie 3)
zasadnicze
zawodowe5
podstawowe 4)
podstawowe 4)
3
5
-
-
8
Download